EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОСИСТЕМА ГІГ-ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ: ЕВОЛЮЦІЙНА СИНЕРГЕТИКА “ВІРУСУ ІННОВАЦІЙ” ТА “ЦИФРОВОГО СТРИБКА”
Н. М. Краус, К. М. Краус, О. В. Манжура

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.3

УДК: (316.33+330.3):(658+37.07)

Н. М. Краус, К. М. Краус, О. В. Манжура

ЕКОСИСТЕМА ГІГ-ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ: ЕВОЛЮЦІЙНА СИНЕРГЕТИКА “ВІРУСУ ІННОВАЦІЙ” ТА “ЦИФРОВОГО СТРИБКА”

Анотація

У статті досліджено екосистему інноваційно-підприємницького університету, що функціонує в системі координат гіг-економіки та розкрито переваги, які надає екосистема університету і її подальший розвиток на засадах конкуренції. Визначено ефективну роль функціонування екосистеми гіг-економіки в ході цифровізації економіки України. Представлено мету, яку переслідує екосистема інноваційно-підприємницького університету на основі реалізації стратегії цифрових рішень екосистеми гіг-економіки.
Запропоновано авторське бачення та осмислення екосистеми гіг-економіки і її науково-освітні, техніко-технологічні, соціально-екологічні, інноваційно-підприємницькі структурні складники, серед чого: кластерне, платформине, екосистемне виробництво; фундація інноваційні парків, що працює за повним циклом; кластер коворкінгів (co-working-офіс: start-up-школа, start-up лабораторія, start-up-акселератор, майстер-класи експертів бізнес-шкіл); STEM-освіта; цифрова освіта (школа Big Data, школа BlockChain, школа AI, школа FinTech, бізнес табори); Індустрія 4.0: Бізнес для Smart city, Smart-підприємство, промислові Hightech, RetailTech, LegalTech, InsurTech, GovTech, IoT.
Аргументовано факт, що структура екосистеми гіг-економіки під впливом відкритих інновацій, ціни на послуги, цифрове підприємництво, доступу до широкосмугового Інтернету, набуває вигляду ланцюга типу: “Розробники – Власники – Провайдери – Рекламодавці – Регулятори – Користувачі”. В результаті цього автори дійшли висновку, що стратегія цифрових рішень екосистеми університету є такою, що орієнтована на продукти/послуги з додаванням інформації, яка забезпечує нову вартість для клієнтів. Роботу з інформацією в інноваційно-підприємницькому університеті можна представити ланцюгом типу: “пошук – отримання – розпізнання – аналіз – фільтрація – збагачення – конструювання інформації – застосування”.
Авторами висловлено думку про те, що умовами конкурентоспроможності інноваційної екосистеми гіг-економіки можна вважати: корпоративне стартап співробітництво; цільове фінансування інновацій; узгодженна співпраця уряду і суспільства та їх повна долученість до ефективної роботи екосистеми; підтримка підприємницького таланту та гендерна рівність; цифрова сумісність господарюючих суб’єктів; гармонізація законодавства та стандартів.

Ключові слова: гіг-економіка; екосистема; цифрові технології; інновації; цифровізація економіки; інноваційно-підприємницький університет.

