EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ПАСАЖИРСЬКИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ
О. В. Орловська, А. О. Бандурко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.82

УДК: 330.3

О. В. Орловська, А. О. Бандурко

МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ ПАСАЖИРСЬКИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ

Анотація

Розглянуто питання сучасного стану економіки України, проаналізовані основні етапи реформування соціально-економічного розвитку країни та їх вплив на рівень доходів населення. Визначені сутність та важливість показників розвитку національної економіки, визначена їх значимість при проведені аналізу ефективності економічного розвитку. Приділена увага перспективам активізації економіко-господарських зв'язків.
Проведено аналіз взаємовпливу основних макроекономічних показників на ступінь платоспроможності населення з метою визначення активності потенційних пасажирів та їх купівельної спроможності. Доведена залежність попиту на послуги транспорту від якості та ефективності роботи залізничного пасажирського транспорту.
Визначені основні проблеми інтеграції української залізничної галузі у Європейську транспортну систему, окреслено поетапно шляхи адаптації українських залізниць до європейських вимог, розкриті проблемні сфери взаємодії залізничних систем України та Європи, запропоновано можливі кроки з вирішення даних проблем. Визначено, що основними кроками з адаптації повинні бути: розроблення нормативної бази, модернізація та оновлення пасажирського рухомого складу,прийняття участі у роботі конвенцій та укладання міжнародних договорів про співпрацю з метою обміну досвідом.
Проаналізовані основні мотиви поведінки, а також вимоги потенційного пасажира до якості транспортних послуг, що надають українські залізниці на ринку транспортних послуг, дано оцінку його перевагам та недолікам. Досліджено якість пасажирських перевезень залізницею.
З метою визначення шляху вдосконалення функціонування пасажирських перевезень, як одного з чинників покращення якості роботи залізничної галузі України, розроблено SWOT – аналіз залізничної галузі з позиції пасажирських перевезень, у якому чітко виділені наявні сильні і слабкі сторони. Аналіз позитивних та негативних сторін роботи галузі дозволить у короткі терміни якісно і швидко виправити ситуацію на позитивну.
Запропоновано шляхи усунення негативних наслідків прояву макроекономічної нестабільності, що чинять вплив на сектор пасажирських залізничних перевезень.

Ключові слова: залізничний транспорт; пасажирські перевезення; макроекономічні показники; макроекономічна нестабільність; SWOT-аналіз; платоспроможність; ВВП; ВВП на душу населення.

Література

1. Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року. Розпорядження Кабінету міністрів України від 30 травня 2018 р. № 430-р. Режим доступу: [https://zakon.rada.gov.ua/laws]
2. Статистичний щорічник України за 2018р. Режим доступу: [http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/01/Arch_ukr_zb.htm]
3. Українці найбідніші в Європі. Режим доступу:[https://ukr.lb.ua/society/2019/10/23/440411.html]
4. Україна опинилась на 138 місці за рівнем життя. Режим доступу:[https://www.ukrinform.ua/rubric-society.html]
5. Полуяктова О.В. Проблеми безробіття в Україні./ Журнал «Економіка і суспільство».-Випуск № 2/2016.
6. Концепція Державної програми реформування залізничного транспорту. розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006р. № 651-р. Режим доступу:[ www.kmu.gov.ua/]
7. Транспорт / Економіст. – № 7, липень 2008. 4. Актуальні проблеми правового регулювання ринку транспортних послуг / Правовий тиждень. – № 30–31(103–104), 22 липня 2008 р.
8. Офіційний сайт групи GFK. Режим доступу: [https://file.liga.net/companies/gfk_ukraine]
9. Українців визнано найбіднішими в Європі. Режим доступу:[https://ukr.lb.ua/society/2019/10/23/44041.html]
10. Глобальний аналіз базових макроекономичних показників України 2013-2017. Режим доступу: [http://publicaudit.com.ua/reports-on-audit]
11. В.І. Копитко. Маркетингово-логістичний підхід в організації пасажирських перевезень на залізничному транспорті. Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. нац. ун–ту залізн. трансп. ім. ак. В. Лазяряна, 2009.
12. Чаркіна Т. Ю. Принципи визначення основних функцій залізничних ХАБів/Ю.С. Бараш, В.В. Бобиль,Н.О. Божок,О. Черновіл//Proceedings of 12th International Conference Intelligent Technologies in Logistics and Mechatronics Systems - ITELMS'2018. С.21-25
13. Орловська О.В., Бєлова А.І., Конкурентні переваги залізниці на ринку транспортних послуг України./ Зб.наук.праць Державного економіко-технологічного університету: Серія «Економіка і управління».- Вип.23-24.-К.: ДЕТУТ, 2013., 103-109с.

