EnglishНа русском

Ефективна економіка № 9, 2016

УДК 338.435

 

О. В. Мельник,

к. е. н., доцент кафедри стратегії підприємств,

ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»

 

РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОРИСТАННЯ VBM-АНАЛІЗУ У ПРАКТИЦІ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

 

Oksana Melnyk

 

RESULTS OF THE USE OF VBM-ANALYSIS IN THE ACTIVITIES OF DOMESTIC ENTERPRISES

 

У статті представлено результати практичного використання VBM-аналізу у практиці діяльності вітчизняних підприємств переробної промисловості. У ході дослідження використано такі методи: наукового узагальнення – при визначенні змісту VBM-аналізу; вартісного, фінансового та факторного аналізу – при оцінюванні фундаментальної вартості капіталу; метод причинно-наслідкових зв’язків – при узагальненні результатів вартісного аналізу капіталу досліджуваних підприємств. У статті представлено практичні результати  VBM-аналізу діяльності вибірки підприємств переробної промисловості України, які дозволили підтвердити робочу гіпотезу автора щодо високих аналітичних можливостей VBM-моделей з точки зору формування бізнес-аналітики для прийняття управлінських рішень у сфері капіталовторення.

 

The article presents the results of the practical use of VBM-analysis in the practice of domestic processing industry enterprises.  During the study the following methods were used: scientific generalization - in determining the content of VBM analysis; cost, financial and factor analysis - when assessing the fundamental value of capital; the method of causation - when summarizing the results of cost analysis of the capital of the studied enterprises.  The article presents the practical results of a VBM analysis of a sample of manufacturing enterprises in Ukraine, which allowed us to confirm the author's working hypothesis regarding the high analytical capabilities of VBM models from the point of view of forming business analytics for making managerial decisions in the sphere of capital investment.

 

Ключові слова: VBM-аналіз,  ReOI-модель, підприємства переробної промисловості, додана вартість капіталу, фундаментальна вартість капіталу.

 

Keywords: VBM-analysis, ReOI-model, processing enterprises, added value of capital, fundamental value of capital.

 

 

Актуальність. Проблематика VBM-аналізу є порівняно новою як для академічного, так і бізнес-товариства. Це пояснюється тим, що вартісні критерії у системі прийняття управлінських рішень набули активного наукового обговорення та практичного використання лише з кінця 90-х років ХХ ст.  Розглядаючи аналіз, як один із основних етапів формування управлінської бізнес-аналітики, варто  говорити про його специфіку в аспекті цільових моделей, на які орієнтовані управлінські впливи. Використання вартісних цільових моделей, незалежно від специфіки їх змістовних модифікацій, зумовлює розвиток відповідних аналітичних методів та інструментів, які формують предметне поле певного аналізу, у даному випадку вартісного або VBM-аналізу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика VBM-аналізу висвітлена у наукових працях зарубіжних (Т. Коупленда, Т. Колера, Дж. Муріна [1], Дж. Гранта [2], Б. Стюарта [3],  Д. Волкова [4], І. Івашковської [5], М. Кудіної [6], ін.) та вітчизняних (О. Лісніченко та Л. Фролової [7], О. Мендрула [8], Н. Шевчук [9, 10]) вчених-економістів.

Метою даної статті є продемонструвати аналітичні можливості VBM-аналізу, як аналітичної новації, на основі якої забезпечуються інформаційні потреби процесів прийняття управлінських рішень.

Результати. У наукових економічних джерелах зміст категорії «VBM-аналіз» є невизначеним, а використання даного терміну є контекстуальним та пов’язано з оцінюванням та факторним аналізом формування та зростання доданої вартості функціонуючого капіталу.  Потенційною сферою практичного використання даного виду аналізу є управлінська бізнес-аналітика, а прийняття управлінських рішень здійснюється відповідно до цільової моделі, що пов’язання із забезпеченням зростання вартості бізнесу або його капіталізації.

