EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ЩОДО УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В СФЕРІ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
О. О. Матусевич, Т. Ю. Чаркіна, Л. Д. Галушко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.63

УДК: 656.2:338:656.224

О. О. Матусевич, Т. Ю. Чаркіна, Л. Д. Галушко

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ЩОДО УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В СФЕРІ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Анотація

Метою транспорту, як однієї з найважливіших галузей суспільного виробництва, є задоволення потреб населення та суспільного виробництва в перевезеннях. Важливим чинником поступу економіки країни є зростання саме пасажирських перевезень, розвиток яких залежить від вмілого проведення управління змінами на підприємствах транспорту. Серед видів транспорту слід виділити залізничний, який має особливе значення оскільки саме на нього припадає основна частина пасажирських перевезень та вантажообігу. А оскільки залізничні пасажирські перевезення збиткові, слід досліджувати питання щодо підвищення їх ефективності. Однім з напрямків підвищення ефективності є вміле управління змінами. При формуванні свої національної програми управління змінами слід враховувати європейський досвід щодо цього виду діяльності, а також проблеми розвитку залізничного транспорту в Україні та пасажирських перевезень на залізничному транспорті.
У статті досліджена світова практика щодо управління змінами підприємств залізничного транспорту в сфері пасажирських перевезень. Розглянуті можливості їх застосування в Україні. Досліджені сучасні особливості розвитку пасажирських перевезень, а також визначені напрямки забезпечення їх ефективності та шляхи реформування вітчизняних залізниць, як складової управління змінами.
Аналіз європейського досвіду щодо реформування залізничного транспорту свідчить про неможливість його застосування в Україні у чистому виді з позитивним результатом. Він може бути отриманий тільки завдяки інтеграції підходів європейських залізничних компаній з урахуванням особливостей АТ «Укрзалізниця» з можливістю Створення приватних залізничних компаній та інших підприємств під контролем держави.
На етапі вивчення співробітництва у сфері залізничного транспорту між Україною та Євросоюзом розглянуті основні директиви і регламенти Європейського парламенту щодо пасажирських перевезень та можливостей їх запровадження в Україні. Результатом є визначення головних причин складності впровадження положень цих документів та переваг у разі їх прийняття.
Загальним результатом дослідження можна враховувати наступне. Усі досліджені у статті приклади структурних, якісних, технологічних змін та інновацій дуже потрібні в Україні. А в свою чергу, проведення організаційних змін на залізничному транспорті сприятиме прискоренню темпів європейської інтеграції, налагодженню більш тісного міжнародного економічного співробітництва та підвищенню конкурентоспроможності українських залізниць на ринку транспортних послуг.

Ключові слова: зміни; управління змінами; підприємство; залізничний; пасажирський; транспорт; реформування; директива; регламент; світовий; європейський досвід.

Література

1. Бараш Ю. С., Чаркіна Т. Ю. Стратегія управління реформування залізничним транспортом України / Ю. С. Бараш, Т. Ю. Чаркіна. // Зб. науково-практ. ст. «Вісник економіки транспорту і промисловості». – Харків : УкрДУЗТ, № 53, 2016. – С. 24-30.
2. Національна транспортна стратегія України на період до 2030 р. Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.05.2018р. № 430-р. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/NT3764.html
3. Дейнека О. Г., Позднякова Л. О. Зарубіжний досвід реформування залізничного транспорту в контексті публічного управління та адміністрування Укрзалізниці. – Електронний ресурс. – Режим доступу: https://railway-publish.com/articles-icut-magazine/5566-zarubizhniy-dosvid-reformuvannya-zaliznichnogo-transportu-v-konteksti-publichnogo-upravlinnya-ta-administruvannya-ukrzaliznitsi.html
4. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом від 16 вересня 2014 р. // http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248387631
5. Никифорук О. І., Стасюк О. М. Європейські принципи пасажирських перевезень залізничним транспортом та їх запровадження в Україні. Интернет-газета «Экономика», 2017. – Електронний ресурс. – Режим доступу: http://economica.com.ua/article/71814980.html
6. Розпорядження КМУ Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС з питань залізничного транспорту № 1148 від 26.11.2014 //http://kodeksy.com.ua/norm_akt/source-КМУ/type-Розпорядження/1148-26.11.2014.htm
7. План імплементації Регламенту № 1371/2007 Європейського Парламенту та Ради Про права та обов’язки пасажирів, які користуються залізничним транспортом // www.kmu.gov.ua/document/247841269/Action%20Plan_1371-2007_EU.Pdf
8. Овчиннікова В.О. Стратегічне управління високошвидкісними пасажирськими залізничними перевезеннями. Овчиннікова В.О., Габєлков М.В., (УкрДУЗТ )Вісник економіки транспорту і промисловості № 59, 2017
9. Полтавська О. С. Світовий досвід розвитку залізничного транспорту та перспективи його розвитку в Україні / О.С. Полтавська // Вісник економіки транспорту та промисловості. – 2014.- C. 473–475
10. Офіційний сайт Укрзалізниці [Електрон. ресурс] – Режим доступу http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/29219.pdf
11. Офіційний сайт іспанської залізниці /[Електронний ресурс] – https://migrant.biz.ua/ispania/transport-es/zaliznytsia-v-ispanii.html

