EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОЇ ГЕОПОЛІТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ
О. О. Плахотнік, І. М. Чернявська

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.3

УДК: 330.341

JEL: C43; M11

О. О. Плахотнік, І. М. Чернявська

МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОЇ ГЕОПОЛІТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ

Анотація

Вихід України на траєкторію сталого розвитку потребує дієвих механізмів управління, спрямованих на суттєве зростання інноваційної активності, інтелектуалізацію основних факторів виробництва, а також формування таких виробничо-економічних систем, які здатні на інноваційній основі забезпечувати приріст ВВП та нову якість життя населення. Наукові положення щодо проблем розробки механізмів управління сталим розвитком підприємств реального сектора економіки достатньо обґрунтовано наведено в наукових працях відомих вчених. Окрім підходів щодо визначення елементів механізмів управління підприємством на інноваційних засадах, в теорії й практиці управління розроблено безліч підходів щодо забезпечення сталості промислових підприємств як підґрунтя конкурентоспроможності національної економіки. Проте, висвітлення питань, пов’язаних з формуванням механізму забезпечення сталого розвитку підприємств в умовах нестабільної геополітичної ситуації, має певні прогалини. Тому надзвичайно актуальним є питання удосконалення механізму управління сталим розвитком підприємств в аспекті цілісного підходу щодо їхнього функціонування в національній економіці та забезпечення синергетичного ефекту у вирішенні стратегічних завдань реального сектора економіки держави.
Метою дослідження є удосконалення теоретико-методичних засад концепції формування механізму забезпечення сталого розвитку промислових підприємств України в умовах нестабільної геополітичної ситуації.
Виділено методи та інструменти управління стійким розвитком, що дозволяють визначити джерела, характер та напрями змін для забезпечення стійкості; набуло подальшого розвитку визначення категорії «механізм управління сталим розвитком»; проведено аналіз щодо місць, які на теперішній час займає Україна у міжнародних рейтингах за основними економічними показниками; удосконалено механізм управління сталим розвитком промислових підприємств, який сприятиме підвищенню на інноваційній основі рівня конкурентоспроможності національної економіки і якості життя населення відповідно до світових трансформаційних тенденцій.

Ключові слова: механізм управління; сталий розвиток; конкурентоспроможність; промислові підприємства; кількісні індикатори.

