EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СПОЖИВЧА ЦІННІСТЬ ЯК ЧИННИК ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ
Ю. Л. Грінченко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.63

УДК: 338.2:338.44+339.13

Ю. Л. Грінченко

СПОЖИВЧА ЦІННІСТЬ ЯК ЧИННИК ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ

Анотація

Сталий розвиток будь-якої галузі національної економіки передбачає насамперед високу ефективність цій галузі в створенні споживчої цінності. Спроможність галузевих агентів створювати ланцюги споживчої цінності, координувати свої дії задля її максимізації є передумовою такого розвитку. Авіаційна галузь є складним виробничо-сервісним комплексом, що поєднує велику кількість підприємств, з’єднаних в єдиному процесі надання послуг повітряного перевезення. Аналіз складових споживчої цінності, які є пріоритетними в сучасних умовах та визначають рівень задоволення споживача авіаційних послуг є важливою передумовою розробки ефективної державної політики забезпечення сталого розвитку авіаційної галузі. Окрім безпосередньо зручності, комфорту, швидкості, надійності та вартості подорожі, які є вирішальними факторами у вибору послуги авіаційного сполучення, державна політика має забезпечити доступ споживача до інформації на всіх етапах подорожі, захист та компенсації у випадку непередбачуваних обставин, доступність для людей з інвалідністю та прискорення аеропортових процедур.

Ключові слова: авіаційна галузь; сталий розвиток; державна політика; споживча цінність; ризики безпеки; регуляторна політика.

Література

1. Голляк Ю. Б. Економічний механізм реалізації міжгалузевої взаємодії в авіаційній промисловості України: автореф. дис.… д-ра екон. наук: 08.00.03; Київський нац. ун-т технологій та дизайну. Київ, 2011. 40 с.
2. Badanik B., Laplace I., Lenoir N., Malavolti E., Tomova A., Kazda A. Future strategies for airports. WCTR 2010, 12th World Conference on Transport Research, September 2010, Nice, France. P. 1-10. URL: https://www.researchgate. net/publication/280047363_Future_strategies_for_airports (дата звернення: 03.02.2020).
3. Boeing Commercial Outlook 2019-2038. URL: https://www.boeing.com/resources/boeingdotcom/commercial/market/commercial-market-outlook/assets/downloads/cmo-sept-2019-report-final.pdf (дата звернення: 03.02.2020).
4. IATA Annual Review 2018. URL: https://www.iata.org/contentassets/c81222d96c9a4e0bb4ff6ced0126f0bb/iata-annual-review-2018.pdf (дата звернення 11.03.2020).
5. ICAO’s Policies on Charges for Airports and Air Navigation Services. 9th ed. 2012. URL: https://www.icao.int/publications/Documents/9082_9ed_en.pdf (дата звернення: 04.01.2020).
6. Sustainable Development Goals and Aviation. 2017. URL: https://aviationbenefits.org/un-sustainable-development-goals/sustainable-development-goals-and-aviation/ (дата звернення: 21.01.2020).
7. Vasigh B., Fleming K., Tacker T. Introduction to Air Transport Economics: From Theory to Applications. 3rd ed. London: Routledge, 2018. 520 p.
8. Wittmer A., Bieger Th., Müller R. Aviation Systems. Management of the Integrated Aviation Value Chain. Heidelberg: Springer-Verlag GmbH, 2011. 238 p. DOI: 10.1007/978-3-642-20080-9.

