EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АНАЛІЗ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
М. С. Гарщаль, Д. Д. Третяк

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.158

УДК: 336:368.9.06

М. С. Гарщаль, Д. Д. Третяк

АНАЛІЗ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Анотація

У статті обгрунтовано актуальність медичного страхування в контексті права кожної особи на охорону здоров'я. У статті досліджено динаміку валових страхових премій страхового ринку України та валових страхових премій за медичним страхуванням у 2014-2018 рр. Відмінною рисою медичного страхування є стале збільшення частки у структурі валових страхових премій, що свідчить не лише про активізацію медичного страхування у суспільстві, а й про наявність структурних зрушень на страховому ринку України.
Побудовано регресійні моделі за видами медичного страхування та доведено позитивну динаміку абсолютних та відносних показників. Розподіл договорів страхування за страхувальниками свідчить про недостатній рівень розвитку корпоративного страхування та корпоративної соціальної відповідальності в Україні. Проведено аналіз основних показників ринку медичного страхування (кількість договорів та загальний обсяг відповідальності) та визначено перспективи розвитку в Україні в контексті розвитку вітчизняного страхового ринку та охорони здоров’я.

Ключові слова: медичне страхування; медичне страхування (безперервне страхування здоров'я); страхування здоров'я на випадок хвороби; страхування медичних витрат страховий ринок України.

Література

1. Основи законодавства України про охорону здоров'я: Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12.
2. Сокирко О. С. Розвиток медичного страхування: зарубіжний досвід та можливості його використання в Україні / О. С. Сокирко, І. А. Кобзар, І. С. Ханалієва // Економіка і суспільство. – 2018. – Вип. № 19. – С. 1139–1145.
3. Штепенко К. П. Стан добровільного медичного страхування в контексті розгляду діяльності страхових компаній [Електронний ресурс] / К. П. Штепенко, Т. І. Борисова // Ефективна економіка. – 2019. – № 2. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6893
4. Світлична О. С. Еволюція медичного страхування в Україні / О. С. Світлична // Інноваційна економіка. - 2013. - № 5. - С. 30-34.
5. Шевчук Ю. В. Сучасний стан розвитку медичного страхування в Україні: фінансовий аспект / Ю. В. Шевчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2017. - Вип. 27(3). - С. 94-97.
6. Ніколаєнко С. М. Маркетингові дослідження ринку добровільного медичного страхування / С. М. Ніколаєнко. // Економіка. Управління. Інновації. Серія : Економічні науки. - 2016. - № 3. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2016_3_17.
7. Стецюк Т. І. Медичне страхування та його роль у забезпеченні соціального захисту громадян : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.08 / Т. І. Стецюк; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К., 2009. - 18 с.
8. Дяченко Є. В. Формування і розвиток системи медичного страхування в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Є. В. Дяченко; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2012. - 20 с.
9. Лисенко В. С. Науково-методичні засади добровільного медичного страхування в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / В. С. Лисенко; Нац. банк України, Держ. ВНЗ "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". - Суми, 2014. - 21 с.
10. Зайчук С. В. Розвиток добровільного медичного страхування в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / С. В. Зайчук; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ, 2015. - 19 с.
11. Бас-Юрчишин М. А.Формування та розвиток регіональних ринків медичного страхування в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / М. А. Бас-Юрчишин; НАН України, ДУ "Ін-т регіон. досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України". - Львів, 2016. - 21 с.
12. Шупа Л. З. Медичне страхування у системі забезпечення страхового захисту населення : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Л. З. Шупа; Тернопіл. нац. екон. ун-т. - Тернопіль, 2017. - 20 с.
13. Пархета Л. В. Медичне страхування та його роль у фінансовому забезпеченні системи охорони здоров'я в Україні: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Л. В. Пархета; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ, 2018. - 17 с.
14. Інформація про стан і розвиток страхового ринку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.nfp.gov.ua/ua/Informatsiia-pro-stan-i-rozvytok-strakhovoho-rynku-Ukrainy.html
15. Онишко С. Проблеми фінансування і перспективи розвитку медичного страхування в Україні / С. Онишко, Ю. Шевчук // Інтелект ХХІ. – 2016. – № 5. – С. 158–162.

M. Harschal', D. Tretiak

ANALYSIS OF HEALTH INSURANCE IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF THE INSURANCE MARKET OF UKRAINE

Summary

The relevance of the health insurance in the context of the leather rights to the choron are healthy is justified in the article. According to the current legislation and domestic practice of insurance development, health insurance is implemented in several directions: health insurance (continuous health insurance), health insurance in case of illness, insurance of medical expenses. Contracts of health insurance in case of illness are the most popular in the health insurance market, contracts of insurance of medical expenses are the least popular, and continuous health insurancecontracts are the least popular.
The dynamics of gross insurance premiums of the Ukrainian insurance market and gross insurance premiums for health insurance in the 2014-2018 years is studied in the article. A distinctive feature of health insurance is the steady increase in the share in the structure of gross insurance premiums, which testifies not only about the activation of health insurance in society, but also about the presence of structural changes in the Ukrainian insurance market.
The regression models by types of the health insurance were constructed and the positive dynamics of absolute and relative indicators were proved. In the long term, gross health insurance premiums (continuous health insurance) were being increasing by UAH 467.47 million annually, insurance of medical expenses- UAH 242.79 million, health insurance in case of illness - UAH 77.95 million.
The distribution of insurance contracts by insurers indicates testifies to an insufficient level of the development of corporate insurance and corporate social responsibility in Ukraine. The main indicators of the health insurance market (the number of contracts and the total amount of liability) are analyzed and its aspects in Ukraine in the context of the development of the domestic insurance market and health care are determined.
A full transition to the health insurance system will allow to: switch to contract terms in the health care system; to finance medical institutions and medical establishments in accordance with the volume and quality of the services provided; to ensure financial independence of medical institutions.

