EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
Є. П. Желібо, Л. П. Гацька, Т. О. Мурована

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.1

УДК: 330.3:504

Є. П. Желібо, Л. П. Гацька, Т. О. Мурована

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Анотація

У статті проаналізовано необхідність (глобальні тренди і національні переваги) та можливості (наявний потенціал) для інтенсивного розвитку екологічного підприємництва в Україні. Розглянуто такі перспективні напрямки, як екологізація системи управління підприємств і організацій шляхом формування корпоративної системи екологічного менеджменту та сертифікації її за стандартом ISO14001; екологізація процесу виробництва шляхом запровадження технологій ресуроефективного і більш чистого виробництва; формування ланцюгів поставок і перехід до циркулярної економіки, зокрема – шляхом використання біологічних промислових відходів як сировини для альтернативної енергетики; управління поводженням з відходами (роздільний збір, переробка та вторинне використання, сучасні методи утилізації відходів); виробництво екологічних товарів/послуг, в першу чергу – органічного сільського господарства. Доведено, що у вітчизняному органічному підприємництві надзвичайно великою є роль малого та середнього бізнесу, а виробництво органічної продукції має суттєвий потенціал для розвитку та займає лідируючі позиції серед інших напрямків екологізації підприємницької діяльності. Стверджується, що темпи поширнення екологічного підприємництва в Україні стримує недосконала правова база, відсутність фінансування та механізмів підтримки і стимулювання підприємців. Зроблено висновок, що розвиток екологічного підприємництва має беззаперечні переваги, орієнтований на економічну стабільність, є стратегічним завданням для України і може розраховувати на суттєву підтримку європейського співтовариства та міжнародних організацій.

Ключові слова: екологічне підприємництво; «зелений» бізнес; екологічні товари; ресурсоефективне і більш чисте виробництво; органічне сільське господарство; циркулярна економіка.

Література

1. Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2018 році». – К. : НІСД, 2018. – 688 с
2. Ведення агробізнесу в Україні (2018) // Офіційний сайт Українського Клубу Аграрного Бізнесу.- [Електронний ресурс].- Режим доступу: - http://ucab.ua/files/Survey/Doing/DoingAgribusinessInUkraine_2018.pdf (дата звернення: 25.02.2020)
3. Екомодернізація української промисловості/ Центр РЕЧВ, 2019 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.recpc.org/publications-ua/
4. Інноваційне підприємництво в сфері поводження з побутовими відходами: міжнародний контекст і регіональні особливості України / І. А.Островський, С. Ю. Юр'єва, О. П. Коюда, О. І. Славута. // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – №12. – С. 16–21.
5. Інформація щодо впровадження сучасних методів та технологій у сфері поводження з побутовими відходами, 30.09.2019 // Офіційний сайт Міністерства розвитку громад та територій України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/terretory/informatsiya-shhodo-vprovadzhennya-suchasnih-metodiv-ta-tehnologiy-u-sferi-povodzhennya-z-pobutovimi-vidhodami-4/ (дата звернення: 26.02.2020)
6. Калетнік Г. М. Зелений бізнес – перспектива підприємництва / Г. М. Калетнік, К. В. Козак. // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. – 2016. – №12. – С. 36.
7. Марушевський Г., Хікман Д. «Зелений» бізнес для малих і середніх підприємств/ за заг. ред.Кучеренко О. //Федерація канадських муніципалітетів / Проект міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» - К., 2017-54с.
8. Огляд ринку твердого біопалива в Україні. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://drovnik.ua/pochitat/sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya-rynka-tverdogo-biotopliva-v-ukraine-45 (дата звернення: 27.02.2020)
9. Офіційний сайт Федерації органічного руху в Україні. Органік в Україні [Электронный ресурс].- 2019.- URL: http://organic.com.ua/uk/ homepage/2010-01-26-13-42-29 (дата звернення: 05.03.2019).
10. Офіційний сайт ISO. ISO Survey of certifications to management system standards [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=18808772&objAction=browse&viewType=1 (дата звернення: 25.02.2020)
11. Офіційний сайт Євростату. Environmental economy – statistics by Member State. - [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Environmental_economy (дата звернення: 27.02.2020)
12. Офіційний сайт Фонду Еллен Макартур [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/ (дата звернення: 27.02.2020)
13. Перспективи розвитку «зеленої» економіки в Україні: аналітичний огляд// Програма «Озеленення економіки в країнах Східного партнертсва» (EaP GREEN) під керівництвом ПРООН. – Женева-Київ, 2018.- 16с.
14. Bacchus, J. (2018), “Triggering the Trade Transition:The G20’s Role in Reconciling Rules for Trade and Climate Change White Paper”, ICTSD.
15. Berle, G. (1991), “The Green Entrepreneur: Business Opportunities That Can Save the Earth and Make You Money Liberty”, Hall Press, Blue Ridge Summit, PA
16. The official site of Eurostat Statistics Explaied (2020), Environmental goods and services sector, available at: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/ Environmental_goods_and_services_sector (Accessed 25 Fabruary 2020)
17. The official site of Plunkett Research (2019), “Green Technology (GreenTech), Clean Technology (CleanTech), & Sustainability Market Research”, available at: https://www.plunkettresearch.com/industries/green-technology-greentech-cleantech-market-research/ (Accessed 25 Fabruary 2020)
18. Online Browsing Platform (OBP) (2019), “Environmental management systems — Guidelines for a flexible approach to phased implementation”, available at: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:14005:ed-2:v1:en (Accessed 26 Fabruary 2020)
19. Kisliakova N., Pavliska O., Mtibelashvili T. (2007), “Umwelttechnikmärkte in ausgewählten GUS-Ländern: Russland, Ukraine, Georgien”//Austrian Society for Environment and Technology (OGUT), Pressegespräch, available at: https://www.oegut.at/downloads/pdf/praes_ee_up5-pressegespraech.pdf (Accessed 25 Fabruary 2020)
20. Savchuk S.(2019) “Ukraine: Energy Efficiency and Renewable Energy”, available at: https://saee.gov.ua/uk/documents/2386 (Accessed 25 Fabruary 2020)
21. Schaltegger, S. (2002). “A framework for ecopreneurship”. Greener Management International, 38, 45–58, available at: https://doi.org/10.9774/GLEAF.3062.2002.su.00006 (Accessed 25 Fabruary 2020)
22. Willer H., Lernoud J. (2018), “The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging trends 2018”. FiBL&IFOAM – Organic International. Germany: Medienhaus Plump, 2018. - 348 p.

