EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ АКУМУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВАМИ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ
О. В. Смирна, А. М. Арієнчук

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.75

УДК: 336.763

О. В. Смирна, А. М. Арієнчук

ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ АКУМУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВАМИ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ

Анотація

До початку кризових явищ розвиток економіки України відзначався досить швидкими темпами її росту, в тому числі у фінансовому секторі. В сегменті фондового ринку стрімкий розвиток супроводжувався підвищенням інвестиційної спроможності, розвитком кредитних відносин, залученням іноземних інвестицій. З погіршенням економічної і політичної ситуації в країні цей розвиток майже зупинився, тому сьогодні можна спостерігати лише незначні перманентні коливання. При цьому заручниками обставин стають підприємства реального сектору, оскільки для здійснення господарської діяльності, виготовлення продукції, отримання доходів і накопичень підприємства використовують різні види ресурсів: матеріальні, трудові, фінансові.
Фондовий ринок сприяє обігу та раціональному розміщенню фінансових ресурсів, дає можливість самостійно оцінювати ефективність управління підприємством та створює умови для конкуренції. Фондовий ринок на сьогодні дає необмежені можливості для формування фінансових ресурсів і його роль набуває все більшого значення.
На сучасному етапі корпоративному сектору в Україні вкрай необхідний довгостроковий капітал для оновлення, розширення або безперебійної роботи виробництва, котрий не може бути залучений на внутрішньому фінансовому ринку. Адже український фондовий ринок в сучасних умовах не може в повному обсязі забезпечити потреби підприємств реального сектору економіки.

Ключові слова: фінансові ресурси; фондовий ринок; акції; облігації; синдикований кредит; єврооблігації.

Література

1. Холод Ю.І. Економічна характеристика фінансових інструментів [Електронний ресурс] / Ю. І. Холод // Стратегічні орієнтири. – 2011. – Режим доступу до ресурсу: http://libfor.com/.
2. Завезіон М. Фондовий ринок і формування інвестиційного капіталу / Микола Завезіон. // ВІСНИК КНТЕУ. – 2014. – №1. – С. 63–72.
3. Річний звіт НКЦПФР за 2018 рік [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: https://www.nssmc.gov.ua/.
4. Офіційний сайт фондової біржі Вloomberg –[Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.bloomberg.com
5. Офіційний сайт інформаційного агенства УНІАН –[Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://economics.unian.ua
6. Рогач О.І. Міжнародні фінанси: Підручник // навч. посібник– Київ: Либідь, 2003. – 784 с
7. Офіційний сайт національного банку України – [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.bank.gov.u

О. Smyrna, А. Ariienchuk

PROBLEMS AND DIRECTIONS OF ACCUMULATION OF FINANCIAL RESOURCES BY ENTERPRISES IN THE FINANCIAL MARKET

Summary

Before the beginning of the crisis conditions of development of the world economy there were rather fast rates of its growth, and in particular the financial market. If we consider the segment of the stock market, then rapid development was accompanied by increased investment capacity, development of credit relations, attracting foreign investment.
The stock market facilitates the circulation and rational allocation of financial resources, gives the opportunity to independently evaluate the efficiency of enterprise management and creates conditions for competition. The stock market today provides unlimited opportunities for the formation of financial resources and its role is becoming increasingly important.
As for the stock market of Ukraine, before the crisis, it slowly developed, and with the onset of difficult economic and political situation in the country, this development has almost stopped, so today we can observe only minor permanent fluctuations. And the hostages of circumstances in times of economic crisis, with the underdeveloped and already stock market, are the enterprises of the real sector. After all, for the implementation of economic activity, production of products, income and accumulation of the enterprise use different types of resources: material, labor, financial. The latter should mean the accumulated cash from different sources: own, borrowed and borrowed, which come into circulation and are intended to cover its needs. However, own sources of financing the enterprise is not always sufficient.
At the present stage, the corporate sector in Ukraine needs the long-term capital needed to upgrade, expand or operate smoothly, which cannot be involved in the domestic financial market. After all, the Ukrainian stock market in modern conditions can not fully meet the needs of enterprises of the real sector of the economy, and therefore there is a need to attract "long financial resources" in the foreign market, which, in turn, has a number of advantages, and the particular and the most important condition is the scale engagements that could fully meet the needs of domestic businesses that need enormous amounts of fundraising.

Keywords: financial resources; stock market; stocks; bonds; syndicated loan; eurobonds.

References

1. Kholod, Y. (2011), “ Economic characteristics of financial instruments ”, Stratehichni oriyentyry, [Online], available at: http://libfor.com/ (Accessed 20 Aug 2019).
2. Zavezion, M. (2014), “Stock market and formation of investment capital”, VISNYK KNTEU, vol. 1, pp. 63-72.
3. “SSMSC Annual Report” (2014-2018), Ofitsiynyy sayt Natsionalʹnoyi komisiyi z tsinnykh paperiv ta fondovoho rynku, [Online], available at: https://www.nssmc.gov.ua/ (Accessed 25 Aug 2019).
4. Ofitsiynyy sayt fondovoyi birzhi Bloomberg, [Online], available at: https://www.bloomberg.com (Accessed 16 Apr. 2017).
5. Ofitsiynyy sayt informatsiynoho ahentstva UNIAN, [Online], available at: https://economics.unian.ua (Accessed 10 Apr. 2017).
6. Rohach, O.I. (2003), Mizhnarodni finansy [International Finance], Lybidʹ, Kyiv, Ukraine.
7. Ofitsiynyy sayt natsionalʹnoho banku Ukrayiny, [Online], available at: https://www.bank.gov.u (Accessed 10 Nov. 2019).

№ 2 2020

Дата публікації: 2020-02-27

Кількість переглядів: 7632

Відомості про авторів

О. В. Смирна

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Кривий Ріг

О. Smyrna

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Kryvyi Rih Economic Institute SHEE “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”

ORCID:

0000-0001-9463-0991


А. М. Арієнчук

магістрант кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Кривий Ріг

А. Ariienchuk

Master student of the Department of Finance, Banking and Insurance,Kryvyi Rih Economic Institute SHEE “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”

ORCID:

0000-0003-2052-0276

Як цитувати статтю

Смирна О. В., Арієнчук А. М. Проблеми та напрями акумулювання фінансових ресурсів підприємствами на фінансовому ринку. Ефективна економіка. 2020. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7666 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.75

Smyrna, О. and Ariienchuk, А. (2020), “Problems and directions of accumulation of financial resources by enterprises in the financial market”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7666 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.75

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.