EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОЦІНКА ВАГОМОСТІ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ
О. В. Кривешко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.64

УДК: 65.012.16: 339.137.22

О. В. Кривешко

ОЦІНКА ВАГОМОСТІ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ

Анотація

У статті розглянуто алгоритм ідентифікації та оцінки конкурентних переваг підприємства та його продукції. У результаті аналізу публікацій визначено сутність конкурентоспроможності підприємства та конкурентоспроможності продукції. Наголошено, що конкурентоспроможність формується шляхом створення і підтримки низки суттєвих конкурентних переваг, які роблять підприємство або його продукцію відмінними від конкурентів. Конкурентними перевагами для підприємства або його продукції є ті компоненти, які є кращими аніж у конкурентів. Запропоновано поділяти конкурентні переваги за джерелом формування на зовнішні та внутрішні. За строком впливу на рівень конкурентоспроможності варто виділяти стратегічні та поточні конкурентні переваги. Поєднавши ці дві класифікації, виділено такі групи конкурентних переваг: внутрішні, які складаються із техніко-технологічних, кадрових, управлінських (організація менеджменту), фінансових, маркетингових; зовнішні, які включають переваги щодо споживачів, дії по відношенню до конкурентів, переваги у постачанні, переваги щодо посередників, переваги у контактних аудиторіях тощо. В межах кожної групи виділено основні види переваг.
З метою спрощення оцінки конкурентоспроможності запропоновано алгоритм визначення значущості конкурентних переваг для їх подальшої оцінки, який складається із трьох етапів: визначення повного переліку конкурентних переваг, оцінка вагомості конкурентних переваг, аналіз та оцінка значущих переваг. Рівень значущості слід визначати виходячи із загальної чисельності виділених переваг. Запропоновано формулу визначення значущості конкурентної переваги. Вимірювання суттєвих переваг рекомендовано проводити за допомогою бальної оцінки експертним методом у порівнянні із аналогічними показниками конкурентів. Після відбору та оцінки ключових переваг слід обчислювати інтегральних показник конкурентоспроможності.

Ключові слова: конкурентоспроможність підприємства; конкурентоспроможність продукції конкурентна перевага; зовнішня конкурентна перевага; внутрішня конкурентна перевага; значущість конкурентної переваги; оцінка конкурентної переваги; інтегральний показник конкурентоспроможності.

