EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЯМИ ВИПЕРЕДЖАЮЧОГО НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Н. С. Ілляшенко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.57

УДК: 658:330.341.1

Н. С. Ілляшенко

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЯМИ ВИПЕРЕДЖАЮЧОГО НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

У статті розроблено методологічні засади організаційно-економічного механізму управління стратегіями випереджаючого інноваційного розвитку промислового підприємства. Визначено принципи його формування і функціонування, окреслено склад підсистем механізму і їх елементів, розроблено методи і інструменти реалізації його функцій. Визначено порядок процедур реалізації функцій зазначеного механізму який відповідає розробленій автором системній карті стратегічного управління підприємством. Він передбачає послідовне застосування виділених у системній карті підходів до стратегічного управління, що доводить наукову обґрунтованість засадничих аспектів розробленого організаційно-економічного механізму. Окреслено основні складові успіху промислового підприємства-інноватора, обґрунтовано, що результативність впливу на них визначає ефективність управління стратегіями випереджаючого інноваційного розвитку. Розроблено концептуальну модель управління стратегіями випереджаючого науково-технологічного розвитку промислових підприємств. ЇЇ практична реалізація надасть принципову можливість цілеспрямовано управляти формуванням і впровадженням стратегій інноваційного розвитку промислових підприємств, що орієнтовані на «технологічний прорив» і виведення на ринок «підривних» інноваційних продуктів (виробів чи послуг).

Ключові слова: механізм; стратегії; випереджаючий розвиток; управління стратегіями; інновації.