Література

1. Пакулін С. Л., Пакуліна А.А. Управління сталим розвитком сучасного підприємства. Траектория науки. 2016. № 3(8). С. 201–217.
URL: http://pathofscience.org/index.php/ps/article/view/50 (дата звернення: 24.02.2020).
2. Baumol, J. William, (1977). Economic Theory and Operations Analysis, 4th ed. Enlewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
3. Beer, S. & Wiley, J. (1968). Cybernetics and management. New York: Stafford.
4. Freeman, C. (1995). The “National System of Innovation” in historical perspective. Cambridge Journal of Economics, 19, 5-24.
5. Квятковська Л.А. Реалізація принципів концепції сталого розвитку в діяльності підприємства. Вісник соціально-економічних досліджень. 2013. №1. С. 85–89.
6. Cavaco, N.M. & Machado, V.C. (2015). Sustainable competitiveness based on resilience and innovation – An alternative approach. International journal Management Science and Engineering Management, 10, 155-164. DOI: https://doi.org/10.1080/17509653.2014.975165
7. Прокопенко О., Курбатова Т., Бабенко В. Устойчивое развитие предприятия, региона, общества: инновационные подходы к обеспечению: монография. Польща : Drukarnia i Studio Graficzne Omnidium, 2014. 474 с.
8. Beer, M. (2009). High commitment, high performance: how to build a resilient organization for sustained advantage. United States: John Wiley & Sons, Inc.
9. Silvestre, Bruno S., & Tirca, Diana Mihaela (2019). Innovations for sustainable development: Moving toward a sustainable future. Journal of cleaner production, 208, 325-332.
10. Загорський В.С. Концептуальні основи формування системи управління сталим розвитком еколого-економічних систем: монографія. Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2018. 336 с.
11. Nwabueze, U., & Mileski, J. (2018). Achieving competitive advantage through effective communication in a global environment. Journal of International Studies, 11(1), 50-66. DOI: http://doi:10.14254/2071-8330.2018/11-1/4
12. Наукова та інноваційна діяльність України. 2018: статистичний збірник / Державна служба статистики України. Київ, 2019. С. 65–73.
13. Офіційний сайт Державної служби статистики України, URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 26.02.2020).
14. Index of Economic Freedom (2019), “Country Rankings“, URL: http://www.heritage.org/index/ (дата звернення: 26.02.2020).
15. The Global Competitiveness Index (2018), “The Global Competitiveness Report 2017-2018“, URL: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index/ (дата звернення: 26.02.2020).
16. Doing Business (2020), “Comparing Business Regulation in 190 Economies“, URL: http://doingbusiness.org/ (дата звернення: 26.02.2020).
17. The Global Enabling Trade Report (2016), “Enabling Trade Index“, URL: http://www.weforum.org/getr (дата звернення: 26.02.2020).
18. The World Bank (2019), “World Bank Annual Report 2019“, URL: http://worldbank.org/ (дата звернення: 26.02.2020).
19. Environmental Performance Index (2019), “Global metrics for the environment“, URL: http://epi.envirocenter.yale.edu/ (дата звернення: 26.02.2020).
20. United Nations Development Programme Human Development Reports (2019), “Latest Human Development Index (HDI) Ranking“, URL: http://hdr.undp.org/ (дата звернення: 26.02.2020).
21. Social Progress Index (2019), “Toward Better Data for the Social Progress Index“, available at: http://www.socialprogressindex.com/ (дата звернення: 26.02.2020).
22. United Nations Development Programme (2019), “Education Index 2019“, URL: http://gtmarket.ru/ratings/education-index/education-index-info (дата звернення: 26.02.2020).
23. The World Bank (2019), “World Development Indicators Statistical Tables“, URL: http://data.worldbank.org/ (дата звернення: 26.02.2020).
24. The Global Innovation Index (2019), “Global Innovation Index Report 2019“, URL: http://www.globalinnovationindex.org/ (дата звернення: 26.02.2020).
25. World Intellectual Property Organization (2020),“The World Intellectual Property Report 2019“, URL: http://www.wipo.int/ (дата звернення: 26.02.2020).
26. National Center for Science and Engineering Statistics (2018), “Research Areas“, URL: http://www.nsf.gov/statistics/ (дата звернення: 26.02.2020).
27. UNESCO UIS (2019), “Data for the Sustainable Development Goals“, URL: http://www.uis.unesco.org/ (дата звернення: 26.02.2020).
28. The Worldwide Governance Indicators (2020), “Interactive data access“, URL: http://info.worldbank.org/governance/wgi/ (дата звернення: 26.02.2020).
29. Fragile States Index (2018), “Measuring Fragility Risk and Vulnerability in 178 Countries“, URL: www.fragilestatesindex.org (дата звернення: 26.02.2020).
30. Global Peace Index (2018), “Positive Peace Index“, URL: http://www.visionofhumanity.org/ (дата звернення: 26.02.2020).
31. Freedom House (2020), “Freedom in the World 2020: A Leaderless Struggle for Democracy“, URL: http://freedomhouse.org/ (дата звернення: 26.02.2020).
32. Transparency International the Global coalition against corruption (2019), “Corruption Perceptions Index 2019“, URL: http://cpi.transparency.org/ (дата звернення: 26.02.2020).

O. Plakhotnik, I. Chernyavs'ka

THE MECHANISM OF ENSURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF UKRAINE'S INDUSTRY IN AN UNSTABLE GEOPOLITICAL SITUATION

