EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ВІДОБРАЖЕННЯ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У ЗВІТНОСТІ
Н. В. Сергєєва

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.77

УДК: 657.2:330.322

Н. В. Сергєєва

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ВІДОБРАЖЕННЯ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У ЗВІТНОСТІ

Анотація

У статті розглянуто підходи до обліково-аналітичного забезпечення капітальних інвестицій. Проаналізовано діючу методику відображення операцій з капітальними інвестиціями у формах звітності. Вивчено праці провідних науковців щодо удосконалення синтетичного та аналітичного обліку капітальних інвестицій. Удосконалено підходи до відображення в обліку та звітності амортизації об’єкта, що отримано у фінансовий лізинг та операцій з реінвестування прибутку, що створить додаткове джерело фінансування капітальних інвестицій. Запропоновано нараховувати амортизацію на об’єкт основного засобу, що отримано у фінансовий лізинг з подальшим відображенням на рахунку 136 «Знос необоротних активів у лізингу» та позабалансовому рахунку 09 «Амортизаційні відрахування» з відповідними змінами у фінансовій звітності. Удосконалено форму Приміток до річної фінансової звітності в частині розділу ІІІ Капітальні інвестиції.

Ключові слова: капітальні інвестиції; фінансова звітність; актив; рахунок; баланс.

Література

1. Даньків Й.Я., Остап’юк М.Я. Історія та еволюція обліку інвестиційних процесів. Науковий вісник Ужгородського університету 2014, c.163-168.
2. Дерій В.А., Камінська Т.Г. Облік і аналіз капітальних інвестицій для забезпечення розвитку процесу виробництва. Проблеми економіки № 3, 2015. С.258-266.
3. Кір’ян С.М. Інформаційне забезпечення інвестиційного процесу // Вісник ПДСГІ. – 1999. - № 3. – с. 41-49.
4. Майданевич П.М. Облікове забезпечення інвестиційної діяльності / П. М. Майданевич // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 2009. - № 647. - С. 424-429.
5. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності: Наказ Міністерства фінансів України 28.03.2013 р. № 433 URL : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0433201-13/conv (дата звернення: 20.01.2020).
6. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Наказ Міністерства фінансів України 07.02.2013 р. № 73 URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 (дата звернення: 20.01.2020).
7. Нестеренко І.В. Актуальні проблеми обліку та аудиту інвестиційної діяльності підприємства / І. В. Нестеренко // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. – 2011. – Вип. 2. – С. 61 – 68.
8. Олійничук В.М. Оцінка статей фінансової звітності та її вплив на ухвалення управлінських рішень в процесі їх взаємодії. Облік і фінанси АПК. 4(54)’2011. С.51-56.
9. Петруня Н.В. Концептуальні підходи до визначення сутності активів підприємств. Облік і фінанси АПК. № 1, 2011. С.120-124.
10. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (дата звернення: 20.01.2020).
11. Рудановский А.П. Теория балансового учета. Оценка как цель балансового учета / А.П. Рудановский. – М.: Акц. о-во Моск. научн. изд-во МАКИЗ, 1928. – 177 с.

