EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЛЬ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ В УПРАВЛІННІ СТРАХОВОЮ КОМПАНІЄЮ
В. С. Фомина

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.154

УДК: 368

В. С. Фомина

РОЛЬ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ В УПРАВЛІННІ СТРАХОВОЮ КОМПАНІЄЮ

Анотація

У статті досліджується роль бізнес-планування в управлінні страховою компанією, розкривається сутність бізнес-планування страховика, надається його характеристика. У роботі здійснено опис етапів бізнес-планування, визначено, які завдання виконує бізнес-план в системі управління страховою компанією. Стаття містить детальний опис оптимальної структури бізнес-плану страхової компанії зі всіма показниками, які необхідно розраховувати для визначення ефективності й доцільності впровадження нового проекту. Також визначаються особливості процесу розробки бізнес-плану, описуються дії страховика на кожному з етапів розробки та реалізації бізнес-плану. У роботі розглядається механізм бюджетування страхової компанії та важливість його застосування під час розробки бізнес-плану. Розглянуті основні показники, які відіграють важливу роль під час планування діяльності – доходи і витрати. Для обґрунтування важливості ролі бізнес планування проведено аналіз стану страхового ринку України станом на 3 квартал 2019 року.

Ключові слова: стратегічне планування; бізнес-план; страхування; страхова компанія; управління.

Література

1. Світлична О. С. Особливості бізнес-планування в страхових компаніях. Вісник соціально-економічних досліджень. 2012 рік. Випуск 4 (47). С. 229-235.
2. Бігдаш В. Д. Методичні аспекти фінансового бізнес-планування діяльності вітчизняної страхової компанії. Вісник Хмельницького національного університету. 2009 рік. № 3, T. 1. С. 67-73.
3. Інформація про стан і розвиток страхового ринку України // Офіційний сайт Нацкомфінпослуг. URL: https://www.nfp.gov.ua/ua/Informatsiia-pro-stan-i-rozvytok-strakhovoho-rynku-Ukrainy.html (дата звернення 03.02.2020)
4. Економіка підприємства: Структурно-логічний навч. посібник. За ред. С. Ф. Покропивного. Київ: КНЕУ, 2001. 457 с.
5. Шірінян Л. В. Страховий менеджмент: конспект лекцій для студентів спеціальності 7.03050801, 8.03050801 «Фінанси і кредит» денної та заочної форм навчання. Київ: НУХТ, 2014. 143 с.
6. Страховий менеджмент (назва з екрану) / Сайт Хмельницького національного університету. URL: http://dn.khnu.km.ua/dn/k_default.aspx?M=k0723&T=04&lng=1&st=0 (дата звернення 12.01.2020)
7. Бюджетування в страховій компанії як комплексний процес управлінських дій / Журнал Фориншурер. URL: https://forinsurer.com/public/02/12/16/167 (дата звернення 14.01.2020)

V. Fomyna

THE ROLE OF BUSINESS PLANNING IN GOVERNANCE INSURANCE COMPANY

Summary

The article examines the role of business planning in managing an insurance company, reveals the essence of business planning for an insurer, and provides its main features. The stages of business planning are defined in the work: preparatory, development of business plan, its presentation; as well as their description, the main tasks of the business plan in the management of the insurance company are determined. It is determined that the insurer must define both the internal and external goals of the future business plan before the business plan is drawn up. The article provides a detailed description of the optimal structure of an insurance company's business plan with all the indicators that need to be calculated to determine the effectiveness and feasibility of implementing a new project and its future profitability. The business plan in this form is submitted by the insurers to the National Commission, which carries out state regulation in the field of financial services markets for obtaining a license to conduct insurance activities for beginning insurers, and for existing insurance companies - to obtain a license to introduce new insurance products. The typical tables of the forecast of development of insurance operations and the financial plan, which show the results of the planned calculations of the following indicators: the number of insurance contracts, collected insurance premiums, insurance payments, tariffs, reserves, expected profit, etc. Plan, describes the actions of the insurer at each stage of the development and implementation of the business plan. The paper deals with the mechanism of budgeting of an insurance company and the importance of its application in the development of a business plan. The main indicators that play an important role in the planning of the activity - income and expenses - are considered. The method of calculating the planned cost indices is presented. In order to substantiate the importance of the role of business planning, an analysis of the state of the Ukrainian insurance market as of Q3 2019 was conducted and the factors influencing its development were determined.

Keywords: strategic planning; business plan; insurance; insurance company; management.

References

1. Svitlychna, O.S. (2012) “Features of business planning in insurance companies”, Visnyk sotsial'no-ekonomichnykh doslidzhen', vol. 4(47), pp. 229-235.
2. Bihdash, V.D. (2009), “Methodical aspects of financial business planning of the domestic insurance company activities”, Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu, vol. № 3, pp. 67-73.
3. Official site of Natcomfin Services (2020), “Information on the state and development of the Ukrainian insurance market“, available at: https://www.nfp.gov.ua/ua/Informatsiia-pro-stan-i-rozvytok-strakhovoho-rynku-Ukrainy.html (Accessed 3 February 2020).
4. Pokropyvnyj, S. F. (2001), Ekonomika pidpryiemstva [Business Economics], KNEU, Kyiv, Ukraine.
5. Shirinian, L. V. (2014), Strakhovyj menedzhment [Insurance management], NUFT, Kyiv, Ukraine.
6. The official site of Khmelnytsky National University (2020), “Insurance management“, available at: http://dn.khnu.km.ua/dn/k_default.aspx?M=k0723&T=04&lng=1&st=0 (Accessed 12 January 2020)
7. Journal Forinshurer (2020), “Budgeting in an insurance company as a complex process of management actions“, available at: https://forinsurer.com/public/02/12/16/167 (Accessed 14 January 2020)

№ 2 2020

Дата публікації: 2020-02-27

Кількість переглядів: 8610

Відомості про авторів

В. С. Фомина

магістрант кафедри фінансів, Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна

V. Fomyna

Master student of the Department of Finance, National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine

ORCID:

0000-0001-8976-9403

Як цитувати статтю

Фомина В. С. Роль бізнес-планування в управлінні страховою компанією. Ефективна економіка. 2020. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7676 (дата звернення: 23.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.154

Fomyna, V. (2020), “The role of business planning in governance insurance company”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7676 (Accessed 23 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.154

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.