Summary

Ukraine's entry into the stable development trajectory requires effective management mechanisms aimed at significant growth of innovation activity, intellectualization of the main production factors, as well as the formation of such production and economic systems that are capable of providing GDP growth and new quality of life on an innovative basis.
Scientific provisions on the problems of developing mechanisms for managing the stable development of enterprises in the real sector of economy are sufficiently substantiated in the scientific works of famous scientists. Many approaches have been developed in the theory and practice of governance to ensure the sustainability of industrial enterprises as a basis for the competitiveness of the national economy. However, there are some gaps in the coverage of issues related to the formation of a mechanism for ensuring the sustainable development of enterprises in an unstable geopolitical situation. Therefore, the issue of improving the mechanism for managing the stable development of enterprises in the aspect of a holistic approach to their functioning in the national economy and ensuring synergetic effect in solving strategic problems of the real sector of the state economy is extremely urgent.
The purpose of the study is to improve, on the basis of the systematic approach, the theoretical and methodological principles of the concept of forming a mechanism for ensuring the sustainable development of industrial enterprises of Ukraine in an unstable geopolitical situation, the implementation of which will increase the level of competitiveness of the real sector of the country's economy.
Theoretical and methodological basis of the work is a set of principles and methods of scientific research: principles of system analysis, systematization and theoretical generalization, methods of comparative analysis, structural and functional analysis, comparative and content analysis, system-dynamic approach.
Stable development management techniques and tools are specified to identify the sources, nature and directions of change to ensure sustainability; the definition of the “stable development management mechanism” category was further developed; analysis of the places currently occupied by Ukraine in international rankings by major economic indicators; the mechanism for managing the stable development of industrial enterprises has been improved, which will help to increase, on an innovative basis, the level of competitiveness of the national economy and the quality of life of the population in accordance with world transformation trends.
The most important characteristic of industrial enterprises operating in an unstable environment is stable development. In terms of sustainability, enterprises have advantages over other entities in attracting investments, implementing STP results, and so on. The higher the level of sustainability of an industrial enterprise, the less it depends on the unexpected change in the external environment. The high degree of competitiveness of industrial enterprises and the country as a whole is characterized by the existence of formation mechanisms and ensuring conditions, means that underlie their development and increase of well-being of the population. However, the analysis of the places currently occupied by Ukraine in the ratings of international organizations on the major economic performance, unfortunately, indicate its low level of development. Therefore, the implementation of our mechanism of ensuring stable development of Ukrainian enterprises will help to solve this extremely acute problem.

Keywords: sustainable development; competitiveness; industrial enterprises; quantitative indicators.

