EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В. Г. Чернишев, Д. В. Окара, І. В. Молчанюк

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.62

УДК: 330.322

В. Г. Чернишев, Д. В. Окара, І. В. Молчанюк

АНАЛІЗ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Анотація

Сучасний стан економіки України та її регіонів характеризується наявністю основного капіталу з високим рівнем зносу і низьким обсягом інноваційної діяльності. У зв’язку з цим капітальні інвестиції виступають у ролі каталізатора економічного і соціального розвитку. Активне і ефективне освоєння значних інвестицій в основний капітал зміцнює виробничу діяльність усіх підприємств реального сектора економіки Одеського регіону та економіки України загалом, підвищує їх конкурентоспроможність на ринку. Обґрунтовано актуальність визначення тенденцій та дослідження динаміки зміни обсягів капітальних інвестицій в економіку Одеської області, їх впливу на соціально-економічне зростання регіону. Відповідно до проведеного аналізу виявлено такі основні особливості інвестування в основний капітал в економіку регіону у 2010 – 2018 рр. за видами активів, джерел фінансування та економічної діяльності: 1) найвагомішу частку капітальних інвестицій освоєно у матеріальні активи: від 97,4% у 2016 р. до 99,0% у 2012 р. Найпривабливішими матеріальними активами є машини, обладнання та інвентар; нежитлові будівлі; інженерні споруди; житлові будівлі; транспортні засоби. Так, питома вага капітальних інвестицій вказаних активів у 2018 р. загалом складала 94,8%; 2) відсутність ефективної диверсифікації джерел фінансування. Головним джерелом фінансування стабільно є власні кошти суб’єктів господарювання. У 2014 – 2018 рр. їх питома вага складала 64,7% у середньому. Освоєний капітал за рахунок кредитів банків та інших позик і коштів іноземного інвестування загалом складав 10,2%, за рахунок коштів населення на будівництво власних квартир – 8,4%, за рахунок державного та місцевих бюджетів загалом – 15,4%; 3) найбільш привабливими видами економічної діяльності є транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність з питомою вагою надходжень 21,5% у середньому; промисловість (20,3%); будівництво (15,5%); державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування (10,7%); сільське, лісове та рибне господарство (10,1%); операції з нерухомим майном (6,1%); оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів (5,2%).
Наведено авторські висновки та визначено перспективи для подальших досліджень. Надано пропозиції щодо підвищення ефективності сучасної регіональної політики на Одещині.

Ключові слова: Одеський регіон; капітальні інвестиції; види активів; джерела фінансування; види економічної діяльності.

Література

1. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
2. Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua
3. Державний борг України. Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/debtgov/
4. Закон України «Про засади державної регіональної політики» № 156-VIII від 05.02.2015 / Верховна Рада України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/156-19.
5. Приходченко Т.А. Теорії та концепції регіонального розвитку / Т.А. Приходченко // Ефективна економіка. – 2016. – № 9. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5149
6. Національні та глобальні детермінанти економічного зростання України: наукова доповідь / за ред. І.М. Бобух // НАН України, ДУ “Ін-т екон. та прогнозув. НАН України “ [Електронне видання]. – К., 2018. – 390 с.
7. Паспорт Одеської області / Одеська обласна державна адміністрація [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://oda.odessa.gov.ua/aboutodessa/pasport-oblasti
8. Про затвердження Методики розрахунку індексу капітальних інвестицій / Наказ, Методика, Державний комітет статистики України № 494 від 25.12.2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ips.ligazakon.net/document/view/FIN52777?an=198
9. Майорова Т.В., Крук В.В., Шевчук Я.В. Капітальні інвестиції: сутність та проблеми реалізації в кризових умовах / Т.В. Майорова, В.В. Крук, Я.В. Шевчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 21. – С. 12 – 16. – Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/pdf/21_2015/4.pdf
10. Офіційний сайт Головного управління статистики Одеській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.od.ukrstat.gov.ua
11. Чернишев В. Г., Окара Д. В., Ковальова І. Л. Аналіз стану капітальних інвестицій в економіку регіонів України. Ефективна економіка. 2020. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7586 (дата звернення: 01.02.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.66

