EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СИСТЕМА ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В КОНКУРЕНТНИХ УМОВАХ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ
М. В. Зось-Кіор, М. В. Семенюта

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.7

УДК: 331.108.43

М. В. Зось-Кіор, М. В. Семенюта

СИСТЕМА ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В КОНКУРЕНТНИХ УМОВАХ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ

Анотація

Досліджено систему оцінки персоналу підприємства в конкурентних умовах ведення бізнесу. Розглянуто персонал на основі його поділу на три категорії: команда управлінців, особисті консультанти і наступне покоління лідерів. Розглянуті аналітичні інструменти, які допомагають точно оцінити навички співробітників. Доведено наявність в Україні вузькості кадрового ринку, воронок рекрутингу та розповсюдження тенденції кадрового карт-бланшу. Розглянуто роль керівника в стані ізоляції та роль його персональних радників, закордонну практику підбору та оцінки персоналу через використання різноманітних «інтелектуальних» інструментів для вибору кращих кандидатів (аналіз соцмереж, технології розпізнавання голосу і жестів, алгоритми машинного навчання). Систематизовані навички претендента на посаду, зокрема наявність «підривних навичок», вміння приймати рішення і вирішувати проблеми, мовні та комунікативні навички, швидка адаптивність.

Ключові слова: система; оцінка; персонал; підприємство; конкурентні умови; бізнес.

Література

1. Бучинська Т. В. Оцінка персоналу як важливий елемент ефективного управління. Проблеми системного підходу в економіці. Випуск № 1(57). 2017. С. 59-64.
2. Догадіна В. Ю. Сучасні методи оцінки праці персоналу підприємств сфери послуг. Соціальна економіка. 2016. № 1. С. 135–141.
3. Коваленко В. С., Маркова С. В., Олійник О. М. Розвиток та оцінка персоналу як системоутворюючий елемент поліпшення результатів діяльності підприємства в нестабільних умовах. Приазовський економічний вісник. Випуск 1(12). 2019. С. 82-89.
4. Ковтун І. Є. Аналіз системи управління персоналом підприємства та розробка заходів щодо її удосконалення. Молодий вчений. 2016. № 6(33). С. 46–50.
5. Лисак В. Ю., Комарніцька О. М. Методичні підходи до оцінки трудового потенціалу підприємства. Інтелект XXI. 2017. № 1. С. 150–156.
6. Лобза А. В., Щербіна К. В. Розробка системи оцінки персоналу підприємства: реалізація підходу KPI. Young Scientist. № 12 (64). 2018. С. 291-296.
7. Симочко М. І. Аудит персоналу як елемент управління діяльністю торговельних підприємств. Науковий вісник Ужгородського університету. 2017. Т. 2. № 1(49). С. 277–281.
8. Шаповал О. А. Місце оцінювання в системі управління персоналом підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. Випуск 10. 2016. С. 550-553.
9. Швець В. Я., Іванова М. І., Саннікова С. Ф. Особливості мотивації персоналу в контексті оплати праці. Причорноморські економічні студії. 2017. № 13–1. С. 219–223.
10. Яшкіна Н. В. Грейдинг як сучасний метод оцінювання ефективності праці персоналу. Економіка та суспільство. Випуск №17. 2018. С. 410-419.
11. Vitalieva V., Muravyova E. Employees of the future: where to find and what to teach. ULR: https://hbr/management/804137 (дата звернення 24.01.2020).
12. Sergienko I. If everything is in order with people, then everything else will work as it should. ULR: https://hbr/management/822342 (дата звернення 24.01.2020).

