EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ АНАЛІЗУ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
Т. О. Мулик, Н. Г. Здирко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.68

УДК: 657.631.8

Т. О. Мулик, Н. Г. Здирко

МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ АНАЛІЗУ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

Анотація

Досліджено методичний інструментарій аналізу публічних закупівель. Визначено роль аналізу в системі публічних закупівель. Охарактеризовано об’єкт, предмет та суб’єкти аналізу. Визначено завдання аналізу на мікро та макрорівнях, напрями та етапи аналізу. Здійснено аналіз динаміки публічних закупівель, аналіз структури замовників та ефективності публічних закупівель. Визначено, що умовою успішного проведення аналізу є чітка організація аналітичного процесу як системи раціональних, скоординованих дій вивчення об’єкта дослідження відповідно до визначеної мети. Для забезпечення ефективності аналізу публічних закупівель його потрібно добре продумати, спланувати й організувати. Проведено аналіз підходів до системи показників, що пропонуються різними авторами для оцінки публічних закупівель. Визначено, що важливим напрямом аналізу є оцінка ризику здійсненої угоди, що проявляється в дотриманні чинного законодавства, дисципліні дотримання умов контракту, обґрунтованості визначення початкової ціни, дотримання термінів виконання контракту, соціальній значущості контракту.

Ключові слова: аналіз державних закупівель; тендери; ефективність державних закупівель; методи аналізу; методологія аналізу.

Література

1. Мулик Т. О., Мулик Я. І. Методичний інструментарій аналізу фінансової безпеки підприємств в системі економічних аспектів виробництва біопалива. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016. № 9. С. 91-101.
2. Здирко Н.Г. Державне регулювання та контроль у сфері публічних закупівель. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації: міжнародний науковий журнал. 2019. № 3-4. URL: http://ibo.tneu.edu.ua/index.php/ibo/issue/archive
3. Мулик Т. О., Материнська О. А., Пльонсак О. Л. Аналіз господарської діяльності: навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2017. 288 с.
4. Лазаришина І.Д. Економічний аналіз в Україні: історія, методологія, практика:Монографія. – Рівне: НУВГП, 2005. – 369с.
5. Болюх М. А., Бурчевський В.З., Горбаток М. І., та ін. Економічний аналіз: навч. Посібник. За ред. акад. НАНУ, проф. М. Г.Чумаченка. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. К.: КНЕУ, 2003. 556 с.
6. Олійник О.В. Розвиток економічного аналізу в умовах інституційних змін: монографія. Житомир: ЖДТУ, 2008. 653 с.
7. Про публічні закупівлі: Закон України від 25 грудня 2015 року №922-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19
8. Парасій-Вергуненко І. М. Аналіз публічних закупівель: методичні та практичні аспекти. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал. Острог: Вид-во НаУОА, грудень 2017. № 7(35). С. 65-71.
9. Міняйло В. П. Інформаційно-аналітичне забезпечення публічних закупівель. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 16. С. 88-93. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2017_16_17.
10. Мартинович Д. Є. Аналіз ефективності публічних закупівель як інструменту державної допомоги. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 18. С. 70-76.
11. Письменна М.С. Концепція аналізу ефективності системи державних закупівель. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2017. № 5(10). URL: http:// http://www.easterneuropeebm.in.ua/journal/10_2017/23.pdf
12. ProZorro Продажі. Аналітичний сайт. URL: https://bi.prozorro.sale/#!/
13. Звіти Державної аудиторської служби України за 2016, 2017, 2018 роки: офіційний сайт Державної аудиторської служби. URL: http://www.dkrs.gov.ua. (дата звернення: 11.09.2019)
14. Вершинина Е.С. Эффективность государственных закупок. Молодой ученый. 2015. № 5. С. 339 - 340.
15. Міняйло В. П. До питання оцінки ефективності державних закупівель. Економічні науки. Cерія : Облік і фінанси. 2010. Вип. 7(2). С. 305-313.
16. Міняйло В. П. Аналіз і контроль процедур державних закупівель. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". 2009. № 647. С. 125–129.

