EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАСАДИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО АКТИВІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ
О. А. Хименко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.70

УДК: 338.2

О. А. Хименко

ЗАСАДИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО АКТИВІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ

Анотація

Метою статті є розгляд розвитку національної інноваційної системи як окремого об'єкта державної політики та обговорення засад і шляхів удосконалення державної політики щодо активізації розвитку національної інноваційної системи в Україні. Зміст окремих складових інституціонального середовища забезпечення розвитку національної інноваційної системи у сферах освіти, науки, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, інновацій, інвестиційної діяльності, інвестицій, трансферу (передачі) технологій та інтелектуальної власності проаналізовано за період: 1991-2019 років – на рівні законів України; 1999-2019 років – на рівні нормативно-правових актів, якими визначаються повноваження центральних органів виконавчої влади у зазначених сферах.
На основі проведеного аналізу: по-перше, окреслено періоди, коли "розвиток національної інноваційної системи як окремого об'єкта державної політики" визначався на рівні завдання (травень 2007 року – квітень 2011 року) та на рівні функції для одного (квітень 2011 року – вересень 2019 року) або для двох (з вересня 2019 року) центральних органів виконавчої влади; по-друге, розглянуто співвідношення між єдиною інноваційною політикою як єдиною державною інноваційною політикою в реальному секторі економіки та єдиною науково-технічною та інноваційною політикою у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної діяльності як поняттями; по-третє, сформульована необхідність визначення на державному рівні єдиного суб'єкта управління розвитком національної інноваційної системи. Щодо останнього обґрунтована доцільність вибору на користь Національної ради України з питань розвитку науки, технологій та інновацій як постійно діючого консультативно-дорадчого органу при Кабінеті Міністрів України, який очолює Прем'єр-міністр України та який може бути утворений на базі вже діючої Національної ради України з питань розвитку науки і технологій. Для активізації збалансованого розвитку національної інноваційної системи (і) обрано чотири системоутворюючі сфери державної політики: вищої освіти; державно-приватного партнерства; досліджень, розробок та інновацій; державного регулювання; (іі) проаналізовано вплив обраних сфер щодо напрямів та шляхів їх реалізації, які зазначаються в Концепції розвитку національної інноваційної системи затвердженої Урядом України, та (ііі) запропоновано дискретно-періодичну із кількома контурами зворотного зв'язку модель державного управління розвитком національної інноваційної системи як об'єктом державної політики впродовж визначеного періоду.

Ключові слова: національна інноваційна система; центральні органи виконавчої влади; повноваження; концепція; суб'єкт державного управління; об'єкт державного управління; єдина інноваційна політика; модель; зворотній зв'язок.

