EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇН СВІТУ: ІНТЕГРАЦІЙНИЙ ПІДХІД
О. М. Грибіненко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.71

УДК: 339.9.012.23

О. М. Грибіненко

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇН СВІТУ: ІНТЕГРАЦІЙНИЙ ПІДХІД

Анотація

У статті розглянуто сучасний науково-методичний інструментарій дослідження економічної безпеки, доведено доцільність використання інтеграційного підходу, що передбачає застосування методичного апарату багатовимірного оцінювання складових економічної безпеки. Доведено, що складність та суперечливість концепту економічної безпеки країн вимагає пошуку нових підходів щодо визначення її змістовного наповнення, розвитку методологічного апарату її оцінювання. Систематизовано існуючі методики оцінювання та аналізу рівня економічної безпеки. Запропоновано та описано авторську методику оцінювання економічної безпеки країн, яка включає запропонований інтегральний індекс безпеки, що враховує фактори регіональної ознаки та рівня соціально-економічного розвитку країн, використання якої дозволить встановлювати відмінності у системах забезпечення економічної безпеки країн із різним рівнем розвитку. Запропонована методика включає обґрунтування структури відповідного індексу міжнародної економічної безпеки, визначення способів нормування, обрання форми інтегрального розрахунок інтегральних оцінок та аналіз результатів. Ґрунтуючись на тому, що економічна безпека країни нерозривно пов'язана зі стійким розвитком національної економічної системи, обґрунтовано доцільність кореляції індикаторів економічної безпеки країн світу із цілями Концепції сталого розвитку ООН.

Ключові слова: економічна безпека країни; інтеграційний підхід; індекс міжнародної економічної безпеки; інтегральний індекс безпеки

Література

1. Власюк О.С. Теорія і практика економічної безпеки в системі науки про економіку / О.С.Власюк; Нац. ін-т пробл. міжнар. безпеки при Раді нац. безпеки і оборони України. – К., 2008. – 48с.
2. Никитенко П.Г. Экономическая безопасность: теория, методология, практика / П.Г. Никитенко, В.Г. Булавко – Институт экономики НАН Беларуси. – Минск: Право и экономика, 2009. – 394 с.
3. Сото Э. Иной путь. Невидимая революция в третьем мире / Э. Сото. – М.: Catallaxy, 1995. – 320с.
4. Кейнс Д.М. Общая теория занятости, процента и денег. / Д.М. Кейнс – М.: Гелиос АРВ. – 2007. – 960 с.
5. Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки: пер. з англ. /Д. Норт; пер. з англ. під ред. І.Дзюби – К.: Основи, 2000. – 198с
6. Економічна безпека України: монографія/ [Федоренко В.Г., Грищенко І.М., Новікова О.Ф., Ольшанська О.В., Мельник А.О., Воронкова Т.Є., Денисенко М.П., Фащевський М. І., Махіня Р.А., Джинчарадзе Н.Г., Гайдуцький І. П., Борецька Н.П., Малютін О.К., Бреус С.В., Палиця С.В., Федоренко С.В., Грищенко А.І, Янковець Т.М., Шацька З.Я., ФокінаМезенцева К.. В., Сидорчук О.Г., Кузнецова А. І., Пінчук Ю.Б., Пясківська М.С.]; за ред. В.Г. Федоренка, І.М. Грищенка, Т.Є. Воронкової – К. : ТОВ «ДКС центр», 2017. – 462 с.
7. Васильців Т.Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми зміцнення : монографія / Т.Г. Васильців. – Львів : Арал 2008. – 386 с.
8. Пастернак-Таранушенко Г. А. «Економічна безпека держави. Статики процесу забезпечення / Геннадій Адольфович Пастернак-Таранушенко ; за ред. Б. Кравченка. – К. : Кондор, 2002. – 302 с
9. Maul, H.W. (1984), Energy, Minerals and Western Security Baltimore, Johns Hopkins Univ. Press, USA
10. Жаліло Я.А. Економічна безпека держави, підприємства, особи в інтегрованому суспільстві / Я.А. Жаліло // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К.: ВПЦ Київський ун-т, Ін-т міжнар. відносин. – 2001. – Вип.26. – С. 24-27.
11. Амитан В.Н. Экономическая безопасность: понятие, концепция / В.Н. Амитан, А.Г. Амитан // Промітей: регіональний збірник наукових праць з економіки. – Донецьк: Юго-Восток, 2000. – Вип.2 – 333 с
12. Маргасова В.Г. Система забезпечення стійкості національної економіки та її безпеки: теорія, методологія, практика управління: Монографія. – Чернігів: Десна Поліграф, 2014. – 416 с.
13. Mitchell, W. C. (1951). What Happens During Business Cycles: A Progress Report. New York: National Bureau of Economic Research.
14. Warren M. Persons Measuring and Forecasting of General Business Conditions, 1922
15. ILO Economic security for a better world. - Geneva, International Labour Office, 2004. – 450 p.
16. ECOSEC Handbook: assessing economic security https://shop.icrc.org/icrc/pdf/view/id/2765
17. https://www.iisd.org/
18. https://www.epc.eu/documents/uploads/pub_1127_eesi.pdf?doc_id=1104
19. Захарова О.В. Особливості оцінки рівня інтеграційної взаємодії країн та регіонів світу. Вісник МДУ. Серія: Економіка. Маріуполь: МДУ. 2015. Вип. 10. С. 95-103.
20. Bulatova О. Integration Processes and Global Region/ O. Bulatova, Y. Chentukov, I. Chentukov. - Journal of European Economy, Vol. 17, No 3, 2018, pp. 292–304.

