EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРАХОВЕ ШАХРАЙСТВО В УКРАЇНІ
Я. В. Микитенко, В. С. Фоміна

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.151

УДК: 338

Я. В. Микитенко, В. С. Фоміна

СТРАХОВЕ ШАХРАЙСТВО В УКРАЇНІ

Анотація

У статті досліджено сутність та причини виникнення шахрайства в Україні. Описано основні мотиви страхового шахрайства. Розглянуто найпоширеніші шахрайські схеми у сфері страхування. Виділено сфери страхування, де шахрайство найбільш розповсюджене. Виявлено ряд проблем, що виникають в процесі боротьби з шахрайством на страховому ринку України, а також описано методи подолання цього явища. В статті було виявлено, що основна проблема страхового шахрайства виявляється у свідомо протиправній поведінці окремих суб'єктів страхових відносин, навмисно неправильному відображенні даних щодо умов договору страхування, внаслідок чого такі суб'єкти отримують можливості заволодіти чужим майном чи придбати права на майно шляхом обману, зловживання довірою. Аналіз показав, що поняття «страхового злочину» в Законі України «Про страхування» не визначено, що вказує на необхідність введення окремих положень щодо визначення страхового шахрайства і механізмів забезпечення протидії страховому шахрайству. Стосовно системи заходів з запобігання страхового шахрайства, то вона має спиратися на автоматизації боротьби з шахрайством, використанні штучного інтелекту, культурі боротьби з шахрайством та оперативного обміну інформацією. Аналіз показав, що інсценування страхового випадку вже давно є одним із найбільш популярних ризиків для страховиків. Найбільш схильними до шахрайства є автострахування, страхування життя та здоров’я, страхування тварин. За оцінками близько 30% клієнтів із полісом КАСКО свідомо намагаються обманювати свої страхові компанії. Згідно світової статистки, 14% усіх заявлених страхових випадків – це випадки страхового шахрайства. Щоб знизити рівень страхового шахрайства було запропоновано систему заходів щодо запобігання страхових махінацій.

Ключові слова: страхування; страхове відшкодування; шахрайство; страхове шахрайство; страховий випадок.

Література

1. Grаbоsky Р. аnd Duffіеld G. Rеd flаgs оf Frаud. Trеnds аnd Іssuеs іn Crіmе аnd Crіmіnаl Justіcе: Аustrаlіаn Іnstіtutе оf Crіmіnоlоgy. 2001. № 200. Mаrch. Р.1-6.
2. Sраrrоw M. K. Аutоmаtіоn Fоstеrs Hеаlth Cаrе Frаud. Gоvеrnmеnt Tеchnоlоgy. 1997. Vоl. 10, №2. Р. 1-44.
3. Vіаеnе S., Dеdеnе G. І. Іnsurаncе Frаud: Іssuеs аnd Chаllеngеs. Thе Gеnеvа Рареrs оn Rіsk аnd Іnsurаncе. 2004. Vоl. 29, №2. Р. 313–333.
4. Алгазин А. И. Методика расследования преступлений, совершаемых с целью получения страховой выплаты. // Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата юридических наук. – Омск, 2000 г – 12 с.
5. Добрик Л.О. виявлення і розкриття шахрайських схем у сфері страхування як невід'ємний елемент забезпечення економічної безпеки. Ефективна економіка. 2016. № 4. С. 24-26.
6. Єрмошенко А. М. Страхове шахрайство як джерело виникнення загроз у взаємодії страховиків і банків. // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Збірник наукових праць ДВНЗ „Українська академія банківської справи НБУ” – 2009. – Вип. 27. – С. 124-132.
7. Жабинець О. Й. Попередження страхових зловживань як один з факторів забезпечення економічної безпеки страховика // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2009. – №1. – С. 121-126.
8. Жилкина М. С. Страховое мошенничество: Правовая оценка, практика выявления и методы пресечения / М.С. Жилкина. – М.: Волтерс Клувер, 2005. – 192 с.
9. Конкурентоспроможність страхового ринку України в умовах активізації глобалізаційних процесів: колективна монографія [текст] / за матеріалами праць наукової групи і науковою редакцією д-ра екон. наук, проф. Л. В. Шірінян. – К. : Видавництво Ліра-К, 2020. – 404 с.
10. Корнилюк Р. Автострахування 2010: криза прозорості URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2010/05/11/234965/ (дата звернення 27.12.2019).
11. Кравченко О. В. Психологічні особливості шахрайства : автореферат дисертації кандидата психологічних наук : спеціальність 19.00.06 «Юридична психологія». Національний університет внутрішніх справ. Харків, 2005. 21 с.
12. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №25-26.
13. Кримінальний кодекс України. Науково – практичний коментар 2-х томах / за заг. редакцією В.Я. Тація, В.П. Пшонки, В.І. Борисова – 5 -те вид., допов. – Х. : Право, 2018. Т.2 : Особлива частина, стр. 123-125.
14. Пластун В. Л. Проблеми страхового шахрайства та практика його уникнення. // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Випуск 254. – 2009. – С. 477-488.
15. Про внесення змін до закону України «Про страхування» : Закон України від 04.10.2001 № 2745-ІІІ. Голос України. № 207 (2707). 2001. C. 10-13.
16. Страхові компанії Центральної та Східної Європи. – URL: https://www.epravda.com.ua/press/2010/02/2/225746/ (дата звернення 27.12.2019).
17. Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 № 435-ІV // Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40-44, ст. 356. URL: httр://zаkоn1.rаdа.gоv.uа/ lаws/shоw/435-15 (дата звернення 27.12.2019).
18. Чижов О. В. Протидія шахрайству в фінансовому секторі як один із способів зменшення обсягів тіньової економіки. Актуальні проблеми економіки. 2010. № 12 (114). С. 172-180.
19. Шiрiнян Л. В. Страхoве шахрайствo – екoнoмiкo-правoвi аспекти, iндикатoри i шляхи бoрoтьби. / Л. В. Шiрiнян // Екoнoмiка та правo. – 2010. – № 3. – С. 148–153.
20. Юридична енциклопедія : [у 6 т.] / ред. кол. Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) [та ін.] — К. : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2003. – Т. 5 : П -С. – 736 с.