T. Mulyk, N. Zdyrko

METHODOLOGICAL TOOLS OF THE ANALYSIS OF PUBLIC PROCUREMENT

Summary

Public procurement has been identified as a tool that enhances reporting and transparency in public administration and administration, lowers corruption in procurement and improves the business climate in the country. Public procurement has always been actively discussed by a wide range of stakeholders, and in recent times attention to public procurement has increased. Research in the area of public procurement is relevant and important for updating the system, correcting its shortcomings and adding new modules that are needed in the procurement system in Ukraine. In this case, an important role is assigned to the organization of analysis in the system of public procurement. It is noted that in order to develop effective organizational and methodological provisions of economic analysis of public procurement, there is a need to evaluate modern methodological tools. Accordingly, in this area there is a need for: identification of the object and object of public procurement analysis, defining its objectives and goals, directions and stages of analysis, information support, indicators system that can be used during the analysis and characterize the effectiveness of public procurement. The subject, object and subjects of analysis are characterized. The tasks of analysis at micro and macro levels, directions and stages of analysis are determined. The analysis of the dynamics of public procurement, analysis of the structure of customers and the effectiveness of public procurement. It is determined that the condition for successful analysis is a clear organization of the analytical process as a system of rational, coordinated actions to study the object of study in accordance with a specific goal. It must be well thought out, planned and organized to ensure the effectiveness of public procurement analysis. The analysis of approaches to the evaluation of public procurement is carried out. It is determined that an important area of analysis is the risk assessment of the performed agreement, which is manifested in the observance of the current legislation, the discipline of compliance with the terms of the contract, the validity of determining the starting price, the observance of the terms of contract performance, the social significance of the contract.

Keywords: public procurement analysis; tenders; effectiveness of public procurement; methods of analysis; methodology of analysis.

References

1. Mulyk, T. O. and Mulyk, Ya. I. (2016), "Methodical tools for analysis of financial security of enterprises in the system of economic aspects of biofuel production", Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky, vol. 9, pp. 91-101.
2. Zdyrko, N.H. (2019), "State regulation and control in the field of public procurement", Instytut bukhhalterskoho obliku, kontrol ta analiz v umovakh hlobalizatsii: mizhnarodnyi naukovyi zhurnal, vol. 3-4, [Online], available at: http://ibo.tneu.edu.ua/index.php/ibo/issue/archive
3. Mulyk, T. O., Materynska, O. A. and Plonsak, O. L. (2017), Analiz hospodarskoi diialnosti: navchalnyi posibnyk [Analysis of economic activity: a textbook], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine, P. 288.
4. Lazaryshyna, I.D. (2005), Ekonomichnyi analiz v Ukraini: istoriia, metodolohiia, praktyka [Economic analysis in Ukraine: history, methodology, practice], NUVHP, Rivne, Ukraine, P. 369.
5. Boliukh, M. A., Burchevskyi, V.Z., Horbatok, M. I., and others (2003), Ekonomichnyi analiz [Economic Analysis], 2nd ed., KNEU, 2003. Kyiv, Ukraine, P.556.
6. Oliinyk, O.V. (2008), Rozvytok ekonomichnoho analizu v umovakh instytutsiinykh zmin [Development of economic analysis in the context of institutional change], ZhDTU, Zhytomyr, Ukraine, P. 653.
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine "On Public Procurement", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19
8. Parasii-Verhunenko, I. M. (2017), "Public procurement analysis: methodological and practical aspects", Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Seriia «Ekonomika», vol. 7(35), pp. 65-71.
9. Miniailo, V. (2017), “Information and analytical support for public procurement”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 88–93, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2017_16_17.
10. Martynovych, D. (2016), “Effeciency analysis of public procurement as state aid tool”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 18, pp. 70–76.
11. Pysmenna, M.S. (2017), "Concept of analyzing the efficiency of the public procurement system", Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnia, vol. 5(10), [Online], available at: http:// http://www.easterneuropeebm.in.ua/journal/10_2017/23.pdf
12. ProZorro Sales. Analytical site, [Online], available at: https://bi.prozorro.sale/#!/
13. State Audit Service of Ukraine, "Reports of the State Audit Service of Ukraine for 2016, 2017, 2018", available at: http://www.dkrs.gov.ua. (Accessed 11 Sept 2019)
14. Vershinina, E.S. (2015), "The effectiveness of public procurement", Molodoj uchenyj, vol. 5, pp. 339 - 340.
15. Miniailo, V. P. (2010), "On the issue of assessing the effectiveness of public procurement", Ekonomichni nauky. Ceriia : Oblik i finansy, vol. 7(2), pp. 305-313.
16. Miniailo, V. P. (2009), "Analysis and control of public procurement procedures", Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", vol. 647, pp. 125–129.

№ 3 2020

Дата публікації: 2020-03-27

Кількість переглядів: 4719

Відомості про авторів

Т. О. Мулик

к. е. н., доцент, завідувач кафедри аналізу та статистики, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

T. Mulyk

PhD in Economics, Associate Professor, Head of the Analysis and Statistics Department, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

ORCID:

0000-0003-1109-2265


Н. Г. Здирко

к. е. н., доцент, декан факультету обліку та аудиту, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

N. Zdyrko

PhD in Economics, Associate Professor, Dean of the Faculty of Accounting and Audit, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

ORCID:

0000-0001-5968-3502

Як цитувати статтю

Мулик Т. О., Здирко Н. Г. Методичний інструментарій аналізу публічних закупівель. Ефективна економіка. 2020. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7727 (дата звернення: 16.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.68

Mulyk, T. and Zdyrko, N. (2020), “Methodological tools of the analysis of public procurement”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7727 (Accessed 16 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.68

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.