EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕОРЕТИЧНА ПЛАТФОРМА УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ КЛАСТЕРІВ ТУРИЗМУ ТА РЕКРЕАЦІЇ У РЕГІОНАХ
О. О. Маслиган, Л. І. Медвідь

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.61

УДК: 35/076.5(477)

О. О. Маслиган, Л. І. Медвідь

ТЕОРЕТИЧНА ПЛАТФОРМА УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ КЛАСТЕРІВ ТУРИЗМУ ТА РЕКРЕАЦІЇ У РЕГІОНАХ

Анотація

З ХХ ст. фахівці в галузі регіональної економіки вивчали особливості розвитку й індустріальну спеціалізацію просторових зосереджень населених пунктів на певній території, ідентифікацію управлінських процесів, що з ними пов’язані. Крім того, з 1933 р. формується значна кількість теорій, які визначають сучасні погляди на закономірності мережевого розвитку сфери туризму та рекреації, використовують саме поняття кластеру або категорій, що до нього наближені. Слід відмітити, що саме розвиток системи теорій регіонального розвитку визначає сучасні конструкції моделей кластерів туризму та рекреації.
У якості кінцевого результату, на який спрямоване дослідження передбачено окреслення сукупності теоретичних систем наукового бачення кластеру або зв’язних категорій, що забезпечують опис та пояснюють особливості управління розвитком кластерів туризму та рекреації.
У процесі проведення цього дослідження використані такі загальнонаукові та конкретні методи: порівняльний, структурний, історичний, логічний і метод узагальнення.
Знання теоретичних систем наукового бачення дозволяє окреслити методологічні алгоритми забезпечення сталого розвитку кластеру та подібних до нього утворень. Згідно виділеної теоретичної платформи базові процеси в управлінні утвореннями специфічні: забезпеченням найвищого рівня прибутковості учасників кластеру за найнижчого рівня ризику; забезпеченням стабільного фінансового стану елементів кластеру, що гарантує їх злагоджену роботу; забезпеченням високої якості туристичного продукту кластеру, через вплив на фактори та умови, що сприяють формуванню продукту оптимальної якості всіма учасниками утворення.

Ключові слова: кластер; теорії; теоретична платформа; розвиток регіону; полюси зростання; дифузія інновацій.

Література

1. Артеменко І. С. Теоретико-методичні основи концентрації виробництва на підприємствах агропромислового комплексу / І.С. Артеменко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. – Острог : Вид-во НУ«ОА», травень 2016. – № 1(29). – С. 23-28.
2. Голіков А. Використання теорії центральних місць з метою вдосконалення адміністративно-територіального устрою Харківської області / А. Голіков // Часопис соціально-економічної географії. 2018. – Вип. 24. – С. 47-55.
3. Голубчик М.М. Соціально-економічна географія / М.М. Голубчик, 2015. [Електронний ресурс] URL.: https://stud.com.ua/26382/geografiya/teoriya_tsentralnih_mists_kristallera_losha
4. Дяченко О.В. Застосування теорії центральних місць в археології для визначення відносних дат і розмірів поселень / О.В. Дяченко // Археологія. – 2011. – № 3. – С. 3-10.
5. Кобзова С.М. Поняття «туристичний регіон», «регіональний туризм» та «туристський маршрут» у сучасному науковому дискурсі / С.М. Кобзова // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2010. – №16(203). – С.24-31.
6. Колодійчук А.В. Інноваційні регіональні теорії в структурі середовищ них теорій розвитку промисловості / А.В. Колодійчук // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.7. – С. 224-229.
7. Мазнєв Г.Є. Інноваційні технологічні кластери: особливості та застереження: особливості та застереження / Г.Є. Мазнєв // Економіка АПК.  2013.  № 8. – С. 63-67.
8. Мальська М.П. Теоретичні засади розміщення підприємств індустрії туризму / М.П. Мальська // Економіка. Управління. Інновації. – 2012. – №2 (8). [Електронний ресурс] URL.: http://tourlib.net/statti_ukr/malska2.htm
9. Панкова Л.І. Формування кластерних моделей національних економік на засадах стимулювання регіонального розвитку / Л.І. Панкова, Т.П. Потапенко // Економiка i органiзацiя управлiння. 2018. – № 2 (30) – C. 47-56.
10. Погуда Н.В. Сучасний стан туристичного ринку України: оцінка та перспективи розвитку / Н.В. Погуда, О. Г. Розметова // Ефективна економіка., № 10, 2018. –[Електронний ресурс] URL.: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2018/59.pdf
11. Портер М. Международная конкуренция: Конкурентные преимущества стран: Пер.с англ. – М.: Международные отношения, 1993. – 896с.
12. Регіональне управління : підручник / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого. – К. : НАДУ, 2014. – 512 с.
13. Рибак Ю.В. Теоретичні засади дослідження розвитку та функціонування кластерів в умовах глобальної конкурентної боротьби / Ю.В. Рибак // Формування ринкових відносин в Україні, 2012. – № 2. – С,94-101
14. Стоянець Н. Регіональні кластери як структурні ланки сталого розвитку національної економіки / Н. Стоянець // Agricultural and Resource Economics: International Scientific. 2017. Vol. 3. №. 2. рp. 132-144. [Електронний ресурс] URL.: http://are-journal.com
15. Фарат О.В. Проблеми розвитку інноваційних кластерів промислових підприємств / О.В. Фарат, В.П. Залуцький // Актуальні проблеми економіки. – №2 (164). – 2015. – С. 229-237.
16. Федорова В.Г. Еволюція класичних теорій мережних і кластерних форм розміщення виробництва/ В.Г. Федорова // Економіка і регіон № 2 (29) - 2011 – ПолтНТУ – C. 51-54.
17. Audretsch D. and M.P. Feldman «Knowledge Spillovers and the Geography of Innovation» in J. Vernon Henderson and Jacque Thisse, editors. Handbook of Urban and Regional Economics: Cities and Geography, Vol/ 4. Amsterdam: North Holland Publishing. pp. 2713-2739.