Y. Mykytenko, V. Fomina

INSURANCE FRAUD IN UKRAINE

Summary

The article explores the nature and causes of fraud in Ukraine. The main motives of insurance fraud are described. The most common fraudulent insurance schemes are considered. Areas of insurance are highlighted, where fraud is the most common. A number of problems are identified that arise in the process of combating fraud in the insurance market of Ukraine, and methods for overcoming this phenomenon are described. In the article it was revealed that the main problem of insurance fraud is in clearly illegal behavior of individual subjects of insurance relations, intentionally incorrect data reflected on the conditions of the insurance contract, with the result that such entities receive the opportunity to seize other people's property or acquiring rights to property by deception, abuse of trust. The analysis showed that the concept of «insurance crimes» in the Law of Ukraine «On insurance» is not defined, which indicates the need for the introduction of certain provisions regarding the definition of insurance fraud and enforcement mechanisms to counter insurance fraud. In relation to the system of measures to prevent insurance fraud, it must rely on automation and fraud detection, using artificial intelligence, the culture of anti-fraud and rapid exchange of information.
The analysis showed that the staging of the insured event has long been one of the most popular risks for insurers. Most prone to fraud are car insurance, life insurance and health insurance animals. It is estimated that about 30% of customers with insurance deliberately trying to cheat their insurance company. According to world statistics, 14% of all insured accidents are cases of insurance fraud. The data indicate that in 2018, the coefficient of loss in Ukraine amounted to 73%. On average, 15% of the incurred losses associated with insurance fraud, resulting in losses amounted to $ 1 billion a year. To reduce insurance fraud was the proposed system of measures to prevent insurance fraud. Implementation of the proposed measures will contribute to reducing insurance fraud in Ukraine and will positively contribute to the development of the insurance market as a whole.

Keywords: insurance; insurance compensation; fraud; insurance fraud; insured event.