Проблематика використання  VBM-аналізу у контексті вартісно-орієнтованого управління підприємством може розглядатися у двох аспектах: з точки зору здатності інвестованого капіталу забезпечувати формування доданої вартості підприємства та в аспекті зростання його вартості. Особливості практичного використання даного виду аналізу зроблено за даними вітчизняних підприємств переробної промисловості, а в основу розрахунків закладено модель остаточного операційного прибутку (ReOI, Residual Operation Income). Вартість підприємства розраховано на основі фундаментальної вартості власного капіталу (формулою 1) [4, с. 34].

(1)

де  - фундаментальна вартість власного капіталу;

Е0 – балансова величина власного капіталу;

KWACCкоефіцієнт середньозважених витрат на капітал.

Розрахунок ReOI зроблено на основі класичної формули, введено у науковий оборот С. Пенменом (формула 2) [4, с. 34].

(2)

де ЕВІ – величина чистого прибутку з урахуванням платежів за користування позиковим капіталом;

Ass – величина балансової вартості активів.

Підприємства вітчизняної переробної промисловості у 2015 р. забезпечували формування більше 22% реалізованої продукції вітчизняної економіки в цілому, та 64,1% промислової реалізації. Вибірку дослідження сформовано з підприємств харчової, металургійної та машинобудівної галузей, які є конкурентоспроможними у певному сегменті промислової продукції та не були хронічно збитковими на досліджуваному часовому інтервалі. За результатами оцінювання здатності капіталу формувати додану вартість (табл. 1) зроблено такі змістовні узагальнення:

 

Таблиця 1.

Показники доданої вартості капіталу та факторів її формування вітчизняними переробними підприємствами у 2008 – 2015 рр.

Показники

Роки

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1. Остаточний операційний прибуток, млн.грн.

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

2772

-2004

-1047

-447

-8133

-6590

-10724

-8588

ПАТ «Запоріжсталь»

-888

-1166

-711

-1040

-2505

-682

1477

2232

ПАТ «Турбоатом»

-22

-50

-25

145

14

195

173

984

ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»

190

-124

82

272

290

-144

-738

-718

ПАТ «Миронівський хлібопродукт»

-203

905

1184

1589

1211

446

-11713

-3753

ПАТ «Вімм-Білль-Данн Україна»

-67

-13

-16

8

76

253

200

89

2. Спред доходності капіталу, %

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

19,02

-13,68

-5,99

-2,20

-19,36

-15,83

-14,39

-11,08

ПАТ «Запоріжсталь»

-8,26

-11,85

-6,82

-9,17

-18,44

-4,73

6,49

7,42

ПАТ «Турбоатом»

-1,57

-3,41

-1,52

6,10

0,42

5,25

4,31

20,43

ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»

12,53

-7,95

3,98

9,37

7,46

-3,31

-22,02

-23,86

ПАТ «Миронівський хлібопродукт»

-2,80

10,04

9,48

10,27

6,11

2,09

-35,06

-8,37

ПАТ «Вімм-Білль-Данн Україна»

-17,02

-4,52

-3,55

1,53

16,22

52,62

22,29

8,74

3. Коефіцієнт відповідності фактичного рівня рентабельності реалізації продукції критичному

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

2,42

0,00

0,57

0,84

0,00

0,00

0,00

0,17

ПАТ «Запоріжсталь»

0,18

0,00

0,37

0,07

0,00

0,41

1,74

1,76

ПАТ «Турбоатом»

0,87

0,72

0,88

1,51

1,05

1,50

1,37

2,45

ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»

1,87

0,41

1,29

1,65

1,56

0,72

0,00

0,00

ПАТ «Миронівський хлібопродукт»

0,57

2,40

2,24

2,17

1,69

1,27

0,00

0,00

ПАТ «Вімм-Білль-Данн Україна»

0,00

0,00

51,98

0,00

0,00

0,00

4,39

2,36

Джерело: розраховано автором за даними фінансової та управлінської звітності підприємств

 

