EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СВІТОВИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ
В. В. Венгер

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.70

УДК: 338.12

В. В. Венгер

СВІТОВИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ

Анотація

У статті розглядається світовий досвід реалізації моделей промислової політики держави. Виявлено, що поряд із наявністю широкого інструментарію, у науковій літературі до цього часу не сформувалися єдині підходи щодо класифікації моделей промислової політики, проте досить широко розглядаються такі моделі промислової політики, як «жорстка» (або вертикальна) та «м’яка» (або горизонтальна).
З огляду на цільові орієнтири розвитку промисловості, що ставляться державою виділяють такі моделі промислової політики, як: експортно-орієнтовану; імпортозаміщення; інноваційну.
Доведено, що зазвичай держава поєднує декілька моделей, залежно від тих цілей і пріоритетів, які вона ставить перед собою. Проте сьогодні, у провідних країнах світу переважає чітка тенденція переходу від допомоги проблемним секторам економіки та вирощування національних лідерів до нової промислової політики, заснованої на інноваціях та конкурентоспроможності.

Ключові слова: industrial policy; industrial policy models; “tough” industrial policy; “soft” industrial policy; export-oriented industrial policy; import substitution policy; innovative industrial policy.

Література

1. Кіндзерський Ю.В. Промисловість України: стратегія і політика структурно-технологічної модернізації : монографія / Ю.В. Кіндзерський ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2013. – 536 с.
2. Промисловість і промислова політика України 2013: актуальні тренди, виклики, можливості: наук.-аналіт. доповідь / О.І. Амоша, В.П. Вишневськии , Л.О. Збаразська та ін.; за заг. ред. В.П. Вишневського; НАН Украї ни, Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2014. – 200 с.
3. Промислова політика посткризової економіки: кол. монографія / [Дейнеко Л.В., Якубовський М.М., Шелудько Е.І. та ін.]; за ред. д-ра екон. наук, проф. Л.В. Дейнеко; за ред. д-ра екон. наук, проф. М.М. Якубовського; НАН України, ДУ "Ін-т екон. та прогноз. НАН України" – К. , 2014. – 316 с.
4. Венгер В.В. Функції публічної влади: соціально-економічна сутність і напрями реалізації / В.В. Венгер // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 12. – С. 10–16.
5. Носирєв О.О. Світовий досвід реалізації моделей промислової політики / О. О. Носирєв // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2017. – Вип. 16(2). – С. 29–32. – С. 29. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2017_16%282%29__8.
6. Ортіна Г.В. Зарубіжний досвід реалізації державної політики щодо стратегічного розвитку реального сектору економіки / Г.В. Ортіна // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2016. – № 3. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1102.
7. Комогорцев А.В., Ферова И.С. Модели промышленной политики в контексте современных траекторий развития экономики / А.В. Комогорцев, И.С. Ферова // Библиотека Красноярского государственного университета. URL: http://library.krasu.ru/ft/ft/_articles/ 0114692.pdf.
8. Economic Policy Speech by Akira Amari, Minister of State for Economic and Fiscal Policy, to the 183rd Session of the Diet. URL: http://www5.cao.go.jp/keizai1/2013/130228keizaienzetsu-en.pdf.
9. Пельтек Л.В. Розвиток регіональної промислової політики держави: теорія, методологія, механізми / Л.В. Пельтек. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – 268 с.
10. Морозов В.С. Сучасний механізм регулювання сфери промисловості у ФРН / В.С. Морозов // Вісник Маріупольського державного університету. Сер.: Економіка. – 2013. – Вип. 6. – С. 63–70.
11. Гамалій В.Ф., Кошик О.М., Легінькова Н.І. Промислова політика зарубіжних країн / В.Ф. Гамалій, О.М. Кошик, Н.І. Легінькова // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. – 2016. – вип. 26. – С. 3–10.
12. Точилін В.О., Венгер В.В. Формування функціонально ефективної моделі ринку: конкуренція та бар’єри, ринкова влада і державне регулювання / В.О. Точилін, В.В. Венгер // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 2. – С. 23–38.

V. Venger

GLOBAL EXPERIENCE OF INDUSTRIAL POLICY MODELS’ IMPLEMENTATION

Summary

The paper reviews the global experience in implementation of state industrial policy models. The study revealed that, along with the availability of a wide range of tools, no common approaches to the classification of industrial policy models have been formed in the scientific literature. However, industrial policy models such as “tough” (or vertical) and "soft" (or horizontal) are widely considered.
The “tough” industrial policy model aims to develop individual priority sectors of the economy through the allocation or redistribution of resources for production activities carried out directly by the state.
The use of the “soft” model of industrial policy is based on the idea of supporting the competitiveness of national companies, focusing on creation of favorable conditions to start and conduct business in all sectors, without emphasizing any particular entities of state support.
Taking into account industry development targets of the state, there are such industrial policy models as export-oriented, import substitution and innovative ones.
Each of these models has its advantages and disadvantages, however, in practice, the reviewed models in their pure form are not used. Usually, the state combines several models, depending on the goals and priorities that it sets.
At the same time, most countries prefer an innovative model of industrial development. For the successful implementation of an innovative model of industrial policy, the state has to incur considerable costs for the creation of innovative and information infrastructure, training of scientific personnel, organization of the system of effective protection of intellectual property and technology transfer, insurance of risks of innovation activity.
Also, despite the combination of different industrial policy models, industrialized countries prefer horizontal industrial policy, which is characterized by a change in the functions of the state from traditional structural and sectoral regulation to solving infrastructure problems, as well as to creating favorable business climate for sustainable business development. That is, in developed countries there is a clear tendency to move from helping problematic sectors of the economy and growing national leaders to a new industrial policy based on innovation and competitiveness. At the same time, policy instruments are changing - there is a shift from the state budget allocation of funds between industries to financing together with the private business of scientific research, development of economic strategy and optimal conditions of functioning.