Література

1. Бойко О.Б. Комбіновані підходи до управління чинниками інноваційної діяльності машинобудівного підприємства : дис…канд. ек. наук : 08.00.04 /Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя. Тернопіль, 2015. 234 с.
2. Бугайова М. В. Інноваційний розвиток підприємства. Кіровоград, 2014. 315 с.
3. Воронкова В. Г. Теоретичні засади управління інноваційним процесом в Україні. Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» «Проблеми економіки та управління». 2008. № 628. С. 417-423.
4. Дерманська Л.В. Економічний механізм управління інноваційним розвитком підприємств харчової промисловості : дис. ….канд. ек. наук : 08.00.04 / Тернопільский національний економічний університет. Тернопіль, 2013. 217 с.
5. Захарченко В. І., Корсікова Н. М., Меркулов М. М. Інноваційний менеджмент : меторія і практика в умовах трансформації економіки : навчальний посібник. К. : Центр учбової літератури, 2012. 448 с.
6. Корсікова Н.М. Організаційно-економічний механізм управління інноваційним розвитком підприємства в сучасних умовах. Економіка харчової промисловості. 2009. №3. С. 8-11.
7. Микитюк П. П, Крисько Ж. Л., Овсянюк-Бердадіна О. Ф., Скочиляс С. М. Інноваційний розвиток підприємства : навчальний посібник. Тернопіль : ПП «Принтер Інформ», 2015. 224 с.
8. Мусаєв Е. К. Формування інноваційного механізму управління розвитком АПК регіону. Економічна наука. 2017. №5. С. 93-97. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/5_2013/27.pdf (дата звернення 21.07.2017).
9. Онищук І. Г. Формування інноваційної моделі інвестиційної політики регіону : дис... канд. екон. наук : 08.10.01 / Харківська національна академія міського господарства. Харків, 2005. 213 с.
10. Розум Г. М. Формування механізмів державного управління інноваційним розвитком регіону : світовий досвід. Публічне управління та митне адміністрування. 2017. №2. С. 110-115.
11. Микитюк П. П., Сенів Б. Г. Інноваційна діяльність : навч. пос. К. : Центр учбової літератури, 2009. 392 с.
12. Шевлюга О.Г. Організаційно-економічні засади управління техніко-технологічним розвитком машинобудівного підприємства : дис. … канд. ек. наук : 08.00.04 / Сумський державний університет. Суми, 2015. 212 с.
13. Шипуліна Ю. С. Методологічні засади формування інноваційно-сприятливого середовища на підприємстві : дис… д-ра. ек. наук : 08.00.04 / НТУ «ХПІ», Харків, 2018. 525 с.
14. Ілляшенко С.М. Інноваційний менеджмент : підручник. Суми : ВТД «Унівесритетська книга», 2010. 334 с.
15. Дунська А. Р. Інноваційний механізм розвитку підприємств целюлозно-паперової промисловості : дис. … д-ра. екон. наук : 08.00.04 / Національний технічний університет України «Киїський політехнічний інситут ім. І. Сікорського». Київ, 2018. 551 с.
16. Ілляшенко С. М. Управління інноваційним розвитком : навчальний посібник. Суми : ВТД «Університетська книга»; К. : Видавничий дім «княгиня Ольга», 2005. 324 с.
17. Павленко І. А. Економіка та організація інноваційної діяльності: навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2004. 202 с.
18. Инновационное развитие предприятия: выбор направления и разработка стратеги. Генеральный директор: персональный журнал руководителя. 2017. № 8. URL: https://www.gd.ru/articles/9375-innovatsionnoe-razvitie-predpriyatiya (дата звернення: 10.09.2017).
19. Ілляшенко Н. С. Узагальнена класифікація стратегій інноваційного розвитку. Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О. Ф. (м. Суми, 11–12 травня 2016 р.). Т.2. Суми : Сумський державний університет, 2016. С. 59-60.
20. Ілляшенко Н. С., Голишева Є. О., Грищенко О. Ф. Класифікація стратегічних напрямів науково-технологічного розвитку підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. 2018. №3. Т.2. С. 128-131.
21. Ілляшенко Н. С., Шипуліна Ю. С. Критеріальна база оцінки і відбору стратегічних напрямків науково-технологічного розвитку підприємства. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. 2018. Том 23. Випуск 8 (73). С. 83-87.
22. Ілляшенко Н. С., Шипуліна Ю. С. Управління знаннями в системі випереджаючого інноваційного розвитку підприємства. Зб. мат.-лів всеукр. наук.-практ. конф., Дніпро, 26-27 квіт. 2018 р. Т. 2. Нац. метал. академія України, 2018. С. 22-24.
23. Ілляшенко Н. С. Організаційно-економічні засади інноваційного маркетингу промислових підприємств: монографія. Суми : Сумський державний університет, 2011. 192 с.
24. Ілляшенко С. М. Концептуальні засади маркетингового прогнозування стратегічних напрямів науково-технологічного інноваційного розвитку України на основі експертних оцінок. Вісник національного університету «Львівська політехніка». Проблеми економіки та управління. 2010. №668. С. 68-74.
25. Ильяшенко С. Н. Применение методов и инструментов маркетинга в управлении знаниями. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2013. № 2. С. 13-23.
26. Росохата А. С. Трендвотчінг як напрямок прогнозування інноваційного розвитку промислового підприємства з виробництва машин та устаткування. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Серія : Технічний прогрес і ефективність виробництва. Харків : НТУ «ХПІ». 2014.
№ 33(1076). С. 62-75.
27. Шипуліна Ю. С. Показники, критерії і методика діагностики інноваційного потенціалу промислового підприємства. Маркетинг і менеджмент інноваційного розвитку : монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. С. М. Ілляшенка. Суми : ВТД "Університетська книга". 2006. С. 321-349.
28. Шипуліна Ю. С. Управління формуванням інноваційної культури промислових підприємств : монографія. Суми : ТОВ «Триторія», 2017. 432 с.

N. Illiashenko

THE MECHANISM OF MANAGEMENT OF STRATEGIES FOR ADVANCING SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL INNOVATION DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISE

