EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ В УКРАЇНІ
Р. Б. Таратула

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.68

УДК: 502.33 : 332.2 : 007

Р. Б. Таратула

НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ В УКРАЇНІ

Анотація

Здійснено аналіз сучасного стану та проблем інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами в Україні. Доведено, що складність взаємозв’язків та постійний взаємообмін інформацією між різними підсистемами управління земельними ресурсами обумовлює необхідність застосування процесного підходу до інформаційного забезпеченням управлінської діяльності в сфері землекористування. Досліджено світовий досвід функціонування інтегрованих земельно-інформаційних системи, а також запропоновано шляхи його імплементації у вітчизняній системі землекористування. З метою підвищення ефективності інформаційного забезпечення системи управління земельними ресурсами обґрунтовано доцільність інтеграції усіх відомостей про земельні ділянки різних направленостей у комплексну систему за природними, економічними та юридичними ознаками.
Запропоновано напрями підвищення ефективності інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами в Україні. Ключовим інструментом імплементації вказаних напрямів у практичну площину є запропонована структурна схема функціонування єдиного інформаційного простору управління земельними ресурсами шляхом цілеспрямованого поєднання інформаційних потоків, які формуються в інформаційних системах земельного кадастру, моніторингу та обліку земель, землевпорядному та картографо-геодезичному фондах, а також відомчих кадастрах та базах даних. Таке поєднання інформаційних потоків в єдиній земельно-інформаційній системі дозволить підвищити ефективність та оперативність інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами, зокрема шляхом вирішення проблем фрагментарності інформаційного фонду, дублювання і суперечливості інформації, що надходить з різних джерел.

Ключові слова: земельні ресурси; інформаційна система; інформаційне забезпечення; управління; інтеграція; кадастр.

Література

1. Добряк Д.С., Шкуратов О.І., Євсюков Т.О., Скляр Ю.Л. Наукові основи еколого-економічного вивчення земельних ресурсів. Збалансоване природокористування. 2018. № 3. С. 106–112.
2. Економіка управління земельними ресурсами на основі землевпорядного та кадастрового механізмів: монографія / [І.В. Кошкалда та ін.; за ред. І.В. Кошкалди]; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків: Вид-во Іванченка І.С., 2016. 254 с.
3. Миргород М.М. Роль земельної інформаційної системи в управлінні земельними ресурсами. Збалансоване природокористування. 2014. № 4. С. 111–116.
4. Нечипорук Н.В. Інформаційне забезпечення обліку земельних ресурсів: напрями удосконалення статистичної звітності. Статистика України. 2018. № 1. C. 24–29.
5. Про Державний земельний кадастр: Закон України за станом на 16 січня 2020 р. / Офіційний вісник України. 2011. № 50. Стор. 64. (Закони України).
6. Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження форм адміністративної звітності з кількісного обліку земель (форми №№ 11-зем, 12-зем, 15-зем, 16-зем) та Інструкцій щодо їх заповнення». Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0133 -16.
7. Закон України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність». Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/353-14.
8. Семенчук І.М., Юзик В.А. Інформаційне забезпечення управління земельними ресурсами. АгроСвіт. № 4. 2018. С. 15–19.
9. Синица Ю.С. Анализ мировых земельных кадастровых систем. Имущественные отношения в Российской Федерации. 2014. № 10 (157). С. 55–66.
10. Третяк А.М. Концептуальні засади розвитку багатофункціональної моделі земельного кадастру в Україні. Землевпорядний вісник. 2014. № 4. С. 22−26.
11. Dale P.F. Land information systems. In Maguire D J, Goodchild M F, Rhind D W (eds) Geographical information systems: principles and applications. Harlow, Longman. New York, John Wiley & Sons Inc. 1991. № 2. Р. 85–99.
12. Díaz L., Remke A., Kauppinen T., Degbelo A., Foerster T., Stasch C., Rieke M., Schaeffer B., Baranski B., Bröring A. and Wytzisk A. Future SDI – Impulses from Geoinformatics Research and IT Trends. Int. J. Spatial Data Infrastructures Research. 2012. № 7. P. 378–410.
13. Hallett, S.H., Jones, R.J.A., Keay, C.A. Environmental information systems developments for planning sustainable land use. International Journal of Geographical Information Systems. 1996. № 10. Р. 47–64.
14. Shiferaw B., Holden, S.T. Policy Instruments for Sustainable Land Management: The Case of Highland Smallholders in Ethiopia. Agricultural Economics. 2000. № 22. P. 217–232.

