EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПІДХОДИ ДО СУТІ, ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ КАТЕГОРІЙ “ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ” ТА “ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ”
В. О. Дмитрук

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.80

УДК: 330.1:65

В. О. Дмитрук

ПІДХОДИ ДО СУТІ, ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ КАТЕГОРІЙ “ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ” ТА “ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ”

Анотація

У статті досліджено підходи до взаємозвязку інтелектуального капіталу та інтелектуального потенціалу на рівні підприємств. Визначено основні напрями досліджень категорії “інтелектуальний капітал”, проаналізовано основні підходи до визначення її сутності, виявлено ключові характеристики. Висвітлено загальні властивості інтелектуального капіталу та підходи до його структуризації. Визначено основні напрями розвитку категорії “потенціал підприємства”, виявлено тенденції у підходах до визначення її сутності. Проаналізовано визначення сутності понять ”інтелектуальний потенціал “ та “інтелектуальний потенціал підприємства”, визначено їх ключові характеристики. Виявлено, що у визначеннях зберігаються основні риси та складові потенціалу, проте з ухилом до інтелектуальної сфери. Проаналізовано погляди вчених на суть та взаємозвязок категорій “інтелектуальний капітал” та “інтелектуальний потенціал” на рівні підприємства, запропоновано виділити три основні підходи.

Ключові слова: інтелектуальний капітал; інтелектуальний потенціал; інтелектуальні ресурси; підприємство; підходи до взаємозвязків.

Література

1. Бачевський Б.Є., Потенціал і розвиток підприємства: навч. посібн. / І.В. Заблодська, О.О. Решетняк. – К.: Центр учб. літ., 2009. – 400с.
2. Босак А.О. Інтелектуальний капітал підприємства: комунікаційний аспект /А.О. Босак // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2008. - №635. –с.7-11.
3. Вовканич, С. Й. Духовно-інтелектуальниий потенціал України та її національна ідея / С. Й. Вовканич. – Львів : Видавництво ЛБА, 2001. – 540 с.
4. Возняк Г. Інтелектуальний капітал підприємств: проблеми ідентифікації і оцінки/ Г.Возняк, Л. Беновська // Вісник Львів. ун-ту. Серія економічна. – 2009.- Вип.41. - с.115-123.
5. Гавва В.Н. Потенціал підприємства: формування та оцінювання:: навч. посіб. / В. Гавва, Е. Божко – К.: Центр учб. Літ., 2004. - 224с.
6. Голяш І. Аналіз інтелектуального капіталу підприємства / І.Голяш, Л.Будник // Економічний аналіз. – 2010. - Випуск 7. – с.254-256.
7. Горланчук В.В. Економіка підприємства навч.посіб / В.В. Горланчук, І.Г. Яненкова – Миколаїв : Вид-во ЧДУ імені П.Могили, 2010. – 344с.
8. Диба Л. М. Сутність понять інтелектуальний потенціал та інтелектуальний капітал як економічних категорій [Електронний 
ресурс] / Л. М. Диба // Економічний вісник університету. – 2011. – Вип. 17. 
– Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ Evu/2011_17_1/Dyba.pdf. 

9. Кавецький В.В. Конкурентоспроможність підприємства у світлі реалізації інтелектуального капіталу/ В.В. Кавецький // Вісник Вінницького політех. ін-ту. – 2008.- №2 - с.24-30.
10. Князь С. Сутність поняття і характеристики інтелектуального потенціалу підприємства /С. Князь, Л. Холявка // Економічний аналіз – 2013. – Вип. 12, Ч.3. - с.188-192.
11. Ковтуненко К.В. Особливості формування інтелектуального капіталу підприємства/ К.В. Ковтуненко,Ю.В. Гутарева, Я.В. Шаповал // Економіка: реалії часу – 2012. - № 3-4 (4-5) - с.78-83.
12. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навч. посіб. / Н. С. Краснокутська – К.: Центр учб. літ., 2005. – 352с.
13. Лаврентьев В.А. Интеллектуальный потенциал предприятия: понятие, структура и направления его развития / 
В. А Лаврентьев , А. В. Шарина // Креативная экономика. – 2009. – No 2(26). – с. 83-89. 

