EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА» ТА ВЗАЄМОДІЯ ЇЇ СУБ’ЄКТІВ
С. С. Дехтяр

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.156

УДК: 330.101-049,5

С. С. Дехтяр

ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА» ТА ВЗАЄМОДІЯ ЇЇ СУБ’ЄКТІВ

Анотація

У статті досліджено та узагальнено наукові підходи до визначення категорії «економічна безпека», логічно обґрунтовано і визначено основні елементи дефініції поняття «економічна безпека». Визначено пріоритетні напрямки тлумачення та узагальнено наукові концепції сприйняття цього поняття. Розглянуто проблеми визначення суб’єктів економічної безпеки та процес їх взаємодії. Проаналізовано симбіоз діяльності суб’єктів економічної безпеки та механізм створення ними цілісної економічної системи. Обґрунтовано необхідність чіткої класифікації всіх параметрів суб’єкта забезпечення економічної безпеки незалежно від його місця в економічній ієрархії. Аргументовано наголошено на необхідності визначення головних пріоритетів у процесі забезпечення економічної безпеки та запропоновано до використання термін «індивідуальна економічна безпека» а запропоновані логічні висновки статті повинні стати основними елементами структурно-функціональної моделі поєднання і взаємодії всіх елементів економічної безпеки.

Ключові слова: економічна безпека; дефініція; захищеність; незалежність; стійкість; економічне зростання; розвиток.

Література

1. Олейников Е.А. Економічна і національна безпека: [підручник для вузів] / Е. А. Олейников. – К.: Іспит, 2005. – 768 с.
2. Корієнко А.В. Механізм досягнення і підтримки економічної безпеки підприємства: автореф. дис. канд.. екон. наук.: 08.06.01 / А. В. Корієнко; Київський національний економічний університет. – К., 2000. – 19 с.
3. Ковалев Д. Экономическая безопасность предприятия / Д. Ковалев, Т. Сухорукова // Экономика Украины. – 1998. – № 10. – С. 48-52
4. Олейников Е.А. Економічна і національна безпека: [підручник для вузів] / Е. А. Олейников. – К.: Іспит, 2005. – 768 с
5. Бендиков М.А. Совершенстование диагностики финансового состояния предприятия промышленного предприятия / М.А. Бендиков, Е.В. Джамай // Менеджмент в России и за рубежом. – 2001. – № 5. – С. 80-95
6. Дубецька С.П. Економічна безпека підприємств України // Недержавна система безпеки підприємництва як суб’єкт національної безпеки України: Збірник матеріалів наук.-практ. конф., м. Київ, 16-17 травня 2001 р. – К.:Вид-во Європейського університету фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, 2003. – С.146-172
7. Капустин Н. П. Экономическая безопасность отрасли и фирмы / Н.П. Капустин // Бизнес-информ. – 1999. – № 11-12. – С. 45-47
8. Раздина Е.В. Экономическая безопасность (сущность и тенденции развития): дис. канд. экон. наук: 08.00.01 / Е. В. Раздина. – М., 1998. – 164 с
9. Барановський О.І. / Фінансова безпека / Фенікс 1999 – 338 стр
10. Економіка підприємства: [підручник] [Грещак М.Г., Колот В.М., Наливайко А.П та інші]; за заг. ред. С.Ф. Покропивного. – [2-ге вид., перероб. та доп.]. – К.: КНЕУ, 2001. – 528 с
11. Концептуалізація управління економічною безпекою підприємства: монографія. / О. М. Ляшенко. – 2-ге вид., пере - робл. – К. : НІСД, 2015. – 348 с.
12. Словник української мови: в 11 томах. — Том 2, 1971. — Стор. 259.
13. Архірейська Н. В. Дослідження системних підходів щодо оцінки категорії «Економічна безпека». Ефективна економіка. 2013. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2235 (дата звернення: 14.02.2020)
14. Економічна безпека як категорія / С.В. Бреус // Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. Серія : Економіка та менеджмент. - 2017. - № 12. - С. 140-149.
15. Урба С.І., Івончак І.О. Теоретичні аспекти дослідження суті економічної безпеки УДК 338.246   Економіка та управління національним господарством, випуск 34/2018
16. Козловський С. В., Жураківський Є. С. Теоретико-методологічні підходи до визначення категорії "економічна безпека" та складових економічної безпеки України. Економіка та держава. 2015. № 6. С. 37–42.
17. https://www.buh24.com.ua/klasifikatsiya-pidpriyemstv-z-1-sichnya-2018-r/
18. Податковий Кодекс України, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
19. Господарський Кодекс України, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15
20. Механізм економічної політики: Навчальний посібник / Ю.М.Уманців, О.І.Міняйло, В.І.Косик. - Івано-Франківськ: Місто НВ, 2010. - 436 с.
21. Тамбовцев В. Л. Экономическая безопасность хозяйственных систем: структура, проблемы / В. Л. Тамбовцев // Вестник МГУ: Сер. 6. Экономика. - 1995. - № 3. - С. 3 – 14
22. Економічна безпека підприємства: навчальний посібник / І.П. Отенко, Г.А. Іващенко, Д.К. Воронков. Х.: ХНЕУ, 2012. 256 с
23. Економіка підприємства: [підручник] [Грещак М.Г., Колот В.М., Наливайко А.П та інші]; за заг. ред. С.Ф. Покропивного. – [2-ге вид., перероб. та доп.]. – К.: КНЕУ, 2001. – 528 с
24. Михайленко А. Механизм обеспечения экономической безопасности России // Мировая экономика и международные отношения. 1996. № 7. С. 119–127.