- досліджувані металургійні підприємства ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» та ПАТ «Запоріжсталь» протягом 2008 – 2015 рр. забезпечували формування доданої вартості відповідно, у одному та двох випадках, при цьому прибутковою діяльність підприємств була відповідно у чотирьох та шести роках. Основною причиною руйнівних тенденцій вартості є те, що досліджувані підприємства не є конкурентоспроможними на світових ринках продукції чорної металургії, при цьому до 90% реалізації є експорт. Відстала техніко-технологічна база зумовлює сировинну спрямованість експорту, високу собівартість продукції, відповідно забезпечення прибутковості, як правило, є наслідком сприятливої кон’юнктури товарного ринку, а не операційної та стратегічної ефективності вітчизняного металургійного бізнесу;

- досліджувані машинобудівні підприємства ПАТ «Турбоатом» та ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» також характеризуються експортною спрямованістю реалізації продукції. У пресі ПАТ «Турбоатом» характеризують як унікальне підприємство з точки зору того, що воно є одним з найбільших у світі турбіновиробників з повним циклом виробництва: проектування, виробництво, поставка, налагодження, фірмове обслуговування турбінного обладнання для всіх типів електростанцій. Про конкурентоспроможність ПАТ «Турбоатом» свідчить той факт, що протягом останніх п’яти років частка експорту у структурі реалізації продукції має зростаючу тенденцію в у 2015 р. сягнула рівня 74%, а чистий дохід підприємства має стійку зростаючу тенденцію. Це безпосередньо відобразилося і на ефективності процесів капіталотворення, які протягом 2011 – 2015 рр. характеризуються позитивною динамікою формування доданої вартості капіталу. ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» протягом 2008 – 2013 рр. характеризувався прибутковістю діяльності, при починаючи з 2014 р. стало збитковим, що пояснюється перш за все катастрофічним зниженням обсягів реалізації продукції. Основні причини такої ситуації пояснюються тим, що на фоні кризових явищ економік країн СНД, куди переважно продається продукція підприємства, відбувається урізання бюджету соціальних програм (це відповідним чином впливає на попит на соціальний транспорт), спостерігається профіцит вантажних вагонів та надлишок виробничих потужностей, відбувається звуження місткості відповідного товарного ринку. Крім того негативні політичні та економічні тенденції у взаємовідносинах України та Росії зумовили призупинення дії сертифікатів СС ФЖТ РФ на усю номенклатуру продукції вантажного вагонобудування підприємств України та даного підприємства. Штучне витіснення українських виробників вагонів з ринку Росії, Казахстану, Білорусі через призупинення дії сертифікатів, невизнання РФ сертифікатів Технічного регламенту Митного союзу стало основними причинами негативних тенденцій розвитку ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод, що безпосередньо відобразилося на фінансових та вартісних результатах у 2014 – 2015 рр.;

ПАТ «Миронівський хлібопродукт» є безперечним лідером українського ринку курячого м’яса (ринкова частка складає майже 60%), рівень впізнання торгівельної марки «Наша Ряба» майже 100%. Кількість брендів у сукупному портфелі – 7 і всі вони є успішними в різних товарних сегментах українського продуктового ринку. Збитковість діяльності ПАТ «Миронівський хлібопродукт» у 2014 – 2015 рр. пов’язана з великим інвестиційним бюджетом підприємства у розвиток земельного банку та дистриб’юторьскої мережі. Так, у 2015 р. величина активів підприємства порівняно з 2013 р. зросла більше ніж вдвічі, підприємство є активним позичальником на ринку кредитних ресурсів, відповідно від’ємні значення остаточного операційного прибутку не є критичними з точки зору визначення ефективності управління бізнесом. ПАТ «Вімм-Білль-Данн Україна» входить у десятку лідерів вітчизняних виробників молочної продукції. Підприємство має сучасну техніко-технологічну базу, розвинену лінійку брендів  «Чудо», «Слов’яночка», «Агуша» та «Ромол», серед яких «Агуша» займає лідируючи позиції в сегменті дитячого харчування. Враховуючи високий рівень конкуренції на національному ринку молочних продуктів, менеджмент компанії фокусується на продуктових інноваціях, не економить на рекламних бюджетах, що, в свою чергу, позитивно відобразилося на фінансових результатах у тому числі доданій вартості капіталу.