References

1. Grаbоsky, Р., Duffіеld, G. (2001), “Rеd flаgs оf Frаud. Trеnds аnd Іssuеs іn Crіmе аnd Crіmіnаl Justіcе”, Аustrаlіаn Іnstіtutе оf Crіmіnоlоgy, vol. 200, pp.1-6.
2. Sраrrоw, M. K. (1997), “Аutоmаtіоn Fоstеrs Hеаlth Cаrе Frаud. Gоvеrnmеnt Tеchnоlоgy”, vоl. 10, pp. 1-44.
3. Vіаеnе, S., Dеdеnе, G. І. (2004), “Іnsurаncе Frаud: Іssuеs аnd Chаllеngеs. Thе Gеnеvа Рареrs оn Rіsk аnd Іnsurаncе”, vоl. 29, no. 2, pp. 313–333.
4. Algazin, A.I. (2000), “Methods of investigation of crimes committed in order to obtain insurance payment”, Abstract of Ph.D. dissertation, Law, Omsk, Russia
5. Dobrik, L.O. (2016), “Fraudulent schemes in the insurance sector, an essential element of economic security, their identification and disclosure”, An efficient economy, vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4900 (Accessed 27 Dec 2019).
6. Yermoshenko, A.M. (2009), “Insurance fraud as a source of threats in the interaction of insurers and banks. Problems and prospects of development of the banking system of Ukraine”, Collection of Scientific Papers of the State Academy of Banking of the NBU, vol. 27, pp. 124-132.
7. Zhabinets, O.I. (2009), “Prevention of insurance abuse as one of the factors of ensuring the economic security of the insurer” , Scientific Bulletin of Lviv State University of Internal Affairs, vol. 1, pp. 121-126.
8. Zhilkina, M.S. (2005), Strahovoe moshennichestvo: Pravovaja ocenka, praktika vyjavlenija i metody presechenija [Insurance fraud: Legal assessment, practice of detection and methods of prevention], Volters Clover, Moscow, Russia.
9. Shirinyan, L.V. (2020), Konkurentospromozhnist' strakhovoho rynku Ukrainy v umovakh aktyvizatsii hlobalizatsijnykh protsesiv [Competitiveness of the insurance market of Ukraine in the conditions of activation of globalization processes], Lira-K Publishing House, Kyiv, Ukraine.
10. Kornilyuk, R. (2010), “Auto Insurance 2010: The Transparency Crisis”, available at: https://www.thoughda.com.ua/publications/2010/05/11/234965/ (accessed 27 December 2019).
11. Kravchenko, O.V. (2005), “Psychological features of fraud”, Abstract of Ph.D. dissertation, Psychological sciences, National University of the Interior, Kharkiv, Ukraine.
12. Verkhovna Rada of Ukraine (2001), “The Criminal Code of Ukraine”, Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 25-26.
13. Tatsij, V.Y. Pshonka, V.P. and Borisov, V.I. (2018), Kryminal'nyj kodeks Ukrainy. Naukovo – praktychnyj komentar 2-kh tomakh [The Criminal Code of Ukraine. Scientific and practical commentary of 2 volumes], 5th ed., vol.2: Special Part, Law, Kharkiv, Ukraine, pp. 123-125.
14. Plastun, V.L. (2009), “Problems of insurance fraud and the practice of its avoidance”, Economics: Problems of Theory and Practice: Collection of Scientific Papers, vol. 254, pp. 477-488.
15. Verkhovna Rada of Ukraine (2001), Law of Ukraine “On Insurance”, Voice of Ukraine. vol. 207 (2707). pp. 10-13.
16. epravda (2010), “Insurance companies of Central and Eastern Europe”, available at: https://www.epravda.com.ua/press/2010/02/2/225746/ (accessed 27 Dec 2019).
17. Verkhovna Rada of Ukraine (2003), “Civil Code of Ukraine”, available at: https://zakon1.rаdа.gоv.uа/laws/shоw/435-15 (accessed 27 Dec 2019).
18. Chizhov, O.V. (2010), “Counterfeiting in the financial sector as one way to reduce the size of the shadow economy”, Current problems of the economy, vol. 12 (114), pp. 172-180.
19. Shirinyan, L.V. (2010), “Fraud Fraud - Economic and Legal Aspects, Indicators and Fighting Paths” , Economics and Law, vol. 3, pp. 148–153.
20. Shemshuchenko, Yu. S. (2003), Yurydychna entsyklopediia [Legal Encyclopedia, in 6 volumes], vol. 5, Ukrains'ka entsyklopediia im. M. P. Bazhana, Kyiv, Ukraine.

№ 2 2020

Дата публікації: 2020-02-27

Кількість переглядів: 8713

Відомості про авторів

Я. В. Микитенко

студентка, кафедра фінансів, Національний університет харчових технологій

Y. Mykytenko

student, finance department, National University of Food Technology

ORCID:

0000-0002-3303-6726


В. С. Фоміна

студентка, кафедра фінансів, Національний університет харчових технологій

V. Fomina

student, finance department, National University of Food Technology

ORCID:

0000-0001-5712-8310

Як цитувати статтю

Микитенко Я. В., Фоміна В. С. Страхове шахрайство в Україні. Ефективна економіка. 2020. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7673 (дата звернення: 23.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.151

Mykytenko, Y. and Fomina, V. (2020), “Insurance fraud in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7673 (Accessed 23 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.151

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.