O. Hrybinenko

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL TOOLS FOR ASSESSING THE ECONOMIC SECURITY LEVEL OF THE WORLD COUNTRIES: INTEGRATION APPROACH

Summary

In the article the modern scientific and methodological tools for studying economic security are examined and the most common approaches are identified: the resource-functional approach, the reproductive approach, the value approach, the conceptual approach, the integrated approach, the system approach, the system- synergistic approach. The expediency of using the integration approach, which provides for the application of the methodological apparatus of multidimensional assessment of the components of economic security, is proved. It is shown that the complexity and inconsistency of the countries economic security concept requires the search for new approaches to determine its content, the development of the methodological apparatus for its assessment. The existing methods for assessing and analyzing the level of economic security are systematized. An author's methodology for assessing the economic security of countries is proposed and described, that includes an integrated safety index that takes into account factors of regional characteristics and the socio-economic development level of countries, the use of which will allow to establish differences in the systems of ensuring countries economic security of with different development levels. The proposed methodology includes the corresponding index structure justification of international economic security based on the allocation components of different orders, the system formation of security indicators, the systematization of possible parameters regarding the nature of their impact on the economic security level and its components; determination of methods for normalizing individual parameters, which will ensure their reduction to a comparative form and allow aggregation to the corresponding structure of the final integral index; the appropriate form selection of an integral indicator and the significance assessment of the individual components of the sub-indices and the individual parameters included in them; conducting appropriate empirical calculations; analysis of the results. Based on the fact that the country's economic security is inextricably linked with the sustainable development of the national economic system, the feasibility of correlating the economic security indicators of the world countries with the goals of the UN Sustainable Development Concept is substantiated.

Keywords: economic security of the country; integration approach; index of international economic security; integrated security index.

