EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СЦЕНАРІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЕНЕРГОРИНКУ УКРАЇНИ ЗА УМОВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ
У. В. Ситайло

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.152

УДК: 338.27: 339.97: 339.924

У. В. Ситайло

СЦЕНАРІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЕНЕРГОРИНКУ УКРАЇНИ ЗА УМОВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

Анотація

У статті на основі застосування сценарного підходу розроблено альтернативні сценарії реалізації стратегії економічної безпеки енергоринку України, що включають різну комбінацію припущень щодо його функціонування в умовах євроінтеграції. Рушійними невизначеностями розвитку енергоринку у довгостроковій перспективі визначено активність перетворень моделі ринку електроенергії, тобто усунення ознак регульованого ринку на користь практики лібералізованого ціноутворення, а також позитивні зрушення у контексті інтеграції енергосистеми України до європейського енергооб’єднання ENTSO-E. Завдяки застосуванню методики «двох осей» розроблено чотири сценарії реалізації стратегії економічної безпеки енергоринку України на період до 2030 року. Автором представлено матрицю компаративного аналізу сценаріїв у відповідності до ключових трендів та вимог енергетичного законодавства ЄС. Згідно з припущеннями щодо умов реалізації розроблених сценаріїв розраховано прогнозні значення індикаторів економічної безпеки ринку електроенергії. На основі переведення кількісних значень індикаторів економічної безпеки у шкалу якісних оцінок сформовано та візуалізовано профіль розроблених сценаріїв.

Ключові слова: сценарний підхід; ринок електроенергії; економічна безпека; стратегія; форсайт; євроінтеграція.

Література

1. Fahey L., Randall R. (Eds.). Learning from the future: competitive foresight scenarios. London: Wiley&Sons Ltd, 1998.
2. Heijden K. van der. Scenarios, the Art of Strategic Conversation. Chichester: John Wiley & Sons, 1996.
3. Ogivly J. Creating Better Futures: Scenario Planning as a Tool for a Better Tomorrow. Oxford: Oxford University Press, 2002.
4. Войтко С. В., Гавриш О. А., Згуровський М. З. Засади реалізації сценаріїв форсайту соціальноекономічної системи на засадах балансового підходу. Сучасні проблеми економіки і підприємництво. Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка», 19, 2017. С. 95-104.
5. Georghiou L. Advances in the Organisation of Foresight and the Evaluation of Foresight. Manchester: Manchester University Press, 2008.
6. Martin B. R. Foresight in Science and Technology. Technology Analysis & Strategic Management, 7(2),1995. P. 139-168.
7. Popper R. Methodology Common Foresight Practices & Tools. International Handbook on Foresight and Science Policy: Theory and Practice. Cheltenham: Edward Elgar, 2007.
8. Sargent T. (Ed.). Energy, Foresight and Strategy. London: Routledge, 1985, https://doi.org/10.4324/9781315657981
9. Hong T. Energy Forecasting: Past, Present, and Future. Foresight: The International Journal of Applied Forecasting, 32, 2014. P. 43-48.
10. Анчишкин А. И. Планирование народного хозяйства, М.: Изд-во Моск. ун-та, 1989.
11. Згуровський М. З. Сценарний аналіз як системна методологія передбачення. Системні дослідження та інформаційні технології. 2002. № 1.
С. 7–38.
12. Lichtenthaler E. Organisation der Technology Intelligence - Eine empirische Untersuchung der Technologiefrühaufklärung in technologieintensiven Grossunternehmen: Verlag Industrielle Organisation, 2002.
13. Телешун С. О., Титаренко О. Р., Рейтерович І. В. Політичне прогнозування як вид управлінської діяльності: практичні рекомендації. К.: НАДУ, 2008. 20 с.
14. Energy Community acquis / Energy Community. URL: https://www.energy-community.org/legal/acquis.html (дата звернення: 23.01.2020).
15. Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність»: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 р. № 605-р / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/605-2017-%D1%80 (дата звернення: 23.01.2020).
16. Реєстр суб'єктів господарювання, які провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, діяльність яких регулюється / НКРЕКП. URL: http://www.nerc.gov.ua/?id=30920 (дата звернення: 23.01.2020).
17. Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Закон України від 16.09.2014 №1678-VII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1678-18#n2
18. Energy statistics / Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database (дата звернення: 23.01.2020).

U. Sytailo

SCENARIOS FOR IMPLEMENTING THE ECONOMIC SECURITY STRATEGY OF THE UKRAINIAN ENERGY MARKET UNDER EUROPEAN INTEGRATION TRANSFORMATIONS

