EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА ТА ІННОВАЦІЙНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ КРІЗЬ ПРИЗМУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
Н. М. Краус, К. М. Краус, О. В. Марченко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.5

УДК: 338.28+338.001.36

Н. М. Краус, К. М. Краус, О. В. Марченко

ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА ТА ІННОВАЦІЙНО-ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ КРІЗЬ ПРИЗМУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Анотація

У статті досліджено характерні особливості та розкрито зміст проривних технологій на основі реалізації моделі “інвестиції-вплив”. Проаналізовано показники України за світовим рейтингом цифрової конкурентоспроможності станом на 01.01.2016 р. та 01.01.2019 р.. В структурі показника знання простежується погіршення за інститутом навчання, освіта та наукова концентрація; за показником готовності до майбутнього, ситуація незмінна; показник технології, що розкривається через критерії нормативної бази, капіталу та технологічної основи, те ж є сталим.
Вказано компетенції, якими оволодіває індивідуум в ході навчання і роботи на цифровій платформі інноваційно-підприємницького університету, маючи такі фундаментальні знання: критичне мислення, кмітливість, вибір пріоритетів, фільтрація інформації, робота в команді, системне мислення, спілкування.
Аргументовано, що формування ефективно працюючої цифрової економіки можливе за умов напрацювання урядом інструментів наступних інноваційних досягнень: ріст використання Коботів, входження в промисловість штучного інтелекту, автономних речей, входження у промисловість технологій блокчейн.
Запропоновано авторське осмислення цифрової трансформації економіки України крізь зріз віртуально-реального кубічного простору. Визначено важливу роль становлення цифрової економіки, що формує принципово нові бізнес-моделі та постійно удосконалюється, впроваджуючи хмарні технології, штучний інтелект, нову віртуальну реальність, накопичує величезні обсяги даних (Big Data), які при досягненні критичної маси стають важливим її капіталом.
Авторами висловлено думку про те, що пріоритетними напрямами у розвитку цифрової економіки та інноваційно-підприємницьких університетів в ході становлення Індустрії 4.0 і надалі залишаються роботизація виробничих процесів, штучний інтелект, відцифрування інституту освіти та науки, запровадження цифрових технологій на всіх рівнях економічної агрегації, впровадження у промисловість технології блокчейн.

Ключові слова: віртуальна реальність; підприємницький університет; цифровий кубічний простір; Індустрія 4.0; цифрова конкурентоспроможність; цифрові технології; цифрова платформа.

