EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАЦІОНАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ РЕФОРМИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА КОРПОРАТИВНУ БЕЗПЕКУ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
О. В. Овсієнко, О. А. Чуприна

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.56

УДК: 338.22: 334.722.8

О. В. Овсієнко, О. А. Чуприна

НАЦІОНАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ РЕФОРМИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА КОРПОРАТИВНУ БЕЗПЕКУ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Анотація

У статті проаналізовано вплив національних економічних реформ на корпоративну безпеку бізнесу в Україні. Серед регуляторних заходів, здатних позитивно вплинути на корпоративну безпеку українського бізнесу, виділено: запровадження процедур squeeze-out і sell-out для акціонерних товариств усіх форм власності, що зменшують ризики корпоративного шантажу; започаткування інституту комплаєнсу (обов’язкового для певних типів підприємств), який є інструментом нівелювання корупційних ризиків, а також засобом попередження корпоративного шахрайства; розширення змістового наповнення корпоративної звітності, яке зменшує імовірність нецільового використання корпоративних коштів, зловживання корпоративними ресурсами. Водночас зміст цих заходів подекуди суперечить іншим цілям національних економічних реформ. Так, процедура squeeze-out створює штучну асиметрію у реалізації соціально-економічних прав власників: завдяки ній мажоритарні акціонери мають можливості отримати повний контроль над товариством за рахунок нехтування майновими правами міноритарних акціонерів. Це порушує принцип верховенства права, дотримання якого є одним з ключових завдань реформ, що наразі здійснюються в Україні.

Ключові слова: корпоративна безпека; економічні реформи; корпоративне управління; комплаєнс; корпоративне шахрайсто; грінмейл.

Література

1. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. Реформи (2020). URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi (дата звернення 23.02.2020).
2. Білецький А. В. Корупція у приватному секторі та роль громадськості у її запобіганні. Проблеми законності. 2016. Вип. 135. № С. 157–166. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pz_2016_135_18 (дата звернення 22.01.2019).
3. Griffith Sean J. Corporate Governance in an Era of Compliance. William & Mary Law Review. 2016. Vol. 57. № 6; Fordham Law Legal Studies Research Paper. № 2766661. URL: https://ssrn.com/abstract=2766661 (дата звернення: 23.02.2020).
4. Перерва П. Г. Комплаенс-программа промышленного предприятия: цели и задачи. Вісник НТУ «ХПІ». Серія «Економічні науки». 2017. № 24. С. 153–158.
5. Соломіна Г. В. Форензік – інструмент фінансовго розлідування діяльносі підприємства. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер.: Економіка. 2018. Вип. 2. С. 144–149. URL: https://ssrn.com/abstract=895362 (дата звернення: 24.02.20120).
6. Шевчук І. В. Рейдерство та корпоративний шантаж (грінмейл) як загроза економічній безпеці України. Університетські наукові записки. 2017. №2. С. 231–240. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2017_2_24 (дата звернення: 26.02.2020).
7. Шира Т. Б. Корпорації та корпоративна безпека. Формування ринкових відносин в Україні. 2018. № 11. С. 58–64. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2018_11_11 дата звернення: 26.02.20120).
8. Шафранська Л. Т. Корпоративна звітність в умовах глобалізації: проблеми, перспективи. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. Вип. 12. С. 161–164. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2017_12(2)__36 (дата звернення: 28.02.2020).
9. Войціцький Ю., Якимчук Д. Прозорість корпоративної звітності: оцінка найбільших приватних та державних компаній України. Огляд Transparency International Україна. 2016. URL: https://ti-ukraine.org/wp-content/uploads/2017/02/ti_rating_ukr_final_web.pdf (дата звернення: 28.02.2020).
10. Атаманова Ю. Впровадження squeeze-out в Україні: стан справ. URL: https://lcf.ua/content/uploads/2018/07/LCF_SQUEEZE-OUT_REPORT-June-2018.pdf (дата звернення: 27.02.2020).
11. Кріпкий А. Ю. Правове забезпечення корпоративної безпеки підприємств України. Молодий вчений. 2019. № 2. С. 628–632. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_2(2)__70. (дата звернення 23.02.2020).
12. Луценко І. Squeeze-out. Як не ображати маленьких. Дзеркало тижня. 2018. 1 червня. URL: https://dt.ua/finances/squeeze-out-yak-ne-obrazhati-malenkih-279521_.html (дата звернення: 27.02.2020).
13. Пальчевский И. ДТЭК выиграл суд у миноритариев «Днепроэнерго» по сквиз-ауту. Financial Club. 2018. 21 августа. URL: https://finclub.net/news/dtek-vyigral-sud-u-minoritariev-dneproenergo-po-skviz-autu.html (дата звернення: 27.02.2020).
14. Державна служба статистики України. Кількість юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/edrpoy/ukr/EDRPU_2020/ks_opfg/ks_opfg_0220.htm (дата звернення: 26.02.20120).
15. Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008 № 514-VI (зі змінами та доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17 (дата звернення: 26.02.2020).
16. Національний депозитарій України. Squeeze-out: копії публічних безвідкличних вимог. URL: https://csd.ua/index.php?option=com_easytable&view=easytable&id=48&Itemid=342&lang=ua (дата звернення: 27.02.2020).
17. Загальнодоступна інформаційна база даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів. Опублікування регульованої інформації. URL: https://stockmarket.gov.ua/cabinet/?cabinet_report_filter%5Bkind%5D=text-id-13&cabinet_report_filter%5BfromDt%5D=01.01.2018&cabinet_report_filter%5BtoDt%5D=27.02.2020&sort=r.id&direction=desc&page=6 (дата звернення 27.02.2020).
18. PwC Україна. Всесвітнє дослідження економічних злочинів та шахрайства 2018 року: результати опитування українських організацій. Виведення шахрайства з тіні. URL: https://www.pwc.com/ua/uk/survey/2018/pwc-gecs-2018-ukr.pdf (дата звернення 27.02.2020).
19. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1700-18 (дата звернення: 27.02.2020).
20. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та реалізації антикорупційних програм юридичних осіб: рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 22.09.2017 № 734. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0734884-17 (дата звернення 27.02.2020).
21. Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 547. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/547-2018-%D0%BF (дата звернення: 28.02.2020).