Ye. Zhelibo, L. Hatska, T. Murovana

DEVELOPMENT PROSPECTS OF ENVIRONMENTAL ENTREPRENEURSHIP IN UKRAINE

Summary

This article analyzes the necessity (global trends and national advantages) and the opportunities (available potential) for the intensive development of environmental entrepreneurship in Ukraine. The following perspective directions are reviewed: greening of the management system of enterprises and organizations through the formation of the corporate environmental management system and its certification according to the ISO14001 standard; greening of the production process through the introduction of technologies of resource-effective and cleaner production; the formation of supply chains and the transition to a circular economy, in particular through the use of biological industrial wastes as raw materials for alternative energy; waste management (separate collection, recycling, modern waste management methods); production of ecological goods / services, first of all - organic agriculture. It is proved that the role of small and medium-sized businesses is extremely important in domestic organic entrepreneurship, and the production of organic products has significant potential for development and occupies a leading position among other areas of greening entrepreneurial activity. In particular, Ukraine ranks first in the Eastern European region in terms of organic arable land.
It is argued that the pace of eco-entrepreneurship in Ukraine is hampered by an imperfect legal framework, lack of funding and mechanisms to support and encourage entrepreneurs. It is determined that in order to overcome the constraints it is necessary to coordinate the interaction of all subjects of environmental activity, their consolidation on the formation of the national system of development of environmental entrepreneurship, the development of a strategy for innovative development of environmental entrepreneurship in Ukraine in the context of globalization challenges.
It is concluded that the development of environmental entrepreneurship has undeniable advantages, is oriented towards economic stability, is a strategic task for Ukraine and can count on the significant support of the European community and international organizations.

Keywords: environmental entrepreneurship; Green business; environmental goods; resource efficient and cleaner production; organic farming; circular economy.