Література

1. Айзексон, В. (2017), Інноватори: як група хакерів, геніїв та ґіків здійснила цифрову революцію. Київ: Видавництво “Наш формат”. 488 с.
2. Britchenko, I., Kraus, N., Kraus, K. (2019), University innovative hubs as points of growth of industrial parks of Ukraine. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики, 4 (31), С. 448-456.
3. Болдирєва, Л. М., Краус, Н. М., Краус, К. М. (2019), Цифрові компетенції в сфері вищої освіти: задум, реалізація, результат. Держава та регіон, Серія: Економіка та підприємництво, 1 (106), С. 4–9.
4. Голобородько, О. П., Краус, Н. М., Краус, К. М. (2019), Діагностика впливу R&D сектора вищої освіти на інновації підприємств в Україні. Ефективна економіка, 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6817 (Дата звернення: 05.01.2020).
5. Голобородько, О. П., Краус, Н. М., Краус, К. М. (2018), Цифрова економіка: тренди та перспективи авангардного характеру розвитку. Ефективна економіка, 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2018/8.pdf (Дата звернення: 11.01.2020).
6. Криворучко, О. С., Краус, Н. М., Краус, К. М. (2017), “Інноваційний ландшафт” у координатах світ-економіки. Глобальні та національні проблеми економіки, 16. URL: http://www.global-national.in.ua/issue-16-2017 (Дата звернення: 08.01.2020).
7. Краус К. М., Краус, Н. М. (2018), Цифровізація в умовах інституційної трансформації економіки: базові складові та інструменти цифрових технологій. Інтелект ХХІ століття, 1. С. 211–214.
8. Краус, К. М., Краус, Н. М. (2019), Ретроспектива і сучасність оподаткування в Україні та за кордоном: монографія. К.: Аграр Медіа Груп.
9. Краус, Н. М. (2019), Інноваційна економіка в глобалізованому світі: інституціональний базис формування та траєкторія розвитку: монографія. К.: Аграр Медіа Груп.
10. Краус, Н. М., Краус, К. М. (2016), Реалізація інноваційного проекту підприємницькою структурою в рамках дії “вітряка інновацій”. Економіст, 2. С. 4–8.
11. Краус, Н. М., Краус, К. М. (2018), Які зміни несе в собі “Індустрія 4.0” для економіки та виробництва? Формування ринкових відносин в Україні, 9 (208). С. 128–136.
12. Левчинський, Д. Л., Каширнікова, І. О., Кононова, О. Є. (2018), Аспекти розвитку цифрової економіки в Україні. Економічний простір, 139. С. 66-76.
13. Марченко, О. В., Краус, Н. М., Краус, К. М. (2020), Платформена економіка: наратив інноваційного становлення підприємницьких університетів та філософія розвитку на засадах цифровізації. Ефективна економіка, 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7566 (Дата звернення: 15.02.2020).
14. Саух, І. В., Шиманська, В. В., Момонт, Т. В. (2019), Цифрова економіка України: сучасний стан, тенденції, проблеми розвитку. Вісник Хмельницького національного університету, 2. С. 228–234.
15. Манжура, О. В., Краус, Н. М., Краус, К. М. (2019), Професії майбутнього у віртуальній реальності інноваційно-цифрового простору. БІЗНЕС ІНФОРМ, 1. С. 132–138.
16. Манжура, О. В., Краус, Н. М., Краус, К. М. (2019), Діагностика впливу досліджень та інноваційних розробок на трансфер технологій в Україні. Ефективна економіка, 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6873 (Дата звернення: 10.03.2020).
17. Манжура, О. В., Краус, Н. М., Краус, К. М. (2020), Екосистема гіг-економіки та підприємницького університету: еволюційна синергетика “вірусу інновацій” та “цифрового стрибка”. Ефективна економіка, 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7642 (Дата звернення: 02.03.2020).
18. Слободяник, Ю. Б. (2019), Імплементація міжнародних стандартів державного аудиту в умовах розвитку цифрової економіки та суспільства. Фінанси України, 2. С. 111–123.
19. Щеглюк, С. (2019), Морфологія цифрової економіки: особливості розвитку та регулювання цифрових технологічних платформ. Науково-аналітична записка. URL: http://ird.gov.ua/irdp/e20190301.pdf (Дата звернення: 04.02.2020).
20. Юрчак, О. (2020), Україна вперше представить національний стенд Індустрії 4.0 на Hannover Messe 2020. URL: https://industry4-0-ukraine.com.ua/2020/03/01/1st-national-booth-of-ukraine-on-hannover-messe/ (Дата звернення: 03.03.2020).
21. World Competitiveness digital ranking 2018 results. URL: https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-digital-competitiveness-rankings-2018/ (Дата звернення: 23.01.2020).
22. Landscape Industry 4.0 in Ukraine (2019), Аналітичний огляд інноваторів та стану інновацій в Україні в сфері Індустрії 4.0. Довідкове видання. АППАУ.

