EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МОНІТОРИНГ І СТРАТЕГІЧНА ДІАГНОСТИКА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
О. С. Гринькевич, C. А. Квак

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.6

УДК: [334.71:338.45:330.341.1:005.935.1](477)

О. С. Гринькевич, C. А. Квак

МОНІТОРИНГ І СТРАТЕГІЧНА ДІАГНОСТИКА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Анотація

Зростання ролі інноваційних чинників у підвищенні конкурентоспроможності посилює увагу інститутів держави, бізнесу та наукової спільноти до розробки стратегій інноваційного розвитку. Визначальну роль у реалізації інноваційної моделі розвитку продовжує відігравати промисловість. Незважаючи на зменшення частки промисловості у валовій доданій вартості економік світу, саме цей вид діяльності забезпечує технологічну основу для економічного зростання і національної безпеки. Метою даного дослідження є розробити науково-методичний підхід до обґрунтування стратегій інноваційного розвитку промислових видів діяльності з урахуванням їх економічного та інтелектуального потенціалу, а також його реалізації в інноваційній сфері. Методологічною основою дослідження є методи і показники стратегічного, економічного і статистичного аналізу, зокрема побудови інтегральних статистичних оцінок, управлінські шкали вимірювання. Емпірична частина дослідження виконана з використанням статистичних і адміністративних даних Державної служби статистики України та Міністерства освіти і науки України. Результати апробації запропонованого підходу дали змогу обґрунтувати стратегії інноваційного розвитку для підприємств промислових видів діяльності в Україні і можуть бути використанні в удосконаленні економічного механізму стимулювання їх інноваційної активності.

Ключові слова: промисловість; промислові види діяльності; інноваційний розвиток; стратегія; моніторинг; стратегічна діагностика.

Література

1. Алєксєєв І. В., Урба С.І. Інноваційна стратегія як засіб посилення безпеки та конкурентоспроможності економіки України. Ефективна економіка. 2016. № 9. Електронне наукове фахове видання. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5138 (дата звернення: 10.03.2020).
2. Бубенко П. Т. Стратегічне планування та управління інноваційним розвитком: теорія і практика. Бізнес Інформ. 2016. № 1. С. 77–80.
3. Геєць В. М. Бар'єри на шляху розвитку промисловості на інноваційній основі та можливості їх подолання. Економіка України. 2015. № 1. С. 4–25.
4. Демчишак Н. Б. Фінансове регулювання інноваційної діяльності в Україні : монографія. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. 494 с.
5. Крупка М. І. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України: монографія. Львів : Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001. 608 с.
6. Наукова та інноваційна діяльність України : статистичний збірник / Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/09/zb_nauka_2018.pdf
7. Про інноваційну діяльність: Закон України від 04.07.2002. № 40-IVзі змінами та доповненнями. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15 (дата звернення: 10.03.2020).
8. Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 13.12.1991 зі змінами та доповненнями. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19 (дата звернення: 10.03.2020).
9. Про схвалення Стратегії розвитку промислового комплексу України на період до 2025 року: проект розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.04 2018. URL: https://www.me.gov.ua (дата звернення: 10.03.2020).
10. Стан інноваційної діяльності та діяльності у сфері трансферу технологій в Україні у 2018 році: аналітична довідка / Т.В. Писаренко, Т.К. Кваша та ін. Київ: Укр ІНТЕІ, 2019. 80 с.
11. Стратегія розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.07.2019. № 526-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80 (дата звернення: 10.03.2020).
12. Федулова Н.І. Концептуальна модель інноваційної стратегії України. Економіка і прогнозування. 2012. № 1. С. 87-100.
13. Юринець З. В. Інноваційні стратегії в системі підвищення конкурентоспроможності економіки України : автореферат дис. … д-ра екон. наук: 08.00.03. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. 460 с. URL: https://www.lnu.edu.ua/thesis/yurynets-zoryana-volodymyrivna (дата звернення: 10.03.2020).
14. European Innovation Scoreboard 2019. European Commission: URL: https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_it (дата звернення: 10.03.2020).
15. Harrington J. The desirability function. Industrial Quality Control. 1965. №21(10). С. 494 – 498.
16. The Bloomberg Innovation Index 2020 / Bloomberg. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-18/germany-breaks-korea-s-six-year-streak-as-most-innovative-nation. (дата звернення:10.03.2020).