Summary

In the article, based on the application of the scenario approach, alternative scenarios for economic security strategy implementation of the Ukrainian energy market were developed. They include a different combination of assumptions regarding its functioning under conditions of European integration. The author found out trends that will directly or indirectly affect the functioning of Ukraine's electricity market until 2030, which include: the European energy integration, which means synchronization of Ukraine's energy system with European Network of Transmission System Operators for Electricity; the decentralization of power generation, which is due to the integration of distributed energy sources into energy markets; the intellectualization of power distribution networks (the use of intelligent systems for energy flows accounting); the greening of the market, which implies the need for collective action to ensure the sustainable development of society; the transition to new social practices, which means new opportunities for end consumers. Transformation of the electricity market model, i.e. the elimination of the features of the regulated market in favour of the price liberalization practice, as well as improvements in the context of Ukrainian energy grid integration into the European energy association ENTSO-E, were identified as driving uncertainties of the energy market development in a long-term perspective. Four scenarios for implementing the economic security strategy of the Ukrainian energy market until 2030 were developed through the application of the "two axes" methodology. The scenarios were called "Brake Vestige", "False Start", "Overcoming Gravity”, "Two-Vector Focus". The author introduced a matrix of comparative analysis of scenarios in accordance with key trends and requirements of EU energy legislation. According to the assumptions about conditions of implementing the developed scenarios, the predictive values of economic security indicators of the electricity market were calculated. The profile of the developed scenarios was formed and visualized based on the conversion of quantitative values of economic security indicators into the scale of qualitative assessments.

Keywords: scenario approach; electricity market; economic security; strategy; foresight; European integration.

References

1. Fahey, L. and Randall, R. (Eds.) (1998), Learning from the future: competitive foresight scenarios, Wiley&Sons Ltd, London, UK.
2. Heijden, K. van der. (1996), Scenarios, the Art of Strategic Conversation, John Wiley & Sons, Chichester, UK.
3. Ogivly, J. (2002), Creating Better Futures: Scenario Planning as a Tool for a Better Tomorrow, Oxford University Press, Oxford, UK.
4. Vojtko, S. V., Havrysh, О. А. and Zghurovs'kyj, M. Z. (2017), “Principles of foresight scenarios implementation of socio-economic system on the basis of balance approach”, Suchasni problemy ekonomiky i pidpryiemnytstvo, vol. 19,
pp. 95-104.
5. Georghiou, L. (2008), Advances in the Organisation of Foresight and the Evaluation of Foresight, Manchester University Press, Manchester, UK.
6. Martin, B. R. (1995), “Foresight in Science and Technology”, Technology Analysis & Strategic Management, vol. 7(2), pp. 139-168.
7. Popper, R. (2007), Methodology Common Foresight Practices & Tools. International Handbook on Foresight and Science Policy: Theory and Practice, Edward Elgar, Cheltenham, UK.
8. Sargent, T. (Ed.) (1985), Energy, Foresight and Strategy, Routledge, London, UK.
9. Hong, T. (2014), “Energy Forecasting: Past, Present, and Future”, Foresight: The International Journal of Applied Forecasting, vol. 32, pp. 43-48.
10. Anchishkin, A. I. (1989), Planyrovanye narodnoho khoziajstva, [National economic planning], Yzdatel'stvo Moskovskoho unyversyteta, Moscow, Russia.
11. Згуровський, М. З. (2002), “Scenarious analysis as system methodology of prevision”, Systemni doslidzhennia ta informatsijni tekhnolohii, vol. 1, pp. 7–38.
12. Lichtenthaler, E. (2002), “Organization of Technology Intelligence - An empirical study of early technology education in technology-intensive large companies”, Industrielle Organisation, Zurich, Switzerland.
13. Teleshun, S. О., Tytarenko, О. R. and Rejterovych, І. V. (2008), Politychne prohnozuvannia iak vyd upravlins'koi diial'nosti: praktychni rekomendatsii [Political forecasting as a type of management activity: practical recommendations], NADU, Kyiv, Ukraine.
14. The official site of Energy Community (2020), “Energy Community acquis”, available at: https://www.energy-community.org/legal/acquis.html (Accessed 23 January 2020).
15. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), “Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On approval of the Energy Strategy of Ukraine for the period up to 2035 “Security, Energy Efficiency, Competitiveness”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/605-2017-%D1%80 (Accessed 23 January 2020).
16. The official site of National Energy and Public Utilities Regulatory Commission (2020), “Register of entities that carry out activities in the energy and utilities governed NEPURC”, available at: http://www.nerc.gov.ua/?id=30920 (Accessed 23 January 2020).
17. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), “The Law of Ukraine "On ratification of the association agreement between the European Union and its member states, of the one part, and Ukraine, of the other part", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1678-18#n2 (Accessed 23 January 2020).
18. The official site of Eurostat (2020), “Energy statistics”, available at: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database (Accessed 23 January 2020).

№ 2 2020

Дата публікації: 2020-02-27

Кількість переглядів: 7133

Відомості про авторів

У. В. Ситайло

аспірант кафедри міжнародної економіки,Національний технічний університет України,«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

U. Sytailo

PhD Student of International Economics Department,National Technical University of Ukraine“Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”

ORCID:

0000-0001-6013-2580

Як цитувати статтю

Ситайло У. В. Сценарії реалізації стратегії економічної безпеки енергоринку України за умов євроінтеграційних перетворень. Ефективна економіка. 2020. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7674 (дата звернення: 23.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.152

Sytailo, U. (2020), “Scenarios for implementing the economic security strategy of the ukrainian energy market under european integration transformations”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7674 (Accessed 23 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.152

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.