Література

1. Gad, A. (2019), Гіг-економіка: ризики і переваги. What Motivates Workers in the Gig Economy? URL: http://www.management.com.ua/interview/int562.html (Дата звернення: 21.01.2020).
2. Айзексон, В. (2017), Інноватори: як група хакерів, геніїв та ґіків здійснила цифрову революцію. Київ: Видавництво “Наш формат”. 488 с.
3. Бабкина, А. В. (2017), Цифровая трансформация экономики и промышленности: проблемы и перспективы. СПб. : Изд-во Политехн. ун-та.
4. Болдирєва, Л. М., Краус, Н. М., Краус, К. М. (2019), Цифрові компетенції в сфері вищої освіти: задум, реалізація, результат. Держава та регіон, Серія: Економіка та підприємництво, 1 (106), С. 4–9.
5. Вітлінській, В. В., Слабко, М. В. (2018), Ризики переходу до гіг-економіки. URL: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/25916/ZE_2018_21.pdf (Дата звернення: 31.01.2020).
6. Голобородько, О. П., Краус, Н. М., Краус, К. М. (2019), Діагностика впливу R&D сектора вищої освіти на інновації підприємств в Україні. Ефективна економіка, 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6817 (Дата звернення: 05.01.2020).
7. Голобородько, О. П., Краус, Н. М., Краус, К. М. (2018), Цифрова економіка: тренди та перспективи авангардного характеру розвитку. Ефективна економіка, 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2018/8.pdf (Дата звернення: 11.01.2020).
8. Левчинський, Д. Л., Каширнікова, І. О., Кононова, О. Є. (2018), Аспекти розвитку цифрової економіки в Україні. Економічний простір, 139. С. 66-76.
9. Криворучко, О. С., Краус, Н. М., Краус, К. М. (2017), “Інноваційний ландшафт” у координатах світ-економіки. Глобальні та національні проблеми економіки, 16. URL: http://www.global-national.in.ua/issue-16-2017 (Дата звернення: 08.01.2020).
10. Краус К. М., Краус, Н. М. (2018), Цифровізація в умовах інституційної трансформації економіки: базові складові та інструменти цифрових технологій. Інтелект ХХІ століття, 1. С. 211–214.
11. Краус, К. М., Краус, Н. М. (2019), Ретроспектива і сучасність оподаткування в Україні та за кордоном: монографія. К.: Аграр Медіа Груп.
12. Краус, Н. М. (2019), Інноваційна економіка в глобалізованому світі: інституціональний базис формування та траєкторія розвитку: монографія. К.: Аграр Медіа Груп.
13. Леоненко, П. М., Краус, Н. М. (2016), Фінансове забезпечення інноваційної діяльності в Україні за технологічними укладами. Фінанси України, 4 (60). С. 50–64.
14. Манжура, О. В., Краус, Н. М., Краус, К. М. (2019), Професії майбутнього у віртуальній реальності інноваційно-цифрового простору. БІЗНЕС ІНФОРМ, 1. С. 132–138.
15. Манжура, О. В., Краус, Н. М., Краус, К. М. (2019), Діагностика впливу досліджень та інноваційних розробок на трансфер технологій в Україні. Ефективна економіка, 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6873 (Дата звернення: 10.03.2020).
16. Щеглюк, С. (2019), Морфологія цифрової економіки: особливості розвитку та регулювання цифрових технологічних платформ. Науково-аналітична записка. URL: http://ird.gov.ua/irdp/e20190301.pdf (Дата звернення: 04.02.2020).
17. Еволюція гіг-економіки (2018), Інтелект-проект Києво-Могилянської академії бізнес-школі. URL: http://open.kmbs.ua/gig-economy/ (Дата звернення: 2.02.2020).
18. Landscape Industry 4.0 in Ukraine (2019), Аналітичний огляд інноваторів та стану інновацій в Україні в сфері Індустрії 4.0. Довідкове видання. АППАУ.

N. Kraus, K. Kraus, O. Manzhura

ECOSYSTEM OF GIG-ECONOMICS AND ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY: EVOLUTIONARY SYNERGY OF “VIRUS INNOVATION” AND “DIGITAL JUMP”

Summary

The article explores the ecosystem of the innovation-entrepreneurial university, which functions in the coordinate system of gig-economy and reveals the advantages that the ecosystem of the university and its further development on the basis of competition. The effective role of functioning of gig-economy in the course of digitization of the Ukrainian economy is determined. The goal pursued by the ecosystem of the innovation and entrepreneurial university on the basis of the implementation of digital ecosystem strategy of gig-economy is presented.
Author’s vision and understanding of the ecosystem of gig-economy and its scientific and educational, technical, technological, socio-ecological, innovative and entrepreneurial structural components are offered, including: cluster, platform, ecosystem production; the foundation of innovative parks, working on a full cycle; coworking cluster (co-working-office: start-up-school, start-up laboratory, start-up-accelerator, master-classes of experts of business schools); STEM education; digital education (Big Data school, BlockChain school, AI school, FinTech school, business camps); Industry 4.0: Business for Smart City, Smart Enterprise, Industrial Hightech, RetailTech, LegalTech, InsurTech, GovTech, IoT.
The fact that the structure of the ecosystem of gig-economy is influenced by open innovation, prices for services, digital entrepreneurship, access to broadband Internet, takes the form of a chain of type: “Developers – Owners – ISPs – Advertisers – Regulators – Users”. As a result, authors concluded that the university’s digital ecosystem strategy is product/service oriented with value added information that delivers new value for customers. Work with information at the university of innovation and entrepreneurship can be represented by a chain of type: “search – receive – recognition – analysis – filtering – enrichment – construction of information – application”.
Authors suggested that conditions of competitiveness of the innovative ecosystem of gig-economy could be considered: corporate startup cooperation; targeted financing of innovations; coordinated cooperation between government and society and their full involvement in the effective functioning of the ecosystem; support for entrepreneurial talent and gender equality; digital compatibility of business entities; harmonization of legislation and standards.

Keywords: gig-economy; ecosystem; digital technologies; innovations; digitalization of economy; innovation-entrepreneurial university.