Література

1. Геєць В. М. Інноваційні перспективи України : моногр. / В. М. Геєць, В. П. Семиноженко // Харків: Константа, 2006. – 272 с.
2. Егоров И. Ю. Наука и инновации в процессах социально-экономического развития. Монография. – К. : [ИВЦ Госкомстата Украины], 2006. – 338 с.
3. Соловьев В. П. Конкуренция в условиях инновационной модели развития экономики. / Под науч. ред. доктора экономических наук Б. А. Малицкого. – К. : Феникс, 2006. – 165 с.
4. Національна інноваційна система України: проблеми формування та реалізації. / Упор. Г. О. Андрощук, М. М. Шевченко. К. Парламентське вид-во, 2007. – 304 с. ISBN 978-966-579-2
5. Онікієнко В. В. Проблеми створення національної інноваційної системи: теоретико-методологічний аспект / В.В. Онікієнко, Л.М. Ємельяненко. // Економіка. С. 125-133. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://ukr-socium.org.ua/wp-content/uploads/2006/04/125-133__no-2__vol-13__2006__UKR.pdf
6. Нежиборець В. І., Орлюк О. П., Ревуцький С. Ф. Правове забезпечення національної інноваційної системи в Україні : питання теорії і практики. / За ред. Д.ю.н. Орлюк О. П. – К. : ПП "ЧЕХ", 2005. – 105 с.
7. Федулова Л. І., Андрощук Г. О., Хаустов В. К. Інтелектуальна власність у національній інноваційній системі : Науково-аналітична доповідь / Л. І. Федулова, Г. О. Андрощук, В. К. Хаустов; НАН України; Ін-т екон. та прогноз. – К., 2010. – 216 с.
8. Атаманова Ю. Є. Господарсько-правове забезпечення інноваційної політики держави : Монографія. – Харків: Видавництво "ФІНН", 2008. – 424 с.
9. Федулова Л. І. Тенденції розвитку національних інноваційних систем: уроки для України / Л. І. Федулова // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 4. - С. 94-104. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2015_4_13.
10. Крапивний І. В. Перспективи розвитку національної інноваційної системи в Україні. / // Механізм регулювання економіки, 2011, № 1. С. 73-79. - [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://mer.fem.sumdu.edu.ua/content/acticles/issue_12/I_V_KrapyvnyiProspects_of_development_of_national_ innovation_system_in_Ukraine.pdf
11. Яненкова І. Г. Аналіз формування національної інноваційної системи України / І. Г. Яненкова, В. В. Самарська, А. О. Алфьорова // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Серія : Економіка. - 2016. - Т. 285, Вип. 273. - С. 26-30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchduec_2016_285_273_6.
12. Підоричева І. Ю. Актуальні питання розвитку національних і регіональних інноваційних систем / І.Ю. Підоричева // Наука та інновації. — 2015. — Т. 11, № 2. — С. 20-30. Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/116314
13. Цибульов П. М. Трирівнева модель національної інноваційної системи України / П.М. Цибульов // Наука та інновації. — 2018. — Т. 14, № 3. — С. 5-14. - [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/134024
14. Хименко О. А. Інтелектуальна власність як ключовий чинник формування та реалізації стратегії інноваційного розвитку України. / О. А. Хименко. Актуальні питання охорони прав інтелектуальної власності в Україні та Європейському Союзі у контексті Європейської інтеграції : матеріали Міжнародної конф. (Київ, 30 червня – 01 липня 2010 р.) проект ЄС "Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні", К, : Фенікс, 2010. С. 300-307.
15. Колісник В. Конституційні зміни та їх скасування як віддзеркалення роздоріжжя української демократії. Права людини в Україні. Інформаційний портал Харківської правозахисної групи. 11.10.2010. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://khpg.org/index.php?id=1286780557
16. Конституційна реформа знову на порядку денному в Україні. / Центр політико-правових реформ. 15.04.2015. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.pravo.org.ua/ua/news/5804-
17. Хребтов А. О. Планирование инновационного развития на основе национальных инновационых систем, сформированных в качестве среды реализации жизненных циклов инноваций. // Формування ринкових відносин в Україні. – 2014. –№ 11 (162). – С. 55-68. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name= PDF/frvu_2014_11_13.pdf
18. Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The Dynamics of Innovation: From National Systems and 'Mode 2' to a Triple Helix of University-Industry-Government Relations. Research Policy, 29(2), 109-123. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.oni.uerj.br/media/downloads/1-s2.0-S0048733399000554-main.pdf
19. Хименко О. А., Єгоров І. Ю. Деякі аспекти управлінського рішення в інноваційній діяльності суб’єкта підприємництва. / О. А. Хименко, І. Ю. Єгоров. // Наука, технології, інновації. № 3. – 2019. – с. 29-41. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://doi.org/10.35668/2520-6524-2019-3-04.
20. United Nations Economic Commission for Europe. Guidebook on Promoting Good Governance in Public-Private Partnerships. New York and Geneva, 2008. 91 P.// [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/publications/ppp.pdf
21. Хребтов. А. О. Научно-технические и экономические особенности объективно существующих процессов создания инноваций в экономиках полного и неполного инновационных циклов / А.О. Хребтов // Наука та наукознавство. — 2010. — № 4. — С. 3-14. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/30862
22. Jalilian, Hossein & Kirkpatrick, Colin & Parker, David, 2007. The Impact of Regulation on Economic Growth in Developing Countries: A Cross-Country Analysis. World Development, Elsevier, vol. 35(1), pages 87-103, January. [Електронний ресурс]. Режим доступу: (1) https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0305750X06001823; (2) https://core.ac.uk/download/pdf/138148.pdf

О. Khymenko

THE PRINCIPLES AND THE WAYS TO IMPROVE THE STATE POLICY ON ACTIVATING THE NATIONAL INNOVATION SYSTEM DEVELOPMENT IN UKRAINE

Summary

The purpose of the article is to investigate the national innovation system’s development as a separate object of the state policy, and to discuss the principles and the ways of improving the state policy relevant to activation of the national innovation system development in Ukraine. The contents of the institutional environment’s individual components, which provides for the national innovation system development in the fields of education, science, scientific and technical activity, innovation activity, innovations, investments, technology transfer, and intellectual property is analysed for the period from 1991 to 2019 at the level of laws of Ukraine; from 1999 to 2019 – at the level of regulatory acts that determined the central executive bodies’ legal powers in these fields.
Basing on the analysis results, the following steps were done: first, there were identified the periods when "the the national innovation system’s development as a separate subject of public policy" was defined at the task level (May 2007 - April 2011) and at the function level for one (April 2011 - September 2019) or for two (from September 2019) central executive bodies; second, there was considered the relation between the unified innovation policy as the only state innovation policy in the real economy sector and the only scientific, technical, and innovation policy in the fields of education and science, scientific and research, scientific and technical activities as concepts; third, there was formulated the need to establish the sole entity governing the national innovation system’s development at the state level. For the latter, the feasibility of selection in favour of the National Council of Ukraine for the Development of Science, Technology and Innovation as a permanent Advisory Body under the Cabinet of Ministers of Ukraine, which is headed by the Prime Minister of Ukraine, and which can be formed basing on the existing National Council of Ukraine on Development of Science and Technology. In order to activate the national innovation system’s balanced development (i) four system-forming fields of public policy have been selected: higher education; public-private partnership; research, development and innovation; state regulation; (ii) the influence of the selected fields on the directions and ways of their implementation, which are specified in the Concept on Development of the National Innovation System approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine, was analysed; (iii) a discrete-periodic model with several feedback loops of public governance on the national innovation system’s development as a public policy object for a certain period was proposed.

