EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МІСТА
М. В. Мельникова, Є. С. Градобоєва

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.11

УДК: 338.2:349.6:658

М. В. Мельникова, Є. С. Градобоєва

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ МІСТА

Анотація

Статтю присвячено виявленню та узагальненню особливостей управління системою екологічної безпеки міста в економічному та правовому аспектах. Охарактеризовано суб'єкт, об'єкт і принципи управління системою екологічної безпеки міста та умови їх дотримання. Визначено, що правові особливості управління системою екологічної безпеки міста проявляються в необхідності забезпечення узгодженості загальнодержавної законодавчої бази і локальних нормативно-правових актів, які приймаються органами місцевого самоврядування. Економічні особливості управління системою екологічної безпеки міста полягають в поєднанні різних джерел фінансування заходів з охорони навколишнього середовища міста, що включають: кошти державного та місцевого бюджету, приватних інвесторів, міжнародних фондів. Ці заходи полягають в запобіганні забруднення атмосфери, водойм, ґрунтів, у розвитку відновлюваної енергетики, благоустрої території міста. Обґрунтовано, що процес управління екологічною безпекою міста передбачає розробку екологічних стратегій, реалізацію екологічних проектів, підтримку екологічного підприємництва та екологічної кооперації. При розробці стратегій і проектів необхідно враховувати економічні інтереси учасників, а для їх реалізації доцільно використання механізмів публічно-приватного партнерства та корпоративної соціальної відповідальності.

Ключові слова: місто; екологічна безпека; система; управління; економічні та правові особливості.

Література

1. Абрамчук М.Ю., Кобушко І.М. Система управління забезпеченням екологічної безпеки: організаційні, економічні та фінансові аспекти. Науковий вісник МНУ імені В. О. Сухомлинського. Економічні науки. 2015. № 1(4). С. 127–133.
2. Домбровська С.М., Коврегін В.В., Помаза-Пономаренко А.Л., Колєнов О.М. Державне управління у сфері безпеки соціально-еколого-економічних систем: монографія. Х.: НУЦЗУ, 2017. 244 с.
3. Дудюк В.С., Гобела В.В. Теоретичні підходи до визначення поняття екологічної безпеки. Науковий вісник НЛТУ України. 2015. Вип. 25.5. С. 130–135.
4. Кононенко О. Екологоорієнтований розвиток міст: теоретичні підходи та досвід формування. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Географія. 2014. Вип. 1. С. 22–25.
5. Лавріненко С.І. Екологічна безпека. Енциклопедії сучасної України – URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=18670 (дата звернення 19.03.2020).
6. Лотуш О.П. Основні етапи розробки екологічної політики як складова системи муніципального екологічного менеджменту. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2011. №3. Т.1. С. 211–217.
7. Патока І.В. Економічні механізми формування місцевої екологічної політики та напрями її реалізації в умовах реформування владних повноважень в Україні. Економіка та суспільство. 2017. № 13. С. 923–929 URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/13_ukr/156.pdf (дата звернення: 03.03.2020).
8. Якушев Д.В. Екологічна політика: стратегічне управління сталим розвитком території. Політикус. 2017. Вип. 5. С. 127–130.
9. Папенов К.В., Никоноров С.В., Земскова О.В. Социо-эколого-экономические проблемы крупных мегаполисов. Проблемы прогнозирования. 2015. № 5. С. 119–126.
10. Kustysheva I. Consideration of Environmental Factors in Planning and Development of Urban Areas. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2017. doi:10.1088/1757-899X/262/1/012166 – URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/262/1/012166/pdf (дата звернення 02.03.2020).
11. Song Y. Ecological city and urban sustainable development. Procedia Engineering. 2011. Vol. 21. Pp. 142–146.
12. Wroсska M., Kwarciak-Kozіowska A., Dіugosz1 K. and Galwa-Widera M. Financing pro-ecological investments in the Czкstochowa municipal enterprise. 3rd International Conference on Energy and Environmental Protection. E3S Web of Conferences 46, 00022. 2018 – URL: https://doi.org/10.1051/e3sconf/20184600022 (дата звернення 02.03.2020).

