EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ КРІЗЬ ПРИЗМУ ТЕОРІЇ ПОКОЛІНЬ
В. В. Смачило, О. С. Шуміло, Є. В. Попова

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.69

УДК: 338

В. В. Смачило, О. С. Шуміло, Є. В. Попова

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ КРІЗЬ ПРИЗМУ ТЕОРІЇ ПОКОЛІНЬ

Анотація

В статті проведено дослідження стосовно управління персоналом на підприємствах будівельної сфери Харківського регіону крізь призму поколінь. Метою статті є дослідження особливостей управління персоналом будівельних підприємств в розрізі теорії поколінь. Методика дослідження: статистичний аналіз; експертний метод; метод узагальнень.
Обґрунтовано актуальність дослідження застосування методів управління в розрізі теорії поколінь. Проведено аналіз ринку праці в розрізі теорії поколінь та розкрито специфіку працевлаштування (формальний/неформальний сектор).
Визначено, на основі експертного методу, що керівники будівельних підприємств Харківського регіону, які прийняли участь в анкетуванні, приймають до уваги вік працівників та диференціюють методи управління відносно нього. Встановлено пріоритетність методів управління стосовно персоналу в розрізі їх поколінь та вказано на необхідність подальших досліджень в цій сфері стосовно працівників покоління Z, які, в майбутньому, будуть складати більшість на ринку праці.

Ключові слова: персонал; теорія поколінь; управління; будівельні підприємства.

Література

1. Смачило, В. В., Наливайко, Т. Л. (2019) Ідентифікація соціально-економічної категорії «персонал підприємства». Вісник ЖДТУ. № 3 (89). С. 47-56.
2. Наливайко Т. Л. (2019) Ідентифікація понятійно-категоріального апарату адаптивного управління. Економіка та держава. 9. 95–102.
3. Садова С. Особливості та психологія покоління X, Y, Z. Psychological Dimensions of Culture, Economics, Management: Science Journal, X, 2017 р. Lviv Polytechnic National University Institutional Repository. С. 56-59. URL: http://ena.lp.edu.ua (дата звернення 14.01.2019).
4. Колмакова Л.О., Совершенна І.О.Чого варто очікувати і як управляти представниками покоління Z? Глобальні проблеми економіки та фінансів: збірник тез наукових робіт IX Міжнародної науково-практичної конференції, Київ–Прага–Відень, 31 травня 2017 року. Фінансово-економічна наукова рада, 2017. С. 20-23.
5. Жарківська І. Теорія поколінь і управління персоналом організації. Інноваційні процеси економічного та соціально-культурного розвитку : вітчизняний та зарубіжний досвід : зб. тез доп. IX Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів / редкол. : Л. І. Вергун, Ю. В. Мельник, О. Легкий. Тернопіль: ТНЕУ, 2016. С. 118-120.
6. Єрмоленко А.Б. Розвиток національного освітнього простору в контексті надбань теорії поколінь. Вісник національного університету оборони. 2014. №3(40). С. 82-87.
7. Смачило В.В. Архітектоніка трансформацій кадрового потенціала підприємств транспорту. Економіка і держава. 2019. №7. С.39-45.
8. Нові тренди у сфері управління персоналом: як побудувати організацію майбутнього. URL: https://www.ey.com (дата звернення 14.01.2019).
9. Офіційний сайт Державної служб статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/tr.htm (дата звернення 1.03.2020).
10. Офіційний сайт Державної служби зайнятості. URL: https://www.dcz.gov.ua/storinka/analityka-ta-statystyka (дата звернення 1.03.2020).
11 Харун О.А. Класифікація методів управління трудовим потенціалом промислових підприємств. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua.
12. Рашитова Н. К. Методи та основні функції управлінської діяльності / Н. К. Рашитова. // Державне будівництво. 2008. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua.
13. Смачило В.В., Халіна В.Ю. Диференціація методів управління кадровим потенціалом підприємства. Соціальна економіка. 2018. №56. С. 222–232

