EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМИ ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНСТРУМЕНТАРІЮ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ
Н. В. Шупрудько, В. В. Нароган

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.93

УДК: 336.74/77:351.862.4:330

Н. В. Шупрудько, В. В. Нароган

МЕХАНІЗМИ ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНСТРУМЕНТАРІЮ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Анотація

У статті досліджено напрями механізми зміцнення економічної безпеки засобами монетарної політики. Висвітлено основні завдання Національного банку у сфері регулювання монетарної політики. Детальніше досліджено такі елементи монетарної політики, як таргетування інфляції, грошової маси, використання різноманітних режимів обмінного курсу. З метою чіткішого обґрунтування механізмів монетарної політики для економічної безпеки держави застосовано кореляційно-регресійний аналіз (програмний пакет Statistica 10.0) − метод найменших квадратів з використанням панельної вибірки у розрізі різних груп країн світу. У дослідженні використано дані для 164 країн світу з їх групуванням за регіонами і тип економіки. Для визначення взаємозв’язку між реальним валовим національним продуктом та рівнем економічної безпеки України застосовано метод нелінійного програмування (програмний пакет Curveexpert 1.4). Окреслено основні функції національного банку при здійсненні монетарної політики та забезпечення економічної безпеки держави.

Ключові слова: монетарна політика; економічна безпека держави; національний банк; таргетування інфляції та обсягу монетарної маси; обмінний курс.

Література

1. Островерх Л.Л. Економічна безпека та національні інтереси // Економічна та інформаційна безпека: проблеми та перспективи // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Дніпро, 14 квітня 2017 року). Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2017. С. 131-136.
2. База Міжнародного валютного фонду [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/weorept .aspx?pr.x=81&pr.y=6&sy=1996&ey=2024&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=926&s=NGDP_RPCH%2CPPPGDP%2CNID_NGDP%2CNGSD_NGDP%2CPCPI%2CPCPIPCH%2CPCPIE%2CPCPIEPCH%2CLUR%2CGGXWDG_NGDP%2CBCA%2CBCA_NGDPD&grp=0&a=
3. Фридмен М. Основы монетаризма. М.: ТЕИС, 2002. 174 с.
4. Сенчагов В.К. Экономическая безопасность: геополитика, глобализация, самосохранение и развитие. М., 2002. 128 с.
5. Макаревич Л.И. В банковском секторе будет нарастать нестабильность. Банковское дело. 2008. № 1. С. 19-26.
6. https://www.worldbank.org/
7. Уточнення основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=6d5a79e1-b2f3-416e-8a74-0b6dc24456be&title=UtochnenniaOsnovnikhPrognoznikhPokaznikivEkonomichnogoISotsialnogoRozvitkuUkrainiNa2020-2022-Roki
8. Оновлений макроекономічний прогноз 16.10.2019 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://issuu.com/mineconomdev/docs/2019_10_16_forecastpresentation 23.
9. Статистика Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bank.gov.ua/statistic/nbustatistic
10. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
11. Котляров М.А. Центральный банк в экономике страны : монография. Екатеринбург, 2004. 97 с.
12. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/01/20/weo-update-january2020
13. Про затвердження Методики розрахунку рівня економічної безпеки України// https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0060665-07
14. Касперович Ю. В. Фіскальна безпека держави в умовах гібридної війни// ЕКОНОМІЧНА НАУКА http://www.economy.in.ua/pdf/2_2019/13.pdf
15. Полторак А. С. Методичний підхід до оцінки стану фінансової безпеки регіонів україни// АГРОСВІТ № 18, 2019. – C.29-36. http://www.agrosvit.info/pdf/18_2019/6.pdf.
16. Субботович Ю. Індикатори фінансової безпеки України / Ю. Субботович, О. Антропова // Світ фінансів. - 2013. - Вип. 2. - С. 144-151. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svitfin_2013_2_18
17. Математические и инструментальные методы в современных экономических исследованиях: Монография / Под редакцией М.В. Грачевой и Е.А. Тумановой. — М.: Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 2018. — 232 с.
18. Індекс інфляції в Україні по роках [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bankchart.com.ua/spravochniki/indikatory_rynka/inflation_index
19. Ейтутіс Г. Д. Дослідження складових економічної безпеки України для сталого розвитку держави [Електронний ресурс] / Г. Д. Ейтутіс, Д. В. Попова // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2018. - № 62. - С. 29-36. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2018_62_5
20. Ващенко О. М., Момот Д. Т. Стратегічний моніторинг глобальної конкурентоспроможності в системі фінансово-економічної безпеки держави, регіону, підприємства// Управління системою економічної безпеки: від теорії до практики: збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 квітня 2019 р.) / упорядник І. О. Ревак. Львів: ЛьвДУВС, 2019. 212 с.
21. Харламова Г. Оцінка стабільності національної безпеки: нові рамки для аналізу// 22.03.2019 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ukraine2030.org/uk/blog/view/175-Ocinka-stabilnosti-nacionalnoyi-bezpeki-novi-ramki-dlja-analizu

