EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТРУМЕНТИ DIGITAL-МАРКЕТИНГУ ЯК ЗАСІБ ПРОСУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Л. Г. Мельник, А. О. Дериколенко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.7

УДК: 330.322

Л. Г. Мельник, А. О. Дериколенко

ІНСТРУМЕНТИ DIGITAL-МАРКЕТИНГУ ЯК ЗАСІБ ПРОСУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті досліджено проблеми просування продукції промислового вжитку на вітчизняні та зарубіжні ринки. Надано визначення терміну Digital-маркетингу та його відмінність вид загальноприйнятого Інтернет-маркетингу. Проаналізовано стан електронної торгівлі в Україні.
Проаналізовано рівень використання вітчизняними промисловими підприємствами Digital-інструментарію, надана коротка характеристика підприємств, які мали доступ до мережі Інтернет. Саме відокремлені показники набувають все найбільшої актуальності, адже вже на сьогоднішній день підприємства виділяють додаткові ресурси на їх обчислення. Це зумовлено тим, що розуміння поведінки споживача надає можливість зменшити витрати на просування.
Кожне підприємство використовую інформаційні технології в залежності від обраної задачі. Так, великі підприємства здійснюють закупівлі через комп’ютерні мережі, в той час як середні та малі підприємства використовують їх для аналізу власної цільової аудиторії та пошуку клієнтів. .
Проаналізовані останні дослідження вітчизняних науковців. Переважна більшість з них вважає, що технологічний розвиток не є єдиною причиною стрімкого розвитку використання електронної комерції. Так, велике значення має соціальна, культурна та економічна підтримка держави, відкритість інформаційного простору.
Надано визначення і класифікація маркетплейсів. Визначено, що на сьогоднішній день досить невелика кількість підприємств використовує даний інструмент просування, та робить це більш інтуїтивно, ніж на професійному рівні. Більшість маркетплейсів пропонує особливі умови для бізнесу, зокрема створення веб-сайту на власній платформі, запуск рекламних оголошень, їх оптимізація тощо. Більшість підприємств робить це самостійно, що може привести до негативного результату.
Особливу увагу надано рівню використання хмарних обчислень та соціальних мереж для просування продукції. Відокремлені переваги і перспективи розвитку використання продукції промислового вжитку в Україні. На основі офіційної статистики виконано аналіз використання останніх розробок в сфери digital-маркетингу сучасними промисловими підприємствами. З’ясовано, що більшість підприємств використовує інтернет-технології виключно для електронного листування. Менша кількість має власні веб-сайти та представлена в соціальних мережах виключно з метою створення та підтримки власного іміджу.

Ключові слова: Digital-маркетинг; Iнтернет-маркетинг; хмарні обчислення; соціальні мережи; електронна торгівля; маркетплейс.