O. Ovsiienko, O. Chupryna

NATIONAL ECONOMIC REFORMS AND THEIR IMPACT ON THE ECONOMIC SECURITY OF BUSINESS IN UKRAINE

Summary

The article analyzes the impact of national economic reforms on corporate business security in Ukraine. Regulatory measures that can positively influence the Ukrainian business’ corporate security are highlighted. These include: 1) introduction of squeeze-out and sell-out procedures for joint-stock companies of all forms of ownership, which reduce the risks of corporate blackmail and create the necessary institutional basis for dialogue between majority and minority shareholders; 2) establishment of Compliance Institute (obligatory for certain types of enterprises), which is a tool for eliminating corruption risks, as well as a means of preventing corporate fraud; 3) expanding the content of corporate reporting, which reduces the likelihood of corporate funds misuse, misuse of corporate resources.
Despite the positive impact of these measures on corporate security, their content is in some ways contrary to other goals of national economic reforms. Yes, the squeeze-out procedure creates artificial asymmetry in the realization of the owners' socio-economic rights: thanks to it, the majority shareholders have the opportunity to gain full control of the company by neglecting the property rights of minority shareholders. This violates the rule of law, which is one of the key tasks of the reforms being implemented in Ukraine. It has been proven that squeeze-out carries significant B2B (business-to-business corruption) corruption risks, as a majority shareholder can influence the stock price by engaging a loyal valuer. Although minority shareholders may also make an independent assessment, the transaction costs for them in this case exceed the proceeds of the shares sale. It also violates the principle of equality in the exercise of socio-economic rights. The conclusion was made about the premature introduction of a mandatory anti-corruption program for all types of enterprises. If the corporation's economic relations are satisfactory to all participants, and the participants themselves have effective means of protection against misuse of their resources, additional anti-corruption measures are hardly needed.

Keywords: corporate security; economic reform; corporate governance; compliance; corporate fraud; greenmail.

