EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ НБУ В ФОРМУВАННІ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
І. В. Дем’яненко, Ю. В. Бандура

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.61

УДК: 338

І. В. Дем’яненко, Ю. В. Бандура

РОЛЬ НБУ В ФОРМУВАННІ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Анотація

У статті розглянуто сутність поняття «кредитний портфель», фактори впливу на його формування. Також визначено сутність понять «кредитний ризик», «недіючий кредит (NPL – nonperforming loans )», досліджено чинники впливу на конкурентоспроможність кредитного портфеля банківської установи, визначено джерела та способи оцінки індивідуального та портфельного кредитного ризику. На основі даних Національного Банку України проаналізовано питому вагу кредитів в активах комерційних банків України. Проаналізовано вплив Національного Банку України (в частині обов’язкових нормативів) як основного регулятора банківської діяльності в Україні на формування кредитного портфеля комерційних банків та контроль ефективного управління ризиками їх кредитної діяльності.
Діяльність банківської установи передбачає наявність ризиків, таких як кредитні, валютні, депозитні, інвестиційні тощо. Кредитування забезпечує значну частку доходів комерційного банку та водночас несе в собі ризик, який в першу чергу пов’язаний з невиконанням позичальником своїх зобов’язань та, в результаті, збитками для банківської установи.
Ефективне формування кредитного портфеля та превентивні заходи щодо можливих кредитних ризиків можуть мінімізувати недоотримання належного рівня доходу та забезпечити беззбитковість кредитної діяльності. Це в свою чергу забезпечує конкурентоспроможність та позитивно впливає на репутацію комерційного банку та розвиток банківської системи. Водночас, важливим слід вважати ефективний контроль наявних ризиків, пов’язаних із кредитною діяльністю комерційного банку.
Діяльність із регулювання кредитної діяльності має проводити як менеджмент установи відповідно до встановлених цілей діяльності, так і Національний Банк України із врахуванням зовнішніх факторів впливу. Об’єктивність і доцільність розрахунку нормативів регулятора, відповідність їх середовищу функціонування банківської системи (економічний, політичний, соціальний стан держави) визначають рівень захищеності банку від потенційних ризиків, що виникають в процесі кредитної діяльності та його функціонування в цілому.

Ключові слова: кредитний портфель; кредитний ризик; недіючий кредит; кредитна політика.

Література

1. Волкова, Н.И. Управление банковской деятельностью [Текст]: учеб.- практ. пособ. / Н.И. Волкова, Р.А. Герасименко, Т.А. Чашко; под. общ. ред. П.В. Егорова. – Донецк: ООО «ЮгоВосток ЛТД», 2003. – 338 с.
2. Голуб, В.М. Управління кредитним портфелем комерційного банку [Текст]: автореф. дис. … канд. екон. наук: спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / В.М. Колуб; Київ. нац. екон. унт. – К., 2004. – 19 с
3. Бугель, Ю. Поняття кредитного портфеля комерційного банку та необхідність управління ним [Текст] / Ю. Бугель // Світ фінансів. – 2011. – №2. – С. 98-107.
4. Пірог, В.В. Оцінювання якості кредитного портфеля банків з урахуванням виконання економічних нормативів НБУ [Текст] / В.В. Пірог // Науковий вісник ЛНТУ України. – 2011. – №2. – С. 228-235.
5. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua
6. Коваленко, В.В. Управління кредитним портфелем в умовах фінансової невизначеності функціонування банків [Текст] / В.В. Коваленко // Регіональна економіка та управління. – 2016. – №1(08). – С. 60-63.
7. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні //Постанова Правління Національного банку України від 28.08.2001 р. № 368 [Електронний ресурс]. –Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01.

