EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ
С. В. Захарін, С. В. Бебко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.6

УДК: 338.48: 351: 39

С. В. Захарін, С. В. Бебко

ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Анотація

У статті наведено наукові положення про зміст державно-приватного партнерства як особливої форми реалізації інтересів держави, бізнесу і громадян. Проаналізовано нормативно-правову базу з питань державного управління у сфері збереження та популяризації національної культурної спадщини. Наведено класифікацію об’єктів культурної спадщини. Подано статистичні дані щодо наявних в Україні об’єктів національної культурної спадщини. Наведено узагальнення про проблеми фінансування заходів з популяризації національної культурної спадщини. Висунуто та обґрунтовано гіпотезу, що одним із завдання із популяризації національної культурної спадщини можна і доцільно виконати із використанням механізмів державно-приватного партнерства. Подано перелік принципів та форм державно-приватного партнерства. Вказано на можливості державно-приватного партнерства у сфері поплуризації національної культурної спадщини. Проаналізовано зарубіжний досвід застосування механізмів державного приватного партнерства у сфері популяризації національної культурної спадщини. Подано перелік перспективних інструментів державно-приватного партнерства в сфері збереження та популяризації національної культурної спадщини. Описано позитивні наслідки концесійної діяльності як особливої форми державно-приватного партнерства. Виявлено особливості реалізації державно-приватного партнерства в сфері туристичного показу об’єктів культурної спадщини. Показані фінансово-економічні механізми зазначеного партнерства в сфері туристичного показу та популяризації об’єктів культурної спадщини. Вказано на перспективність державно-приватного партнерства у сфері популяризації архітектурних об’єктів національної культурної спадщини (які одночасно є об’єктами екскурсійного відвідування). Проаналізовано практики фінансування проектів державно-приватного партнерства в сфері туристичного показу об’єктів культурної спадщини (за матеріалами передачі в концесію окремих об'єктів у Львівській області). Наведено перелік концесійних угод, які застосовуються у міжнародній практиці. Подано пропозиції щодо вдосконалення механізмів регулювання державно-приватного партнерства в сфері збереження та популяризації об’єктів національної культурної спадщини.

Ключові слова: державно-приватне партнерство; національна культурна спадщина; охорона; популяризація; концесія; інвестиції; туризм; об’єкт показу.

Література

1. Антоненко В.С., Антонішин А.П., Попович С.І. Організаційно-правові, економічні та соціальні чинники розвитку сфери туризму і курортів в Україні. Modern Science. 2019. № 3. С.105-112.
2. Варнавский В.Г. Партнерство государства и частного сектора: формы, проекты, риски. – М., 2014. – С. 34-37.
3. Государственно-частное партнерство: пути совершенствования законодательной базы / Под ред. Зверева А.А. – Москва, 2009. – С. 244.
4. Забуранна Л.В. Основні тенденції розвитку сучасного туристичного ринку України / Л.В.Забуранна // Економіка і управління. – 2011. - № 2. – С. 61-68.
5. Закон України «Про охорону культурної спадщини» https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1805-14
6. Закон України «Про державно-приватне партнерство» [електронний ресурс]. – доступний з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17
7. Закон України «Про туризм» [електронний ресурс]. – доступний з: https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/324/95-вр
8. Захарін С.В. Сталий розвиток сфери туристичних послуг: глобальні тенденції, міжнародна взаємодія, уроки для України / С.В.Захарін, В.П.Соболь, Ю.В.Мельник // Економічний вісний університету. – 2013. - № 20/3. – С. 297-303.
9. Любіцева О.О. Туристичні ресурси України: стан, розвиток. – К.:Знання, 2012. 178 с.
10. Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу [монографія] - К.: Київський національний торговельно-економічний університет, 2009. - 463 с.