Література

1. Указ Президента України “Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні” (2000), URL https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/928/2000?lang=uk Дата звернення (24 лютого 2020)
2. Указ Президента України “Про деякі заходи з покращення доступу до мобільного Інтернету” ( 2019), URL https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/497/2019?lang=uk (Дата звернення 14 січня 2020).
3. Балабанова Л.В. (2004) Маркетинг. URL: file:///C:/Users/user1/Downloads/balabanova-lv-marketing_6e8666fb3f4.pdf, Донецьк, Україна
4. Башинська І.О., та Поповенко Н.С. (2012), Теоретичні основи розробки та комерціалізації механізму просування на ринок нових товарів виробничих підприємств. – Одеса: ОНПУ, видавництво ТОВ “Цифрова типографія?”, URL: https://www.researchgate.net/publication/316659166_Teoreticni_osnovi_rozrobki_ta_komercializacii_mehanizmu_prosuvanna_na_rinok_novih_tovariv_virobnicih_pidpriemstv_monografia_IO_Basinska_NS_Popovenko_-_Doneck_vid-vo_Noulidz_Donecke_viddilenna_2012_-_1
5. Байков В.Д. (2000), Интернет-поиск информации и продвижение сайтов, СПб.: БВХ-Санкт-Петербург, Российская Федерация
6. Баран Р. Я (2010), Новітні інструменти Інтернет-маркетингу, Економіка Криму, URL:http://science.crimea. edu/zapiski/djvu_econom/2010/econ_4_2010/077_baran.pdf, 4 (33), с. 328-331
7. Бер Т. (2002), Дао продаж, Лори, Москва, Российская Федерация
8. К. Вертайм, Я. Фенвик (2010). Цифровой маркетинг, Альпина Паблишер, Москва, Российськая Федерация
9. Дойль П. (2001), Маркетинг, ориентированный на стоимость, Питер, Санкт-Петербург, Российская Федерация
10. Ілляшенко С.М. та Іванова Т.Є (2015), Проблеми і перспективи просування продукції вітчизняних підприємств в Internet, “Вісник Одеського національного університету”. Серія: Економіка, том 20. Випуск 1/2. - С. 101-107.
11. Калужский М. Л. (2013) Особенности трансформации маркетинга в электронной коммерции, “Омский национальный вестник”, URL: http://www.marketing.spb.ru/libaround/science/transformation_marketing_e-commerce.htm, (Дата звернення 10 березня 2020)
12. Калинина А. Э. (2012), Интернет-бизнес и электронная коммерция, ВолГУ, Волгоград, Российская Федерация
13. Литовченко І. Л. та Пилипчук В.П. (2008) Інтернет-маркетинг : навчальний посібник, “Центр навчальної літератури”, Київ, Україна
14. Лиден А. (2016) Промышленная реклама, URL : http://annalinden.ru/thought/promyshlennaya_reklama_reklama_b2b (Дата звернення 12 березня 2020)
15. Маслов Д. (2020) Комплексное продвижение сайтов, URL: http://maslovdima.ru/category/prodvizhenie-cherez-soczialnye-seti/ (Дата звернення 16 березня 2020)
16. Мозгова В.Г. (2013) Інструменти Internet-маркетингу та їх переваги для сучасних українських підприємств / “Ефективна економіка”, том 10. – С. 79-86. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2429, Дата звернення 12 березня 2020)
17. Успенский И. В. (2003) Интернет-маркетинг : учебник ,СПб., Санкт-Петербург, Российская Федерация
18. Fleet Dave. Evolving The Social Media Marketing Ecosystem. (n.d.). davefleet.com. URL http://davefleet.com/2010/03/evolving-social-media-marketing-ecosystem/ , (Дата звернення 11 березня 2020)
19. Маловичко С. В.(2015) Аналіз сучасних тенденцій та динаміки розвитку електронної торгівлі на підприємствах України, “Проблеми економіки”, № 2. – С. 71-77.
20. Кудіна О. Ю. (2013), Розвиток електронної торгівлі в умовах становлення глобального інформаційного простору, URL: http://bibl.com.ua/ fizika/26642/index.html, (Дата звернення 11 березня 2020)
21. Маркетплейс // Вікіпедія. Вільна енциклопедія. (2018), URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81, (Дата звернення 11 березня 2020)
22. Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua, (Дата звернення 11 березня 2020)
23. Дериколенко А.О., Ілляшенко С.М. та Ілляшенко Н.С. (2016) Особливості застосування інструментів інтернет-маркетингу для просування продукції вітчизняних промислових підприємств на ринку, Маркетинг та логістика в системі менеджменту: тези доповідей ХІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. - C. 85-87.

L. Melnyk, А. Derykolenko

TOOLS OF DIGITAL-MARKETING AS A METHOD OF INDUSTRIAL PRODUCTS PROMOTION

Summary

The article explores the problems of promoting industrial products to domestic and foreign markets. The definition of the term Digital Marketing and its difference is a kind of standard Internet marketing. The state of e-commerce in Ukraine is analyzed. The level of use of digital tools by domestic industrial enterprises is analyzed, a brief description of the enterprises that have access to the Internet is given. Separate indicators are becoming increasingly relevant, because today companies are allocating additional resources to calculate them. This is due to the fact that understanding the behavior of the consumer makes it possible to reduce the cost of promotion.
Each business uses information technologies depending on the chosen task. Yes, large businesses make purchases through computer networks, while medium and small businesses use them to promote their own brand.
Recent researches of domestic scientists have been analyzed. The vast majority of them believe that technological development is not the only reason for the rapid development of e-commerce use. Yes, social, cultural and economic support of the state, openness of the information space is of great importance.
The definition and classification of marketplaces is given. It is determined that, to date, quite a few businesses use this promotion tool, and do it so intuitively than at the professional level. Most marketplaces offer special business conditions, including creating a website on their own platform, running ads, optimizing them, and more. Most businesses do this on their own, which can lead to a negative result.
Particular attention was paid to the level of use of cloud computing and social networks to promote products. The advantages and prospects of the development of the use of industrial products in Ukraine are separated.
Based on official statistics, an analysis of the use of the latest developments in the field of digital marketing by modern industrial enterprises. It is found that most businesses use Internet technologies solely for emailing. Fewer have their own websites and social media sites for the sole purpose of creating and maintaining their own image.

Keywords: Digital-маркетинг; Iнтернет-маркетинг; хмарні обчислення; соціальні мережи; електронна торгівля; маркетплейс.