V. Smachylo, O. Shumilo, E. Popova

ENTERPRISE PERSONNEL MANAGEMENT THROUGH THE LENS OF GENERATIONAL THEORY

Summary

Personnel management is a popular area of research that needs constant research and recommendations because of its importance to economics and dynamism. It is worth noting the strong influence of global trends on the changing place and role of man in the process of work through the updating of technological styles and generations.
The article deals with the study of personnel management at enterprises of the construction sphere of Kharkiv region through the prism of generations. The purpose of the article is to study the features of personnel management of construction enterprises in the context of generation theory. Research methodology: statistical analysis; expert method; method of generalizations.
The essence of the categories "personnel" and "personnel management of enterprises" is covered. Drawing on previous research, the generational characteristics of generations have been generalized.
The relevance of research into the application of control methods in the context of generation theory is substantiated. The analysis of the labor market in the context of the theory of generations and the specifics of employment (formal / informal sector) are revealed. Formal employment in the formal employment market is determined to be dominated by Generation X and Y, with a tendency to decline in total employment (41.5% and 48.0% in 2018 and 40.87% and 47.4% in January-September). 2019) due to the growth of workers belonging to the generation Z in the age of 15-24 years (from 6.5% to 6.9%) and baby boomers (from 3.9% to 4.2%). A similar situation is observed in the field of informal employment, although the proportion of Generation Z and baby boomers is higher than the formal one, which indicates the reluctance of representatives of these generations to formalize employment relationships and that they prefer more flexible forms of cooperation with employers.
It is determined, on the basis of the expert method, that the managers of construction enterprises of the Kharkiv region, who took part in the survey, take into account the age of employees and differentiate management methods with respect to it. The priority of management practices in terms of staffing is broken down by their generations and the need for further research in this area is addressed with respect to Generation Z workers, who will in the future be the majority in the labor market.

Keywords: personnel; theory of the generations; management; construction enterprises.

References

1. Smachylo, V.V.&Nalyvaiko, T. (2019) Identification of socio-economic category "enterprise personnel", Visnyk ZhDTU, vol. 4, pp. 189-194.
2. Nalyvaiko, T. (2019), “Identification of conceptual and categorical apparatus adaptive management”, Ekonomika ta derzhava, vol. 9, pp. 95–102. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.9.95
3 Sadova, S. (2017) “Features and psychology generation X, Y, Z”, Psychological Dimensions of Culture, Economics, Management: Science Journal, X, pp. 56-59.
4. Kolmakova, L.O. and Sovershenna, I.O. (2017) “What to expect and how to manage the Z generation?”, Hlobal'ni problemy ekonomiky ta finansiv: zbirnyk tez naukovykh robit IX Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, [Global problems of economy and finance: a collection of abstracts of scientific works of the IX International scientific and practical conference], Kyiv–Praha–Viden' 31 May 2017, pp. 20-23.
5. Zharkivs'ka, I. (2016) “The theory of generations and management of the personnel of the organization”, Innovatsijni protsesy ekonomichnoho ta sotsial'no-kul'turnoho rozvytku : vitchyznianyj ta zarubizhnyj dosvid : zb. tez dop. IX Mizhnar. nauk.-prakt. konf. molodykh uchenykh i studentiv [Innovative processes of economic and socio-cultural development: domestic and foreign experience: Sb. thesis add IX International sci. pract. conf. Young Scientists and Students], Ternopil', Ukraine, pp. 118-120.
6. Yermolenko, A.B. (2014) “Development of the national educational space in the context of the achievements of the theory of generations”, Visnyk natsional'noho universytetu oborony, vol. 3(40), pp. 82-87.
7. Smachylo, V. (2019), “Architectonics of transportation of personal capacity of transport enterprises”, Ekonomika ta derzhava, vol. 7, pp. 39–45. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.7.39
8. New trends in personnel management: how to build the organization of the future, available at: https://www.ey.com (Accessed 14.01.2019).
9 Official site of the State Statistics Service of Ukraine (2019), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/tr.htm (Accessed 01.03.2020).
10. Official site of the State Employment Service (2019), available at: https://www.dcz.gov.ua/storinka/analityka-ta-statystyka (Accessed 01.03.2020).
11. Kharun, O.A. “Klasyfikatsiia metodiv upravlinnia trudovym potentsialom promyslovykh pidpryiemstv”, available at: https://dspace.uzhnu.edu.ua.
12 Rashytova, N. K. (2008), “Metody ta osnovni funktsii upravlinskoi diialnosti”, Derzhavne budivnytstvo, vol. 1. available at: http://nbuv.gov.ua.

№ 3 2020

Дата публікації: 2020-03-27

Кількість переглядів: 215

Відомості про авторів

В. В. Смачило

к. е. н., доцент, професор кафедри економіки, Харківський національний університет будівництва та архітектури

V. Smachylo

PhD in Economics, professor, Kharkov National University of Civil Engineering and Architecture

ORCID:

0000-0002-6153-1564


О. С. Шуміло

д. е. н., доцент, Харківський національний університет будівництва та архітектури

O. Shumilo

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Kharkov National University of Civil Engineering and Architecture

ORCID:

0000-0002-0574-248X


Є. В. Попова

магістрант, Харківський національний університет будівництва та архітектури

E. Popova

master student, Kharkov National University of Civil Engineering and Architecture

ORCID:

0000-0002-0407-8214

Як цитувати статтю

Смачило В. В., Шуміло О. С., Попова Є. В. Управління персоналом підприємств крізь призму теорії поколінь. Ефективна економіка. 2020. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7728 (дата звернення: 28.05.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.69

Smachylo, V., Shumilo, O. and Popova, E. (2020), “Enterprise personnel management through the lens of generational theory”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7728 (Accessed 28 May 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.69

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.