EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОГНОЗУВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
Г. О. Роганова, І. В. Кравченко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.79

УДК: 336.663+658.153

Г. О. Роганова, І. В. Кравченко

ПРОГНОЗУВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація

Мета статті полягає у визначення впливу внутрішніх факторів на формування оборотного капіталу та прогнозування рівня забезпеченості ним конкретного підприємства.
Досліджено розвиток методологічних підходів до прогнозування оборотного капіталу підприємств. За допомогою аналізу трендів визначено напрями динаміки для складових оборотного капіталу підприємства та визначено прогнозні показники загального його розміру на наступні два роки. Проведено кореляційно-регресійний аналіз оборотного капіталу підприємства та побудовано модель з чотирьома факторними ознаками: чистий фінансовий результат; загальна вартість активів; власний капітал; дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги.
Обґрунтовано головне завдання управління оборотним капіталом підприємства: забезпечення достатнього обсягу та оптимальної структури оборотного капіталу у контексті дотримання ліквідності та платоспроможності підприємства. Потенційними загрозами ефективного управління оборотним капіталом підприємства ідентифіковано зменшення залишку грошових коштів та їх еквівалентів та збільшення дефіциту абсолютно ліквідних активів та швидко реалізованих активів.
Перспективи подальших досліджень полягають у визначенні потреби в необхідних оборотних активах, які плануються до використання в операційному процесі підприємства, оптимізації співвідношення окремих їх видів і залучення найбільш ефективних їх різновидів з позиції рівня продуктивності та потенційної прибутковості використання у майбутньому.

Ключові слова: оборотний капітал; активи; дебіторська заборгованість; тренд; кореляційний; регресійний аналіз; прогнозування.

Література

1. Басюк Т.П. Методичні підходи до оптимізації обсягу та структури оборотних активів підприємства. 2012. URL: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/1370 (дата звернення 24.12.2019).
2. Роганова, Г. О. Моделювання оборотних коштів підприємств за допомогою методів статистичного аналізу. Торгівля і ринок України : темат. зб. наук. пр. Донецьк : ДонНУЕТ, Вип. 2009. 27. С. 476-484.
3. Баранников В.В. Синтез моделей підтримки прийняття рішень при управлінні оборотними активами підприємства: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.11. Харків. 2010. 20 с.
4. Близнюк О., Сіфурова А. Управління оборотним капіталом підприємств торгівлі з позиції функціонально-відтворювального та структурно-класифікаційного підходів. Економічний аналіз. 2019. Том 29. №1. С. 68-77.
5. Гринюк І.М. Стратегії управління оборотним капіталом та джерелами його фінансування (на прикладі нафтогазових підприємств України). Економіка України. 2017. №8. С. 47-59.
6. Івасишин О.І. Оцінка і прогнозування ефективності використання оборотного капіталу підприємства: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01, Хмельницький, 2006. 17 с.
7. Косова Т.Д., Роганова Г. О. Фінансовий механізм управління оборотними коштами підприємств : монографія: ДонНУЕТ iменi Михайла Туган-Барановського; Світ фінансів, 2013. 232 с.
8. Муравський О. А. Формування і використання оборотних коштів сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04, Київ, 2015. 23 c.
9. Степаненко О. А., Гострик О. А. Аналіз та прогнозування кругообігу оборотних коштів фірми з використання системи моделювання ANYLOGIC. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, Економіка і менеджмент. 2013. Вип. 5. С. 53-57.
10. Aničić J., Simić N., Petrović V., Aničić D. (2017). Financial aspects of current assets management in Serbian economy. Journal of Process Management. New Technologies. Vol. 5. br. 2. Р. 36-44.
11. Kolias G, Arnis N. (2019). The optimal allocation of current assets using mean-variance analysis. Journal of Accounting and Management Information Systems. №1. Р. 50-72.
12. Mathuva D. (2010). The influence of working capital management components on corporate profitability. Research Journal of Business Management. Vol. 4(1). Р. 1-11.
13. Michalski Gr. (2014). Value Maximizing Corporate Current Assets and Cash Management in Relation to Risk Sensitivity: Polish Firms Case. Economic computation and economic cybernetics studies and research. Vol. 48. Issue: 1. Р. 259-276.
14. Nobanee H. (2017). Current Assets Management and Operating Cash Flow of UAE Construction Companies. URL: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2971475 (дата звернення 04.12.2019).
15. Zimon, G. (2019). The impact of quality management systems on the efficiency of current assets management in small commercial enterprises. European Research Studies Journal. 22(4). Р. 308–316.
16. Оборотні активи підприємств за видами економічної діяльності станом на 31 грудня 2014–2017 року. URL: http://ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 10.01.2020).