O. Hrynkevych, S. Kvak

MONITORING AND STRATEGIC DIAGNOSTICS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ACTIVITIES IN UKRAINE

Summary

The growing role of innovative factors in increasing competitiveness strengthens the attention of government, business and scientific institutions to the development of innovative strategies. Industry continues to play an essential role in implementing the innovative development model. Despite the decrease of the industry share in the gross value added of world economies, it is this type of activity provides the technological basis for economic growth and national security. An assessment of Ukraine’s innovation system relative to the world level shows that Ukraine has an educational and scientific potential that can innovate, create and maintain high-tech companies, but the use of research results in industrial production remains low. The low share of high- and medium-tech production in the country's GDP and the need to modernize its economy on the basis of an innovative development model determines the relevance of the research problem.
The purpose of this article is to develop methodological approach for substantiation of innovation development strategy of industrial activities, taking into account their potential, as well as its implementation in the innovation sphere. The methodology of this study includes the methods of economic, statistical and strategic analysis, namely the method of the integral statistical estimates, management measurement scales.
To test the proposed methodological approach, information from the State Statistics Service of Ukraine and the Ministry of Education and Science of Ukraine were used. The results of using our methodological approach made it possible to substantiate innovative development strategies for industrial activities in Ukraine and can be used to improve the economic mechanism for stimulating innovative activity of industrial enterprises.
The practical implementation of the proposed research approach is possible through the monitoring of industry innovative development in Ukraine. The organization of this monitoring can be provided by the Ukrainian Institute of Scientific and Technical Expertise and Information of the Ministry of Education and Science of Ukraine.

Keywords: industry; industrial activities; innovative development; strategy; monitoring; strategic diagnostics.

References

1. Alekseev, I. V. and Urba S. I. (2016), “The innovative strategy as a means to enhance the security and competitiveness of the Ukraine’s economy”, Efektyvna ekonomika, vol. 9, [Online], available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5138 (Accessed 10 March 2020).
2. Bubenko, P.T. (2016), “Strategic planning and management of innovative development: theory and practice”, Business Inform, vol. 1, pp. 77-80.
3. Geyets, V. M. (2015), “Barriers to the development of industry on an innovative basis and opportunities to overcome them”, Ukraine economy, vol. 1, pp. 4-25.
4. Demchyshak, N. B. (2016), Finansove rehulyuvannya innovatsiynoyi aktyvnosti v Ukrayini [Financial regulation of innovation activity in Ukraine], Ivan Franko National University, Lviv, Ukraine.
5. Krupka, M. I. (2001), Finansovo-kredytnyy mekhanizm innovatsiynoho rozvytku ekonomiky Ukrayiny [Financial and credit mechanism of innovativ development of Ukraine’s economy], Ivan Franko National University, Lviv, Ukraine.
6. State Statistics Service of Ukraine (2019), “Scientific and Innovative Activity of Ukraine : statistical publication”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/09/zb_nauka_2018.pdf (Accessed 10 March 2020).
7. Verkhovna Rada of Ukraine (2002), Law of Ukraine “On Innovative Activity”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15 (Accessed 10 March 2020).
8. Verkhovna Rada of Ukraine (1991), Law of Ukraine “On scientific and scientific-technical activity”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19 (Accessed 10 March 2020).
9. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), “On approval of the Strategy for development of the industrial complex of Ukraine for the period up to 2025: Draft order”, available at: https://www.me.gov.ua (Accessed 10 March 2020).
10. Pysarenko, T.V. and Kvasha, T.K. et al. (2019), Stan innovatsiynoyi diyal’nosti ta diyal’nosti u sferi transferu tekhnolohiy v Ukrayini u 2018 rotsi : analitychna dovidka [State of innovation and technology transfer activities in Ukraine in 2018: analytical report], UkrINTEI, Kyiv, Ukraine.
11. Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), “On approval of innovative activity development strategy till 2030”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-р6 (Accessed 10 March 2020).
12. Jurynets, Z. V. (2017), “Innovation strategies in the system of increasing the competitiveness of Ukraine’s economy”, Abstract of Dr. Sciences dissertation, Lviv, Ivan Franko National University, available at: https://www.lnu.edu.ua/thesis/yurynets-zoryana-volodymyrivna (Accessed 10 March 2020).
13. Fedulova, N.I. (2012), “Conceptual model of Ukraine's innovation strategy”, Economics and forecasting, vol. 1, pp. P. 87-100.
14. European Commission (2019), “European Innovation Scoreboard”, available at: https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_it (Accessed 10 March 2020).
15. Harrington, J. (1965), “The desirability function”, Industrial Quality Control, vol. 21(10), pp. 494 – 498.
16. Official website of Bloomberg (2020), “The Bloomberg Innovation Index”, available at: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-18/germany-breaks-korea-s-six-year-streak-as-most-innovative-nation (Accessed 10 March 2020).

№ 3 2020

Дата публікації: 2020-03-27

Кількість переглядів: 3851

Відомості про авторів

О. С. Гринькевич

д. е. н., доцент, професор кафедри статистики,Львівський національний університет імені Івана Франка

O. Hrynkevych

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,Ivan Franko National University of L'viv

ORCID:

0000-0002-8646-8119


C. А. Квак

асистент кафедри статистики,Львівський національний університет імені Івана Франка

S. Kvak

assistant, Ivan Franko National University of L'viv

ORCID:

0000-0001-5104-0617

Як цитувати статтю

Гринькевич О. С., Квак C. А. Моніторинг і стратегічна діагностика інноваційного розвитку промислових видів діяльності в Україні. Ефективна економіка. 2020. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7706 (дата звернення: 18.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.6

Hrynkevych, O. and Kvak, S. (2020), “Monitoring and strategic diagnostics of innovative development of industrial activities in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7706 (Accessed 18 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.6

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.