Keywords: health insurance; health insurance (continuous health insurance); health insurance in case of illness; insurance of medical expenses; insurance market of Ukraine.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (1992), The Law of Ukraine “ The fundamentals of the legislation of Ukraine on health care”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12 (Accessed 17 February 2020).
2. Sokirko, O.S. Kobzar, I.A., and Khanaliyeva, I.S. (2018), “Development of health insurance: foreign experience and possibilities of its using in Ukraine”, Ekonomika i suspil'stvo, vol. 19, pp. 1139–1145.
3. Shtepenko, K. P. and Borysova T. I. (2019), “The condition of voluntary health insurance in the context of the activities of insurance companies”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol . 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op =1&z=6893 (Accessed 17 Feb 2020).
4. Svitlychna, O. S. (2013), “Evolution of health insurance in Ukraine”, Innovatsijna ekonomika, vol. 5, pp. 30-34.
5. Shevchuk, Yu. V. (2017), “The current condition of development of health insurance in Ukraine: financial aspect”, Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu. Ser. : Ekonomichni nauky, vol. 27(3), pp. 94-97.
6. Nikolaienko, S. M. (2016), “Marketing research of the voluntary health insurance market”, Ekonomika. Upravlinnia. Innovatsii. Seriia : Ekonomichni nauky, [Online], vol . 3, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2016_3_17.(Accessed 17 Feb 2020).
7. Stetsiuk, T. I. (2009), “Health insurance and its role in providing social protection to the citizens”, Ph.D. Thesis, Global economy, Vadim Hetman National Economic University of Kyiv, Kyiv, Ukraine.
8. Diachenko, Ye. V. (2012), “ The formation and development of the health insurance system in Ukraine”, Ph.D. Thesis, Global economy, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine.
9. Lysenko, V. S. (2014), “Scientific and methodological principles of voluntary health insurance in Ukraine”, Ph.D. Thesis, Global economy, Nat. Bank of Ukraine, Gos. National Bank of Ukraine “National Academic Banking of the National Bank of Ukraine”, Sumy, Ukraine.
10. Zajchuk, S. V. (2015), “ The development of voluntary health insurance in Ukraine”, Ph.D. Thesis, Global economy, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine.
11. Bas-Yurchishin, M.A.(2016), “The formation and development of regional health insurance markets in Ukraine”, Ph.D. Thesis, Global economy, NAS of Ukraine, State Institution “Institute of regional research named after M.I. Dolishniy of NAS of Ukraine”, Lviv, Ukraine.
12. Shupa, L. Z. (2017), “Health insurance in the system of providing insurance protection of the population”, Ph.D. Thesis, Global economy, Ternopil National Economic University,Ternopil, Ukraine.
13. Parkheta, L. V. (2018), “Health insurance and its role in the financial support of the health care system in Ukraine”, Ph.D. Thesis, Global economy, Vadim Hetman National Economic University of Kyiv, Kyiv, Ukraine.
14. Information about the status and development of the Ukrainian insurance market (2019), “National financial services“ available at:https://www.nfp.gov.ua/ua/Informatsiia-pro-stan-i-rozvytok-strakhovoho-rynku-Ukrainy.html (Accessed 17 February 2020).
15. Onyshko, S. and Shevchuk, Yu. (2016), “The problems of financing and aspects of development of health insurance in Ukraine”, Intelekt ХХІ. , vol. 5, pp. 158–162.

№ 2 2020

Дата публікації: 2020-02-27

Кількість переглядів: 7121

Відомості про авторів

М. С. Гарщаль

студент ОКР «магістр» 2 року навчання спеціальності «Управління ризиками і страхування»,Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

M. Harschal'

Master's degree student 2 years of study specialty "Insurance Risk Management",Taras Shevchenko National University of Kyiv

ORCID:

0000-0002-5307-3313


Д. Д. Третяк

к. е. н., доцент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту,Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

D. Tretiak

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Security, Service and Appropriate Management, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

ORCID:

0000-0002-1610-6905

Як цитувати статтю

Гарщаль М. С., Третяк Д. Д. Аналіз медичного страхування у контексті розвитку страхового ринку України. Ефективна економіка. 2020. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7684 (дата звернення: 23.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.158

Harschal', M. and Tretiak, D. (2020), “Analysis of health insurance in the context of the development of the insurance market of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7684 (Accessed 23 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.158

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.