N. Sergeyeva

IMPROVEMENT OF THE CAPITAL INVESTMENT REPORTING METHODOLOGY

Summary

Approaches to accounting and analytical support of capital investments are considered in the article. The current method of presenting equity transactions in reporting forms is analyzed. The works of leading scientists on the improvement of synthetic and analytical accounting of capital investments are studied. Improved approaches to accounting for and depreciation of a financial lease and profit reinvestment facility will create an additional source of equity financing. It is proposed to charge depreciation on an item of property, plant and equipment, which was received in a financial lease and subsequently reflected in the account 136 “Depreciation of non-current assets in leasing” and off-balance sheet account 09 “Depreciation deductions”. Therefore, Form 3 “Cash Flow Statement” needs improvement: the depreciation of non-current assets in the lease should be reflected in section II Cash flow from investing activities in the new line 3230 “Income from depreciation and amortization with other depreciation allowances. According to the amount of these revenues, the item in the Statement of Financial Results 2515 “Depreciation” and the Balance Sheet 1012 “Depreciation of property, plant and equipment” should be increased. For the sake of better accounting, we propose the following structure to account 15: 1521 "Overhaul, modernization of assets", 1522 "Acquisition of fixed assets", 1523 "Creation of fixed assets", 1541 "Acquisition of rights of use", 1542 "Acquisition of objects intellectual property ", 1543" Creation of objects of intellectual property ", 1551" Acquisition (cultivation) of long-term biological assets of plant production ", 1552" Acquisition (cultivation) of long-term biological assets of animal husbandry". Accordingly, we consider it expedient to improve the form of Notes to the Annual Financial Statements in Part III, Capital Investments, and set out in the following form: p. 280 "Capital repairs, asset modernization", p. 290 "Acquisition of fixed assets", p. 300 "Creation of fixed assets" 310 “Acquisition of rights of use”, p. 320 “Acquisition of intellectual property objects”, p. 330 “Creation of objects of intellectual property”, p. 340 “Acquisition (cultivation) of long-term biological assets of plant production”, p. 350 "Acquisition (cultivation) of Livestock-term biological assets."

Keywords: capital investment; financial statements; asset; account; balance.

References

1. Dankiv, Y.Ya. and Ostapiuk, M.Ya. (2014), "History and evolution of accounting of investment processes", Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu, pp.163-168.
2. Derii, V.A. and Kaminska, T.H. (2015), "Accounting and analysis of capital investments to ensure the development of the production process", Problemy ekonomiky, vol. 3, pp. 258-266.
3. Kirian, S.M. (1999), "Information support of the investment process", Visnyk PDSHI, vol. 3, pp. 41-49.
4. Maidanevych, P.M. (2009), "Accounting support of investment activity", Visn. Nats. un-tu "Lviv. politekhnika", vol. 647, pp. 424-429.
5. Ministry of Finance of Ukraine (2013), Order of the Ministry of Finance of Ukraine "Guidelines for completing the financial statements", available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0433201-13/conv (Accessed 20 Jan 2020).
6. Ministry of Finance of Ukraine (2013), Order of the Ministry of Finance of Ukraine "National Accounting Standard 1: General Requirements for Financial Reporting", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 (Accessed 20 Jan 2020).
7. Nesterenko, I.V. (2011), "Actual problems of accounting and audit of investment activity of the enterprise", Ekonomichna stratehiia i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh, vol. 2, pp. 61 – 68.
8. Oliinychuk, V.M. (2011), "Valuation of financial statement items and their impact on management decisions in the process of their interaction", Oblik i finansy APK, vol. 4(54), pp.51-56.
9. Petrunia, N.V. (2011), "Conceptual approaches to determining the essence of enterprise assets", Oblik i finansy APK, vol. 1, pp.120-124.
10. The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine "On Accounting and Financial Reporting in Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (Accessed 20 Jan 2020).
11. Rudanovskij, A.P. (1928), Teorija balansovogo ucheta. Ocenka kak cel' balansovogo ucheta [Theory of balance sheet accounting. Assessment as the goal of balance sheet accounting], Akc. o-vo Mosk. nauchn. izd-vo MAKIZ, Moscow, Russia, P. 177.

№ 2 2020

Дата публікації: 2020-02-27

Кількість переглядів: 7083

Відомості про авторів

Н. В. Сергєєва

науковий співробітник, завідувач науково-організаційного відділу,Національний науковий центр «Інститут механізації таелектрифікації сільського господарства», смт. Глеваха

N. Sergeyeva

Research Fellow, Head of Scientific and Organizational Department,National Science Center "Institute of Mechanization and Electrification of Agriculture", Glevakha

ORCID:

0000-0002-4652-6871

Як цитувати статтю

Сергєєва Н. В. Удосконалення методології відображення капітальних інвестицій у звітності. Ефективна економіка. 2020. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7668 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.77

Sergeyeva, N. (2020), “Improvement of the capital investment reporting methodology”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7668 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.77

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.