Результати оцінювання фундаментальної вартості капіталу досліджуваних підприємств переробної промисловості (табл. 2) свідчать про те, що основою її формування є ресурсна складова, яка визначається на основі балансової вартості чистих активів.

 

Таблиця 2.

Показники фундаментальної вартості капіталу та факторів її формування вітчизняними підприємствами переробної промисловості  у 2008 – 2015 рр.

Показники

Роки

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1. Фундаментальна вартість капіталу, млн.грн.

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

14304

9406

12250

15105

24476

25387

45569

48845

ПАТ «Запоріжсталь»

5433

5029

5452

5007

3814

5546

12177

17890

ПАТ «Турбоатом»

963

996

1165

1708

1662

2357

2753

4754

ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»

1447

1118

1653

2566

3115

2625

1704

1336

ПАТ «Миронівський хлібопродукт»

2323

4443

6292

8800

10457

9520

-8702

-2009

ПАТ «Вімм-Білль-Данн Україна»

-16

17

-17

-14

69

244

529

457

2. Частка фактору «Балансова величина активів» у формуванні фундаментальної вартості капіталу, %

ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»

0,81

1,21

1,09

1,03

1,33

1,26

1,24

1,18

ПАТ «Запоріжсталь»

1,16

1,23

1,13

1,21

1,66

1,12

0,88

0,88

ПАТ «Турбоатом»

1,02

1,05

1,02

0,91

0,99

0,92

0,94

0,79

ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»

0,87

1,11

0,95

0,89

0,91

1,05

1,43

1,54

ПАТ «Миронівський хлібопродукт»

1,09

0,80

0,81

0,82

0,88

0,95

-

-

ПАТ «Вімм-Білль-Данн Україна»

-

1,78

0,10

1,54

-

-

0,62

0,80

Джерело: розраховано автором за даними фінансової та управлінської звітності підприємств.

 

При цьому варто говорити про якість накопичення капіталу, яка здатна проявлятися лише на пролонгованому часовому інтервалі. Так процеси оновлення виробничої бази, що відбувалися на ПАТ «Вімм-Білль-Данн Україна» протягом 2010 – 2013 рр. негативно відобразилися у кількісному вимірі величини власного капіталу, яка була від’ємною, що зумовило відповідні значення фундаментальної вартості капіталу. При цьому починаючи з 2011 р. підприємство є прибутковим та генерує позитивні потоки доданої вартості, що дало пролонгований ефект лише у 2014 – 2015 рр. Екстенсивне нарощення капіталу, яке є характерним, наприклад, для досліджуваних металургійних підприємств та ПАТ «Крюківський машинобудівний завод» забезпечує стійку динаміку вартісного зростання, але відбувається це лише внаслідок нарощення активів та зменшення доданої вартості капіталу.

Висновки. Представлені результати практичної апробації VBM-аналізу дозволяють говорити про те, що дана аналітична новація є ефективною, так як дозволяє пов’язувати причинні фактори, що діють і різних сферах діяльності підприємства та визначити пріоритети управлінського фокусування, які є ключовими з точки зору забезпечення формування та зростання вартості бізнесу. Однак, варто зазначити, що незважаючи на вагомість аналітичного потенціалу VBM-аналізу, не варто абсолютизувати ті чи інші індикатори, які мають різний ступінь інформативності у різних ситуаціях. Тобто, мова йде про те, що, наприклад, позитивна величина доданої вартості не завжди сигналізує про ефективність, а її від’ємні значення не є критичними з точки зору характеристики управлінських впливів на процеси капіталотворення. Здійснення VBM-аналізу передбачає не лише оціночні процедури у межах строго формалізованої математичної логіки, а і здійснення причинно-наслідкового аналізу з використанням якісних методів стратегічного аналізу, ін.

 

Список використаних джерел.

1. Коупленд Т. Стоимость компании: оценка и управление / Т. Коупленд, Т. Колер, Дж. Мурин. - 3-е изд., перераб. и доп.: [пер. с англ.]  - М.: Олимп-Бизнес, 2005. - 576 с.