Y. Hrinchenko

THE CONSUMER VALUE AS A FACTOR FOR THE STATE POLICY OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE AVIATION INDUSTRY

Summary

The sustainable development of any industry implies foremost the high levels of efficiency of this industry in the context of consumer value creation. If the industry agents can create effective value chains by coordinating their actions to maximize it there are some implications for the sustainable industry development. The aviation industry is a complex production-service industry, which combine a large number of enterprises all involved in the common process of consumer value creation for the aviation transportation customers. Analysis of the components of the consumer value is an important prerequisite for securing the sustainable development of the aviation industry. Alongside of convenience, comfort, speed, safety and security, and price of the travel, which are the decisive factors for the consumer choice of the aviation transportation service, the state policy shall address the issues of providing all necessary information to a customer at any stage of the travel. Protection and compensation of a customer in case of unforeseen disruptions is also in the focus of the state policy for aviation regulation. Greater access and removal of all barriers for the people with disabilities is also an important factor for customer satisfaction in the current conditions. Waiting in queues for passing cross-border and custom procedures is directly under responsibility of state institutions with cooperation with industry agents, primarily airports. The safety and security issues are growing in importance despite the fact the aviation industry remains the mode of transport with the lowest casualty rate. As new risks related to terrorist hazard, cybercrime, military attack and technical failure has appeared. The state policy is set to keep the high safety and security standards with providing assistance on national and international level on tracking and preventing risks. The level of consumer satisfaction within the aviation industry as the whole and by steps of the travel process will imply into the concept of customer value. This concept will shape the state policy for the sustainable development of the aviation industry alongside traditional economic, technology and investment factors.

Keywords: aviation industry; sustainable development; state policy; consumer value; security risks; regulatory policy.

References

1. Holliak, Yu.B. (2011), “The economic mechanism of implementation of interbranch interaction in the aviation industry of Ukraine”, Doctor of Economics Degree Dissertation, Economics and Management of the National Economy, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv, Ukraine
2. Badanik, B., Laplace, I., Lenoir, N., Malavolti, E., Tomova, A., and Kazda, A. (2010), “Future strategies for airports”, WCTR 2010, 12th World Conference on Transport Research, Nice, France, pp. 1-10, available at: https://www.researchgate.net/publication/280047363_Future_strategies_for_air ports (Accessed 3 February 2020).
3. Boeing Commercial Outlook 2019-2038. (2019) available at: https://www.boeing.com/resources/boeingdotcom/commercial/market/commercial-market-outlook/assets/downloads/cmo-sept-2019-report-final.pdf (Accessed 3 February 2020).
4. IATA (2018) IATA Annual Review 2018. available at: https://www.iata.org/contentassets/c81222d96c9a4e0bb4ff6ced0126f0bb/iata-annual-review-2018.pdf (Accessed 11 March 2020).
5. ICAO (2012) “ICAO’s Policies on Charges for Airports and Air Navigation Services”. 9th ed. available at : https://www.icao.int/publications/Documents/9082_9ed_en.pdf (Accessed 4 February 2020).
6. Sustainable Development Goals and Aviation (2017), available at: https://aviationbenefits.org/un-sustainable-development-goals/sustainable-development-goals-and-aviation/ (Accessed 21 January 2020).
7. Vasigh, B., Fleming, K., & Tacker, T. (2018). Introduction to Air Transport Economics: From Theory to Applications (3rd ed.). London: Routledge.
8. Wittmer, A., Bieger, Th. and Müller, R. (2011), Aviation Systems. Management of the Integrated Aviation Value Chain, Springer-Verlag GmbH, Heidelberg, Germany. DOI: 10.1007/978-3-642-20080-9.

№ 3 2020

Дата публікації: 2020-03-27

Кількість переглядів: 2751

Відомості про авторів

Ю. Л. Грінченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування,Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

Y. Hrinchenko

PhD in Economics, assistant professor,assistant professor of the chair of marketing and business administration,Odesa Mechnikov National University

ORCID:

0000-0002-9439-5933

Як цитувати статтю

Грінченко Ю. Л. Споживча цінність як чинник державної політики сталого розвитку авіаційної галузі. Ефективна економіка. 2020. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7722 (дата звернення: 16.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.63

Hrinchenko, Y. (2020), “The consumer value as a factor for the state policy of the sustainable development of the aviation industry”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7722 (Accessed 16 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.63

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.