М. Zos-Kior, M. Semenyuta

STAFF EVALUATION SYSTEM OF THE ENTERPRISE IN COMPETITIVE BUSINESS ENVIRONMENT

Summary

The system of evaluation of the staff of the enterprise in competitive conditions of doing business is investigated. Staff are reviewed based on its division into three categories: management team, personal consultants, and the next generation of leaders. Analytical tools that help to accurately evaluate the skills of employees are considered. The presence in Ukraine of the narrowness of the staff market, the funnel of recruiting and the spread of the trend of staff card-blanche. The role of the leader in the state of isolation and the role of his personal advisers, foreign practice of selecting and evaluating staff through the use of various "intelligent" tools to select the best candidates are considered. Systematic skills of the applicant for the position, including the presence of "disruptive skills", the ability to make and solve problems, language and communication skills, rapid adaptability; computer skills, automation programming, digital skills, new technology and tools skills, critical thinking. A number of staff assessment strategies have been proposed, including staff re-training; hiring new employees. Positive and negative aspects of alternative employment are considered, which includes the participation of freelance employees in the work of enterprises. It was noted that in the area of recruitment and selection of candidates with targeted skills for recruitment specialists, comprehensive automation of the recruitment process and analytics of socio-demographic data and personnel costs are at the forefront. The necessity of using artificial intelligence based technologies for personnel search is presented. The technology of recruitment is demonstrated, including the following areas: vacancy response and response processing; search for candidates and placement of vacancies; CV screening; evaluation of candidates. The reasons for the limited staff mobility are analyzed, among which are the key ones: lack of structured and transparent processes for identifying and moving employees to new internal positions; insufficient awareness of employees about available internal positions and projects.

Keywords: system; evaluation; staff; enterprise; competitive conditions; business.

References

1. Buchinskaya, T.V. (2017), “Evaluation of staff as an important element of effective management”, Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi, vol. 1 (57), pp. 59-64.
2. Dogadina, V.Y. (2016), “Modern methods of estimation of work of the personnel of the enterprises of the service sphere”, Sotsial’na ekonomika, vol. 1, pp. 135–141.
3. Kovalenko, V.S. Markova, S.V. and Oliynyk, O.M. (2019), “Development and evaluation of personnel as a system-forming element of improving the performance of the enterprise in unstable conditions”, Pryazovs’kyj ekonomichnyj visnyk, vol. 1 (12), pp. 82-89.
4. Kovtun, I.E. (2016), “Analysis of the personnel management system of the enterprise and development of measures for its improvement”, Young scientist, vol. 6 (33), pp. 46–50.
5. Lisak, V.Y. and Komarnitskaya, O.M. (2017), “Methodical approaches to the estimation of the labor potential of the enterprise”, Intelekt XXI, vol. 1, pp. 150–156.
6. Lobza, A.V. and Shcherbina, K.V. (2018), “Development of the system of evaluation of the personnel of the enterprise: implementation of the KPI approach”, Young Scientist, vol. 12 (64), pp. 291-296.
7. Symochko, M.I. (2017), “Audit of personnel as an element of management of activity of trading enterprises”, Naukovyj visnyk Uzhhorods’koho universytetu, vol. 2/1 (49), pp. 277–281.
8. Shapoval, O.A. (2016), “The place of evaluation in the enterprise personnel management system”, Hlobal’ni ta natsional’ni problemy ekonomiky, vol. 10, pp. 550-553.
9. Shvets, V.I. Ivanova, M.I. and Sannikov, S.F. (2017), “Features of staff motivation in the context of remuneration”, Prychornomors’ki ekonomichni studii, vol. 13–1, pp. 219–223.
10. Yashkina, N.V. (2018), “Grading as a modern method of staff performance evaluation”, Ekonomika ta suspil’stvo, vol. 17, pp. 410-419.
11. Vitalieva, V. and Muravyova, E. (2020), “Employees of the future: where to find and what to teach”, available at: https://hbr/management/804137 (Accessed 24 January 2020).
12. Sergienko, I. (2020), “If everything is in order with people, then everything else will work as it should”, available at: https://hbr/management/822342 (Accessed 24 January 2020).

№ 2 2020

Дата публікації: 2020-02-27

Кількість переглядів: 8608

Відомості про авторів

М. В. Зось-Кіор

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту,Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава, Україна

М. Zos-Kior

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor the Department of Management, Poltava State Agrarian Academy, Ukraine, Poltava

ORCID:

0000-0001-8330-2909


М. В. Семенюта

здобувач вищої освіти,Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава, Україна

M. Semenyuta

Applicant for Higher Education,Poltava State Agrarian Academy, Ukraine, Poltava

ORCID:

0000-0002-3670-2608

Як цитувати статтю

Зось-Кіор М. В., Семенюта М. В. Система оцінки персоналу підприємства в конкурентних умовах ведення бізнесу. Ефективна економіка. 2020. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7648 (дата звернення: 23.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.7

Zos-Kior, М. and Semenyuta, M. (2020), “Staff evaluation system of the enterprise in competitive business environment”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7648 (Accessed 23 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.7

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.