EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

«ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ»
А. В. Колеватова, О. В. Пащенко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.55

УДК: 336.13.012.24

А. В. Колеватова, О. В. Пащенко

«ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ»

Анотація

В статті розглянуто основні концептуальні засади грошово-кредитної політики та її місце в системі економічної і фінансової безпеки держави. Узагальнено теоретико-методичні підходи до оцінювання державної політики у сфері регулювання грошово-кредитних відносин. Представлено структуру сформованого організаційно-економічного механізму грошово-кредитної політики в системі забезпечення фінансової безпеки держави. Акцентовано увагу на стабілізації грошової сфери та визначенні грошової маси. Наголошено на зростанні рівня фінансової, грошової та валютної безпеки в Україні. Представлено фактори, що негативно впливають на розвиток грошово-кредитної системи держави, підсилюються зовнішніми чинниками дестабілізації фінансових систем різних рівнів та фінансово-економічних відносин і, як наслідок, актуалізують проблему обґрунтування стратегічних пріоритетів та визначають необхідність розробки і впровадження ефективних механізмів реалізації грошово-кредитної політики в системі зміцнення фінансової безпеки України. Запропоновані напрями подальшого реформування грошово-кредитної системи України.

Ключові слова: грошово-кредитна політика; монетарна політика; монетарне таргетування; таргетування обмінного курсу; інфляційне таргетування; фінансова безпека; економічна криза; тінізація; боргові зобов’язання.

Література

1. Авраменко О.О. Грошово-кредитна політика України в системі забезпечення економічної безпеки держави. Київ: Нац. ін-т страт. дослід., 2016. 282 с.
2. Адамик Б.П. Центральний банк і грошово-кредитна політика: підручник. Київ: Кондор, 2011. 416 с.
3. Богдан Т.П. Глобальні умови та внутрішні ризики функціонування валютно-фінансової сфери. Фінанси України. 2017. № 1. С. 52-74.
4. Бондаренко Л.А. Нетрадиційні заходи грошово-кредитної політики центральних банків в умовах кризи. Банківська справа. 2015. Випуск 2 (112). С. 58-61.
5. Васильців Т. Г. Формування грошово-кредитних інструментів забезпечення фінансової безпеки України. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. Львів: ЛьвДУВС, 2018. Вип. 1. С. 3-11.
6. Гудзовата О. О. Грошово-кредитна політика в системі забезпечення фінансової безпеки України: теоретико-методологічні засади та напрями реалізації: монографія. Львів: Вид-во ННВК «АТБ», 2018. 300 с.
7. Пономаренко А.А. Особливості кредитно-грошової політики України на сучасному етапі. Вісник Черкаського ун-ту. 2009. Вип. 151. С. 149-156.
8. Швайко М.Л. Особливості грошово-кредитної політики України в сучасних умовах. Соціальна економіка. 2016. № 1. С. 82-86.
9. Основні засади грошово-кредитної політики на 2018 рік та середньострокову перспективу. 2018. URL: https://bank.gov.ua (дата звернення: 30.01.2020)
10. Постанова Правління НБУ від 18 серпня 2015 р. № 541 «Про основні засади грошово-кредитної політики на 2016-2020 роки». URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0541500-15 (дата звернення: 01.02.2020)

А. Kolevatova, О. Paschenko

«THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF REGULATION OF THE MONETARY POLICY OF THE STATE»