S. Zakharin, S. Bebko

USE OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP ECONOMIC MECHANISMS IN THE FIELD OF NATIONAL CULTURAL HERITAGE POPULARIZATION

Summary

The article presents the scientific provisions on the content of public-private partnership as a special form of realization of interests of the state, business and citizens. The legal base on the issues of public administration in the field of preservation and promotion of national cultural heritage is analyzed. The classification of cultural heritage objects is given. Statistics on national cultural heritage sites in Ukraine are provided. The article summarizes the problems of financing measures for the promotion of national cultural heritage. The hypothesis has been put forward that one of the tasks of promoting national cultural heritage can and should be fulfilled using public-private partnership mechanisms. The list of principles and forms of public-private partnership is presented. The possibilities of public-private partnership in the sphere of national cultural heritage promotion are pointed out. Foreign experience of applying public private partnership mechanisms in the promotion of national cultural heritage is analyzed. The list of perspective instruments of public-private partnership in the field of preservation and promotion of national cultural heritage is presented. The positive consequences of concession activity as a special form of public-private partnership are described. The peculiarities of realization of public-private partnership in the sphere of tourist display of objects of cultural heritage are revealed. The financial and economic mechanisms of this partnership in the field of tourist display and promotion of cultural heritage objects are shown. The perspective of public-private partnership in the promotion of architectural objects of national cultural heritage (which are also objects of excursion visit) is pointed out. The practice of financing public-private partnership projects in the field of tourist display of cultural heritage objects (based on materials submitted to the concession of separate objects in the Lviv region) is analyzed. The list of concession agreements applicable in international practice is given. Suggestions for improvement of mechanisms of regulation of public-private partnership in the sphere of preservation and promotion of objects of national cultural heritage are submitted.

Keywords: public-private partnership; national cultural heritage; protection; promotion; concession; investments; tourism; object of display.

References

1. Antonenko, V.S. Antonishyn, A.P. and Popovych S.I. (2019). «Organizational and legal, economic and social factors of development of tourism and resorts in Ukraine”, Modern Science, vol.3., pp.105-112.
2. Varnavskyj, V.H. (2014), Partnerstvo hosudarstva y chastnoho sektora: formy, proekty, risky [Public-Private Partnership: Forms, Projects, Risks], Moskva, Russia.
3. Hosudarstvenno-chastnoe partnerstvo: puty sovershenstvovanyia zakonodatel'noj bazy [Public-private partnership: ways to improve the legislative framework] / Main editor Zverev A.A. (2009), Moskva, Russia.
4. Zaburanna, L.V. (2011), “The main tendencies of development of the modern tourist market of Ukraine», Ekonomika i upravlinnia, vol.2, pp. 61-68.
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2000), The Law of Ukraine «On the protection of cultural heritage», available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14 (Accessed 30 January 2020).
6. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), The Law of Ukraine «About public-private partnership”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17 (Accessed 30 January 2020).
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (1995), The Law of Ukraine «About tourism», available at: https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/324/95-вр (Accessed 30 January 2020).
8. Zakharin, S.V., Sobol, V.P. and Mel'nyk Y.R. (2013), «Sustainable development of tourism services: global trends, international interaction, lessons for Ukraine», Ekonomichnyj visnyk universytetu, vol.20/3, pp. 297-303.
9. Liubitseva, O.O. (2012), Turystychni resursy Ukrainy: stan, rozvytok [Tourist resources of Ukraine: state, development], Znannia, Kyiv, Ukraine.
10. Tkachenko, T.I. (2009), Stalyj rozvytok turyzmu: teoriia, metodolohiia, realii biznesu [Sustainable tourism development: theory, methodology, business realities], KNTEU, Kyiv, Ukraine.

№ 2 2020

Дата публікації: 2020-02-27

Кількість переглядів: 6193

Відомості про авторів

С. В. Захарін

д. е. н., старший науковий співробітник,Київський національний університет культури і мистецтв

S. Zakharin

Doctor of Economic Sciences, Senior Science Specialist,Kyiv National University of Culture and Arts

ORCID:

0000-0002-1263-8170


С. В. Бебко

к. е. н., Київський національний університет харчових технологій

S. Bebko

PhD in Economics, Kyiv National University of Food Technologies

ORCID:

0000-0002-0687-3801

Як цитувати статтю

Захарін С. В., Бебко С. В. Використання економічних механізмів державно-приватного партнерства у сфері популяризації національної культурної спадщини. Ефективна економіка. 2020. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7647 (дата звернення: 23.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.6

Zakharin, S. and Bebko, S. (2020), “Use of public-private partnership economic mechanisms in the field of national cultural heritage popularization”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7647 (Accessed 23 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.6

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.