EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА
І. І. Вініченко, М. А. Полегенька

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.14

УДК: 330:10.15

І. І. Вініченко, М. А. Полегенька

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

Анотація

У статті узагальнено підходи до визначення сутності економічної категорії «ефективність аграрного виробництва», яка є досить складною категорією, оскільки є визначальним фактором економічного і соціального розвитку суспільства на сучасному етапі розвитку економіки і є важливою передумовою прискорення розвитку агропромислового комплексу й подальшого підвищення результативності функціонування економіки України. Наведено наукові погляди щодо тлумачення визначення ефективність виробництва продукції. Виокремлено особливості сільськогосподарського виробництва, які необхідно враховувати при дослідженні даної категорії. Узагальнено основні види економічної ефективності виробництва. Встановлено, що сутність ефективності агропромислового виробництва відображає широкий комплекс умов функціонування продуктивних сил і виробничих відносин, які у сукупності забезпечують процес розширеного відтворення на стадіях кругообігу: капіталу (грошова – підготовка і створення умов для ведення виробництва); виробничій – виготовлення продукції; товарній – реалізація продукції. Кожна з цих стадій має своє функціональне призначення і мету, ступінь досягнення яких визначає ефективність аграрного виробництва.

Ключові слова: агропромислове виробництво; ефективність; ефект; результативність; витрати; економіка.

Література

1. Азізов С. П. Організація виробництва і аграрного бізнесу в сільськогосподарських підприємствах : підруч. Київ, 2001. 834 с.
2. Андрійчук В.Г. Економіка підприємств агропромислового комплексу: Підручник. Київ, 2013. 779 с.
3. Бугуцький О.А. Аналіз економічної ефективності сільськогосподарського вироб¬ниц¬тва. Київ, 1976. 264 с.
4. Вініченко І.І.,Крючок С.І. Економічна стійкість підприємства та її складові. Агросвіт. № 24. 2016. С. 15-20.
5. Голик М.А. Підвищення ефективності тваринництва. Київ, 1981. 104 с.
6. Дідур Г. І. Ефективність сільськогосподарського виробництва та її визначення в ринкових умовах . Аграрний вісник Причорномор’я. 2007. Вип. 37. С. 91–94.
7. Кісіль М. І. Критерії і показники економічної ефективності малого та середнього бізнесу на селі. Економіка АПК. 2001. № 8. С. 59–64.
8. Краснова В.В., Ахновська І.О., Бандура М.В. Економіка підприємства: навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів. Донецьк, 2012. 502 с.
9. Крілек Й. Економічна ефективність сільськогосподарського виробництва; пер. з чес.; наук. ред.М. М. Масенко. Москва, 1981. 122 с.
10. Кудельський В. Е. Економічні засади виробництва сільськогосподарської продукції підприємствами аграрного сектора : монографія. Економіка та управління підприємством: сучасні підходи, методи та моделі. 2013. С. 133–161.
11. Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономика: принципы, проблемы. Баку, 1992. Т. 1, 399 с.
12. Нечаев В. Эффективность экономического и технико-технологического потенциала в растениеводстве. Экономика сельского хозяйства России. 2012. № 6. С. 70–84.
13. Підгорний А.В. Ефективність виробництва – головний показник результативності функціонування сільськогосподарського підприємства. Продуктивність агропромислового виробництва: економічні науки. 2014. Вип. 25. С. 126–131.
14. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: підруч.; вид. 2- ге, перероб. та доп. Київ, 2001. 528 с.
15. Полегенька М.А. Теоретична сутність економічної категорії «ефективність». Агросвіт. 2016. № 10. С.69-74.
16. Прядко В. В. Економічна ефективність виробництва : проблеми теорії та методології управління. Київ, 2003. 282 с.
17. Пугач А.М. Теоретичні засади економічної ефективності сільськогосподарського виробництва. URL: http://www.rusnauka.com/1_NIO_2012/Economics/12_96742.doc.htm (дата звернення 13.11.2019)
18. Тикин В.С. Эффективность – не коэффициент. Экономические науки. 2009. №7(56). С. 94–97.
19. Черевко Г.В., Горбонос Ф.В., Іваницька Г.Б., Павленчик Н.Ф. Економіка підприємств: Навч. Посіб. Львів, 2004. 384 с.

I. I. Vinichenko, M. A. Polehenka

THEORETICAL ASPECTS OF FORMATION OF ECONOMIC EFFICIENCY OF AGRICULTURAL PRODUCTION

Summary

The article generalizes approaches to determining the essence of the economic category "efficiency of agricultural production", which is a rather complex category, as it is a determining factor of economic and social development of society at the present stage of economic development and is an important prerequisite for accelerating the development of agro-industrial complex and further improving the efficiency of Ukraine's function. The scientific views on the interpretation of the definition of production efficiency are given. It is proved that efficiency is a socio-economic problem, the positive solution of which leads to the development of productive forces and the state of society. It is a complex economic category that reflects the effects of objective economic laws. According to many economists, it is a form of reflection of the purpose of production, means efficiency, a measure of benefit.
The initial criterion for production efficiency is the amount of national income per capita at the lowest cost of living and labor. Production efficiency can be interpreted as the best output of quality products at the lowest cost of money and labor, which implies meeting the needs of the population for cheap food and raw materials for the processing industry. This criterion of socio-economic efficiency is determined by comparing the result obtained and the effect with the costs and the resources involved.
The features of agricultural production, which should be considered in the study of this category, are distinguished. The main types of economic efficiency of production are summarized. It is established that the essence of agro-industrial production efficiency reflects a wide range of conditions of functioning of productive forces and production relations, which together provide the process of expanded reproduction at the stages of the cycle of: capital (money - preparation and creation of conditions for production management); production - production of products; commodity - sale of products. Each of these stages has its functional purpose and purpose, the degree of achievement of which determines the efficiency of agro-industrial production.
Reducing the cost and improving the efficiency of agro-industrial production create economic conditions for further reduction of retail prices in the market. Hence the increase in production efficiency has the effect of increasing the incomes and the level of profitability of agro-industrial enterprises. The more products are produced and sold, the cheaper it is for the producers, they earn higher incomes and the more they can allocate for the development of production, higher wages and improvement of social conditions.