S. Dehtyar

CATEGORY DETERMINATION PROBLEMS "ECONOMIC SECURITY" AND INTERACTION OF ITS SUBJECTS

Summary

Analysis of scientific publications in recent years showed that modern scientists in the study of economic security basically state the need for refinement in this area. Until now, scientists have not agreed on a single interpretation of the concept of "economic security". The article investigates and generalizes scientific approaches to the definition of the category "economic security", logically substantiates and defines the basic elements of the definition of the term "economic security". Priority directions of interpretation are determined and scientific concepts of perception of this concept are generalized. The problems of identification of economic security entities and the process of their interaction are considered. The symbiosis of the activities of economic security actors and the mechanism of creating a coherent economic system are analyzed. For the sake of a correct, accurate and logically correct interpretation of the term, we believe that it is first of all necessary to determine the entity to which it applies. This is a priority for the economic security category. The necessity of a clear classification of all parameters of an economic security entity regardless of its place in the economic hierarchy is substantiated. The necessity of defining the main priorities in the process of ensuring economic security is argued. The term "individual economic security" is proposed. The proposed logical conclusions of the article should become the main elements of the structural-functional model of the combination and interaction of all elements of economic security. Economic security is a complex and multifaceted social phenomenon characterized by different intrinsic features and manifestations. Each of the economic security entities is a basic element of the economic system. The study argues that the concept of "economic security" must be clearly structured. Defining the basic elements and creating an individual structural and functional model is a basic necessity for the economic scientific environment. At the practical level, ensuring the economic security of the enterprise is one of the most important and relevant aspects of the prosperity of our country's economy.

Keywords: economic security; definition; security; independence; sustainability; economic growth; development.