References

1. Vlasyuk, O.S. (2008), Teoriia i praktyka ekonomichnoi bezpeky v systemi nauky pro ekonomiku [Theory and Practice of Economic Security in the System of Economic Science ], Nats. in-t probl. mizhnar. bezpeky pry Radi nats. bezpeky i oborony Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
2. Nikitenko, P.G. and Bulavko, V.G. (2009), Ekonomichna bezpeka: teoriia, metodolohiia, praktyka [Economic security: theory, methodology, practice], Law and Economics, Minsk, Belorussia.
3. Soto, E. (1995), The other way. An invisible revolution in the third world. [Inshyi shliakh. Nevydyma revoliutsiia v tretomu sviti], Catallaxy, Moscow, Russia.
4. Keynes, D.M. (2007), The general theory of employment, interest and money.[Obshchaia teoryia zaniatosty, protsenta y deneh], Helios ARV, Moscow, Russia.
5. North, D. (2000), Instytutsii, instytutsiina zmina ta funktsionuvannia ekonomiky [Institutions, Institutional Change, and the Functioning of the Economy], Fundamentals, Kyiv, Ukraine.
6. Fedorenko, V.G. Grishchenko, I.M. and Novikova, O.F. (2017), Ekonomichna bezpeka Ukrainy [Economic Security of Ukraine], LLC "DKS Center", Kyiv, Ukraine.
7. Vasyltsev, T.G. (2008), Economic Security of Ukrainian Entrepreneurship: Strategy and Mechanisms for Strengthening [Ekonomichna bezpeka pidpryiemnytstva Ukrainy: stratehiia ta mekhanizmy zmitsnennia], Aral, Lviv, Ukraine.
8. Pasternak-Taranushenko G.A.(2002), Ekonomіchna bezpeka powers. Statics process security [Ekonomichna bezpeka derzhavy. Statyky protsesu zabezpechennia], Condor, Kyiv, Ukraine.
9. Maul, H.W. (1984), Energy, Minerals and Western Security Baltimore, Johns Hopkins Univ. Press, USA.
10. Zhalilo, Ya.A. (2001), “Economic security of the state, enterprises, individuals in an integrated society”, Actual problems of international relations, vol. 26, pp. 24-27.
11. Amitan, V.N. Amitan, A.G. (2000), “Economic security: concept, concept”, Promitey: regional collection of scientific works on economics, vol. 2.
12. Margasova, V.G.(2014), Systema zabezpechennia stiikosti natsionalnoi ekonomiky ta yii bezpeky: teoriia, metodolohiia, praktyka upravlinnia [The system of security of national economy and safety: theory, methodology, management practice], Desna Polygraph, Chernihiv, Ukraine.
13. Mitchell, W. C. (1951), What Happens During Business Cycles: A Progress Report, National Bureau of Economic Research, New York, USA.
14. Warren M. (1922), Persons Measuring and Forecasting of General Business Conditions, American institute of finance, USA.
15. ILO (2004), Economic security for a better world, International Labour Office, Geneva.
16. ICRC (2018), “ECOSEC Handbook: assessing economic security”, available at: https://shop.icrc.org/icrc/pdf/view/id/2765 (Accessed 25 Jan 2020).
17. The International Institute for Sustainable Development (IISD) (2020), available at: https://www.iisd.org (Accessed 25 Jan 2020).
18. The European Policy Centre (EPC) (2020), available at: https://www.epc.eu/documents/uploads/pub_1127_eesi.pdf?doc_id=1104 (Accessed 25 Jan 2020).
19. Zakharova, O.V. (2015), “Peculiarities of assessing the integration and integration of the country and the region”, Newsletter MDU. Seriya: Economy, vol. 10, pp. 95-103.
20. Bulatova, О. Chentukov, Y. and Chentukov, I. (2018), “Integration Processes and Global Region”, Journal of European Economy, Vol. 17, No 3, pp. 292–304.

№ 2 2020

Дата публікації: 2020-02-27

Кількість переглядів: 7795

Відомості про авторів

О. М. Грибіненко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства,НТУ «Дніпровська політехніка», м. Дніпро

O. Hrybinenko

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of Department of Economic of Enterprises,Dnipro University of Technology, Dnipro

ORCID:

0000-0001-6320-2775

Як цитувати статтю

Грибіненко О. М. Науково-методичний інструментарій оцінки рівня економічної безпеки країн світу: інтеграційний підхід. Ефективна економіка. 2020. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7681 (дата звернення: 25.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.71

Hrybinenko, O. (2020), “Scientific and methodological tools for assessing the economic security level of the world countries: integration approach”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7681 (Accessed 25 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.71

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.