EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ІННОВАЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ ДЛЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ З ПЕРЕРОБКИ ТА УТИЛІЗАЦІЇ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
О. П. Нагорнюк

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.60

УДК: 330.322:336.741.231

О. П. Нагорнюк

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ІННОВАЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ ДЛЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ З ПЕРЕРОБКИ ТА УТИЛІЗАЦІЇ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

Анотація

Для сучасного суспільства важливими стають альтернативні способи виробництва теплової енергії та утилізація відходів діяльності. З’являється необхідність, отримання нових знань, технічних рішень та наукових ідей для вирішення цих проблем. Для одночасного вирішення цих двох важливих завдань, з метою оптимізації витрат та покращення стану довкілля запропоновано екологічне спалювання відходів за допомогою нового типу твердопаливних котлів без димарів - теплогенераторів, що мають зручні переваги в порівнянні із звичайними твердопаливними котлами. Характерною особливістю термогенераторів є можливість спалювання сировини вологістю до 50% та майже повне згоряння вторинних продуктів цього процесу завдяки наявності двох камер згоряння з температурою відповідно 700°С і 900°С, що на 200 С більше за максимальну температуру для звичайних твердопаливних котлів. Екологічна привабливість цих пристроїв саме в тому, що немає необхідності застосовувати висотні димарі. Для забезпечення тепловою енергією приміщень об’ємом від 2,5 до 250 тис. м. куб. пропонується застосовувати термогенератори різної потужності від 100 кВт до 10 МВт, але їхня вартість відносно висока. Тому завданням даної роботи було виконання розрахунків ефективності даного способу утилізації горючих відходів, оцінка кількості отримання теплової енергії, встановлення терміну окупності затрат та рівня інвестиційної привабливості запропонованого проекту. Для виконання розрахунків використано відомі значення параметрів, коефіцієнтів та цін для апаратури та сировини спалювання. Звертається увага, що в процесі такого спалювання відходів є можливим додаткове отримання вторинної енергетичної сировини – біогазу та мазуту. У статті проведено розрахунки економічної ефективності, терміну окупності та інвестиційної привабливості цього способу отримання теплової енергії та побічних енергоємних продуктів, в порівнянні з використанням газу в якості палива. Показано, що використання відходів в якості палива та теплогенераторів, у порівнянні з використанням газу, дає можливість зменшити витрати в 62 рази, а окупність технічної реалізації становить лише 1,1 роки. Також оцінено розмір додаткових доходів від паралельного отримання вторинної сировини – біогазу та мазуту. Зазначено доцільність проведення наступних досліджень для конкретних об’єктів тепло споживання та довільних об’ємів різного типу відходів.

Ключові слова: Утилізація відходів; екологічне спалювання відходів; термогенератори; розрахунки ефективності спалювання відходів.

Література

1. Петровська І.П. Відходи: проблеми та шляхи вирішення їх утилізації / І.П. Петровська, А.С Безугла // Сучасні проблеми економіки та підприємництво. – 2014. –Вип. 15. – С. 46-51.
2. Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження. України. Альтернативна енергетика [Електронний ресурс]. URL: http://saee.gov.ua/uk/ae.
3. Сміттєспалювальний завод в Осло. [Електронний ресурс]. URL: https://bio.ukr.bio/ua/articles/7731/
4. НВФ ТОВ «Орбіта – Плюс». Теплогенератори. [Електронний ресурс]. URL: http://bit.ly/2TU6yUJ.
5. Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько – побутові потреби в Україні. Затверджено Держжитлокомунгоспом України 14.12.1993. [Електронний ресурс]. URL: http://www/uazakon.com/big/text456/pg1.htm.
6. Гроші із сміття. Біогазові установки. [Електронний ресурс]. URL: http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/62202/Groshi_iz_smitta_Biogazovi_ustanovky_dozvolajut_velykym
7. Переробка сміття в ногу з часом. [Електронний ресурс]. URL: http://jkg-portal.com.ua/ua/publication/one/pererobka-smttja-v-nogu-z-chasom-32077
8. Мазут. [Електронний ресурс]. URL: http://www.agroservice2000.com.ua/mazut

O. Nagornyuk

INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF INNOVATION MECHANISMS FOR ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF ENTERPRISE ACTIVITIES AND DISPOSAL OF HOUSEHOLD WASTE