References

1. Oleinykov, E.A. (2005), Ekonomichna i natsionalna bezpeka [Economic and national security], Ispyt, Kyiv, Ukraine, P. 768.
2. Koriienko, A.V. (2000), "The mechanism of achievement and maintenance of economic security of the enterprise", Ph.D. Thesis, 08.06.01, Kyivskyi natsionalnyi ekonomichnyi universytet, Kyiv, Ukraine, P.19.
3. Kovalev, D. and Suhorukova, T. (1998), "Economic security of the enterprise", Jekonomika Ukrainy, vol. 10, pp. 48-52.
4. Oleinykov, E.A. (2005), Ekonomichna i natsionalna bezpeka [Economic and national security], Ispyt, Kyiv, Ukraine, P.768.
5. Bendikov, M.A. and Dzhamaj, E.V. (2001), "Improving the diagnosis of the financial condition of an enterprise of an industrial enterprise", Menedzhment v Rossii i za rubezhom, vol. 5, pp. 80-95
6. Dubetska, S.P. (2001), "Economic Security of Ukrainian Enterprises", Zbirnyk materialiv nauk.-prakt. konf., m. Kyiv, 16-17 travnia 2001 [Collection of Materials Conf., Kyiv, May 16-17, 2001], Nederzhavna systema bezpeky pidpryiemnytstva yak subiekt natsionalnoi bezpeky Ukrainy [Non-State Security System for Entrepreneurship as a Subject of National Security of Ukraine],Vyd-vo Yevropeiskoho universytetu finansiv, informatsiinykh system, menedzhmentu i biznesu, Kyiv, Ukraine, pp.146-172.
7. Kapustin, N. P. (1999), "Economic security of the industry and the company", Biznes-inform, vol. 11-12, pp. 45-47.
8. Razdina, E.V. (1998), "Economic security (essence and development trends)", Abstract of Ph.D. dissertation, 08.00.01, Moscow, Russia, P.164.
9. Baranovskyi, O.I. (1999), Finansova bezpeka [Financial Security], Feniks, Kyiv, Ukraine, P.338.
10. Hreshchak, M.H. Kolot, V.M., Nalyvaiko, A.P and others (2001), Ekonomika pidpryiemstva [Economics of the enterprise], KNEU, Kyiv, Ukraine, P.528.
11. Liashenko, O.M. (2015), Kontseptualizatsiia upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstva [Conceptualizing economic security management enterprises], 2nd ed., NISD, Kyiv, Ukraine, P.348.
12. Slovnyk ukrainskoi movy: v 11 tomakh. [Dictionary of the Ukrainian language: in 11 volumes], vol. 2, 1971, P. 259.
13. Arkhireiska, N. V. (2013), "Research system approaches to evaluation category “Economic security”", Efektyvna ekonomika, [Online], vol . 8, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2235 (Accessed 14 Feb 2020).
14. Breus, S.V. (2017), "Economic security as a category", Problemy innovatsiino-investytsiinoho rozvytku. Seriia : Ekonomika ta menedzhment, vol. 12, pp. 140-149.
15. Urba, S.I. and Ivonchak, I.O. (2018), "Theoretical aspects of the study of the essence of economic security",   Ekonomika ta upravlinnia natsionalnym hospodarstvom, vol. 34.
16. Kozlovskyi, S. and Zhurakivskiy, E. (2015), “Theoretical and methodological approaches to definition of the "economic security" and components of economic security of Ukraine”, Ekonomika ta derzhava, vol. 6, pp. 37–42.
17. https://www.buh24.com.ua/klasifikatsiya-pidpriyemstv-z-1-sichnya-2018-r/
18. The Verkhovna Rada of Ukraine, The Law of Ukraine " Tax Code of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (Accessed 14 Feb 2020).
19. The Verkhovna Rada of Ukraine, The Law of Ukraine "Economic Code of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (Accessed 14 Feb 2020).
20. Umantsiv, Yu.M. Miniailo, O.I. and Kosyk, V.I. (2010), Mekhanizm ekonomichnoi polityky: Navchalnyi posibnyk [he Mechanism of Economic Policy: A Tutorial], Misto NV, Ivano-Frankivsk, Ukraine, P. 436.
21. Tambovcev, V. L. (1995), "Economic security of economic systems: structure, problems", Vestnik MGU: Ser. 6. Jekonomika, vol. 3, pp. 3 – 14.
22. Otenko, I.P. Ivashchenko, H.A. and Voronkov, D.K. (2012), Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva: navchalnyi posibnyk [Economic security of the enterprise: a textbook], KhNEU, Kharkiv, Ukraine, P. 256.
23. Hreshchak, M.H. Kolot, V.M., Nalyvaiko, A.P and others (2001), Ekonomika pidpryiemstva [Economics of the enterprise], KNEU, Kyiv, Ukraine, P.528.
24. Mihajlenko, A. (1996), "The mechanism for ensuring the economic security of Russia", Mirovaja jekonomika i mezhdunarodnye otnoshenija, vol. 7, pp. 119–127.

№ 2 2020

Дата публікації: 2020-02-27

Кількість переглядів: 6406

Відомості про авторів

С. С. Дехтяр

аспірант, Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна

S. Dehtyar

postgraduate student, Dnipro national university of railway transport named after academician V. Lazaryan

ORCID:

0000-0002-5513-3367

Як цитувати статтю

Дехтяр С. С. Проблеми визначення категорії «економічна безпека» та взаємодія її суб’єктів. Ефективна економіка. 2020. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7678 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.156

Dehtyar, S. (2020), “Category determination problems "economic security" and interaction of its subjects”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7678 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.156

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.