N. Kraus, K. Kraus, O. Marchenko

DIGITAL ECONOMY AND INNOVATION-ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY IN THE LIGHT OF COMPETITIVENESS

Summary

The article investigates features and content of breakthrough technologies based on the implementation of the investment-impact model. Indicators of Ukraine according to global digital competitiveness rating as of 01.01.2016 and 01.01.2019 are analyzed. In the structure of knowledge index, the deterioration of the Institute of Education, Education and Scientific Concentration is traced; in terms of readiness for future, the situation is unchanged; the indicator of technology disclosed through the criteria of regulatory framework, capital and technological basis is same.
The competencies that an individual possesses in the course of training and work on digital platform of innovation-entrepreneurial university are indicated, having the following basic knowledge: critical thinking, ingenuity, choice of priorities, filtering information, teamwork, systemic thinking, communication.
It is argued that formation of an effective digital economy is possible under the conditions of government’s development of instruments of the following innovative achievements: growth of the use of Cobots, entry into the artificial intelligence industry, autonomous things, entry into blockchain technology industry.
Author’s understanding of digital transformation of Ukrainian economy through the section of a virtual-real cubic space is offered. The important role of becoming digital economy is defined, which forms fundamentally new business models and is constantly being improved by introducing cloud technologies, artificial intelligence, new virtual reality, and accumulating huge amounts of data (Big Data), which become critical capital when it reaches critical mass.
Authors argue that the priority areas in the development of digital economy and innovation-entrepreneurial universities in the process of becoming Industry 4.0 continue to be the robotization of production processes, artificial intelligence, digitization of the Institute of Education and Science, the introduction of digital technologies at all levels of economic aggregation, blockchain technology industry.

Keywords: virtual reality; business university; digital cubic space; Industry 4.0; digital competitiveness; digital technologies; digital platform.

