EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВАРТІСНЕ НОРМУВАННЯ ВИТРАТ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ
Н. Г. Ревенко, О. Е. Ломоносова

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.74

УДК: 334.716:005.93(477)

Н. Г. Ревенко, О. Е. Ломоносова

ВАРТІСНЕ НОРМУВАННЯ ВИТРАТ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація

Розглянуті методичні питання нормування матеріальних ресурсів промислових матеріаломістких підприємств. Показана тенденція зростання питомої ваги вартості матеріальних ресурсів у витратах підприємств на виготовлення і реалізацію продукції і відсутність ефективних систем ресурсовикористання. Запропоновано доповнити існуючу систему нормування ресурсів вартісними нормами витрат, як їх ринкового еквіваленту. При розрахунках вартісного еквіваленту норми витрат матеріальних ресурсів передбачено врахування зміни чинників впливу на її величину, що дозволяє мінімізувати матеріаломісткість продукції в одній гривні. Вибір факторів, здійснюється за допомогою кореляційних регресивних математичних моделей. Проаналізовано поведінку показника матеріаломісткості і його чутливості до ризику, що дозволяє корегувати вартісну норму витрат при зростанні факторів впливу. Для розбудови ефективної системи ресурсозабезпечення і ресурсовикористання матеріальних ресурсів запропоновано створити спеціальний підрозділ, де зосереджити команду фахівців із різних підрозділів, які сьогодні займаються питаннями ресурсоспоживання.

Ключові слова: матеріальні ресурси; матеріальні витрати виробництва; норма витрат матеріалів у фізичних одиницях; вартісна норма витрат; чинники впливу; кореляційно-регресивна модель; ресурсний центр.

Література

1. Бізнес-адміністрування: магістерський курс: підручник / за ред. Л. Г. Мельника, С. М. Ілляшенко, І. М. Сотник. – Суми: Університетська книга, 2008. – 896 с. (с. 156 – 197).
2. Вигівська І. М., Іваненко В. О., Шевченко Л. Я. Комплекс аналізу ресурсного потенціалу корпорацій // Вісник ЖДТУ. – 2013. – № 4(66). – С. 10 – 29. – Режим доступу: file:///C:/Users/Helen/Downloads/34191-79988-1-PB.pdf
3. Материальные ресурсы: рациональное использование и экономия / Загладин В. В., Фролов И. Т., Кириченко В. Н. и др.; сост. и рук. авт. кол. А. М. Алексеев. – М.: Экономика, 1985. – 376 с.
4. Смоленюк П.С. Бондар К.К. Анализ использования материальных ресурсов в условиях рыночных отношений. – К.: Техника, 1993. – 107 с.
5. Батурова Н. В. Совершенствование организации нормирования материальных ресурсов на промышленном предприятии // Модернизация. Инновации. Развитие. – М.: Наука, 2010. – Том 1, № 1(1). – С. 39 – 40.
6. Окорокова Л. Г. Ресурсный потенциал предприятий. – СПб.: С – ПбГТУ, 2001. – 293 с.
7. Артамонова Н. С., Доба Н. М. Впровадження сучасних методів управління витратами задля забезпечення конкурентних переваг // Економіка: реалії часу: науковий журнал. – 2013. – № 3(8). – С. 16 – 21. – Режим доступу: https://economics.opu.ua/files/archive/2013/No3/16-21.pdf.
8. Орлов О. О., Рясних Є. Г. Цільове планування цін, витрат і прибутку за умов багатопродуктового виробництва // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2017. – № 4. – С. 7 – 13. – Режим доступу: http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/5698/1/1.pdf.
9. Ревенко Н. Г. Удосконалення системи ресурсоспоживання на підприємствах як чинник їх стратегічного розвитку / Н. Г. Ревенко, Н. Г. Шепель // Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки ; Донецький економіко-гуманітарний інститут МОН України; Інститут економіко-правових досліджень НАН України. – Донецьк: ДЕГІ, 2007. – Вип. 2(23).– С. 192 – 196.
10. Ревенко Н. Г., Шепель Н. Г. Нормоутворюючі чинники підвищення ефективності виробництва // Економіка і маркетинг в ХХІ сторіччі: матеріали 7-ї Міжнародної наукової конференції, 19 – 21 травня 2006 р., м. Донецьк: в 2 ч. – Донецьк : ДРУК-ІНФО, 2006. – Ч. 2. – С. 84 – 86.