Keywords: agroindustrial production; efficiency; effect; efficiency; cost; economy.

References

1. Azizov, S.P. (2001), Orhanizatsiia vyrobnytstva i ahrarnoho biznesu v sil's'kohospodars'kykh pidpryiemstvakh [Organization of production and agricultural business in agricultural enterprises], IAE, Kyiv, Ukraine.
2. Andrijchuk, V.H. (2004), Ekonomika ahrarnykh pidpryiemstv [The economy of agrarian enterprises], 2nd ed, KNEU, Kyiv, Ukraine.
3. Buhuts'kyj, O.A. (1976), Analiz ekonomichnoi efektyvnosti sil's'kohospodars'koho vyrobnytstva pidpryiemstv [Analysis of economic efficiency of agricultural production], Urozhaj, Kyiv, Ukraine.
4. Vinichenko, I.I. Kriuchok, S.I. (2016), Economic sustainability of the enterprise and its components. Ahrosvit. vol. 24. pp. 15-20.
5. Holyk, M.A. (1981), Pidvyschennia efektyvnosti tvarynnytstva [Improving livestock efficiency], Urozhaj, Kyiv, Ukraine.
6. Didur, H. I. (2007), “Efficiency of agricultural production and its definition in market conditions”, Ahrarnyj visnyk Prychornomor'ia, vol. 37, pp. 91- 94.
7. Kisil', M. I. (2001), “Criterion and indicators of economic efficiency of small and medium-sized businesses in the countryside”, Ekonomika APK, vol. 8, pp. 59-64.
8. Krasnova, V.V. Akhnovs'ka, I.O. Bandura, M.V. (2012), Ekonomika pidpryiemstva [Enterprise Economics], DonNU, Donets'k, Ukraine.
9. Krilek, J. (1981), Ekonomichna efektyvnist' sil's'kohospodars'koho vyrobnytstva [Economic efficiency of agricultural production], Moskva, Rosiia.
10. Kudel's'kyj, V. E. (2013), “ Economic principles of agricultural production by agricultural enterprises ” Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvom, pp. 133-161.
11. Makkonell, K.R. Briu, S.L. (1992), Ekonomyks. Pryntsypy, problemy polytyka: u 2 t. [Эkonomyks. Principles, problems, politics: in 2 vol.], vol. 1, Respublyka, Moskva, Rosiia.
12. Nechaev, V. Tiupakov, K. and Sajfetdynova, N. (2012), “Efficiency of economic and technical and technological potential in crop production”, Ekonomyka sel'skoho khoziajstva Rossyy, vol. 6, pp. 70-84.
13. Pidhornyj, A.V. (2014), “Production efficiency is the main indicator of the performance of an agricultural enterprise”, [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pav_2014_25_21A (Accessed 27 November 2019).
14. Pokropyvnyj, S. F. (2001), Ekonomika pidpryiemstva [Enterprise Economics], 2nd ed, KNEU, Kyiv, Ukraine.
15. Polehen'ka, M.A. (2016), Theoretical essence of the economic category "efficiency". Ahrosvit. vol.10. pp. 69-74.
16. Priadko, V. V. (2003), Ekonomichna efektyvnist' vyrobnytstva : problemy teorii ta metodolohii upravlinnia [Economic efficiency of production: problems of theory and methodology of management], Naukova dumka, Kyiv, Ukraine.
17. Puhach, A.M. (2012), “Theoretical principles of economic efficiency of agricultural production”, [Online], available at: http://www.rusnauka.com/1_NIO_2012/Economics/12_96742.doc.htm (Accessed 13 November 2019).
18. Tykyn, V.S. (2009), “Efficiency is not a factor”, Ekonomycheskye nauky, vol. 7(56), pp. 94-97.
19. Cherevko, H.V. Horbonos, F.V. Ivanyts'ka, H.B. Pavlenchyk, N.F. (2004), Ekonomika pidpryiemstv, [Enterprise Economics], Apriori, L'viv, Ukraine.

№ 12 2019

Дата публікації: 2019-12-27

Кількість переглядів: 5750

Відомості про авторів

І. І. Вініченко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки Дніпровського ДАЕУ

I. I. Vinichenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Economics Department,Dnipro State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0002-9527-1625


М. А. Полегенька

асистент кафедри менеджменту і права Дніпровського ДАЕУ

M. A. Polehenka

assistant of the Department of Management and Law,Dnipro State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0001-5866-668X

Як цитувати статтю

Вініченко І. І., Полегенька М. А. Теоретичні аспекти формування економічної ефективності агропромислового виробництва. Ефективна економіка. 2019. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7640 (дата звернення: 22.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.14

Vinichenko, I. I. and Polehenka, M. A. (2019), “Theoretical aspects of formation of economic efficiency of agricultural production”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7640 (Accessed 22 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.14

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.