O. Maslihan, L. Medvid

A THEORETOCAL PLATFORM THE DEVELOPMENT MANAGEMENT OF TOURISM AND RECREATION CLUSTER

Summary

In the 1950s and 1960s, experts in the field of regional economy learning routines of development the industry specialization spatial economic concentrated of cities and other human settlements in a specific area and identification management processes, associated hinterland. Beginning in 1933 s forming many theories, that today shape the way of pattern cluster or network development of tourism and recreation and use category cluster or category involved in it (there are connected categories, For example, growth poles, center of the circle and etc.). It should be noted that theories systems of regional development to define modern designs of clustering models recreation and tourism. For instance, as an outcome, to which directions aimed at investigation are to study a mix of theoretical the system of scientific view, that describes the outline and explain management features Cluster Development in recreation and tourism category involved in it.
In the course of the study using the following a general academic nature and specific instruments: comparative, structural, historical, generalizations, logical.
The studies a mix of theoretical systems of scientific view, describes and explain management features of Tourism and Recreation cluster development cluster or category involved in it, was stated that:
1. «cluster» is the only category is a defining of theoretical constructions that focus on grouping of enterprises of Tourism and Recreation area and involved other agencies;
2. cluster or similar category is an artificial entity, that require fault tolerant;
3. management of Tourism and Recreation cluster or similar entity must ensure must ensure synthesis and knowledge generation regarding on the alignment process attitudes and collective decision-making to develop and related coordinate action, at their actors.
A knowledge of the theoretical framework of scientific vision allows to determine methodological algorithms ensure sustainability of entities involved in it. According to the theoretical framework the base processes in managing of artificial entity is specific: securing high profitability cluster actors at low risk at low risk; ensure a stable financial status of cluster actors, which work coherently guarantees (compulsory for find synergies); quality assurance of tourism product of cluster (through continuing, well-planned and purposeful influence on factors and conditions, promote the formation of optimal quality all actors of artificial entity.

Keywords: cluster; theories; theoretical platform; development of the region; grow in growth; diffusion of innovation.

