EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ
Я. В. Галицька

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.150

УДК: 336:368

Я. В. Галицька

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті досліджено сучасний стан та проблеми розвитку ринку перестрахування в Україні. Наведено аргументи щодо необхідності покращення розвитку вітчизняного ринку перестрахування. Доведено, що для ефективного функціонування страхового ринку необхідним є створення правильної системи розподілу і перерозподілу ризику між страховиками. Сама cутніcть переcтрахування відображає перерозподіл обов’язків cтоcовно відшкодування збитку, між двома або декількома cтраховими організаціями, які cтрахова компанія взяла на cтрахування, задля забезпечення фінанcової надійноcті на cтійкоcті cамого cтраховика. В статті наведено процес перестрахування та його основні види. В процесі становлення України як незалежної країни відбувалося формування страхового ринку, тому вітчизняний страховий ринок є відносно молодим, якщо зрівнювати зі світовим. Таким чином, вітчизняні страхові компанії мають потребу в перестрахуванні, що дало б їм змогу перерозподіляти взятий на себе ризик та забезпечити собі стабільний розвиток. У статті досліджено та графічно наведено основні тенденції розвитку ринку перестрахування в Україні протягом останніх років. Встановлено основні перепони стабільного функціонування перестрахового ринку в Україні та наведено перспективи та можливості його розвитку.

Ключові слова: перестрахування; страховий ринок; ринок перестрахування; страхові премії; страхові премії сплачені на перестрахування; вихідне перестрахування; вхідне перестрахування; перестраховий пул.

Література

1. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України: Наказ Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 29.10.2013 р. № 1277. [Електронний ресурс]. URL: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=MetodichniRekomendatsii.
2. Закон України «Про страхування»: (офіц. текст: за станом на 21 жовтня 2019р.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua (Дата звернення: 09.01.2020).
3. Братюк В. П. Перестрахування в Україні. Братюк В.П., Мешко В. В.. Економіка управління національним господарством.: Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. 2016 р. № 10. – С. 144-147.
4. Шірінян Л. В., Шашенко О., Шірінян А. Економіко-правовий аналіз розміщення страхових резервів страхових компаній і перестрахування у нерезидентів / Бізнес-Інформ. 2019. №7. – C. 250-260.
5. Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://nfp.gov.ua/ (Дата звернення: 09.01.2020).
6. Третяк К. В. Ринок перестрахування в Україні: формування та перспективи розвитку : дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук: 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит». К. В. Третяк. – К., 2016. – 251 с.
7. Левченко В. П. Розвиток ринку небанківських фінансових послуг України : монографія / В.П. Левченко. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 368 с.
8. Кострач Л. М., Рудь Л. О. Тенденції розвитку страхових компаній в Україні. Л. М. Кострач, Л. О. Рудь. Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України.– 2015 . –№2 .– 135-154.

Ya. Halytska

CURRENT SITUATION AND PROSPECTS OF REINSURANCE MARKET DEVELOPMENT IN UKRAINE

Summary

The article investigates the current state and problems of development of the reinsurance market in Ukraine. The arguments on the need to improve the development of the domestic reinsurance market are presented. It is proved that for the effective functioning of the insurance market it is necessary to create the correct system of risk distribution and redistribution among insurers. The reinsurance market is an integral part of the insurance market, so the effective development of the insurance market without stable functioning of the reinsurance market is impossible. The very substance of reinsurance reflects the redistribution of the liability for the indemnity, between two or more insurance organizations that the insurance company has taken out for insurance purposes, to ensure financial reliability at the cost of the insurer itself. Reinsurance allows insurance companies, by attracting funds from other insurers, to ensure the honest fulfillment of obligations to make an insurance payment when the insured event occurs, while maintaining the stability of their financial position. The article describes the essence of the reinsurance process and its main types. In the process of becoming Ukraine as an independent country, the formation of the insurance market itself was taking place, so the domestic insurance market is relatively young when compared to the world. Thus, domestic insurance companies need reinsurance, which would allow them to redistribute the assumed risk and secure a sustainable development. Improvement and stimulation of the reinsurance market should play a significant role in the improvement and development of the domestic financial market. In order to fully evaluate the current state of the domestic reinsurance market and to identify the areas of activity to improve its activity, it is necessary to analyze the main indicators of the reinsurance market in Ukraine. The article investigates and graphically presents the main trends of the reinsurance market development in Ukraine in recent years. The main obstacles to the stable functioning of the reinsurance market in Ukraine are identified and the prospects and opportunities for its development are outlined.

Keywords: einsurance; insurance market; reinsurance market; insurance premiums; insurance premiums paid for reinsurance; outgoing reinsurance; incoming reinsurance; reinsurance pool.

References

1. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2013), Order “On approval of Methodological recommendations for calculating the level of economic security of Ukraine”, available at: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=ukUA&tag=MetodichniRekomendatsii (Accessed 09 January 2020).
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2020), The Law of Ukraine “About insurance”, available at: www.rada.gov.ua (Accessed 09 January 2020).
3. Bratiuk, V. P. and Meshko, V. V. (2016), “Reinsurance in Ukraine”, Ekonomika upravlinnia natsional'nym hospodarstvom, vol. 10, pp.144-147.
4. Shirinyan, L. V. Shashenko, O. V. and Shirinian, A. A. (2019) “The Economic-Legal Analysis of the Placement of Insurance Reserves of Insurance Companies and Reinsurance for Non-Residents”, Business-Inform, vol. 7, pp. 250-260.
5. National Commission for the State Regulation of Financial Services Markets (2020), “Information on the state and development of the Ukrainian insurance market”, available at: https://nfp.gov.ua/ (Accessed 09 January 2020).
6. Tretiak, K. V. (2016), “Reinsurance market in Ukraine: formation and development prospects”, Abstract of PhD in Economics dissertation, Money, finance and credit, Kyiv National Economic University the name of Vadim Hetman, Kyiv, Ukraine.
7. Levchenko, V. P. (2013), Rozvytok rynku nebankivs'kykh finansovykh posluh Ukrainy [Development of non-bank financial services market in Ukraine], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
8. Kostrach, L. M. and Rud', L. O. (2015), “Development trends of insurance companies in Ukraine”, Zbirnyk naukovykh prats' Natsional'noho universytetu derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy, vol. 2, pp. 135-154.

№ 2 2020

Дата публікації: 2020-02-27

Кількість переглядів: 8872

Відомості про авторів

Я. В. Галицька

магістрант кафедри фінансів,Національний університет харчових технологій

Ya. Halytska

Master Student, Department of Finance,National University of Food Technology

ORCID:

0000-0002-5267-3210

Як цитувати статтю

Галицька Я. В. Сучасний стан та перспективи розвитку ринку перестрахування в Україні. Ефективна економіка. 2020. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7672 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.150

Halytska, Ya. (2020), “Current situation and prospects of reinsurance market development in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7672 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.150

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.