References

1. National Institute for Strategic Studies (2018), “Analitychna dopovid' do Schorichnoho Poslannia Prezydenta Ukrainy do Verkhovnoi Rady Ukrainy “Pro vnutrishnie ta zovnishnie stanovysche Ukrainy v 2018 rotsi” [Analytical Report to the Annual Message of the President of Ukraine to the Verkhovna Rada of Ukraine “On Internal and External Situation of Ukraine in 2018], NISD, Кyiv, Ukraine.
2. The official site of Ukrainian Agribusiness Club (2018), “Doing Agribusiness In Ukraine”, available at: http://ucab.ua/files/Survey/Doing/DoingAgribusinessInUkraine_2018.pdf (Accessed 25 Fabruary 2020)
3. The official site of the Resource Efficient and Cleaner Production Centre (2019), “Eco-modernization of Ukrainian industry”, available at: http://www.recpc.org/publications-ua/ (Accessed 25 Fabruary 2020)
4. Ostrovs'kyj, I. A. Yur'ieva, S. Yu. Koiuda, O. P. and Slavuta, O. I. (2019), “Innovative entrepreneurship in the field of household waste management: the international context and regional features of Ukraine”, Investytsii: praktyka ta dosvid, vol.12, pp. 16–21.
5. The official site of the Ministry of Community and Territorial Development of Ukraine (2019), “Information on the implementation of modern methods and technologies in the field of household waste management”, available at: http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/terretory/informatsiya-shhodo-vprovadzhennya-suchasnih-metodiv-ta-tehnologiy-u-sferi-povodzhenya-z-pobutovimi-vidhodami3/ (Accessed 26 Fabruary 2020)
6. Kaletnik, H. M. and Kozak, K. V. (2016), “Green business is an entrepreneurial perspective”, Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktual'ni pytannia nauky i praktyky, vol.12, p. 36.
7. Kucherenko, O. Marushevs'kyj H. and Khikman D. (2017), “Zelenyj” biznes dlia malykh i serednikh pidpryiemstv” [Green business for small and medium enterprises], Federatsiia kanads'kykh munitsypalitetiv. Proekt mizhnarodnoi tekhnichnoi dopomohy «Partnerstvo dlia rozvytku mist», Kyiv, Ukraine.
8. Biofuel Materials Exchange in Ukraine (2019), “Overview of the biofuel market in Ukraine”, available at: https://drovnik.ua/pochitat/sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya-rynka-tverdogo-biotopliva-v-ukraine-45 (Accessed 27 Fabruary 2020)
9. The official site of Federation of Organic Movement of Ukraine (2019), “Organic in Ukraine”, available at: http://organic.com.ua/uk/ homepage/2019-01-26-13-42-29 (Accessed 5 March 2019)
10. The official site of ISO (2018), “ISO Survey of certifications to management system standards”, available at: https://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=18808772&objAction=browse&viewType=1 (Accessed 25 Fabruary 2020)
11. The official site of Eurostat Statistics Explaied (2020), “Environmental economy – statistics by Member State”, available at: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Environmental_economy_%E2%80%93_statistics_by_Member_State. (Accessed 27 Fabruary 2020)
12. The official site of the Ellen MacArthur Foundation (2020), available at: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/ (Accessed 27 Fabruary 2020)
13. EaP GREEN (2018), Perspektyvy rozvytku «zelenoi» ekonomiky v Ukraini: analitychnyj ohliad [Prospects for Green Economy Development in Ukraine: An Analytical Review], UNDP-led Greening Economy Program (EaP GREEN), Zheneva-Kyiv.
14. Bacchus, J. (2018), Triggering the Trade Transition:The G20’s Role in Reconciling Rules for Trade and Climate Change White Paper, ICTSD, Geneva, Switzerland.
15. Berle, G. (1991), The Green Entrepreneur: Business Opportunities That Can Save the Earth and Make You Money Liberty, Hall Press, Blue Ridge Summit, USA.
16. The official site of Eurostat Statistics Explaied (2020), “Environmental goods and services sector”, available at: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/ Environmental_goods_and_services_sector (Accessed 25 Fabruary 2020)
17. The official site of Plunkett Research (2019), “Green Technology (GreenTech), Clean Technology (CleanTech), & Sustainability Market Research”, available at: https://www.plunkettresearch.com/industries/green-technology-greentech-cleantech-market-research/ (Accessed 25 Fabruary 2020)
18. Online Browsing Platform (OBP) (2019), “Environmental management systems — Guidelines for a flexible approach to phased implementation”, available at: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:14005:ed-2:v1:en (Accessed 26 Fabruary 2020)
19. Kisliakova, N. Pavliska, O. and Mtibelashvili, T. (2007), “Umwelttechnikmärkte in ausgewählten GUS-Ländern: Russland, Ukraine, Georgien”, Austrian Society for Environment and Technology (OGUT), Pressegespräch, available at: https://www.oegut.at/downloads/pdf/praes_ee_up5-pressegespraech.pdf (Accessed 25 Fabruary 2020)
20. Savchuk, S. (2019), “Ukraine: Energy Efficiency and Renewable Energy”, available at: https://saee.gov.ua/uk/documents/2386 (Accessed 25 Fabruary 2020)
21. Schaltegger, S. (2002), “A framework for ecopreneurship”. Greener Management International, vol. 38, pp.45–58, available at: https://doi.org/10.9774/GLEAF.3062.2002.su.00006 (Accessed 25 Fabruary 2020)
22. Willer, H. and Lernoud, J. (2018), The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging trends 2018, FiBL&IFOAM – Organic International. Medienhaus Plump, Germany.

№ 3 2020

Дата публікації: 2020-03-27

Кількість переглядів: 4554

Відомості про авторів

Є. П. Желібо

д. х. н., професор, професор кафедри товарознавства та техногенно-екологічної безпеки,Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

Ye. Zhelibo

Doctor of Chemical Sciences, Professor,Professor of the Department of Сommodity Science and Technogenic and Ecological Safety,University of State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

ORCID:

0000-0001-5828-6396


Л. П. Гацька

к. е. н., доцент, доцент кафедри екологічного менеджменту та підприємництва,Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

L. Hatska

PhD in Economics, Docent of Department of Environmental Management and Entrepreneurship,Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

ORCID:

0000-0003-1704-1768


Т. О. Мурована

к. е. н., доцент, доцент кафедри екологічного менеджменту та підприємництва,Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

T. Murovana

PhD in Economics, Docent of Department of Environmental Management and Entrepreneurship,Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

ORCID:

0000-0001-6285-7681

Як цитувати статтю

Желібо Є. П., Гацька Л. П., Мурована Т. О. Перспективи розвитку екологічного підприємництва в Україні. Ефективна економіка. 2020. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7692 (дата звернення: 11.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.1

Zhelibo, Ye., Hatska, L. and Murovana, T. (2020), “Development prospects of environmental entrepreneurship in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7692 (Accessed 11 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.1

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.