O. Matusevich, T. Charkina, L. Halushko

EUROPEAN EXPERIENCE IN CHANGE MANAGING OF RAILWAY TRANSPORT ENTERPRISES IN THE FIELD OF PASSENGER TRANSPORTATION

Summary

The purpose of transport, as one of the most important sectors of social production, is to meet the needs of the population and social production in transportation. An important factor in the progress of the economy of the country is the growth of passenger traffic, the development of which depends on the skillful conduct of change management at transport enterprises. Among the modes of transport should be noted the railway, which is of particular importance as it is the main part of passenger traffic and freight traffic. And since rail passenger traffic is unprofitable, the issue of improving their efficiency should be explored. One of the areas of efficiency is skillful change management. The European experience in this type of activity, as well as the development of rail transport in Ukraine and passenger rail transport, should be taken into account in the formulation of its national change management program.
The article examines the world practice of managing changes in the railway transport enterprises in the field of passenger transportation. Possibilities of their application in Ukraine are considered. The modern features of the development of passenger transportation are investigated, as well as the directions of ensuring their efficiency and ways of reforming the national railways as a component of change management.
An analysis of the European experience in reforming rail transport shows that it is impossible to apply it purely in Ukraine with a positive result. It can be obtained only through the integration of approaches of European railway companies, taking into account the features of Ukrzaliznytsia JSC with the possibility of setting up private railway companies and other state-controlled enterprises.
At the stage of studying cooperation in the field of rail transport between Ukraine and the European Union, the main directives and regulations of the European Parliament on passenger transport and the possibilities of their introduction in Ukraine are considered. The result is the identification of the main reasons for the difficulty of implementing the provisions of these documents and the benefits of adopting them.
The general result of the study is the following. All the examples of structural, qualitative, technological changes and innovations studied in this article are very much needed in Ukraine. In turn, organizational changes in rail transport will accelerate the pace of European integration, establish closer international economic cooperation and increase the competitiveness of Ukrainian railways in the market for transport services.

Keywords: change; change management; enterprise; rail; passenger; transport; reform; directive; regulation; World; European experience.

References

1. Barash Yu. S. and Charkina, T. Yu. (2016), "Railway Reform Management Strategy of Ukraine", Zb. naukovo-prakt. st. «Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti», vol. 53, 2016, pp. 24-30. 2. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine "National Transport Strategy of Ukraine until 2030", available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/NT3764.html (Accessed 02 Feb 2020).
3. Deineka, O. H. and Pozdniakova, L. O. "Foreign experience in reforming railway transport in the context of public administration and administration of Ukrzaliznytsia", [Online], available at: https://railway-publish.com/articles-icut-magazine/5566-zarubizhniy-dosvid-reformuvannya-zaliznichnogo-transportu-v-konteksti-publichnogo-upravlinnya-ta-administruvannya-ukrzaliznitsi.html (Accessed 02 Feb 2020).
4. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), Association Agreement between Ukraine and the European Union of 16 September 2014, available at: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248387631 (Accessed 02 Feb 2020).
5. Nykyforuk, O. I. and Stasiuk, O. M. (2017), "European principles of passenger transportation by rail and their implementation in Ukraine", Internet-gazeta «Jekonomika», [Online], available at: http://economica.com.ua/article/71814980.html (Accessed 02 Feb 2020).
6. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of plans for the implementation of certain acts of EU legislation on railway transport developed by the Ministry of Infrastructure", available at: //http://kodeksy.com.ua/norm_akt/source-KMU/type-Rozporiadzhennia/1148-26.11.2014.htm (Accessed 02 Feb 2020).
7. Cabinet of Ministers of Ukraine (2007), Implementation plan for Regulation (EC) No 1371/2007 of the European Parliament and of the Council On the rights and obligations of rail passengers, [Online], available at: www.kmu.gov.ua/document/247841269/Action%20Plan_1371-2007_EU.Pdf (Accessed 02 Feb 2020).
8. Ovchynnikova, V.O. and Habielkov, M.V. (2017), "Strategic management of high-speed passenger rail transportation", Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 59.
9. Poltavska, O. S. (2014), "World experience in the development of railway transport and prospects for its development in Ukraine", Visnyk ekonomiky transportu ta promyslovosti, pp. 473–475.
10. Official site of Ukrzaliznytsya, [Online], available at: http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/29219.pdf (Accessed 02 Feb 2020).
11. Official site of the Spanish Railway, [Online], available at: – https://migrant.biz.ua/ispania/transport-es/zaliznytsia-v-ispanii.html (Accessed 02 Feb 2020).

№ 2 2020

Дата публікації: 2020-02-27

Кількість переглядів: 8588

Відомості про авторів

О. О. Матусевич

к. е. н., доцент, доцент кафедри «Облік і оподаткування»,Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна

O. Matusevich

PhD in Economics, associate professor, associate professor of the Department of Accounting and Taxation, Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan (Dnipro), Ukraine

ORCID:

0000-0002-9486-1308


Т. Ю. Чаркіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри «Економіка та менеджмент»,Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна

T. Charkina

PhD in Economics, associate professor, associate professor of the Department of Economics and management, Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan (Dnipro), Ukraine

ORCID:

0000-0001-6202-0910


Л. Д. Галушко

Менеджер-начальник аналітичного відділу Департаменту з планування та очікуваної вартості у сфері закупівель, АТ «Укрзалізниця»

L. Halushko

Manager-Head of Analytical Department, Department of Planning and Expected Value in Procurement, Ukrzaliznytsia JSC

ORCID:

0000-0002-6838-6515

Як цитувати статтю

Матусевич О. О., Чаркіна Т. Ю., Галушко Л. Д. Європейський досвід щодо управління змінами підприємств залізничного транспорту в сфері пасажирських перевезень. Ефективна економіка. 2020. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7655 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.63

Matusevich, O., Charkina, T. and Halushko, L. (2020), “European experience in change managing of railway transport enterprises in the field of passenger transportation”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7655 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.63

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.