14. Мазарчук А.Ю. Аналіз структури інтелектуального капіталу підприємства/ А.Ю Мазарчук, І.І. Ткач // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. - №6, т.4 – с.336-339.
15. Моліна, О. В. Интеллектуальный потенциал региона / О. В. Моліна // Вісник соціально- економ. дослідж. ОДЕУ. – 2010. – Вип. 40. – С. 365-372.
16. Носова Т.І. Економічна сутність категорії “Інтелектуальний потенціал” / Т.І. Носова // Механізм регулювання економіки. – 2014. - №2. – с.159-166.
17. Петренко, В. П. Управління процесами інтелектокористування в соціально-економічних системах : наукова монографія / В. П. Петренко. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. – 352 с.
18. Ситник Й. С. Інтелектуальний потенціал як фактор інтелектуалізації систем менеджменту підприємства [електронний 
ресурс] / Й. С. Ситник // Економічний вісник НТУУ «КПІ». – 2012. – Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Evkpi/2012/6MO/42.pdf. 

19. Топільницька Я. Інтелектуальний капітал та інтелектуальний потенціал: взаємообумовленість та розмежування категорій / Я. Топільницька // Ефективність державного управління. Збірник наукових праць. – 2012 Вип.33. - с. 353-362.
20. Федонін О.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навч.-метод. посіб. / О.С. Федонін, І.М..Рєпіна, О.І. Олексюк – К.: КНЕУ, 2005. – 261с.
21. Федулова І.В. Інтелектуальний капітал як трансформаційний ресурс інноваційного потенціалу / І.В. Федулова // Наукові праці. – Вип. 38, том 1. - с.425-430.
22. Філіппова С.В. Інтелектуальний потенціал як головний чинник формування інтелектуального капіталу / С.В. Філіппова, К.В. Ковтуненко// Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2013. -№776.- с.81-86.

V. Dmytruk

APPROACHES TO THE ESSENCE, INTERCONNECTION OF CATEGORIES OF "INTELLECTUAL CAPITAL" AND "INTELLECTUAL POTENTIAL"

Summary

The article studies approaches to the relationship of intellectual capital and intellectual potential at the enterprise level. Defined the main directions of research of the category “intellectual capital”, the basic approaches to definition of its essence. Revealed that the key characteristics of intellectual capital is “the sum of knowledge”, “information and knowledge”, “the totality of the intellectual resources of people, companies and organizations”, “competitive”, “competitive advantage”. It describes the General properties of intellectual capital and approaches to its structuring. The main directions of development of the category “potential of enterprise”, trends in approaches to definition of its essence. Analyzed to define the essence of the concepts of ”intellectual potential “ and “intellectual potential”. Determined that their key characteristics are: “a set of intellectual qualities and resources”, “integrated ability of the person or group of persons”, “to accumulate, create and use knowledge, and the like, internal possibilities of the enterprise”, “decision problems,” “development, self-preservation,” “create new spiritual and material values”, “competitive advantage.” It is revealed that the definitions remain the main features and components of the potential, but with a bias towards the intellectual sphere. Analyzed the views of scientists on the essence and the interconnection of categories “intellectual capital” and “intellectual potential” at the enterprise level. Proposed to distinguish three main approaches to interconnection” of relationships between us categories: intellectual potential of the company together with the financial capability is a factor for the formation of intellectual capital; intellectual capital, formed on the basis of intellectual resources is the basis for the formation of the intellectual potential; intellectual capacity is formed in parallel with intellectual capital from the products of intellectual activities add value and which do not add value, and have no explicit hierarchical relationship.

Keywords: intellectual capital; intellectual potential; intellectual resources; enterprise; approaches to interconnections.

References

1. Bachevskyi, B.Ye. Zablodska, I.V. and Reshetniak, O.O. (2009) Potentsial i rozvytok pidpryiemstva [The potential and development of the enterprise], Tsentr uchb. lit., Kyiv, Ukraine, P. 400.
2. Bosak, A.O. (2008), "The intellectual capital of the enterprise: communication aspect", Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika», vol. 635, pp.7-11.
3. Vovkanych, S. Y. (2001), Dukhovno-intelektualnyyi potentsial Ukrainy ta yii natsionalna ideia [Spiritual-intellectual potential of Ukraine and its national idea], Vydavnytstvo LBA, Lviv, Ukraine, P. 540.
4. Vozniak, H. and Benovska, L. (2009), "Intellectual capital of enterprises: problems of identification and evaluation", Visnyk Lviv. un-tu. Seriia ekonomichna, vol. 41, pp.115-123.
5. Havva, V.N. and Bozhko, E. (2004), Potentsial pidpryiemstva: formuvannia ta otsiniuvannia [Enterprise Potential: Formation and Evaluation], Tsentr uchb. Lit., Kyiv, Ukraine, P.224.
6. Holiash, I. and Budnyk, L. (2010), "Analysis of the intellectual capital of the enterprise", Ekonomichnyi analiz, vol. 7, pp.254-256.
7. Horlanchuk, V.V. and Yanenkova, I.H. (2010), Ekonomika pidpryiemstva navch.posib [Economics of the enterprise training manual], Vyd-vo ChDU imeni P.Mohyly, Mykolaiv, Ukraine, P. 344.
8. Dyba, L. M. (2011), "The essence of the concepts of intellectual potential and intellectual capital as economic categories", Ekonomichnyi visnyk universytetu, vol. 17, [Online], available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ Evu/2011_17_1/Dyba.pdf (Accessed 24 Jan 2020). 