Summary

The article deals with the main conceptual provisions of monetary policy and its place in the system of economic and financial security of the state. The theoretical and methodological approaches to the evaluation of the state policy in the sphere of regulation of monetary relations are generalized. The structure of the established organizational and economic mechanism of monetary policy in the system of financial security of the state is presented. Emphasis is placed on the stabilization of the monetary sphere and the determination of the money supply. The level of financial, monetary and monetary security in Ukraine is emphasized. The factors that negatively affect the development of the monetary system of the state are presented, exacerbated by external factors of destabilization of financial systems of different levels and financial and economic relations and, as a consequence, actualize the problem of substantiation of strategic priorities and determine the need to develop and implement effective mechanisms of monetary policy implementation. in the system of strengthening the financial security of Ukraine. Directions for further reform of Ukraine's monetary system are proposed.
In this article investigated theoretical basis to determine the nature of monetary policy, the evolution of monetary authorities in Ukraine. The current state, development trends and prothe problems of the country's financial system. Practical recommendations for its stabilization and support were developed and accelerating economic growth. Institutional and legal basis for monetary and monetary development has been formed credit sector as an element of the financial security system of the state. Methodical and applied tools of state policy of formation are improved institutional and legal framework for the development of the monetary sector in system of financial security of the state, distinguished by identification directions of its improvement (introduction of normative and methodological ensuring development planning, increasing institutional capacity public administration systems, improvement of regulatory and legal framework environment) in the presence of critical systemic institutional barriers-inefficient institutional environment, imperfect regulatory and the legal basis, the predominance of informal institutions over formal ones.

Keywords: monetary policy; monetary policy; monetary targeting; exchange rate targeting; inflation targeting; financial security; economic crisis; shadowing; debt.

References

1. Avramenko, O.O. (2016), “Monetary policy of Ukraine in the system of ensuring the economic security of the state”, Ph.D. Thesis, Economy, National Institute for Strategic Studies, Kyiv, Ukraine.
2. Adamik, B.P. (2011), Tsentralnyi bank i hroshovo-kredytna polityka: pidruchnyk [The Central Bank and monetary policy: a textbook], 2nd ed. Condor, Kiev, Ukraine.
3. Bogdan, T.P. (2017), “Global conditions and internal risks of monetary and financial sphere functioning”, Finance of Ukraine, vol. 1, pp. 52-74.
4. Bondarenko, L.A. (2015), “Unconventional central bank monetary policy measures in times of crisis”, Banking, vol. 2 (112), pp. 58-61.
5. Vasyltsev, T.G. (2018), “Formation of monetary and credit instruments for ensuring the financial security of Ukraine”, Bulletin of the Lviv State University of Internal Affairs. The series is economical, vol. 1, pp. 3-11.
6. Hudzovata, O.O. (2018), Hroshovo-kredytna polityka v systemi zabezpechennia finansovoi bezpeky Ukrainy: teoretyko-metodolohichni zasady ta napriamy realizatsii: monohrafiia [Monetary Policy in the System of Ensuring Financial Security of Ukraine: theoretical and methodological foundations and directions of implementation: monograph], Company «ATB», Lviv, Ukraine.
7. Ponomarenko, A.A. (2009), “Features of monetary policy of Ukraine at the present stage”, Bulletin of Cherkasy Univ, vol. 151, pp. 149-156.
8. Shvaiko, M.L. (2016), “Peculiarities of monetary policy of Ukraine in modern conditions”, Social Economics, vol. 1, pp. 82-86.
9. National Bank of Ukraine (2018), “The main principles of monetary policy for 2018 and the medium term 2018”, available at: https://bank.gov.ua (accessed 30 January 2020)
10. National Bank of Ukraine (2015), Resolution “On the Fundamental Principles of Monetary Policy for 2016-2020”, available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0541500-15 (accessed 01 February 2020)

№ 3 2020

Дата публікації: 2020-03-27

Кількість переглядів: 3632

Відомості про авторів

А. В. Колеватова

к. е. н., доцент кафедри фінансів та обліку,Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

А. Kolevatova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance and Accounting, Mikola's National Unification of V.O. Sukhomlinskiy

ORCID:

0000-0001-5035-5481


О. В. Пащенко

студентка, Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

О. Paschenko

student, Mikola's National Unification of V.O. Sukhomlinskiy

ORCID:

0000-0003-4992-6069

Як цитувати статтю

Колеватова А. В., Пащенко О. В. «теоретико-методологічні засади регулювання грошово-кредитної політики держави». Ефективна економіка. 2020. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7714 (дата звернення: 18.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.55

Kolevatova, А. and Paschenko, О. (2020), “«theoretical and methodological principles of regulation of the monetary policy of the state»”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7714 (Accessed 18 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.55

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.