H. Rohanova, I. Kravchenko

FORECASTING THE AVAILABILITY OF THE WORKING CAPITAL OF THE ENTERPRISE

Summary

The article aims at determining the impact of internal factors on the formation of working capital and forecasting it at a particular enterprise.
The methodological approaches to forecasting the working capital of enterprises has been researched. Analyzing the trends, the directions of dynamics for the components of the working capital of the enterprise have been determined, and the forecasting indicators of its total size for the next two years have been defined. The correlation and regression analysis of the working capital of the enterprise has been carried out, and the model containing four factors features: the net financial result, the total value of assets, the equity, and accounts receivable for goods, works, services – has been developed The working capital of Obolon PJSC was formed at the level of 18-30% of the company's assets in 2015-2018. During the period under study a share of the working capital tends to decrease, while financing of non-current assets tends to increase. The use of forecasting technologies makes it possible to state a tendency in the decrease in the total value of working capital and the further reduction of the economic potential of Obolon PJSC.
The main task of managing the working capital of the enterprise has been substantiated: ensuring the sufficient volume and optimal structure of the working capital in the context of compliance with the liquidity and solvency of the enterprise. This task is solved, first of all, by the efficient management of cash balances and their equivalents. It has been identified that potential threats to the effective management of the working capital at the enterprise include the decrease in the balance of cash and cash equivalents and the increase in the deficit of absolutely liquid assets and rapidly realized assets.
The further studies are perspective and include the determination of the need in the required working assets that are planned for use in the operating process of the enterprise, the optimization of the ratio of their certain types, and the attraction of their most effective varieties in terms of productivity and potential profitability in the future.

Keywords: working capital; assets; accounts receivable; trend; correlation; regression analysis; forecasting.

References

1. Basyuk T. (2012), “Methodological approaches to optimize the size and structure of current assets of the enterprise”, [Online], available at: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/1370 (Accessed 24 Dec 2019).
2. Roganova G. (2009), “Modelling of enterprises current assets under the statistical analysis method”, Trade and market of Ukraine: Thematic collection of scientific journal, DonNUET, Donetsk, Issue 27, рр. 476–484. [in Ukrainian].
3. Barannykov V. V. (2010), “Synthesis of models of support of making decision at the management of circulating assets of enterprise”, PhD Thesis, Kharkiv, Kyiv, Ukraine.
4. Blуznіuk O. and Sifurova A. (2019), “Working capital management of trade enterprises from the position of functional and reflecting and structural and classification approaches”, Economic Analysis, Vol. 29. Issue 1, рр. 68–77. [in Ukrainian].
5. Hryniuk I.M. (2017), “Strategies for managing the working capital and sources of its financing
(on the example of oil and gas enterprises of Ukraine)”, Economy of Ukraine, no 8, pp. 47–59. [in Ukrainian].
6. Ivasyshyn O. I. (2006), “Evaluation and prognostication of enterprise circular capital efficiency usage”, PhD Thesis, Khmelnytskyi, Ukraine.
7. Kosova T.D. and Roganova G.O. (2013), Finansovyi mekhanizm upravlinnia oborotnymy koshtamy pidpryiemstv : monohrafiia [Financial mechanism of the enterprises’ current assets management : monograph], DonNUET, Donetsk, P. 232.
8. Muravskyi O. A. (2015), “Formation and use of working capital of agricultural enterprises”, (PhD Thesis), Kyiv, Ukraine.
9. Stepanenko O. A. and Hostryk O. A. (2013), “Analysis and prognostication of rotation of circulating assets of firm with the use of system design Anylogic”, Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Ekonomika i menedzhment, Vol. 5, pp. 53-57. [in Ukrainian].
10. Aničić J., Simić N., Petrović V. and Aničić D. (2017), “Financial aspects of current assets management in Serbian economy”, Journal of Process Management. New Technologies, Vol. 5, br. 2, pp. 36-44.
11. Kolias G. and Arnis N. (2019), “The optimal allocation of current assets using mean-variance analysis”, Journal of Accounting and Management Information Systems, 1, pp. 50-72.
12. Mathuva D. (2010), “The influence of working capital management components on corporate profitability”, Research Journal of Business Management, Vol. 4 (1), pp. 1–11.
13. Michalski Gr. (2014), “Value Maximizing Corporate Current Assets and Cash Management in Relation to Risk Sensitivity: Polish Firms Case”, Economic computation and economic cybernetics studies and research, Vol. 48, Issue: 1, pp. 259-276.
14. Nobanee H. (2017), “Current Assets Management and Operating Cash Flow of UAE Construction Companies”, [Online], available at: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2971475 (Accessed 4 Dec 2019).
15. Zimon, G. (2019), “The impact of quality management systems on the efficiency of current assets management in small commercial enterprises”, European Research Studies Journal, 22(4), pp. 308-316.
16. “Oborotni aktyvy pidpryiemstv za vydamy ekonomichnoi diialnosti stanom na 31 hrudnia 2014–2017 roku”, [Online], available at: http://ukrstat.gov.ua/ (Accessed 10 Jan 2020).

№ 2 2020

Дата публікації: 2020-02-27

Кількість переглядів: 7102

Відомості про авторів

Г. О. Роганова

к. е. н., доцент кафедри фінансів,Національний університет харчових технологій (м. Київ)

H. Rohanova

PhD in Economics, docent of department of finance,National University of Food Technologies (Kyiv)

ORCID:

0000-0003-3758-9675


І. В. Кравченко

магістрант кафедри фінансів,Національний університет харчових технологій (м. Київ)

I. Kravchenko

Master of Finance Department,National University of Food Technologies (Kyiv)

ORCID:

0000-0002-3477-2469

Як цитувати статтю

Роганова Г. О., Кравченко І. В. Прогнозування забезпеченості оборотним капіталом підприємства. Ефективна економіка. 2020. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7670 (дата звернення: 23.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.79

Rohanova, H. and Kravchenko, I. (2020), “Forecasting the availability of the working capital of the enterprise”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7670 (Accessed 23 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.79

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.