2. Grant J. 1997. Foundations of Economic Value Added. Frank J. Fabozzi Associates: New Hope, PA.

3. Stewart B. 1999. The Quest for Value: A Guide for Senior Managers. Harper Business: N.Y.

4. Волков Д. Л. Теория ценностно-ориентированного менеджмента: финансовый и бухгалтерский аспекты: [монография] / Д. Л. Волков – СПб.: Высшая школа менеджмента СПбГУ, 2008. – 320 с.

5. Ивашковская И. В. Система интегрированного управления стоимостью компании : автореф. дисс. на соискание учен.степ. докт. экон. наук: спец.: 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность)»; спец. 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» / И. В. Ивашковская. – Москва, 2010. – 50 с.

6. Кудина М.В. Теория стоимости компании: [монография] / М.В. Кудина. – М.: ИД «ФОРУМ», ИНФРА-М, 2010. – 368 с.

7. Фролова Л. В. Управління вартістю підприємства : монографія / Л. В. Фролова, Л. О. Лісніченко. – Кривий Ріг, 2015. – 290 с.

8. Мендрул О. Г. Управління вартістю підприємства: навчальний посібник / О. Г. Мендрул –  К.: КНЕУ, 2011. – 538 с.

9. Шевчук Н.В. Сучасні моделі оцінювання доданої вартості підприємства / Н.В. Шевчук // Стратегія економічного розвитку України. – 2014. - № 35. – с. 270 – 277.

10.  Шевчук Н.В. Фундаментально-вартісний аналіз як основа розвитку управлінської бізнес-аналітики / С.М. Клименко, Н.В. Шевчук // Стратегія економічного розвитку України. – 2015. - № 37. – с.165 – 174

 

References.

1. Kouplend T. (2005) Stoimost' kompanii: otsenka i upravleniye  [Company Value: Evaluation and Management], Olimp-Biznes, Moscow, Russia, P. 576.

2. Grant J. 1997. Foundations of Economic Value Added. Frank J. Fabozzi Associates: New Hope, PA.

3. Stewart B. 1999. The Quest for Value: A Guide for Senior Managers. Harper Business: N.Y.

4. Volkov D. L. (2008) Teoriya tsennostno-oriyentirovannogo menedzhmenta: finansovyy i bukhgalterskiy aspekty [Theory of value-oriented management: financial and accounting aspects]. SPb.: Vysshaya shkola menedzhmenta SPbGU, Russia, P. 320.

5. Ivashkovskaya I. V. (2010) "System of integrated value management of the company", avtoref. diss. na soiskaniye uchen.step. dokt. ekon. nauk: spets.: 08.00.05 «Ekonomika i upravleniye narodnym khozyaystvom: ekonomika, organizatsiya i upravleniye predpriyatiyami, otraslyami, kompleksami (promyshlennost')»; spets. 08.00.10 «Finansy, denezhnoye obrashcheniye i kredit». Moskva, Russia, P. 50.

6. Kudina M.V. (2010) Teoriya stoimosti kompanii [Theory of company value], ID «FORUM», INFRA-M. Moscow, Russia, P. 368.

7. Frolova L. V. (2015) Upravlínnya vartístyu pídpriêmstva [Management of the company]. Kriviy Ríg, Ukraine,  P. 290.

8. Mendrul O. G. (2011) Upravlínnya vartístyu pídpriêmstva: navchal'niy posíbnik [Management of the newsletter: first-hand meeting], KNEU, Kyiv, Ukraine, P. 538.

9. Shevchuk N.V. (2014) Suchasní modelí otsínyuvannya dodanoí̈ vartostí pídpriêmstva [Such models of the assessment of the data of business]. Strategíya yekonomíchnogo rozvitku Ukraí̈ni. № 35. pp. 270 – 277.

10. Shevchuk N.V. (2015) Fundamental'no-vartísniy analíz yak osnova rozvitku upravlíns'koí̈ bíznes-analítiki [Fundamental-Vartisniy analysis as the basis for the development of management business analysis]. Strategíya yekonomíchnogo rozvitku Ukraí̈ni. № 37. pp.165 – 174

 

Стаття надійшла до редакції 20.09.2016 р.