Summary

The methodological foundations of organizational and economic mechanism for managing the strategies of leading innovative development of an industrial enterprise are developed in the article. The principles of its formation and functioning are determined. Top-level principles include those that are fundamental to leading the way: orientation to innovative development; the radical nature of innovative developments; continuity (cyclicality) of creation and introduction of innovations and struggle for leadership / its retention; prediction / formation of tendencies of scientific and technological development of the branch of the enterprise and related industries; knowledge orientation as a source of innovative developments; orientation to the quality of staff. The composition of the subsystems of the mechanism and their elements is outlined, methods and tools of its functions realization are developed. The procedure for implementing the functions of the specified mechanism, which corresponds to the system map developed by the author of strategic enterprise management, has been determined. It envisages the consistent application of strategic management approaches highlighted in the system map, which proves the scientific validity of the fundamental aspects of the developed organizational and economic mechanism. The author substantiates that the efficiency of functioning of organizational and economic mechanism of management of strategies of leading innovative development of industrial enterprises is determined by the effectiveness of managerial influences on the main components of success of innovative activity of a particular industrial enterprise. The author defines their composition as follows: management system, knowledge of the enterprise, staff, innovative culture, research and development, marketing of innovations, production, material resources. The conceptual model of management of the strategies of leading scientific and technological development of industrial enterprises is developed. Its practical implementation will give a principled opportunity to purposefully manage the formation and implementation of strategies for innovative development of industrial enterprises, focused on "technological breakthrough" and the launch of "disruptive" innovative products (products or services).

Keywords: mechanism; strategies; advancing development; strategy management; innovation.