N. Revenko, O. Lomonosova

COST RATIONING OF THE CONSUMPTION OF MATERIAL RESOURCES OF ENTERPRISES AS A FACTOR IN INCREASING THE EFFICIENCY OF THEIR ACTIVITIES

Summary

Methodological issues of rationing the material resources of industrial material-intensive enterprises are considered. The growth trend of the share of the cost of material resources in the costs of enterprises for the manufacture and sale of products and the lack of effective resource management systems are shown. The insufficient ability of the existing system of rationing the expenditure of resources in physical units has been proved to ensure a decrease and efficient use of material resources of enterprises in market conditions. It is proposed to supplement the existing system of rationing resources with cost norms of expenditures as their market equivalent, namely, by calculating the cumulative cost norm of expenditure of material resources on the UAH of commodity products. When calculating the cost equivalent of the rate of consumption of material resources, it is envisaged to take into account changes in factors of influence on its value, which will minimize the material consumption of the products of one UAH. The selection of factors that affect material consumption and increase the efficiency of the resource use process is carried out using correlation regressive mathematical models. The behavior of the indicator of material consumption and its sensitivity to risk is analyzed, which allows you to adjust the cost rate of expenditure with the growth of influence factors.
To develop an effective system of resource supply and resource use of material resources, it was proposed to create a special unit "Resource Center of the enterprise", where to focus a team of specialists from different departments, which today deal with issues of resource consumption. Concentration of professional competencies of process engineers, rationing experts, economists, marketers, logisticians will help to create a powerful potential of the system of effective management of material costs, which will reduce their cost by 1-3 % in the cost of production.

Keywords: material resources; material production costs; rate of consumption of materials in physical units; cost rate of expenditure; influence factors; correlation-regressive model; resource center.

References

1. Mel'nyka L. H., Illiashenko S. M. and Sotnyk I. M. (2008). Biznes-administruvannia: mahisters'kyj kurs: pidruchnyk [Business Administration: Master's Course: Textbook] Universytets'ka knyha, Sumy, Ukraine.
2. Vyhivs'ka I. M., Ivanenko V. O. and Shevchenko L. Ya. (2013). “Complex analysis of the resource potential of corporations”, Visnyk ZhDTU. vol. 4(66). рр. 10–29.
3. Zagladin V. V., Frolov I. T., Kirichenko V. N. and dr. (1985). Material'nye resursy: racional'noe ispol'zovanie i jekonomija [Material resources: rational use and economy] sost. i ruk. avt. kol. A. M. Alekseev. Jekonomika, Moskva, Rossija.
4. Smolenjuk P.S. and Bondar K.K. (1993) Analiz ispol'zovanija material'nyh resursov v uslovijah rynochnyh otnoshenij [Analysis of the use of material resources in a market economy]. Tehnika, Kiev, Ukraine.
5. Baturova N. V. (2010). “Improving the organization of rationing material resources at an industrial enterprise”, Modernizacija. Innovacii. Razvitie. Tom 1, vol. 1(1). рр. 39–40.
6. Okorokova L. G. (2001), Resursnyj potencial predprijatij [Resource potential of enterprises]. S – PbGTU, SPb, Rossija.
7. Artamonova N. S. and Doba N. M. (2013), “The introduction of modern methods of managing vitrates to ensure competitive competition”, Ekonomika: realii chasu: naukovyj zhurnal. vol. 3(8). pp. 16–21.
8. Orlov O. O. and Riasnykh Ye. H. (2017) “Targeted planning of prices, costs and profits in the conditions of multi-product production”. Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu. Ekonomichni nauky. vol. 4. pp. 7–13.
9. Revenko N. H. and Shepel' N. H. (2007) “Improvement of the system of resource consumption at enterprises as a factor of their strategic development” Prometej: rehional'nyj zbirnyk naukovykh prats' z ekonomiky. vol. 2(23).– pp. 192–196.
10. Revenko N. H. and Shepel' N. H. (2006). “Normative Factors of Increasing Production Efficiency”, Zbirka dopovidej na Ekonomika i marketynh v KhKhI storichchi [7th International Scientific Conference] materialy 7-i Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii [International scientific conference], Donets'k, Ukraine, pp. 84–86.

№ 2 2020

Дата публікації: 2020-02-27

Кількість переглядів: 8992

Відомості про авторів

Н. Г. Ревенко

к. е. н., професор, Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова м. Херсон, Україна

N. Revenko

PhD in Economics, Professor, Kherson Branch of the National University of Shipbuilding them Admiral Makarov (KF NUK)

ORCID:

0000-0002-0417-5938


О. Е. Ломоносова

к. е. н., доцент, Херсонська філія Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова м. Херсон, Україна

O. Lomonosova

PhD in Economics, Ass. Prof., Kherson Branch of the National University of Shipbuilding them Admiral Makarov (KF NUK)

ORCID:

0000-0002-1007-3786

Як цитувати статтю

Ревенко Н. Г., Ломоносова О. Е. Вартісне нормування витрат матеріальних ресурсів підприємств як чинник підвищення ефективності їх діяльності. Ефективна економіка. 2020. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7685 (дата звернення: 23.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.74

Revenko, N. and Lomonosova, O. (2020), “Cost rationing of the consumption of material resources of enterprises as a factor in increasing the efficiency of their activities”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7685 (Accessed 23 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.74

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.