Література

1. Портер Е Майкл Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / Майкл Е. Портер; Пер.с англ. – 2-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 454с.
2. Адамик В. Конкуренція і конкурентоспроможність у механізмі сучасного економічного розвитку /В. Адамик, Г. Вербицька // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2007. - №3. – С.7-18
3. Адамик В. Оцінка конкурентоспроможності підприємства /В. Адамик, Г. Вербицька // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2013. - №1. – С.69-78
4. Балабанова Л.В. Стратегічне маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств. Навч.посібник / Л.В. Балабанова, В.В. Холод. – К.: ВД «Професіонал», 2006. – 448 с.
5. Балабанова Л. В. Діагностика конкурентоспроможності бренду підприємства-роботодавця / Л. В. Балабанова, О. В. Сардак // Економiчний часопис-XXI. - 2014. - № 1-2(1). - С. 94-97. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecchado_2014_1-2(1)__25.
6. Балабанова Н. В. Конкурентоспроможність продукції машинобудівного комплексу України / Н. В. Балабанова // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Економіка. - 2013. - Вип. 5. - С. 21-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_ek_2013_5_5.
7. Захарчин Г.М. та ін. Забезпечення конкурентоспроможності та розвиток організаційної культури підприємства: сучасна парадигма і прикладний аспект / Г.М. Захарчин, Л.С. Лісовська, А.А. Теребух: Монографія. – Львів, Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 440 с.
8. Нефедова О.Г. Конкурентоспроможність в умовах зовнішніх змін /О.Г. Нефедова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. - №5.Т.2. – С.212-215
9. Фатхутдінов Р.А. Управління конкурентоздатністю організації: Підручник. / Р.А. Фатхутдінов, Г.В. Осовська – К.: «Кондор», 2009. – 470с.
10. Фарат О. В. Методичні підходи до ідентифікації конкурентоспроможності продукції промислових підприємств / О.В. Фарат, І.О. Красілич І // Актуальні питання економіки. – 2015. - №11 (173). - C. 214-222
11. Бутенко Н. Методичні підходи до систематизації конкурентних переваг підприємства /Н. Бутенко, М. Кривенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2009. – Випуск 107-108. – С.42-46
12. Гладчак Н.В. Стратегічний облік та аналіз конкурентних переваг підприємства /Н.В. Гладчак // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2009. – Вип.ІІ. Економічні науки. – С.170-179
13. Циганок О.О. Теоретичні аспекти методики оцінки конкурентоспроможності підприємства / О.О. Циганок // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. - №3. Т.1. – С.134-137
14. Сусіденко Ю.В. Управління конкурентоспроможністю підприємств переробної промисловості АПК [текст]: монографія / Сусіденко Ю.В. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 116с.
15. Грицишин Н. Оцінка конкурентоспроможності підприємства / Н. Грицишин // Вісник Львівського університету. Серія економічна. Випуск 33. – 2004. – С.431-436
16. Барковський В.В. Теорія ймовірностей та математична статистика. 5-те видання [Електронний ресурс] / Н.В. Барковська, О.К. Лопатін – Київ: Центр учбової літератури, 2010. – 424 с. – Режим доступу: http://elenagavrile.narod.ru/ms/Teoriya_Ymovirnosti-Barkovskiy-5_vid.pdf
17. Петрович Й. М. Стратегічне управління конкурентоспроможністю промислового підприємства : [монографія] / Й. М. Петрович, О. В. Кривешко, І. О. Ступак. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. – 228 c.

O. V. Kryveshko

EVALUATION OF THE IMPOTENCE OF COMPETITIVE ADVANTAGES

Summary

In the article the algorithm of identification and evaluation of competitive advantages of the enterprise and its products is considered. As a result of the analysis of publications, the essences of enterprise competitiveness and product competitiveness are determined. Competitiveness is forming by creating and maintaining a number of essential competitive advantages that make the company or its products different from competitors. Competitive advantages for an enterprise or its products are those components that are better than the ones of their competitors. It is suggested to divide competitive advantages by source of formation into external and internal ones. By the period of influence on the level of competitiveness strategic and current competitive advantages are divided. As a result of combining these two classifications, the following groups of competitive advantages are distinguished: internal ones, which consist of techno-technological, personnel, managing (organization of management), financial, marketing; external, including consumer preferences, competitor actions, delivery preferences, reseller preferences, preference in contact audiences, and more. Within each group, the main types of competitive advantages are highlighted.
For simplification the evaluation of competitiveness, an algorithm for determining the significance of competitive advantages for their further evaluation is proposed. This algorithm consists of three stages: determining the complete list of competitive advantages, assessing the weight of competitive advantages, analyzing and evaluating of significant advantages. The level of significance should be determined based on the total number of selected advantages. The formula for determining the importance of competitive advantage is proposed. It is recommended to measure significant advantages using a point-by-point evaluation by an expert method. Points are indicated be comparing advantages with competitors once. An integral competitiveness indicator should be calculated after selecting and evaluating the key advantages.

Keywords: competitiveness of the enterprise; product competitiveness; competitive advantage; external competitive advantage; internal competitive advantage; significance of competitive advantage; evaluation of competitive advantage; integral indicator of competitiveness.