R. B. Taratula

DIRECTIONS FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF LAND MANAGEMENT INFORMATION SUPPORT IN UKRAINE

Summary

An analysis of the current state and problems of information support for land management in Ukraine has been carried out. It is proved that the complexity of interconnections and the constant interchange of information between different subsystems of land resources management necessitates the use of a process approach to information support for management activities in the land use sphere. The world experience of functioning of integrated land information systems has been investigated, and the ways of its implementation in the domestic land use system have been proposed. In order to increase the efficiency of information support of the land management system, it is reasonable to integrate all information of different orientation into a comprehensive system by natural, economic and legal grounds.
Directions of increasing the efficiency of information support for land management in Ukraine are proposed. A key tool for the implementation of these areas in practice is the proposed structural scheme for the functioning of a single information space for land management through a targeted combination of information flows that are formed in the land cadastre information systems, land monitoring and accounting, land management and cartographic and geodetic funds, as well as departmental cadastres and databases. This combination of information flows in a single land information system will improve the efficiency and effectiveness of information support for land management, in particular by solving the problems of fragmentation of the information fund, duplication and inconsistency of information from different sources.

Keywords: land resources; information system; information support; management; integration; cadastre.

References

1. Dobriak, D.S., Shkuratov, O.I., Yevsiukov, T.O. & Skliar, Yu.L. (2018). "Scientific bases of ecological and economic study of land resources", Zbalansovane pryrodokorystuvannia, vol. 3, pp. 106–112. [in Ukr.]
2. Koshkalda, I.V. (Ed.). (2016). Ekonomika upravlinnia zemelnymy resursamy na osnovi zemlevporiadnoho ta kadastrovoho mekhanizmiv [Economics of land management based on land management and cadastral mechanisms]. Vyd-vo Ivanchenka I.S., Kharkiv, Ukraine.
3. Myrhorod, M.M. (2014). "The role of the land information system in the management of land resources", Zbalansovane pryrodokorystuvannia, vol. 4, pp. 111–116. [in Ukr.]
4. Nechyporuk, N.V. (2018). "Informational support for land accounting: directions for improving statistical reporting", Statystyka Ukrainy, vol. 1, pp.24–29. [in Ukr.]
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2011), The Law of Ukraine "On the State Land Cadastre", Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, vol. 50, p. 64.
6. Ministry of Regional Development, Construction and Housing and Communal Services of Ukraine, Order of the Ministry of Regional Development, Construction and Housing and Communal Services of Ukraine “On approval of forms of administrative reporting on quantitative land registration (forms №№ 11-ground, 12-ground, 15-ground, 16-ground) and Instructions on their completion”, available at: Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0133 -16.
7. The Verkhovna Rada of Ukraine, The Law of Ukraine "On Topographical-Geodetic and Cartographic Activities", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/353-14.
8. Semenchuk, I.M. & Yuzyk, V.A. (2018). "Information support for land management", Agrosvit, vol. 4, pp. 15–19. [in Ukr.]
9. Sinicza, Yu.S. (2014). "Analysis of world land cadastral systems". Imushhestvenny`e otnosheniya v Rossijskoj Federaczii, vol. 10 (157), pp. 55–66. [in Russ.]
10. Tretiak, A.M. (2014). "Conceptual bases of development of multifunctional model of land cadastre in Ukraine". Zemlevporiadnyi visnyk, vol. 4, pp. 22−26. [in Ukr.]
11. Dale, P.F. (1991). Land information systems. In Maguire D J, Goodchild M F, Rhind D W (eds) Geographical information systems: principles and applications. Harlow, Longman. New York, John Wiley & Sons Inc, vol. 2. pp. 85–99.
12. Díaz, L., Remke, A., Kauppinen, T., Degbelo, A., Foerster, T., Stasch, C., …Wytzisk, A. (2012). Future SDI – Impulses from Geoinformatics Research and IT Trends. Int. J. Spatial Data Infrastructures Research, vol. 7. pp. 378–410.
13. Hallett, S.H., Jones, R.J.A. & Keay, C.A. (1996). Environmental information systems developments for planning sustainable land use. International Journal of Geographical Information Systems, vol. 10, pp. 47–64.
14. Shiferaw, B. & Holden, S.T. (2000). Policy Instruments for Sustainable Land Management: The Case of Highland Smallholders in Ethiopia. Agricultural Economics, vol. 22, pp. 217–232.

№ 6 2019

Дата публікації: 2019-06-27

Кількість переглядів: 416

Відомості про авторів

Р. Б. Таратула

кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри земельного кадаструЛьвівський національний аграрний університет, м. Дубляни

R. B. Taratula

Ph.D. in Economics, Head of the Department of land cadastreLviv National Agrarian University, Dubliany

Як цитувати статтю

Таратула Р. Б. Напрями підвищення ефективності інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами в Україні. Ефективна економіка. 2019. № 6. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7689 (дата звернення: 19.01.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.68

Taratula, R. B. (2019), “Directions for improving the efficiency of land management information support in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7689 (Accessed 19 Jan 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.6.68

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.