References

1. Government Portal, Ukraine (2020), “Reforms”, available at: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi (Accessed 23 February 2020).
2. Bilets'kyj, A. V. (2016), “Corruption in the private sector and the role of the public in preventing it”, Problemy zakonnosti, vol. 135, pp. 157–166, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pz_2016_135_18 (Accessed 26 February 2020).
3. Griffith, Sean J. (2016), “Corporate Governance in an Era of Compliance”, William & Mary Law Review, vol. 57, no. 6; Fordham Law Legal Studies Research Paper № 2766661, available at: https://ssrn.com/abstract=2766661 (Accessed 23 February 2020).
4. Pererva, P. H. (2017), “Industrial enterprise compliance program: goals and objectives”, Visnyk NTU “KhPI”. Seriia ”Ekonomichni nauky”, vol. 24, pp. 153–158.
5. Solomina, H. V. (2018), “Forensic is an instrument of financial investigation of enterprise activity”, Naukovyj visnyk Mukachivs'koho derzhavnoho universytetu. Ser.: Ekonomika, vol. 2, pp. 144–149, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_2(2)__70 (Accessed 24 February 2020).
6. Shevchuk, I. V. (2017), “Raiding and corporate blackmail (greenmail) as a threat to Ukraine's economic security”, Universytets'ki naukovi zapysky, vol. 2, pp. 231–240, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2017_2_24 (Accessed 26 February 2020).
7. Shyra, T. B. (2018), “Corporations and corporate security”, Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, vol. 11, pp. 58–64, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2018_11_11 (Accessed 26 February 2020).
8. Shafrans'ka, L. T. (2017), “Corporate Reporting in Globalization: Problems, Prospects”, Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu, vol. 12, pp. 161–164, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2017_12(2)__36 (Accessed 28 February 2020).
9. Transparency International Ukraine (2016), “Yakymchuk, D. and Voitsitskyi, Y. Transparency in Corporate Reporting in Ukraine: Private and State-Owned Enterprises”, available at: https://ti-ukraine.org/wp-content/uploads/2017/09/TRAC_ti_rating_eng_web-1-2.pdf (Accessed 28 February 2020).
10. The official site of LCF Law Group (2018), “Atamanova, Yu. Implementation of squeeze-out in Ukraine: state of play”, available at: https://lcf.ua/content/uploads/2018/07/LCF_SQUEEZE-OUT_REPORT-June-2018.pdf (Accessed 27 February 2020).
11. Kripkyj, A. Yu. (2019), “Legal support of corporate security of Ukrainian enterprises”, Molodyj vchenyj, vol. 2, pp. 628–632, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_2(2)__70 (Accessed 23 February 2020).
12. Lutsenko, I. (2018), “Squeeze-out. How not to offend the little ones”, Dzerkalo tyzhnia, 1 June, available at: https://dt.ua/finances/squeeze-out-yak-ne-obrazhati-malenkih-279521_.html (Accessed 27 February 2020).
13. Pal'chevskij, I. (2018), “DTEK wins trial against Dneproenergo minority shareholders by squeeze-out”, Financial Club, 21 August, available at: https://finclub.net/news/dtek-vyigral-sud-u-minoritariev-dneproenergo-po-skviz-autu.html (Accessed 27 February 2020).
14. State Statistics Service of Ukraine (2020), “Number of legal entities by organizational and legal forms of management”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/edrpoy/ukr/EDRPU_2020/ks_opfg/ks_opfg_0220.htm (Accessed 26 February 2020).
15. The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), The Law of Ukraine “On Joint Stock Companies”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17 (Accessed 26 February 2020).
16. National Depository of Ukraine (2020), “Squeeze-out: Copies of public irrevocable requirements”, available at: https://csd.ua/index.php?option=com_easytable&view=easytable&id=48&Itemid=342&lang=ua (Accessed 27 February 2020).
17. National Securities and Stock Market Information Database on the Securities Market (2020), “Publication of regulated information”, available at: https://stockmarket.gov.ua/cabinet/?cabinet_report_filter%5Bkind%5D=text-id-13&cabinet_report_filter%5BfromDt%5D=01.01.2018&cabinet_report_filter%5BtoDt%5D=27.02.2020&sort=r.id&direction=desc&page=6 (Accessed 27 February 2020).
18. PwC Ukraine (2018), “World Economic Crime and Fraud Survey 2018: Survey Results of Ukrainian Organizations. Fraud removal”, available at: https://www.pwc.com/ua/uk/survey/2018/pwc-gecs-2018-ukr.pdf (Accessed 27 February 2020).
19. The Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of Ukraine “On the Prevention of Corruption”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1700-18 (Accessed 27 February 2020).
20. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), “The Decision Of National Agency of Corruption Prevention "On approval of Methodological Recommendations on preparation and implementation of anti-corruption programs of legal entities"”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0734884-17 (Accessed 27 February 2020).
21. The Verkhovna Rada of Ukraine (2018), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "Amendments to the Financial Reporting Procedure"”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/547-2018-%D0%BF (Accessed 28 February 2020).

№ 3 2020

Дата публікації: 2020-03-27

Кількість переглядів: 4038

Відомості про авторів

О. В. Овсієнко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії,Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна

O. Ovsiienko

PhD in Economics, associate professor, associate professor of Department of Economic Theory, Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-6467-9396


О. А. Чуприна

к. е. н., доцент, доцент кафедри статистики, обліку та аудиту,Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна

O. Chupryna

PhD in Economics, associate professor, associate professor ofDepartment of Statistics, Accounting and Audit,V. N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine

ORCID:

0000-0002-0548-0715

Як цитувати статтю

Овсієнко О. В., Чуприна О. А. Національні економічні реформи та їх вплив на корпоративну безпеку бізнесу в Україні. Ефективна економіка. 2020. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7715 (дата звернення: 18.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.56

Ovsiienko, O. and Chupryna, O. (2020), “National economic reforms and their impact on the economic security of business in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7715 (Accessed 18 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.56

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.