EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ
О. В. Гончаренко, Т. М. Самілик, Ю. В. Теслюк

DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.16

УДК: 339.137.2:332.133.6

О. В. Гончаренко, Т. М. Самілик, Ю. В. Теслюк

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Анотація

У статті визначені інституціональні детермінанти та здійснено оцінку стану інституціонального забезпечення розвитку інновацій в агропромисловому виробництві. Теоретико-методологічною основою дослідження є системний підхід до дослідження інституціонального забезпечення розвитку інновацій в агропромисловому виробництві.
Констатовано, що реальному запровадженню інноваційного розвитку агропромислового виробництва протидіє нестабільність і неефективність нормативно-правового регламентування, відсутність дієвого інфраструктурного й організаційно-економічного забезпечення галузі.
Встановлено, що формування інституціонального забезпечення інноваційного розвитку пов’язане зі створенням ефективних інститутів й інституцій. Критерієм ефективності є умова набуття сукупністю інститутів й інституцій ознак системності, комплементарності.
Аргументовано, що інституціоналізація інноваційного розвитку є процесом формування й функціонування базисних й інноваційних інститутів та інституцій. Визначено, що реалізація обґрунтованих альтернативних сценаріїв інноваційного розвитку має базуватись на відповідній концепції, яка націлена на оптимізацію ресурсів, акумулювання територіальних потенціалів і резервів, координацію і збалансування внутрішньогалузевих й міжгалузевих взаємодій.
Теоретичні та методологічні положення поглиблюють практичні засади інституціонального забезпечення розвитку інновацій в агропромисловому виробництві.

Ключові слова: агропромислове виробництво; інновація; інноваційний розвиток; інноваційна політика; інституціоналізація.

Література

1. Аналітична довідка щодо напрямів використання коштів, одержаних у результаті трансферу технологій, створених за рахунок коштів державного бюджету. – Режим доступу : https://mon.gov.ua › 2019/05/03 › dovidka052019
2. Інноваційна Україна 2020 : національна доповідь ; [за заг. ред. В.М. Гейця та ін.]. К. : НАН України, 2015. - 336 с.
3. Малік М.Й. Інститути й інституції у розвитку інтеграційних процесів в аграрній сфері / М.Й. Малік, О.Г. Шпикуляк, О.Ю. Лузан. Економіка АПК. 2013. - № 4. С.86-92.
4. Мельник О. Г. Формування методологічних підходів у дослідженнях інновацій та інноваційного розвитку. Актуальні проблеми економіки. 2011. № 6(120). С.18-25.
5. Нестеренко А. Современное состояние и основные проблемы институционально-эволюционной теории. Вопросы экономики. 1997. №3. С.42–57.
6. Саблук П.Т. Інноваційна діяльність в аграрній сфері: інституціональний аспект: монографія / П.Т. Саблук, О.Г. Шпикуляк, Л.І. Курило. – К. : ННЦ ІАЕ, 2010. 706 с.
7. Тарасевич В.Н. О синергетике инноваций. Бюлетень міжнародного нобелівського економічного форуму. 2008. № 1. Д.:Вид-во ДУЕП. С. 224-232.
8. Федулова Л. Інноваційний розвиток: еволюція поглядів та проблеми сучасного усвідомлення. Економічна теорія. 2013. № 2. С.28-45.
9. Шубравська О.В. Перспективи модернізації аграрного сектору України [Текст] / О.В. Шубравська, К.О.Прокопенко. Економіка України. 2013. № 8 (261). – С.64-76.
10. Denzau, A., North, D. Shared Mental Models: Ideologies and Institutions? Kyklos. 1994. Vol. 47. - № 1. - P. 3-31.
11. Hodgson G. M. The Approach of Institutional Economics. Journal of Economic Literature. 1998. Vol. 36. № 1. P. 166¬-192.
12. Шумпетер Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. - М. : ЭКСМО, 2007. - 864 с.
13. Svitlana Khalatur, Zenon Stachowiak, Kateryna Zhylenko, Oksana Honcharenko and Oleksandr Khalatur (2019). Financial instruments and innovations in business environment: European countries and Ukraine. Investment Management and Financial Innovations, 16(3), 275-291. http://dx.doi.org/10.21511/imfi.16(3).2019.25
14. Халатур С.М., Демчук Н.І., Хідірян М.О. Теоретичні основи аналізу фінансового стану сільськогосподарських підприємств. Економіка та суспільство. 2017. № 9. С. 396–400.