M. V. Melnykova, Ye. S. Gradoboieva

ECONOMIC AND LEGAL FEATURES OF MANAGING CITY’S ENVIRONMENTAL SECURITY SYSTEM

Summary

The article identifies and summarizes the features of managing the city’s environmental security system in economic and legal aspects. The relevance of the study is explained by the fact that the environmental security system is very important for a sustainable development of the city. This system has economic and legal features, and they should be taken into consideration when managing the above system. In the process of research there were used the methods of systemic and structural analysis, synthesis, logical generalization, abstraction and formalization.
The subject, object and principles of managing the city’s environmental security system are characterized in the article. The principles of managing the city’s environmental security system include the following: the unity of the components of sustainable development; responsibility of state authorities and local governments; priorities; economic motivation; environmental risk assessment; phasing; prevention and prediction of environmental hazards; informational content; community participation; environmental education. It has been determined that the legal features of managing the city’s environmental security system are manifested in the need to ensure the consistency in the nation-wide legislative base and local regulatory acts that are adopted by local governments. The economic features of managing the city’s environmental security system are a combination of various sources of financing measures necessary for protection of the city’s environment. These measures are aimed at preventing air pollution, water pollution and soil pollution, as well as at developing renewable energy, and improving the city’s territory. The sources of financing include the funds from the state and local budgets, private investors, and international funds. The process of managing the city’s environmental security involves the development of environmental strategies, implementation of environmental projects, support to the environmental entrepreneurship and environmental cooperation. When developing the strategies and projects, it is necessary to take into account the economic interests of the following participants: the bodies of state administration and local self-government authorities, population, business, and the public. To implement the projects, it is advisable to use the mechanisms of public-private partnership and corporate social responsibility. Further studies should be focused on ensuring the compliance with the principles of managing the city’s environmental security system.

Keywords: city; environmental security; system; management; economic and legal features.

References

1. Abramchuk, M.Yu. and Kobushko, I.M. (2015), “Environmental safety management system: organizational, economic and financial aspects”, Naukovyy visnyk MNU imeni V.O. Sukhomlynsʹkoho. Ekonomichni nauky, vol. 1(4), pp. 127–133.
2. Dombrovsʹka, S.M., Kovrehin, V.V., Pomaza-Ponomarenko, A.L. and Kolyenov, O.M. (2017), Derzhavne upravlinnya u sferi bezpeky sotsialʹno-ekoloho-ekonomichnykh system: monohrafiia [Public administration in the field of safety of socio-ecological-economic systems: monograph], NUCZU, Kharkiv.
3. Dudyuk, V.S. and Gobela, V.V. (2015), ”Theoretical approaches to defining the concept of environmental safety”, Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny, issue 25.5, pp. 130–135.
4. Kononenko, O. (2014), “Ecologically oriented urban development: theoretical approaches and experience of formation”, Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Seriia Heohrafiia, issue 1, pp. 22–25.
5. Lavrinenko, S.I. (2020), “Ecological safety”, Entsyklopediyi suchasnoyi Ukrayiny, [Online], available at: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=18670 (Accessed 19 March 2020).
6. Lotush, O.P. (2011), “Main etapi rozrobki ecologichno ї polіtiki yak warehouse system and municipal ecologic’s management”, Marketynh i menedzhment innovatsyi, vol. 3, issue 1, pp. 211–217.
7. Patoka, I.V. (2017), “Economic mechanisms of formation of the local self-government policy and its implementation tendencies under reforming of the power authorities in Ukraine”, Ekonomika ta suspilstvo, vol. 13, pp. 923–929, [Online], available at: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/13_ukr/156.pdf (Accessed 03 March 2020).
8. Yakushev, D.V. (2017), “Environmental policy: strategic management of sustainable development of the territory”, Politykus. 2017, issue 5, pp. 127–130.
9. Papenov, K.V., Nikonorov, S.V. and Zemskova, O.V. (2015), “Socio-ecological-economic problems of large megacities”, Problemy prognozirovanija, vol. 5, pp. 119–126.
10. Kustysheva, I. (2017), «Consideration of Environmental Factors in Planning and Development of Urban Areas”, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, [Online], available at: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/262/1/012166/pdf (Accessed 02 March 2020). DOI:10.1088/1757-899X/262/1/012166.
11. Song, Y. (2011), “Ecological city and urban sustainable development”, Procedia Engineering, vol. 21, pp. 142–146.
12. Wroсska, M., Kwarciak-Kozіowska, A., Dіugosz1, K. and Galwa-Widera M. (2018), “Financing pro-ecological investments in the Czкstochowa municipal enterprise”, 3rd International Conference on Energy and Environmental Protection, E3S Web of Conferences 46, 00022, [Online], available at: https://doi.org/10.1051/e3sconf/20184600022 (Accessed 02 March 2020).

№ 3 2020

Дата публікації: 2020-03-27

Кількість переглядів: 4086

Відомості про авторів

М. В. Мельникова

д. е. н., доцент, провідний науковий співробітниквідділу економіко-правових проблем містознавства,Інститут економіко-правових досліджень НАН України, м. Київ

M. V. Melnykova

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,Leading Researcher Department of Economic and Legal Problems of City-study,Institute of Economic and Legal Research of NAS of Ukraine, Кyiv

ORCID:

0000-0002-5342-622X


Є. С. Градобоєва

к. е. н., старший науковий співробітниквідділу економіко-правових проблем містознавства,Інститут економіко-правових досліджень НАН України, м. Київ

Ye. S. Gradoboieva

PhD in Economics, Senior Researcher,Department of Economic and Legal Problems of City-study,Institute of Economic and Legal Research of NAS of Ukraine, Кyiv

ORCID:

0000-0002-1086-8159

Як цитувати статтю

Мельникова М. В., Градобоєва Є. С. Економіко-правові особливості управління системою екологічної безпеки міста. Ефективна економіка. 2020. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7730 (дата звернення: 18.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.11

Melnykova, M. V. and Gradoboieva, Ye. S. (2020), “Economic and legal features of managing city’s environmental security system”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7730 (Accessed 18 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.11

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.