N. Shuprudko, V. Narohan

MECHANISMS OF STRENGTHENING THE ECONOMIC SECURITY OF THE STATE WITH THE USE OF MONETARY POLICY INSTRUMENTS

Summary

In the article the directions of economic security strengthening mechanisms by means of monetary policy are investigated. The main tasks of the National Bank in the sphere of monetary policy regulation are outlined. Monetary policy elements such as inflation targeting, money supply, and the use of various exchange rate regimes are explored in more detail. In order to clarify the monetary policy mechanisms for the economic security of the country, a correlation-regression analysis (Statistica 10.0 software package) is applied − a least-squares method using panel sampling by different groups of countries of the world. The study used data for 164 countries, grouped by region and type of economy. The non-linear programming method (Curveexpert 1.4 software package) was used to determine the relationship between the real gross national product and the level of economic security of Ukraine. The main functions of the National Bank in implementing monetary policy and ensuring the economic security of the state are outlined. Monetary policy objectives such as moderate inflation have been analyzed; increase in real output; maximum employment; balance of payments balance. The causes of monetary and non-monetary inflation are covered. The causes of financial crises in Ukraine are substantiated. The level of economic security was calculated using the Methodology of calculating the level of economic security of Ukraine of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine. The fixed specification regression model was used to estimate the parameters in the baseline specification. In order to analyze and compare the peculiarities of the consequences of using different monetary policy regimes, a number of separate sub-samples were analyzed in the study: European countries; Asian countries; countries in Africa; South American countries. General analysis also includes countries in North America and Australia. Countries with economies in transition are considered separately.

Keywords: monetary policy; economic security of the state; national bank; inflation and monetary volume targeting; exchange rate.