O. Orlovska, A. Bandurko

MACROECONOMIC ASPECT OF DEVELOPMENT OF PASSENGER RAILWAYS IN UKRAINE

Summary

The issues of the current state of the Ukrainian economy are considered, the main stages of reforming the socio-economic development of the country and their impact on the income level of the population are analyzed. The essence and value of indicators of development of national economy are determined, their importance in the analysis of efficiency of economic development is determined. The attention is paid to the prospects of intensifying economic and economic ties.
Analysis of the mutual influence of the main macroeconomic indicators on the degree of solvency of the population in order to determine the activity of potential passengers and their purchasing power. The dependence of the demand for transport services on the quality and efficiency of rail passenger transport has been proved.
The main problems of integration of the railway industry of Ukraine into the European transport system are identified, the ways of adaptation of the Ukrainian railways to the European requirements are phased out, the problem areas of interaction of the railway systems of Ukraine and Europe are revealed, the possible steps for solving these problems are proposed. It is determined that the main steps for adaptation should be: development of legal framework, modernization and updating of passenger rolling stock, participation in conventions and conclusion of contract on international cooperation for the exchange of experience.
The main motives of the behavior, as well as the requirements of the potential passenger for the quality of transport services provided by Ukrainian railways in the market of transport services are analyzed, its advantages and disadvantages are evaluated. The quality of passenger transportation by rail has been investigated.
In order to identify ways to improve the functioning of passenger transportation as one of the factors for improving the quality of the rail industry in Ukraine, SWOT is an analysis of the railway industry from the point of view of passenger transportation, which clearly identifies the strengths and weaknesses. Analyzing the positive and negative aspects of the industry will quickly and quickly resolve the positive situation.
Ways of elimination of negative consequences of manifestation of macroeconomic instability affecting the sector of passenger rail transportation are suggested.

Keywords: ailway transport; passenger transportation; macroeconomic indicators; macroeconomic instability; SWOT matrix; solvency; GNP; GNP per capita.

References

1. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), Ordinance “On approval of the National Transport Strategy of Ukraine for the period up to 2030”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws (Accessed 25 Jan 2020).
2. State Statistics Service of Ukraine (2019), “Statistical Yearbook of Ukraine for 2018”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/01/Arch_ukr_zb.htm (Accessed 25 Jan 2020).
3. lb.ua (2019), “The Ukrainians are the poorest in Europe”, available at: https://en.lb.ua/society/2019/10/23/440411.html (Accessed 25 Jan 2020).
4. Ukrinform (2019), “Ukraine was ranked 138th in living standards”, available at: https://www.ukrinform.ua/rubric-society.html (Accessed 25 Jan 2020).
5. Poluyaktova, O.V. (2016), “Problems of unemployment in Ukraine”, Journal "Economy and Society", vol. 2.
6. Cabinet of Ministers of Ukraine (2006), Resolution “Concept of the State Railway Transport Reform Program”, available at: www.kmu.gov.ua (Accessed 25 Jan 2020).
7. Legal Week (2008), “Actual Problems of Legal Regulation of the Transport Services Market”, Legal Week, vol. 30–31 (103–104).
8. GFK Group Official Website (2020), available at: https://file.liga.net/companies/gfk_ukraine (Accessed 25 Jan 2020).
9. lb.ua (2019), “Ukrainians are recognized as the poorest in Europe”, available at: https://en.lb.ua/society/2019/10/23/44041.html (Accessed 25 Jan 2020).
10. Public Audit (2018), “Global analysis of basic macroeconomic indicators of Ukraine 2013-2017”, available at: http://publicaudit.com.ua/reports-on-audit (Accessed 25 Jan 2020).
11. Koputko, V.I. (2009), Marketynhovo-lohistychnyj pidkhid v orhanizatsii pasazhyrs'kykh perevezen' na zaliznychnomu transporti [Marketing-logistic approach in the organization of passenger transportation by rail], Dnepropetrovsk. nat. un-that of iron. trans. them. ac. V. Lazyaryan, Dnepropetrovsk, Ukraine.
12. Charkina, T.Y. (2018), “Principles of determining the basic functions of railway HABS”, Proceedings of the 12th International Conference Intelligent Technologies in Logistics and Mechatronics Systems, Panevezys, Lithuania, pp.21-25
13. Orlovska, O.V. and Belova, A.I. (2013), “Competitive Advantages of the Railway in the Market of Transport Services of Ukraine”, Collection of scientific works of the State Economic and Technological University: Series "Economics and Management", vol. 23-24, pp. 103-109.

№ 2 2020

Дата публікації: 2020-02-27

Кількість переглядів: 7871

Відомості про авторів

О. В. Орловська

к. е. н., доцент кафедри гуманітарної та соціально-економічної підготовки, Львівська філія Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

O. Orlovska

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Humanitarian and Socio-Economic Training of Lviv Branch of the Dniprovsky National University of Railway Transport named after Ac. V. Lazaryan

ORCID:

0000-0002-7225-0717


А. О. Бандурко

директор філії «Центр сервісного забезпечення», АТ Укрзалізниця

A. Bandurko

Service Provider Center Director, JSC Ukrzaliznytsia

ORCID:

0000-0001-6063-4863

Як цитувати статтю

Орловська О. В., Бандурко А. О. Макроекономічний аспект розвитку пасажирських залізничних перевезень в Україні. Ефективна економіка. 2020. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7688 (дата звернення: 23.02.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.82

Orlovska, O. and Bandurko, A. (2020), “Macroeconomic aspect of development of passenger railways in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7688 (Accessed 23 Feb 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.82

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.