Keywords: промислова політика; моделі промислової політики; «жорстка» промислова політика; «мʼяка» промислова політика; експортно-орієнтована промислова політика; політика імпортозаміщення; інноваційна промислова політика.

References

1. Kinders'kyi, Yu.V. (2013), Promyslovist' Ukrainy: stratehiia i polityka strukturno-tekhnolohichnoi modernizatsii: monohrafiia [Industry of Ukraine: strategy and policy of structural and technological modernization: monograph], NAN Ukrainy, DU «In-t ekon. ta prohnozuv. NAN Ukrainy», Kyiv, Ukraine.
2. Amosha, O.I. Vishnevsky, V.P. and Zbarazska, L.O. (2014), Promyslovist' i promyslova polityka Ukrainy 2013: aktual'ni trendy, vyklyky, mozhlyvosti: nauk.-analit. dopovid' [Industry and Industrial Policy of Ukraine 2013: Current Trends, Challenges, Opportunities: Scientific Analyst. report], NAN Ukrai ny, In-t ekonomiky prom-sti, Donetsk, Ukraine.
3. Dayneko, L.V. Yakubovsky, M.M. and Sheludko, E.I. (2014), Promyslova polityka postkryzovoi ekonomiky: kol. monohrafiia [Industrial Policy of the Post-Crisis Economy: Count. monograph], NAN Ukrainy, DU "In-t ekon. ta prohnoz. NAN Ukrainy", Kyiv, Ukraine.
4. Venher V.V. (2011), “Functions of public authority: socio-economic nature and areas of implementation”, Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 12, pp. 10–16.
Wenger, V.V. (2011), “Functions of public authority: socio-economic nature and areas of implementation”, Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 12, pp. 10-16.
5. Nosirev, O.O. (2017), “World experience in implementing industrial policy models”, Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu. Seriia : Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, [Online], vol. 16(2), pp. 29-32, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2017_16%282%29__8 (Accessed 22 January 2020).
6. Ortina, G.V. (2016), “Foreign experience in implementing state policy on strategic development of the real sector of the economy”, Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, vol. 3, [Online], available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1102, (Accessed 22 January 2020).
7. Komogortsev, A.V. and Ferova, I.S. (2007), “Industrial policy models in the context of modern economic development paths”, Library of Krasnoyarsk State University, [Online], available at: http://library.krasu.ru/ft/ft/_articles/0114692.pdf (Accessed 23 January 2020).
8. Amari, A. (2019), “Economic Policy Speech by Akira Amari, Minister of State for Economic and Fiscal Policy, to the 183rd Session of the Diet”, available at: http://www5.cao.go.jp/keizai1/2013/130228keizaienzetsu-en.pdf (Accessed 23 January 2020).
9. Peltek, L.V. (2010), Rozvytok rehional'noi promyslovoi polityky derzhavy: teoriia, metodolohiia, mekhanizmy [Development of regional industrial policy of the state: theory, methodology, mechanisms], Vyd-vo ChDU im. Petra Mohyly, Mykolaiv, Ukraine.
10. Morozov, V.S. (2013), “The current mechanism of regulation of the sphere of industry in Germany”, Visnyk Mariupol's'koho derzhavnoho universytetu, Ser.: Ekonomika, vol. 6, pp. 63-70.
11. Gamaliy, V.F. Koshik, O.M. and Leginkova, N.I. (2016), “Industrial policy of foreign countries”, Naukovi pratsi Kirovohrads'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu. Ekonomichni nauky,. no. 26, pp. 3-10.
12. Tochilin, V.O. and Wenger, V.V. (2009), “Formation of a Functional Market Model: Competition and Barriers, Market Power and Government Regulation”, Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 2, pp. 23-38.

№ 2 2020

Дата публікації: 2020-02-27

Кількість переглядів: 6732

Відомості про авторів

В. В. Венгер

к. е. н. старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник,ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

V. Venger

PhD in Economics, Leading Researcher, Institute for Economics and Forecasting, NAS of Ukraine

ORCID:

0000-0003-1018-0909

Як цитувати статтю

Венгер В. В. Світовий досвід реалізації моделей промислової політики. Ефективна економіка. 2020. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7662 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.70

Venger, V. (2020), “Global experience of industrial policy models’ implementation”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7662 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.70

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.