References

1. Ostroverkh, L.L. (2017), “”, Materialy Vseukrains'koi naukovo-praktychnoi konferentsii, Dnipropetrovs'kyj derzhavnyj universytet vnutrishnikh sprav, Dnipro, Ukraine, april 14, pp. 131-136.
2. IMF (2017), “World Economic Outlook Database”, available at: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=81&pr.y=6&sy=1996&ey=2024&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=926&s=NGDP_RPCH%2CPPPGDP%2CNID_NGDP%2CNGSD_NGDP%2CPCPI%2CPCPIPCH%2CPCPIE%2CPCPIEPCH%2CLUR%2CGGXWDG_NGDP%2CBCA%2CBCA_NGDPD&grp=0&a= (Accessed 28 Dec 2019).
3. Frydmen, M. (2002), Osnovy monetaryzma [Fundamentals of Monetarism], TEYS, Moscow, Russia.
4. Senchahov, V.K. (2002), Ekonomycheskaia bezopasnost': heopolytyka, hlobalyzatsyia, samosokhranenye y razvytye [Economic Security: Geopolitics, Globalization, Self-Preservation and Development], Moscow, Russia.
5. Makarevych, L.Y. (2008), “Instability will increase in the banking sector”, Bankovskoe delo, vol. 1, pp. 19-26.
6. The World Bank (2019), available at: https://www.worldbank.org/ (Accessed 28 Dec 2019).
7. Ministry for Development of Economy, Trade and Agriculture of Ukraine (2019), “Clarification of the main forecast indicators of economic and social development of Ukraine for 2020-2022”, available at: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=6d5a79e1-b2f3-416e-8a74-0b6dc24456be&title=UtochnenniaOsnovnikhPrognoznikhPokaznikivEkonomichnogoISotsialnogoRozvitkuUkrainiNa2020-2022-Roki (Accessed 28 Dec 2019).
8. Issuu (2019), “Macroeconomic forecast updated 10/16/2019”, available at: https://issuu.com/mineconomdev/docs/2019_10_16_forecastpresentation 23 (Accessed 28 Dec 2019).
9. National Bank of Ukraine (2019), “Statistic”, available at: ttps://bank.gov.ua/statistic/nbustatistic (Accessed 28 Dec 2019).
10. State Statistics Service of Ukraine (2019), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 28 Dec 2019).
11. Kotliarov, M.A. (2004), Tsentral'nyj bank v ekonomyke strany [Central Bank in the country's economy], Ekaterynburh, Russia.
12. IMF (2020), “World Economic Outlook”, available at: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/01/20/weo-update-january2020 (Accessed 21 Jan 2020).
13. Ministry of Economic (2007), “On approval of the Methodology for calculating the level of economic security of Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0060665-07 (Accessed 28 Dec 2019).
14. Kasperovych, Yu. V. (2019), “Fiscal security of the state in a hybrid war”, Ekonomika ta derzhava, vol. 2, pp. 64–70, available at: http://www.economy.in.ua/pdf/2_2019/13.pdf (Accessed 28 Dec 2019).
15. Poltorak, A. S. 2019 (2019), “Methodical approach to the assessment of the financial security of Ukrainian regions”, Ahrosvit, vol. 18, pp.29-36,available at: http://www.agrosvit.info/pdf/18_2019/6.pdf (Accessed 28 Dec 2019).
16. Subbotovych, Yu. (2013), “Financial security indicators of Ukraine”, Svit finansiv, vol. 2, pp. 144-151, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svitfin_2013_2_18 (Accessed 28 Dec 2019).
17. Hracheva, M.V. and Tumanova, E.A. (2018), Matematycheskye y ynstrumental'nye metody v sovremennykh ekonomycheskykh yssledovanyiakh [Mathematical and instrumental methods in modern economic research], Ekonomycheskyj fakul'tet MHU ymeny M.V. Lomonosova, Moscow, Russia.
18. Prostobank Konsaltynh (2019), “Index of inflation in Ukraine by years”, available at: https://bankchart.com.ua/spravochniki /indikatory_rynka/inflation_index (Accessed 28 Dec 2019).
19. Ejtutis, H. D. and Popova, D. V. (2018), “Research of components of economic security of Ukraine for sustainable development of the state”, Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, vol. 62, pp. 29-36, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2018_62_5 (Accessed 28 Dec 2019).
20. Vaschenko, O. M. and Momot, D. T. (2019), “Strategic monitoring of global competitiveness in the system of financial and economic security of the state, region, enterprise”, Upravlinnia systemoiu ekonomichnoi bezpeky: vid teorii do praktyky: zbirnyk tez dopovidej uchasnykiv Vseukrains'koi naukovo-praktychnoi konferentsii [Management of the Economic Security System: from Theory to Practice: Collection of Abstracts of Participants of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference], L'vDUVS, L'viv, Ukraine.
21. Kharlamova, H. (2019), “Assessing national security stability: a new framework for analysis”, available at: https://www.ukraine2030.org/uk/blog/view/175-Ocinka-stabilnosti-nacionalnoyi-bezpeki-novi-ramki-dlja-analizu (Accessed 28 Dec 2019).

№ 1 2020

Дата публікації: 2020-01-30

Кількість переглядів: 2622

Відомості про авторів

Н. В. Шупрудько

к. е. н., старший викладач кафедри менеджменту і туризму,Чернівецький торговельно-економічний інститутКиївського національного торговельно-економічного університету

N. Shuprudko

PhD in Economics, Lecturer in Department of Management and TourismChernivtsi Institute of Trade and Economics ofKyiv National University of Trade and Economics

ORCID:

0000-0002-5629-0671


В. В. Нароган

Старший оперуповноважений 4-го відділу,Управління стратегічних досліджень у Вінницькій області

V. Narohan

Senior Operations Officer of the 4th Divisionof the Strategic Research Directorate in Vinnitsia Oblast

ORCID:

0000-0002-6448-2120

Як цитувати статтю

Шупрудько Н. В., Нароган В. В. Механізми зміцнення економічної безпеки держави з використанням інструментарію монетарної політики. Ефективна економіка. 2020. № 1. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7687 (дата звернення: 19.10.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.93

Shuprudko, N. and Narohan, V. (2020), “Mechanisms of strengthening the economic security of the state with the use of monetary policy instruments”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7687 (Accessed 19 Oct 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.93

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.