Summary

For modern society, alternative ways of producing heat and recycling waste are important. There is a need to gain new knowledge, technical solutions and scientific ideas to solve these problems. In order to simultaneously address these two important challenges, in order to optimize costs and improve the environment, we have proposed the ecological burning of waste using a new type of solid fuel boilers without chimneys - heat generators, which have convenient advantages over conventional solid fuel boilers. A characteristic feature of thermal generators is the ability to burn raw materials with humidity up to 50% and almost complete combustion of by-products of this process due to the presence of two combustion chambers with a temperature of 700°C and 900°C respectively, which is 200°C higher than the maximum temperature for conventional solid fuel boilers. The environmental appeal of these devices is that there is no need to use tall chimneys. To provide heat to the premises from 2.5 to 250 thousand cubic meters. it is proposed to use thermal generators of different power from 100 kW to 10 MW, but their cost is relatively high. Therefore, the task of this work was to perform calculations of the efficiency of this method of utilization of combustible waste, estimate the amount of heat generation, establish the payback period and the level of investment attractiveness of the proposed project. The known values of parameters, coefficients and prices for combustion equipment and raw materials were used to perform the calculations. Attention is drawn to the fact that, in the process of such waste incineration, it is possible to obtain additional energy feedstock - biogas and fuel oil. The article calculates the cost-effectiveness, payback period and investment attractiveness of this method of producing heat energy and by-products, compared to using gas as a fuel. It is shown that the use of waste as fuel and heat generators, compared to the use of gas, makes it possible to reduce costs by 62 times, and the payback of technical implementation is only 1.1 years. The amount of additional income from the parallel production of secondary raw materials - biogas and fuel oil - was also estimated. The expediency of carrying out the following studies for specific objects of heat consumption and arbitrary volumes of different types of waste is stated.

Keywords: Waste management; ecological waste incineration; thermal generators; calculations of waste incineration efficiency.

References

1. Petrovska, I.P. and Bezuhla, A.S. (2014), "Waste: problems and ways to solve their disposal", Suchasni problemy ekonomiky ta pidpryiemnytstvo, vol. 15, pp. 46-51.
2. State Agency for Energy Efficiency and Energy Conservation. Of Ukraine. Alternative Energy, [Online], available at: http://saee.gov.ua/uk/ae (Accessed 20 Jan 2020).
3. Oslo waste incineration plant, [Online], available at: https://bio.ukr.bio/ua/articles/7731/ (Accessed 20 Jan 2020).
4. Orbit - Plus LLC. Heat generators, [Online], available at: http://bit.ly/2TU6yUJ (Accessed 20 Jan 2020).
5. Norms and guidelines for normalization of fuel and heat consumption for heating of residential and public buildings, as well as for economic and household needs in Ukraine. Approved by the State committee of Ukraine on hospital and communal economy 14.12.1993, [Online], available at: http://www/uazakon.com/big/text456/pg1.htm.
6. Trash money. Biogas plants, [Online], available at: http://texty.org.ua/pg/article/editorial/read/62202/Groshi_iz_smitta_Biogazovi_ustanovky_dozvolajut_velykym (Accessed 20 Jan 2020).
7. Recycling trash with the times, [Online], available at: http://jkg-portal.com.ua/ua/publication/one/pererobka-smttja-v-nogu-z-chasom-32077 (Accessed 20 Jan 2020).
8. Oil fuel, [Online], available at: http://www.agroservice2000.com.ua/mazut/ (Accessed 20 Jan 2020).

№ 2 2020

Дата публікації: 2020-02-27

Кількість переглядів: 7745

Відомості про авторів

О. П. Нагорнюк

доцент кафедри державних та місцевих фінансів,факультет управління фінансами та бізнесу,Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів

O. Nagornyuk

Associate Professor, Department of State and Local Finance,Faculty of Finance and Business Management,Ivan Franko National University of Lviv, Lviv

ORCID:

0000-0002-6382-8097

Як цитувати статтю

Нагорнюк О. П. Інвестиційна привабливість інноваційних механізмів для антикризового управління діяльністю підприємств з переробки та утилізації побутових відходів. Ефективна економіка. 2020. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7649 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.60

Nagornyuk, O. (2020), “Investment attractiveness of innovation mechanisms for anti-crisis management of enterprise activities and disposal of household waste”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7649 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.60

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.