V. Chernyshev, D. Okara, І. Molchanyuk

ANALYSIS OF CAPITAL INVESTMENTS IN ECONOMY THE ODESSA REGION

Summary

The current state of the economy of Ukraine and its regions is characterized by the presence of fixed capital with a high level of depreciation and a low volume of innovative activity. In this regard, capital investments act as a catalyst for economic and social development. The active and effective development of significant investments in fixed assets strengthens the production activities of all enterprises in the real economy of the Odessa region and the economy of Ukraine as a whole, as well as increases their market competitiveness.
There has been substantiated the relevance of identifying trends and studying dynamics of changes in the volume of capital investments in the economy of the Odessa region, their impact on the socio-economic growth of the region. Comply with the analysis, the following main features of investing in fixed assets in the economy of the region in years 2010 - 2018 were identified by types of assets, sources of financing and economic activity: 1) a significant share of capital investments was spent on tangible assets - from 97.4% in 2016 up to 99.0% in 2012. The most attractive tangible assets are as follows: machinery, equipment and inventory; non-residential buildings; engineering structures; residential houses; vehicles. So, the important share of capital investments of the mentioned assets in 2018 amounted to 94.8%; 2) the lack of effective funding sources diversification. Own funds of business entities is consistently the main source of financing. In 2014 - 2018 their relative share amounted to 64.7% on average. Capital spent through loans from banks and other loans and foreign investment funds accounted for 10.2% in general, 8.4% at the expense of the population for the construction of their own apartments, 15.4% for state and local budgets; 3) the most attractive types of economic activity are transport, warehousing, postal and courier activities with a significant share of 21.5% on average; industry (20.3%); construction (15.5%); public administration and defense, compulsory social security (10.7%); agriculture, forestry and fisheries (10.1%); real estate transactions (6.1%); wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles (5.2%). Author's conclusions are presented, as well as prospects for further studies are determined. Hereby were given proposals to improve the efficiency of modern regional policy in Ukraine.

Keywords: Odesa region; capital investments; types of assets; sources of financing; types of economic activity.

References

1. The State Statistics Service of Ukraine, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 01 Feb 2020).
2. The National Bank of Ukraine, available at: https://bank.gov.ua (Accessed 01 Feb 2020).
3. The Ministry of Finance of Ukraine, "The national debt of Ukraine", [Online], available at: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/debtgov/ (Accessed 01 Feb 2020).
4. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine “On the Principles of State Regional Policy”, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/156-19.
5. Prykhodchenko, T.A. (2016), "Theories and concepts of regional development", Efektyvna ekonomika, vol. 9, [Online], available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5149 (Accessed 01 Feb 2020).
6. "National and global determinants of economic growth in Ukraine", scientific report, NAN Ukrainy, DU “In-t ekon. ta prohnozuv. NAN Ukrainy“, 2018, Kyiv, Ukraine, P. 390.
7. Odessa regional state administration, Passport of Odessa region, [Online], available at: https://oda.odessa.gov.ua/aboutodessa/pasport-oblasti (Accessed 01 Feb 2020).
8. The State Statistics Service of Ukraine, Order of the State Statistics Service of Ukraine "On approval of the Methodology of calculating the capital investment index", [Online], available at: https://ips.ligazakon.net/document/view/FIN52777?an=198 (Accessed 01 Feb 2020).
9. Maiorova, T.V. Kruk, V.V. and Shevchuk, Ya.V. (2015), "Capital investment: the nature and problems of implementation in crisis", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 12 – 16, [Online], available at: http://www.investplan.com.ua/pdf/21_2015/4.pdf (Accessed 01 Feb 2020).
10. Official site of the Main statistics department of Odessa region, [Online], available at: www.od.ukrstat.gov.ua (Accessed 01 Feb 2020).
11. Chernyshev, V., Okara, D. and Kovalova, I. (2020), “Analysis of the situation with capital investments in the economy of regions in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7586 (Accessed 01 Feb 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.66

№ 2 2020

Дата публікації: 2020-02-27

Кількість переглядів: 7315

Відомості про авторів

В. Г. Чернишев

к. ф.-м. н., доцент, доцент кафедри математичних методів аналізу економіки,Одеський національний економічний університет, м. Одеса

V. Chernyshev

PhD in Physico-Mathematical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at Department of Mathematical Methods of the Analysis Economics,Odessa National Economic University, Odessa

ORCID:

0000-0002-1531-7807


Д. В. Окара

к. ф.-м. н., доцент, доцент кафедри інформаційних технологій та прикладної математики,Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

D. Okara

PhD in Physico-Mathematical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at Department of Information Technologies and Applied MathematicsOdessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

ORCID:

0000-0002-4607-5521


І. В. Молчанюк

к. ф.-м. н., доцент, доцент кафедри інформаційних технологій та прикладної математики,Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

І. Molchanyuk

PhD in Physico-Mathematical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at Department of Information Technologies and Applied MathematicsOdessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

ORCID:

0000-0002-5114-7008

Як цитувати статтю

Чернишев В. Г., Окара Д. В., Молчанюк І. В. Аналіз капітальних інвестицій в економіку одеської області. Ефективна економіка. 2020. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7654 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.62

Chernyshev, V., Okara, D. and Molchanyuk, І. (2020), “Analysis of capital investments in economy the odessa region”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7654 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.62

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.