References

1. Aizeskon, V. (2017), Innovatory: yak hrupa khakeriv, heniiv ta gikiv zdiisnyla tsyfrovu revoliutsiiu [Innovators: as a group of hackers, geniuses and geeks, the digital revolution has taken place]. Our Format, Kyiv, Ukraine.
2. Britchenko, I., Kraus, N., Kraus, K. (2019), “University innovative hubs as points of growth of industrial parks of Ukraine”, Financial and credit activities: problems of theory and practice, no. 4 (31), pp. 448-456.
3. Boldyreva, L. M., Kraus, N. M., Kraus, K. M. (2019), “Digital competencies in higher education: design, implementation, result”, Derzhava ta region. Seriya: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, vol. 1 (106), pp. 4–9.
4. Holoborodko, O. P., Kraus, N. M., Kraus, K. M. (2019), “Diagnosis of the impact of higher education R&D on enterprise innovation in Ukraine”, Efectyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6817 (Accessed 5 Jan 2020).
5. Holoborodko, O. P., Kraus, N. M., Kraus, K. M. (2018), “The digital economy: trends and prospects for the avant-garde nature of development”, Efectyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2018/8.pdf (Accessed 11 Jan 2020).
6. Kryvoruchko, O. S., Kraus, N. M., and Kraus, K. M. (2017), “Innovative landscape” in the coordinates of the world economy”, Hlobalni ta nashionalni problem ekonomiky, [Online], vol. 16, available at: http://www.global-national.in.ua/issuje-16-2017 (Accessed 8 Jan 2020).
7. Kraus, N. M., Kraus, K. M. (2018), “Digitalization in the context of the institutional transformation of the economy: the basic components and tools of digital technologies”, Intelect XXI stolittia, no. 1, pp. 211–214.
8. Kraus, K. M., Kraus, N. M. (2019), Retrospektyva i suchasnist opodatkuvannia v Ukraini ta za kordonom [Retrospective and contemporary taxation in Ukraine and abroad], Kyiv: Agrar Media Group.
9. Kraus, N. M. (2019), “Innovative economy in a globalized world: institutional basis of formation and development trajectory”, Kyiv: Agrar Media Group.
10. Kraus, K. M., Kraus, N. M. (2016), “Implementation of an innovation project by an entrepreneurial structure within the framework of “windmill of innovation” action”, Ekonomist, vol. 2, pp. 4–8.
11. Kraus, K. M., Kraus, N. M. (2018), “What changes does Industry 4.0 bring to the economy and manufacturing?”, Formuvannia rynkovukh vidnosyn v Ukraini, vol. 9 (208), pp. 128–136.
12. Levchynskyi, D. L., Kashyrnikova, I. O., Kononova, O. Ye. (2018), “Aspects of digital economy development in Ukraine”, Ekonomichnyi prostir, vol. 139, pp. 66-76.
13. Marchenko, O. V., Kraus, K. M., Kraus, N. M. (2020), “Platform economy: a narrative of innovative-entrepreneurial universities and a digitized development philosophy”, Efectyvna ekonomika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7566 (Accessed 30 Jan 2020).
14. Saukh, I. V., Shymanska, V. V., Momont, T. V. (2019), “Digital economy of Ukraine: current state, trends, development problems”, Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, vol. 2, pp. 228–234.
15. Manzhura, O. V., Kraus, N. M., and Kraus, K. M. (2019), “The professions of the future in the virtual reality of the innovation-digital space”, Biznes Inform, vol. 1, pp. 132–138.
16. Manzhura, O. V., Kraus, N. M., and Kraus, K. M. (2019), “Diagnosis of the impact of research and innovation on technology transfer in Ukraine”, Efectyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6873 (Accessed 10 Jan 2020).
17. Manzhura, O. V., Kraus, N. M., and Kraus, K. M. (2020), “Ecosystem of Gig-economics and entrepreneurial university: evolutionary synergy of “virus innovation” and “digital jump”, Efectyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7642 (Accessed 02 March 2020).
18. Slobodianyk, Yu. B. (2019), “Implementation of international standards of state audit in the conditions of development of digital economy and society”, Finansy Ukrainy, vol. 2, pp. 111–123.
19. Shchehliak, S. (2019), “The morphology of digital economy: features of the development and regulation of digital technology platfor”. Naukovo-analitychna zapyska, [Online], available at: http://ird.gov.ua/irdp/e20190301.pdf (Accessed 04 Feb 2020).
20. Yurchak, O. (2020), “Ukraine will present for the first time an industry stand at Industry 4.0 at Hannover Messe 2020”, [Online], available at: https://industry4-0-ukraine.com.ua/2020/03/01/1st-national-booth-of-ukraine-on-hannover-messe/ (Accessed 03.03.2020).
21. World Competitiveness digital ranking 2018 results (2020), [Online], available at: https://www.imd.org/wcc/world-competitiveness-center-rankings/world-digital-competitiveness-rankings-2018/ (Accessed 23 Jan 2020).
22. Landscape Industry 4.0 in Ukraine (2019), Analytical Review of Innovators and the State of Innovation in Ukraine in Industry 4.0, Reference edition, APAPU, Kyiv.

№ 3 2020

Дата публікації: 2020-03-27

Кількість переглядів: 3693

Відомості про авторів

Н. М. Краус

д. е. н., доцент, професор кафедри фінансів та економіки,Київський університет імені Б. Грінченка

N. Kraus

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,Professor of the Department of Finance and Economics, Borys Grinchenko Kyiv University

ORCID:

0000-0001-8610-3980


К. М. Краус

к. е. н., доцент кафедри управління, Київський університет імені Б. Грінченка

K. Kraus

PhD in Economics, Senior Lecturer of the Department of Management,Borys Grinchenko Kyiv University

ORCID:

0000-0003-4910-8330


О. В. Марченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і логістики,Національний університет “Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка”

O. Marchenko

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor at the Department of Management and Logistics,National University “Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic”

Як цитувати статтю

Краус Н. М., Краус К. М., Марченко О. В. Цифрова економіка та інноваційно-підприємницький університет крізь призму конкурентоспроможності. Ефективна економіка. 2020. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7705 (дата звернення: 14.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.5

Kraus, N., Kraus, K. and Marchenko, O. (2020), “Digital economy and innovation-entrepreneurial university in the light of competitiveness”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7705 (Accessed 14 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.5

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.