References

1. Artemenko, I.S. (2016), “The theoretical-methodological fundamentals of concentration of the population in the territories of agribusiness”, Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia», Vol. 1(29), pp. 23-28.
2. Holikov, A. (2018), “The use of central place theory with a view to improving administrative and territorial structure of Kharkiv province”, Chasopys sotsialno-ekonomichnoi heohrafii, Vol. 24, рр. 47-55.
3. Holubchyk, M.M. (2015), “Social and economic geography”, [Online]. available at: https://stud.com.ua/26382/geografiya/teoriya_tsentralnih_mists_kristallera_losha (Accessed 22 Feb 2020).
4. Diachenko, O.V. (2011). “Applying the central place theory in archaeology to determine the relative dates and size of settlements”, Arkheolohiia, Vol. 3, рр. 3-10.
5. Kobzova, S.M. (2010),“The concept of «tourist area», «regional tourism» and «tourist destinations» in the modern scientific discourse”, Visnyk LNU imeni Tarasa Shevchenka, Vol.16(203), рр.24-31.
6. Kolodiichuk, A.V. (2012), “The innovative regional theory on the structure of ecological theory of the industrial development”, Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, Vol. 22.7, рр. 224-229.
7. Mazniev, H.Ie.(2013), “Innovative technology clusters: the features and a warning”, Ekonomika APK, Vol. 8, рр. 63-67.
8. Malska, M.P. (2012), “The theoretical framework locational tourism industry”, Ekonomika. Upravlinnia. Innovatsii, Vol.2 (8), [Online]. available at:: http://tourlib.net/statti_ukr/malska2.htm (Accessed 22 Feb 2020).
9. Pankova, L.I. and Potapenko, T.P. (2018). “Formation of the cluster model on national economies by stimulating the regional development”, Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia, Vol. 2 (30), рр. 47-56.
10. Pohuda, N.V. and Rozmetova, O. H. (2018), “The current state of travel marketplace of Ukraine: Assessment and development prospects”, Efektyvna ekonomika, Vol. 10. [Online]. available at:http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/10_2018/59.pdf (Accessed 22 Feb 2020).
11. Porter M. (1993), Mezhdunarodnaia konkurentsyia: Konkurentnye preymuschestva stran [International Competition: Competitive Advantages of Countries], Mezhdunarodnye otnoshenyia, Moscow, Russia.
12. Kovbasiuka Yu. V., Vakulenka V. M. and Orlatoho M.K. (2014), Rehionalne upravlinnia: pidruchnyk [Regional management], NADU, Kyiv, Ukraine.
13. Rybak, Yu.V. (2012), “The theoretical framework study of the development and functioning of clusters in a global competition”, Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, Vol. 2, рр. 94-101.
14. Stoianets, N. (2017), “Regional cluster as the structural link of sustainable development of the national economy”, Agricultural and Resource Economics International Scientific, Vol. 3, no, 2, рp. 132-144. [Online]. available at: http://are-journal.com (Accessed 22 Aug 2019).
15. Farat, O.V. and Zalutskyi, V.P. (2015), “Development challenges of innovation clusters at industrial enterprises”, Aktualni problemy ekonomiky, Vol. 2 (164), рр. 229-237.
16. Fedorova, V.H. (2011), “Evolution of classical theory network and cluster forms for localization of production”, Ekonomika i rehion, Vol. 2 (29), рр. 51-54.
17. Audretsch, D. and Feldman, M.P (2004), “Knowledge Spillovers and the Geography of Innovation”, Handbook of Urban and Regional Economics: Cities and Geography: North Holland Publishing, Vol. 4, pp. 2713-2739.

№ 3 2020

Дата публікації: 2020-03-27

Кількість переглядів: 3561

Відомості про авторів

О. О. Маслиган

к. е. н., доц. кафедри туризму і географії, Мукачівський державний університет

O. Maslihan

PhD in Economics, Associate Professor of Tourism and Geography,Mukachevo State University

ORCID:

0000-0002-8465-548X


Л. І. Медвідь

ст. викладач кафедри туризму і географії, Мукачівський державний університет

L. Medvid

Senior Lecturer of Tourism and Geography, Mukachevo State University

ORCID:

0000-0001-9386-5211

Як цитувати статтю

Маслиган О. О., Медвідь Л. І. Теоретична платформа управління розвитком кластерів туризму та рекреації у регіонах. Ефективна економіка. 2020. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7720 (дата звернення: 16.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.61

Maslihan, O. and Medvid, L. (2020), “A theoretocal platform the development management of tourism and recreation cluster”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7720 (Accessed 16 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.61

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.