O. Honcharenko, Т. Samilyk, Yu. Teslyuk

INSTITUTIONAL DETERMINANTS OF INNOVATION DEVELOPMENT IN AGRICULTURAL PRODUCTION

Summary

The article identifies institutional determinants and assesses the state of institutional support for the development of innovations in agro-industrial production.
The theoretical and methodological basis of the research is a systematic approach to the research of institutional support for the development of innovations in agro-industrial production. Structural and functional analysis was used to identify institutional determinants and justify the elements of institutional support.
It is stated that the real introduction of the innovative development of agro-industrial production is counteracted by the instability and inefficiency of the regulatory and legal regulation, the lack of effective infrastructure and organizational and economic support of the industry. The introduction of institutional design with creation of transitional forms of agronomy realization, strategic planning and programming of innovative development, infrastructure support of innovation transfer is substantiated.
It is established that the formation of institutional support for innovative development is associated with the creation of effective institutions and institutions. The criterion of efficiency is the condition of acquiring a set of institutions and institutions of signs of systematic, complementary.
It is argued that the institutionalization of innovation development is the process of formation and functioning of basic and innovative institutions and institutions. It is determined that the implementation of sound alternative scenarios of innovative development should be based on the appropriate concept, which is aimed at optimization of resources, accumulation of territorial potentials and reserves, coordination and balancing of intra-industry and inter-industry interactions. It is proved that the success and efficiency of the conceptual model implementation is achieved by the minimum number of coordination stages, as well as the decision-making centers; specification of contribution and resources, elements and subsystems in their conceptual unity.
Theoretical and methodological provisions deepen the practical foundations of institutional support for the development of innovations in agro-industrial production.

Keywords: agro-industrial production; innovation; innovative development; innovation policy; institutionalization.

References

1. Ministry of Education and Science of Ukraine (2019), “Analytical help on the directions of use of funds obtained as a result of the transfer of technologies created at expense of the state budget”, available at: https://mon.gov.ua › 2019/05/03 › dovidka052019 (Accessed 10 Dec 2019).
2. Heyets, V.M. (2015), Innovatsiina Ukraina 2020 [Innovative Ukraine 2020], NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine.
3. Malik, M.U. Shpikyliak, O.G. and Lyzan O.Y. (2013), “Institutes and institutions in the development of integration processes in agriculture”, Ekonomica APK, vol. 4, pp.86-92.
4. Melnik, O. (2011), “Formation of methodological approaches in innovation research and innovation”, Aktualnі problemi economyki, vol. 6, 18-25.
5. Nesterenko, A. (1997), “Current state and main problems of institutional and evolutionary theory”, Voprosi economyki, vol. 3, pp.42-57.
6. Sabluk, P.T. Shpikuliak, O.G. and Kurilo, L.I. (2010), Innovatiinai diulnist v agrarnii sferi:instutusionalnii aspekt [Innovation activities in the agricultural sector: institutional aspects], NNZ IAE, Kyiv, Ukraine.
7. Tarasevich, V. (2008), “About the synergy of innovation”, Bulletin of the International Nobel Economic Forum, vol.1, pp.224-232.
8. Fedulova, L. (2013), “Innovative development: the evolution of attitudes and awareness of the problems of modern”, Ekonomichna teoria, vol. 2, pp.28-45.
9. Shybravska, O.B. & Prokopenko, K.O. (2013), “Prospects for the modernization of the agricultural sector of Ukraine”, Ekonomica Ukrainy, vol. 8, 64-76.
10. Denzau, A., North, D. (1994), “Shared Mental Models: Ideologies and Institutions?”, Kyklos, vol. 47, no 1, pp. 3-31.
11. Hodgson, G. M. (1998), “The Approach of Institutional Economics”, Journal of Economic Literature, vol. 36, no 1, pp. 166-192.
12. Schumpeter, J. (2007), Teoriya Ekonomicheskogo Razvitiya. Kapitalizm, Sotsializm i Demokratiya [The Theory of Economic Development, Capitalism, Socialism, and Democracy], Eksmo, Moscow, Russia.
13. Khalatur, S. Stachowiak, Z. Zhylenko, K. Honcharenko O. and Khalatur O. (2019), “Financial instruments and innovations in business environment: European countries and Ukraine”, Investment Management and Financial Innovations, Vol. 16(3), pp. 275-291. http://dx.doi.org/10.21511/imfi.16(3).2019.25
14. Khalatur, S.M. Demchuk, N.I., Khidiryan, M.O. (2017), “Theoretical basis of financial status analysis of agricultural enterprises”, Economics and society, Vol. 9, pp. 396–400.

№ 12 2019

Дата публікації: 2019-12-27

Кількість переглядів: 7327

Відомості про авторів

О. В. Гончаренко

д. е. н., професор, професор кафедри економіки,Дніпровський державний аграрно-економічний університет

O. Honcharenko

Doctor of Economic Sciences, Рrofessor, Рrofessor of Economics Department, Dnipro State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0001-6410-4966


Т. М. Самілик

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Т. Samilyk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of Economics, Dnipro State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0002-5068-7440


Ю. В. Теслюк

аспірант кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Yu. Teslyuk

PhD student in the Department of Economics, Dnipro State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0003-4855-7281

Як цитувати статтю

Гончаренко О. В., Самілик Т. М., Теслюк Ю. В. Інституціональні детермінанти розвитку інновацій в агропромисловому виробництві. Ефективна економіка. 2019. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7698 (дата звернення: 23.07.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.16

Honcharenko, O., Samilyk, Т. and Teslyuk, Yu. (2019), “Institutional determinants of innovation development in agricultural production”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7698 (Accessed 23 Jul 2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.12.16

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.