References

1. Pakulin, S.L. and Pakulina, A.A. (2016), “Management of Stable Development of Modern Enterprise”, Trajectory of Science, [Online], vol. 3(8), available at: http://pathofscience.org/index.php/ps/article/view/50 (Accessed 24 February 2020).
2. Baumol, J. and William, (1977), Economic Theory and Operations Analysis, 4th ed., Prentice-Hall, Enlewood Cliffs, N.J., USA.
3. Beer, S. and Wiley, J. (1968), Cybernetics and management, Stafford, New York, US.
4. Freeman, C. (1995), “The National System of Innovation in historical perspective”, Cambridge Journal of Economics, vol. 19, рр. 5–24.
5. Kviatkovskaya, L.A. (2013), “Realization of the concept principles of stable development in enterprise activity”, Bulletin of socio-economic research, vol. 1, рр. 85–89.
6. Cavaco, N.M. and Machado, V.C. (2015), “Sustainable competitiveness based on resilience and innovation – An alternative approach”, International journal Management Science and Engineering Management, vol. 10, рр. 155–164. DOI: https://doi.org/10.1080/17509653.2014.975165
7. Prokopenko, O. Kurbatova, T. and Babenko, V. (2014), Ustojchivoe razvitie predprijatija, regiona, obshhestva: innovacionnye podhody k obespecheniju: monografija [Stable development of enterprise, region, society: innovative approaches to providing: monograph], Drukarnia an Studio Graficzne Omnidium, Poland.
8. Beer, M. (2009), High commitment, high performance: how to build a resilient organization for sustained advantage, John Wiley & Sons Inc., US.
9. Silvestre, Bruno S., and Tirca, D. M. (2019), “Innovations for sustainable development: Moving toward a sustainable future”, Journal of cleaner production, vol. 208, рр. 325–332.
10. Zagorsky, V.S. (2018), Kontseptual'ni osnovy formuvannia systemy upravlinnia stalym rozvytkom ekoloho-ekonomichnykh system: monohrafiia [Conceptual bases for the formation of a sustainable development management system for ecological and economic systems: monograph], LRIDA NADU, Lviv, Ukraine.
11. Nwabueze, U. and Mileski, J. (2018), “Achieving competitive advantage through effective communication in a global environment”, Journal of International Studies, vol. 11(1), рр. 50–66. DOI: http://doi:10.14254/2071-8330.2018/11-1/4
12. State Statistics Service of Ukraine (2019), Naukova ta innovatsijna diial'nist' Ukrainy. 2018. Statystychnyj zbirnyk [Research and innovation activity in Ukraine 2018. Statistical yearbook], Derzhkomstat, Кyiv, Ukraine.
13. The official site of State Statistics Service of Ukraine (2019), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 26 February 2020).
14. Index of Economic Freedom (2019), “Country Rankings“, available at: http://www.heritage.org/index/ (Accessed 26 February 2020).
15. The Global Competitiveness Index (2018), “The Global Competitiveness Report 2017-2018“, available at: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index/ (Accessed 26 February 2020).
16. Doing Business (2020), “Comparing Business Regulation in 190 Economies“, available at: http://doingbusiness.org/ (Accessed 26 February 2020).
17. The Global Enabling Trade Report (2016), “Enabling Trade Index“, available at: http://www.weforum.org/getr (Accessed 26 February 2020).
18. The World Bank (2019), “World Bank Annual Report 2019“, available at: http://worldbank.org/ (Accessed 26 February 2020).
19. Environmental Performance Index (2019), “Global metrics for the environment“, available at: http://epi.envirocenter.yale.edu/ (Accessed 26 February 2020).
20. United Nations Development Programme Human Development Reports (2019), “Latest Human Development Index (HDI) Ranking“, available at: http://hdr.undp.org/ (Accessed 26 February 2020).
21. Social Progress Index (2019), “Toward Better Data for the Social Progress Index“, available at: http://www.socialprogressindex.com/ (Accessed 26 February 2020).
22. United Nations Development Programme (2019), “Education Index 2019“, available at: http://gtmarket.ru/ratings/education-index/education-index-info (Accessed 26 February 2020).
23. The World Bank (2019), “World Development Indicators Statistical Tables“, available at: http://data.worldbank.org/ (Accessed 26 February 2020).
24. The Global Innovation Index (2019), “Global Innovation Index Report 2019“, available at: http://www.globalinnovationindex.org/ (Accessed 26 February 2020).
25. World Intellectual Property Organization (2020),“The World Intellectual Property Report 2019“, available at: http://www.wipo.int/ (Accessed 26 February 2020).
26. National Center for Science and Engineering Statistics (2018), “Research Areas“, available at: http://www.nsf.gov/statistics/ (Accessed 26 February 2020).
27. UNESCO UIS (2019), “Data for the Sustainable Development Goals“, available at: http://www.uis.unesco.org/ (Accessed 26 February 2020).
28. The Worldwide Governance Indicators (2020), “Interactive data access“, available at: http://info.worldbank.org/governance/wgi/ (Accessed 26 February 2020).
29. Fragile States Index (2018), “Measuring Fragility Risk and Vulnerability in 178 Countries“, available at: www.fragilestatesindex.org (Accessed 26 February 2020).
30. Global Peace Index (2018), “Positive Peace Index“, available at: http://www.visionofhumanity.org/ (Accessed 26 February 2020).
31. Freedom House (2020), “Freedom in the World 2020: A Leaderless Struggle for Democracy“, available at: http://freedomhouse.org/ (Accessed 26 February 2020).
32. Transparency International the Global coalition against corruption (2019), “Corruption Perceptions Index 2019“, available at: http://cpi.transparency.org/ (Accessed 26 February 2020).

№ 3 2020

Дата публікації: 2020-03-27

Кількість переглядів: 5332

Відомості про авторів

О. О. Плахотнік

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки та організації виробництва,Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське, Україна

O. Plakhotnik

Doctor of Economic Scinces, Professor,Head of the Department of Economics and Industry engineering,Dniprovsk state technical university, Kamianske, Ukraine

ORCID:

0000-0001-9717-2877


І. М. Чернявська

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та організації виробництва,Дніпровський державний технічний університет, м. Кам’янське, Україна

I. Chernyavs'ka

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics and Industry engineering,Dniprovsk state technical university, Kamianske, Ukraine

ORCID:

0000-0002-2954-1156

Як цитувати статтю

Плахотнік О. О., Чернявська І. М. Механізм забезпечення сталого розвитку промисловості України в умовах нестабільної геополітичної ситуації. Ефективна економіка. 2020. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7703 (дата звернення: 18.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.3

Plakhotnik, O. and Chernyavs'ka, I. (2020), “The mechanism of ensuring sustainable development of Ukraine's industry in an unstable geopolitical situation”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7703 (Accessed 18 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.