References

1. Porter, E. M. (2006), Konkurentnaia stratehyia: Metodyka analyza otraslei y konkurentov [Competitive Strategy: Methodology for Analysis of Industries and Competitors], 2nd ed, Alpyna Byznes Buks, Moscow, Russia.
2. Adamyk, V. and Verbytska, H. (2007), “Competition and competitiveness in the mechanism of modern economic development”, The herald of Ternopil national economic university, vol.3, pp.7-18.
3. Adamyk, V. and Verbytska, H. (2013) “Evaluation of enterprise competitiveness”, The herald of Ternopil national economic university, vol.1, pp.69-78.
4. Balabanova, L.V. and Kholod, V.V. (2006), Stratehichne marketynhove upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstv [Strategic marketing management of enterprise competitiveness], Edition Hous “Profesional”, Kyiv, Ukraine.
5. Balabanova, L. V. and Sardak, O.V. (2014), “Diagnostics of an enterprise-employer’s brand competitiveness”, Ekonomichnyi chasopys-XXI, vol. 1-2(1), pp. 94-97, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecchado_2014_1-2(1)__25 (Accessed 15 Jan 2020).
6. Balabanova, N. V .(2013), “Competitivenessof the products of machine-building complex of Ukraine”, Visnyk Mariupolskoho derzhavnoho universytetu. Ser.: Ekonomika, Vol. 5, pp. 21-27, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_ek_2013_5_5 (Accessed 15 Jan 2020).
7. Zakharchyn, H.M. Lisovska, L.S. and Terebukh, A.A. (2009), Zabezpechennia konkurentospromozhnosti ta rozvytok orhanizatsiinoi kultury pidpryiemstva: suchasna paradyhma i prykladnyi aspekt [Ensuring competitiveness and development of organizational culture of the enterprise: the modern paradigm and the applied aspect], Ediition of National university “Lviv Politekhnik”, Lviv, Ukraine.
8. Nefedova, O.H. (2007), “Competitiveness in the face of external changes”, Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol.5, no.2, pp.212-215.
9. Fatkhutdinov, R.A. Osovska, H.V. (2009), Upravlinnia konkurentozdatnistiu orhanizatsii [Management of competitiveness of the organization], Kondor, Kyiv, Ukraine.
10. Farat, O. V. and Krasilych, I.O. (2015), “Methodical approaches to determination of competitiveness of industrial enterprises products”, Aktualni pytannia ekonomiky, vol. 11 (173), pp. 214-222
11. Butenko, N. and Kryvenko, M. (2009), “Methodical approaches to systematization of competitive advantages of the enterprise”, Visnyk Kyyivs'koho natsional'noho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika, vol.107-108, pp. 42-46.
12. Hladchak, N.V. (2009), “ Strategic accounting and analysis of competitive advantages of the enterprise”, Naukovyi visnyk Chernivetskoho torhovelno-ekonomichnoho instytutu KNTEU, vol.II. pp.170-179.
13. Tsyhanok, O.O. (2007), “Theoretical aspects of the methodology of enterprise competitiveness assessment”, Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomichni nauky, vol. 3, no.1, pp.134-137.
14. Susidenko, Yu.V. (2012), Upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstv pererobnoi promyslovosti APK [Management of competitiveness of agricultural processing industry enterprises], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
15. Hrytsyshyn N. (2004), “Assessment of enterprise competitiveness”, Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia ekonomichna, vol. 33, pp.431-436.
16. Barkovskyi, V.V. and Lopatin, O.K. (2010), Teoriia ymovirnostei ta matematychna statystyka [Probability theory and mathematical statistics], 5th ed., Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
17. Petrovych, Y. M. Kryveshko, O.V. and Stupak, I.O. (2012), Stratehichne upravlinnia konkurentospromozhnistiu promyslovoho pidpryiemstva [Strategic management of industrial enterprise competitiveness], Edition Hous of Lviv Politechnika, Lviv, Ukraine.

№ 2 2020

Дата публікації: 2020-02-27

Кількість переглядів: 7986

Відомості про авторів

О. В. Кривешко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту,Львівський національний університет імені Івана Франка

O. V. Kryveshko

Department of Management Lviv National University after Ivan Franko

ORCID:

0000-0001-8633-9459

Як цитувати статтю

Кривешко О. В. Оцінка вагомості конкурентних переваг. Ефективна економіка. 2020. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7656 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.64

Kryveshko, O. V. (2020), “Evaluation of the impotence of competitive advantages”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7656 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.64

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.