I. Demianenko, Y. Bandura

NBU’S ROLE IN THE FORMATION OF A COMMERCIAL BANK’S LOAN PORTFOLIO

Summary

The article deals with the essence of the concept of "credit portfolio", factors influencing its formation. It also defines the concept of "credit risk", "non-performing loan (NPL - nonperforming loans)", investigates the factors affecting the competitiveness of a bank's credit portfolio, identifies sources and ways of assessing individual and portfolio credit risk. Based on the data of the National Bank of Ukraine, the share of loans in the assets of commercial banks of Ukraine is analyzed. The influence of the National Bank of Ukraine (in terms of mandatory standards) as the main regulator of banking activity in Ukraine on the formation of credit portfolios of commercial banks and the control of effective risk management of their credit activity are analyzed.
The activities of a banking institution involve the presence of risks such as credit, currency, deposit, investment, etc. Lending provides a significant portion of the commercial bank's revenue, while also entailing risks that are primarily related to the borrower's default and, as a result, losses to the banking institution.
Effective development of the credit portfolio and preventive measures for possible credit risks can minimize the lack of a proper level of income and ensure breakeven lending activities. This in turn ensures competitiveness and has a positive impact on the reputation of the commercial bank and the development of the banking system. At the same time, it is important to consider effective control of the existing risks associated with the commercial bank's lending activities.
Credit regulation activities should be carried out by both the management of the institution in accordance with the established objectives of the activity and the National Bank of Ukraine taking into account external factors of influence. The objectivity and appropriateness of calculating the regulatory standards, their relevance to the environment of the banking system (economic, political, social state of the state) determine the level of protection of the bank from potential risks arising in the process of credit activity and its functioning as a whole.

Keywords: кредитный портфель; кредитный риск; недействующий кредит; кредитная политика.

References

1. Volkova, N.I. Gerasimenko, R.A. and Chashko, T.A. (2003), Upravlenie bankovskoj dejatel'nost'ju [Banking management], OOO «JugoVostok LTD», Doneck, Ukraine, P. 338.
2. Holub, V.M. (2004), "Commercial Bank Credit Management", Ph.D. Thesis, 08.04.01 «Finansy, hroshovyi obih i kredyt», Kyiv, Ukraine, P. 19.
3. Buhel, Yu. (2011), "The concept of a commercial bank's loan portfolio and the need to manage it", Svit finansiv, vol. 2, pp. 98-107.
4. Piroh, V.V. (2011), "Assessment of the quality of banks' credit portfolio in compliance with the NBU's economic standards", Naukovyi visnyk LNTU Ukrainy, vol. 2, pp. 228-235.
5. Official site of the National Bank of Ukraine, [Online], available at: http://www.bank.gov.ua (Accessed 22 Jan 2020).
6. Kovalenko, V.V. (2016), "Credit portfolio management in the conditions of financial uncertainty of functioning of banks", Rehionalna ekonomika ta upravlinnia, vol. 1(08), pp. 60-63.
7. The National Bank of Ukraine (2001), Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine "Instruction on the procedure for regulating the activity of banks in Ukraine", [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01 (Accessed 22 Jan 2020).

№ 2 2020

Дата публікації: 2020-02-27

Кількість переглядів: 7797

Відомості про авторів

І. В. Дем’яненко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів,Навчально-науковий інститут економіки і управління Національного Університету Харчових Технологій, м. Київ

I. Demianenko

PhD in Economics, associate Professor, Department of Finance, Educational and Scientific Institute of economics and management of the National University of Food Technologies, Kyiv

ORCID:

0000-0003-3294-9811


Ю. В. Бандура

магістрант, Навчально-науковий інститут економіки і управління Національного Університету Харчових Технологій, м. Київ

Y. Bandura

Master Student, Educational and Scientific Institute of economics and management of the National University of Food Technologies, Kyiv

ORCID:

0000-0002-9155-4425

Як цитувати статтю

Дем’яненко І. В., Бандура Ю. В. Роль нбу в формуванні кредитного портфеля комерційного банку. Ефективна економіка. 2020. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7650 (дата звернення: 23.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.61

Demianenko, I. and Bandura, Y. (2020), “Nbu’s role in the formation of a commercial bank’s loan portfolio”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7650 (Accessed 23 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.61

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.