References

1. Gad, A. (2019), “Gig-economy: risks and benefits”. What Motivates Workers in the Gig Economy? [Online], Available at: http://www.management.com.ua/interview/int562.html (Accessed 21 Jan 2020).
2. Aizeskon, V. (2017), Innovatory: yak hrupa khakeriv, heniiv ta gikiv zdiisnyla tsyfrovu revoliutsiiu [Innovators: as a group of hackers, geniuses and geeks, the digital revolution has taken place]. Our Format, Kyiv, Ukraine.
3. Babkin, A. V. (2017), Tsifrovaya transformatsiya ekonomiki i promishlenosti: problemy i perspektivy [Digital transformation of economics and industry: problems and prospects], Publishing house Polytechnic university, SPb., Russia.
4. Boldyreva, L. M., Kraus, N. M., Kraus, K. M. (2019), “Digital competencies in higher education: design, implementation, result”, Derzhava ta region. Seriya: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, vol. 1 (106), pp. 4–9.
5. Vitlinskyi, V. V., Slabko, M. V. (2018), “Risks of transition to gig-economy” [Online], available at: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/25916/ZE_2018_21.pdf (Accessed 31 Jan 2020).
6. Holoborodko, O. P., Kraus, N. M., Kraus, K. M. (2019), “Diagnosis of the impact of higher education R&D on enterprise innovation in Ukraine”, Efectyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6817 (Accessed 5 Jan 2020).
7. Holoborodko, O. P., Kraus, N. M., Kraus, K. M. (2018), “The digital economy: trends and prospects for the avant-garde nature of development”, Efectyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2018/8.pdf (Accessed 11 Jan 2020).
8. Levchynskyi, D. L., Kashyrnikova, I. O., Kononova, O. Ye. (2018), “Aspects of digital economy development in Ukraine”. Ekonomichnyi prostir, 139. pp. 66-76.
9. Kryvoruchko, O. S., Kraus, N. M., and Kraus, K. M. (2017), “Innovative landscape” in the coordinates of the world economy”, Hlobalni ta nashionalni problem ekonomiky, [Online], vol. 16, available at: http://www.global-national.in.ua/issuje-16-2017 (Accessed 8 Jan 2020).
10. Kraus, N. M., Kraus, K. M. (2018), “Digitalization in the context of the institutional transformation of the economy: the basic components and tools of digital technologies”, Intelect XXI stolittia, no. 1, pp. 211–214.
11. Kraus, K. M., Kraus, N. M. (2019), Retrospektyva i suchasnist opodatkuvannia v Ukraini ta za kordonom [Retrospective and contemporary taxation in Ukraine and abroad], Kyiv: Agrar Media Group.
12. Kraus, N. M. (2019), “Innovative economy in a globalized world: institutional basis of formation and development trajectory”, Kyiv: Agrar Media Group.
13. Leonenko, P. M., Kraus, N. M. (2016), “Financial support of innovative activity in Ukraine by technological means”. Finansy Ukrainy, 4 (60). pp. 50–64.
14. Manzhura, O. V., Kraus, N. M., and Kraus, K. M. (2019), “The professions of the future in the virtual reality of the innovation-digital space”, Biznes Inform, vol. 1, pp. 132–138.
15. Manzhura, O. V., Kraus, N. M., and Kraus, K. M. (2019), “Diagnosis of the impact of research and innovation on technology transfer in Ukraine”, Efectyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6873 (Accessed 10 Jan 2020).
16. Shchehliak, S. (2019), “The morphology of digital economy: features of the development and regulation of digital technology platfor”. Naukovo-analitychna zapyska, [Online], available at: http://ird.gov.ua/irdp/e20190301.pdf (Accessed 04 Feb 2020).
17. The evolution of gig-economy (2018), Intelekt-proekt Kyievo-Mohylianskoi akademii biznes-shkoli, [Online], available at: http://open.kmbs.ua/gig-economy/ (Accessed 2 Feb 2020).
18. Landscape Industry 4.0 in Ukraine (2019), Analytical Review of Innovators and the State of Innovation in Ukraine in Industry 4.0, Reference edition, APAPU, Kyiv.

№ 2 2020

Дата публікації: 2020-02-27

Кількість переглядів: 7422

Відомості про авторів

Н. М. Краус

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та економіки,Київський університет імені Б. Грінченка

N. Kraus

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,Professor of the Department of Finance and EconomicsBorys Grinchenko Kyiv University

ORCID:

0000-0001-8610-3980


К. М. Краус

к. е. н., доцент кафедри управління,Київський університет імені Б. Грінченка

K. Kraus

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of ManagementBorys Grinchenko Kyiv University

ORCID:

0000-0003-4910-8330


О. В. Манжура

д. е. н., доцент, проректор,ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”

O. Manzhura

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,Vice-rector of Poltava University of Economics and Trade

ORCID:

0000-0003-4840-9238

Як цитувати статтю

Краус Н. М., Краус К. М., Манжура О. В. Екосистема гіг-економіки та підприємницького університету: еволюційна синергетика “вірусу інновацій” та “цифрового стрибка”. Ефективна економіка. 2020. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7642 (дата звернення: 23.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.3

Kraus, N., Kraus, K. and Manzhura, O. (2020), “Ecosystem of gig-economics and entrepreneurial university: evolutionary synergy of “virus innovation” and “digital jump””, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7642 (Accessed 23 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.