9. Kavetskyi, V.V. (2008), "The Competitiveness of the Enterprise in the Light of Intellectual Capital Realization", Visnyk Vinnytskoho politekh. in-tu, vol. 2, pp.24-30.
10. Kniaz, S. and Kholiavka, L. (2013), "The essence of the concept and characteristics of the intellectual potential of the enterprise", Ekonomichnyi analiz, vol. 12, issue 3, pp.188-192.
11. Kovtunenko, K.V. Hutareva, Yu.V. and Shapoval, Ya.V. (2012), "Features of formation of intellectual capital of the enterprise", Ekonomika: realii chasu, vol. 3-4 (4-5), pp.78-83.
12. Krasnokutska, N.S. (2005), Potentsial pidpryiemstva: formuvannia ta otsinka: navch. posib. [Enterprise Potential: Formation and Assessment], Tsentr uchb. lit., Kyiv, Ukraine, P.352.
13. Lavrent'ev, V.A. and Sharina, A. V. (2009), "Intellectual potential of the enterprise: concept, structure and directions of its development", Kreativnaja jekonomika, vol. 2(26), pp. 83-89.
14. Mazarchuk, A.Yu. and Tkach, I.I. (2010), "Analysis of the structure of the intellectual capital of the enterprise", Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, issue 6, vol. 4, pp.336-339.
15. Molіna, O. V. (2010), "Intellectual potential of the region", Vіsnik socіal'no- ekonom. doslіdzh. ODEU, vol. 40, pp. 365-372.
16. Nosova, T.I. (2014), " Economic essence of the category "Intellectual potential"", Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky, vol. 2, pp.159-166.
17. Petrenko, V. P. (2006), Upravlinnia protsesamy intelektokorystuvannia v sotsialno-ekonomichnykh systemakh [Management of processes of intellectual use in socio-economic systems], Nova Zoria, Ivano-Frankivsk, Ukraine, P. 352.
18. Sytnyk, Y. S. (2012), "Intellectual potential as a factor of intellectualization of enterprise management systems", Ekonomichnyi visnyk NTUU «KPI», [Online], available at: 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Evkpi/2012/6MO/42.pdf. (Accessed 24 Jan 2020). 

19. Topilnytska, Ya. (2012), "Intellectual capital and intellectual potential: interdependence and delimitation of categories", Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia. Zbirnyk naukovykh prats, vol. 33, pp. 353-362.
20. Fedonin, O.S. Riepina, I.M. and Oleksiuk, O.I. (2005), Potentsial pidpryiemstva: formuvannia ta otsinka [Enterprise potential: formation and assessment], KNEU, Kyiv, Ukraine, P.261s.
21. Fedulova, I.V. "Intellectual capital as a transformational resource of innovation potential", Naukovi pratsi, issue 38, vol. 1, pp.425-430.
22. Filippova, S.V. and Kovtunenko, K.V. (2013), "Intellectual potential as a major factor in the formation of intellectual capital", Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku, vol. 776, pp.81-86.

№ 2 2020

Дата публікації: 2020-02-27

Кількість переглядів: 8635

Відомості про авторів

В. О. Дмитрук

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства,Львівський національний університет імені Івана Франка

V. Dmytruk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor Department of Economics, Lviv Ivan Franko National University

ORCID:

0000-0002-2974-8114

Як цитувати статтю

Дмитрук В. О. Підходи до суті, взаємозв'язку категорій “інтелектуальний капітал” та “інтелектуальний потенціал”. Ефективна економіка. 2020. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7671 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.80

Dmytruk, V. (2020), “Approaches to the essence, interconnection of categories of "intellectual capital" and "intellectual potential"”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7671 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.80

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.