EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
А. С. Колєсніченко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.65

УДК: 657:339.54

А. С. Колєсніченко

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Анотація

Аналіз товарної структури зовнішньої торгівлі України протягом січня-листопада 2019 року свідчить про фактичні диспропорції у співвідношенні експортно-імпортних операцій, а також – в структурі даних потоків за видами товарів, що обумовлює необхідність інтерпретації організаційних та практичних аспекти діяльності таких суб’єктів господарювання через комплекс інститутів й інституціональне середовище. З цією метою досліджено ключові складові, які впливають на побудову облікової підсистеми й ефективне функціонування підприємств, залучених до ЗЕД. В цьому контексті сформульовано специфічні завдання, які формує процес організації бухгалтерського обліку на підприємствах, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю; визначено фактори, що впливають на складові й взаємозв’язки між ними при організації обліку. Крім цього, досліджено проблеми, які дозволяють висвітлити особливості обліку основних операцій у сфері ЗЕД. Проведений аналіз дозволив виділити основні елементи нормативно-правової бази й організаційно-методичного забезпечення організації обліку ЗЕД, що комплексно відтворює інституціональне й організаційне підґрунтя цього процесу, від упорядкованості та повноти якої залежить ефективність системи управління суб’єкта господарювання.

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність; облік; інституціональне забезпечення; організація обліку.

Література

1. Гриліцька А. В., Якименко Н. О. Особливості організації бухгалтерського та податкового обліку експортних операцій. Збірник наукових праць ЧДТУ. 2009. № 22. С. 26-30.
2. Грицюк П. М., Хомедюк В. О. Нормативно-правове регулювання обліку зовнішньо-економічних операцій. Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер.: Економіка. 2012. Вип. 20. С. 229-233. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoa_2012_20_50.pdf
3. Кадуріна Л. О., Стрельнікова М. С. Облік зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах України. К.: Центр наукової літератури, 2007. 605 с.
4. Організація бухгалтерського обліку: підручник для студентів / [Бутинець Ф.Ф., Томашевська І.Л., Войналович О.П.]; за ред. Ф.Ф. Бутинця [4-е вид., доп. і перероб.]. Житомир: ПП “Рута”, 2006. 528 с.
5. Пшеничний Н. Ю. Облік та контроль експортно-орієнтованої готової продукції. Облік, аналіз і аудит. 2011. №1. С. 215-218.
6. Товарна структура зовнішньої торгівлі у січні–листопаді 2019 року.
Державна служба статистики України. Офіційний сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/zd/tsztt/tsztt_u/tsztt1119_u.htm
7. Чирка Д. М. Документування на підприємствах зовнішньоекономічної діяльності. Міжнародний збірник наукових праць. 2008. №1(19). С. 393-400.

A. Koliesnichenko

ORGANIZATIONAL AND INSTITUTIONAL ISSUES IN ACCOUNTING OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF BUSINESS ENTITIES

Summary

The nature and intensity of the institutional development of foreign economic activity of enterprises is largely determined by the existing system of institutions. In a competitive environment the role of a comprehensive study of the formation and development of institutions designed to ensure foreign economic activity of business entities is increasing which would reveal trends in convergence of the transaction and production sectors and eliminate institutional gaps between them. It can significantly affect the performance of economic entities. This requires a theoretical understanding of the conceptual framework and organizational mechanisms to promote the development of foreign economic activity of enterprises, the formation of transparent accounting and analytical support for conducting this area of activity by business entities. An analysis of the commodity structure of Ukraine's foreign trade in January-November 2019 indicates actual imbalances in the ratio of export-import operations as well as in the structure of these flows by type of goods which necessitates interpretation of the organizational and practical aspects of the activities of such business entities through a set of institutions and institutional sphare. Thus, the key components affecting the construction of those participating in foreign economic activity are investigated. In this context, specific tasks are formulated that form the process of organizing accounting at enterprises engaged in foreign economic activity; factors are identified that affect the components and the relationship between them when organizing accounting. In addition, problems that allow highlighting the accounting features of the main operations in the field of foreign economic activity are investigated. Consequently, the analysis made it possible to identify the main elements of the regulatory framework and the organizational and methodological support for organizing the accounting of foreign economic activity which comprehensively represents the institutional and organizational basis of this process, the effectiveness of the enterprise management system depends on the orderliness and completeness of it.

Keywords: foreign economic activity; accounting; institutional support; organization of accounting.

References

1. Grilitska, A. & Yakimenko, N. (2009), ‘Features of organization of accounting and tax accounting of export operations’, Zbirnyk naukovykh prats CHDTU, vol. 22. pp. 26-30.
2. Grytsyk, P. & Khomedyk, V. (2012), Legal regulation of accounting of foreign economic transactions, Naukovi zapiski [Natsionalnogo universitetu ‘Ostrozska akademiya’]. Ser. Ekonomika. vol. 20. pp. 229-233.
3. Kadurina, L. & Strelnikova, M. (2007), Accounting for foreign economic activity at Ukrainian enterprises. K.: Tsentr naukovoyi literatury. 605 p.
4. Butynets, F., Tomashevska, I. & Vojnalovich, O. (2006), Accounting organization: a textbook for students. Zhitomyr: PP ‘Ruta’, 528 p.
5. Pshenychniy, N. (2011), Accounting and control of export-oriented finished products. Oblik, analiz i audit, vol. 1, pp. 215-218.
6. Commodity structure of foreign trade in January-November 2019. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Ofitsijnyj sayt. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/zd/tsztt/tsztt_u/tsztt1119_u.htm
7. Chyrka, D. (2008), Documentation at enterprises of foreign economic activity, Mizhnarodnyy zbirnyk naukovykh prats, vol. 1, pp. 393-400.

№ 2 2020

Дата публікації: 2020-02-27

Кількість переглядів: 7242

Відомості про авторів

А. С. Колєсніченко

к. е. н., ст. викладач кафедри економічного аналізу та обліку,Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

A. Koliesnichenko

PhD in Economics, Assistant Professor of the Department of Economic Analysis and Accounting, National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute", Kharkiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-5007-9082

Як цитувати статтю

Колєсніченко А. С. Організаційно-інституціональні аспекти обліку зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання. Ефективна економіка. 2020. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7657 (дата звернення: 23.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.65

Koliesnichenko, A. (2020), “Organizational and institutional issues in accounting of foreign economic activity of business entities”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7657 (Accessed 23 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.65

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.