References

1. President of Ukraine (2000), Decree “About national development measures component of the global information network Internet and providing broad access to this network in Ukraine” available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/928/2000?lang=uk (Accessed 24 Feb 2020).
2. President of Ukraine (2019), Decree “About some steps to improve mobile Internet access” available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/497/2019?lang=uk (Accessed 14 Jan 2020).
3. Balabanova, L. V. (2004), Marketynh [Marketing], DonDUET, Donetsk, Ukraine.
4. Bashinskaya, I.O. and Popovenko, N.S. (2012), Teoretychni osnovy rozrobky ta komertsializatsii mekhanizmu prosuvannia na rynok novykh tovariv vyrobnychykh pidpryiemstv [Theoretical bases for the development and commercialization of the mechanism of promotion of new products of industrial enterprises], Tsyfrova typohrafiia, Odessa, Ukraine
5. Baykov, V.D. (2000), Internet-poisk informacii i prodvizhenie sajtov, [Internet search for information and promotion of sites], BVH-Sankt-Peterburg, St. Petersburg, Russian Federation
6. Baron, R.Y. (2010) “The newest tools of Internet marketing”, Ekonomyka Kryma, vol 4 (33), pp. 328-331
7. Ber, T. (2002), Tao prodazh [Tao of sales], Laurie, Moscow, Russian Federation
8. Vertajm, K. and Fenvik, Ja. (2010), Cifrovoj marketing [Digital Marketing], Alpina Publisher, Moscow, Russian Federation
9. Doyle, P. (2001), Marketing, orientirovannyj na stoimost' [Cost-oriented marketing], Peter, St. Petersburg, Russian Federation
10. Ilyashenko, S.M. and Ivanova, T.E. (2015), “Problems and prospects of promotion of products of domestic enterprises on the Internet”, Visnyk Odes'koho natsional'noho universytetu, vol. 20, no. 1/2, pp.101-107
11. Kaluzhskii, M.L. (2013), “Features of transformation of marketing in electronic commerce”, Omskij nauchnyj vestnik [online], available at: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-transformatsii-marketinga-v-elektronnoy-kommertsii/viewer, (Accessed 12 Mar 2020)
12. Kalinina, A.E ,(2004), Internet-biznes i jelektronnaja kommercija [Internet Business and E-Commerce], VolSU, Volgograd, Russian Federation
13. Litovchenko, I.L. and Pylypchuk, V.P.(2008), Internet-marketynh [Internet marketing], Tsentr navchal'noi literatury, Kyiv, Ukraine
14. Liden, A. (2016), “Industrial Advertising”, available at http://annalinden.ru/thought/promyshlennaya_reklama_reklama_b2b (Accessed 4 Mar 2020).
15. Maslov, D. (2020), “Comprehensive promotion of websites”, available at: http://maslovdima.ru/category/prodvizhenie-cherez-soczialnye-seti/ (Accessed 16 Mar 2020)
16. Mozgova, V.G. (2013), “Internet marketing tools and their benefits for modern ukrainian enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol . 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2429 (Accessed 12 Mar 2020).
17. Uspensky, I.V. (2003), Internet-marketing [Internet marketing], SPb, St. Petersburg, Russian Federation
18. Fleet, D. (2010), “Evolving The Social Media Marketing Ecosystem”, available at: http://davefleet.com/2010/03/evolving-social-media-marketing-ecosystem/ , (Accessed 4 Mar 2020)
19. Malovichko, S.V. (2015), “Analysis of current trends and dynamics of e-commerce development in Ukrainian enterprises”, Problemy ekonomiky, vol 2, pp. 71-77.
20. Kudina, O. Y. (2013), “Development of e-commerce in the conditions of formation of the global information space”, available at: http://bibl.com.ua/physics/26642/index.html, (Accessed 4 Mar 2020)
21. Wikipedia. Free Encyclopedia (2018), “Marketplace”, available at: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81 (Accessed 4 Mar 2020)
22. State Statistics Service of Ukraine (2018), Vprovadzhennia innovatsij na promyslovykh pidpryiemstvakh (2000-2018) [Implementation of Innovation in Industrial Enterprises (2000-2018)], Derzhkomstat, Кyiv, Ukraine.
23. Derikolenko, A.O. Ilyashenko, S.M. and Ilyashenko, N.S. (2016), “Features of application of Internet marketing tools for promotion of industrial products in the market”, Zbirka dopovidej na Mizhnarodnij ekonomichnij konferentsii [Conference Proceedings of the International Economic Conference], National University, Lviv, Ukraine, pp. 85–87.

№ 3 2020

Дата публікації: 2020-03-27

Кількість переглядів: 9737

Відомості про авторів

Л. Г. Мельник

д. е. н., проф, завідувач кафедри економіки та бізнес-адміністрування,Сумський державний університет

L. Melnyk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Economics, Entrepreneurship and Business Administration, Sumy State University

ORCID:

0000-0001-6317-1075


А. О. Дериколенко

м. н. с. кафедри економіки та бізнес-адміністрування,Сумський державний університет

А. Derykolenko

Researcher in department of Economics, Entrepreneurship and Business Administration, Sumy State University

ORCID:

0000-0003-4971-5472

Як цитувати статтю

Мельник Л. Г., Дериколенко А. О. Інструменти digital-маркетингу як засіб просування продукції вітчизняних промислових підприємств. Ефективна економіка. 2020. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7707 (дата звернення: 08.12.2023). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.7

Melnyk, L. and Derykolenko, А. (2020), “Tools of digital-marketing as a method of industrial products promotion”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7707 (Accessed 08 Dec 2023). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.7

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.