References

1. Boyko, O.B. (2015), “Combined approaches for factors management in the innovation activity of engineering enterprise”, Abstract of Doctor of Science dissertation, Economy, Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine.
2. Bugaeva, M.V. (2014), Innovatsiinyi rozvytok pidpryiemstva [Innovative development of the enterprise], Kirovograd, Ukraine.
3. Voronkova, V.G. (2008), “Theoretical foundations of innovation process management in Ukraine”, Visnyk Nats. un-tu «Lvivska politekhnika» «Problemy ekonomiky ta upravlinnia», Vol. 628, pp. 417-423.
4. Dermanska, L.V. (2013), “Economic mechanism of management of innovative development of the enterprises of the food industry”, Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Ternopil National Economic University, Ternopil, Ukraine.
5. Zakharchenko, V.I., Korsikova, N.M. and Merkulov, M.M. (2012), Innovatsiinyi menedzhment : metoriia i praktyka v umovakh transformatsii ekonomiky [Innovative management: methodology and practice in the conditions of economic transformation], Center for Educational Literature, Kiev, Ukraine.
6. Korsikova, N.M. (2009), “Organizational and economic mechanism of management of innovative development of the enterprise in modern conditions”, Ekonomika kharchovoi promyslovosti, Vol.3, pp. 8-11.
7. Mykytyuk, P.P., Krysko, J.L, Ovsyanuk-Berdadina, O.F. and Skochilyas, S.M. (2015), Innovatsiinyi rozvytok pidpryiemstva [Innovative enterprise development], Printer Inform, Ternopil, Ukraine.
8. Musayev, E.K. (2017), “Formation of innovative mechanism of management of development of agroindustrial complex of the region”, Ekonomichna nauka, Vol.5. pp. 93-97. Available at: http://www.economy.in.ua/pdf/5_2013/27.pdf (Accessed 21 July 2017).
9. Onishchuk, I.G. (2005), “Formation of innovative model of investment policy of the region”, Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Kharkiv National Academy of Urban Economy, Kharkiv, Ukraine.
10. Rozum, H.M. (2017), “Formation of mechanisms of state management of innovative development of the region: world experience”, Publichne upravlinnia ta mytne administruvannia, vol. 2, pp. 110-115.
11. Mykytyuk, P.P., Seniv, B.G. (2009), Innovatsiina diialnist [Innovative activity], Center for Educational Literature, Kiev, Ukraine.
12. Shevlyuga, O.G. (2015), “Organizational and economic principles of management of technological and technological development of machine-building enterprise”, Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Sumy State University, Sumy, Ukraine.
13. Shipulina, Y.S. (2018), “Methodological bases of formation of innovative and favorable environment at the enterprise”, Abstract of Doctor of science dissertation, Economy, NTU "KPI", Kharkiv, Ukraine.
14. Illiashenko, S.M. (2010), Innovatsiinyi menedzhment [Innovation management], VTD «Universytetska knyha», Sumy, Ukraine.
15. Dunska, A.R. (2018), “Innovative mechanism for the development of the pulp and paper industry”, Abstract of Doctor of science dissertation, Economy, National Technical University of Ukraine «Kiev Polytechnic Institute. I. Sikorsky», Kyiv, Ukraine.
16. Illiashenko, S. M. (2005), Upravlinnia innovatsiinym rozvytkom [Management of innovative development], VTD «Universytetska knyha»; Vydavnychyi dim «Kniahynia Olha», Sumy, Kiev, Ukraine.
17. Pavlenko, I. A. (2004), Ekonomika ta orhanizatsiia innovatsiinoi diialnosti [Economics and organization of innovation activity], KNEU, Kyiv, Ukraine.
18. CEO: personal journal of the manager (2017), “Innovative development of the enterprise: choice of direction and development of the strategist”, available at: .https://www.gd.ru/articles/9375-innovatsionnoe-razvitie-predpriyatiya (Accessed 10 September 2017).
19. Illiashenko, N. S. (2016), “Generalized classification of innovative development strategies”, Ekonomichni problemy staloho rozvytku [Economic Problems of Sustainable Development], Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsia imeni prof. Balatskoho O. F. [Proceedings of the International Scientific and Practical Conference named after prof. O. Balatsky], Sumy state University, Sumy, pp. 59-60.
20. Illiashenko, N. S., Holysheva, Ye. O. and Hryshchenko, O. F. (2018), “Classification of strategic directions of scientific and technological development of the enterprise”, Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, Vol. 3/2, pp. 128-131.
21. Illiashenko N. S., Shypulina Yu. S. (2018), “Criteria base for evaluation and selection of strategic directions of scientific and technological development of the enterprise”, Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Ekonomika. Vol. 23. Vypusk 8 (73), pp. 83-87.
22. Illiashenko, N. S., Shypulina, Yu. S. (2018), “Knowledge management in the system of leading innovative enterprise development”, Zb. mat.-liv vseukr. nauk.-prakt. konf. [Collection of materials for the All-Ukrainian scientific-practical conference], National Metallurgical Academy of Ukraine, Dnipro, pp. 22-24.
23. Illiashenko, N. S. (2011), Orhanizatsiino-ekonomichni zasady innovatsiinoho marketynhu promyslovykh pidpryiemstv [Organizational and economic principles of innovative marketing of industrial enterprises], Sumskyi derzhavnyi universytet, Sumy, Ukraine.
24. Illiashenko, S.M. (2010), “Conceptual bases of marketing forecasting of strategic directions of scientific and technological innovative development of Ukraine on the basis of expert evaluations”, Visnyk natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Problemy ekonomiky ta upravlinnia, vol. 668, pp. 68-74.
25. Illiashenko, S.M. (2013), “Application of marketing methods and tools in knowledge management”, Marketynh i menedzhment innovatsii, vol. 2, pp. 13-23.
26. Rosokhata, A.S. (2014), “Trendwatching as a direction for forecasting innovative development of industrial machinery and equipment manufacturing enterprise”, Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu «Kharkivskyi politekhnichnyi instytut». Zbirnyk naukovykh prats. Seriia : Tekhnichnyi prohres i efektyvnist vyrobnytstva, vol. 33(1076), pp. 62-75.
27. Shypulina, Yu.S. (2006), Pokaznyky, kryterii i metodyka diahnostyky innovatsiinoho potentsialu promyslovoho pidpryiemstva [Indicators, criteria and methods of diagnostics of innovative potential of industrial enterprise], Marketynh i menedzhment innovatsiinoho rozvytku [Marketing and management of innovative development], Sumy, VTD "Universytetska knyha", pp. 321-349.
28. Shypulina, Yu.S. (2017), “Managing the formation of innovative culture of industrial enterprises”, TOV «Trytoriia», Sumy, Ukraine.

№ 2 2020

Дата публікації: 2020-02-27

Кількість переглядів: 8039

Відомості про авторів

Н. С. Ілляшенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», старший науковий співробітник, Сумський державний університет

N. Illiashenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of The Department of Economic Cybernetics and Marketing Management, National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, Senior Research Fellow, Sumy State University

ORCID:

0000-0002-1426-1215

Як цитувати статтю

Ілляшенко Н. С. Механізм управління стратегіями випереджаючого науково-технологічного інноваційного розвитку промислового підприємства. Ефективна економіка. 2020. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7636 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.57

Illiashenko, N. (2020), “The mechanism of management of strategies for advancing scientific and technological innovation development of industrial enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7636 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.57

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.