Keywords: national innovation system; central executive authorities; authority; concept; subject of public governance; object of public governance; unified innovation policy; model; feedback.

References

1. Heiets, V. M. and Semynozhenko, V. P. (2006), Innovatsiini perspektyvy Ukrainy [Innovative prospects of Ukraine], Konstanta, Kharkiv, Ukraine, P. 272.
2. Egorov, I. Ju. (2006), Nauka i innovacii v processah social'no-jekonomicheskogo razvitija [Science and innovation in the processes of socio-economic development], IVC Goskomstata Ukrainy, Kiev, Ukraine, P. 338.
3. Solov'ev, V. P. (2006), Konkurencija v uslovijah innovacionnoj modeli razvitija jekonomiki [Competition in an innovative model of economic development], Feniks, Kiev, Ukraine, P. 165.
4. Upor, H. O. Androshchuk, M. M. and Shevchenko, K. (2007), Natsionalna innovatsiina systema Ukrainy: problemy formuvannia ta realizatsii [National Innovation System of Ukraine: Problems and Formulation and Realization], Parlamentske vyd-vo, Ukraine, P. 304, ISBN 978-966-579-2
5. Onikiienko, V. V. and Yemelianenko, L.M. (2006), "Problems of creation of national innovation system: theoretical and methodological aspect", Ekonomika, pp. 125-133, [Online], available at: https://ukr-socium.org.ua/wp-content/uploads/2006/04/125-133__no-2__vol-13__2006__UKR.pdf
6. Nezhyborets, V. I. Orliuk, O. P. and Revutskyi, S. F. (2005), Pravove zabezpechennia natsionalnoi innovatsiinoi systemy v Ukraini: pytannia teorii i praktyky [Legal support for the national innovation system in Ukraine: issues of theory and practice], PP "ChEKh", Kyiv, Ukraine, P. 105.
7. Fedulova, L. I. Androshchuk, H. O. and Khaustov, V. K. (2010), Intelektualna vlasnist u natsionalnii innovatsiinii systemi: Naukovo-analitychna dopovid [Intellectual property in the national innovation system: Scientific and analytical report], NAN Ukrainy; In-t ekon. ta prohnoz., Kyiv, Ukraine, P. 216.
8. Atamanova, Yu. Ye. (2008), Hospodarsko-pravove zabezpechennia innovatsiinoi polityky derzhavy [Economic and legal support of the state innovation policy], Vydavnytstvo "FINN", Kharkiv, Ukraine, P. 424.
9. Fedulova, L. I. (2015), "Trends in the development of national innovation systems: lessons for Ukraine", Aktualni problemy ekonomiky, vol. 4, pp. 94-104, [Online], available at:http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2015_4_13.
10. Krapyvnyi, I. V. (2011), "Prospects for development of national innovation system in Ukraine", Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky, vol. 1, pp. 73-79, [Online], available at: http://mer.fem.sumdu.edu.ua/content/acticles/issue_12/I_V_KrapyvnyiProspects_of_development_ of_national_innovation_system_in_Ukraine.pdf
11. Yanenkova, I. H. Samarska, V. V. and Alforova, A. O. (2016), "Analysis of the formation of the national innovation system of Ukraine", Naukovi pratsi [Chornomorskoho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly kompleksu "Kyievo-Mohylianska akademiia"]. Seriia : Ekonomika, vol. 285, issue 273, pp. 26-30, [Online], available at:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchduec_2016_285_273_6.
12. Pidorycheva, I. Yu. (2015), "Topical issues of development of national and regional innovation systems", Nauka ta innovatsii, vol. 11, issue 2, pp. 20-30. [Online], available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/116314
13. Tsybulov, P. M. (2018), "Three-tier model of national innovation system of Ukraine", Nauka ta innovatsii, vol. 14, issue 3, pp. 5-14, [Online], available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/134024
14. Khymenko, O. A. (2010), "Intellectual property as a key factor in shaping and implementing the strategy of innovative development of Ukraine", Aktualni pytannia okhorony prav intelektualnoi vlasnosti v Ukraini ta Yevropeiskomu Soiuzi u konteksti Yevropeiskoi intehratsii [Topical Issues of Protecting Intellectual Property Rights in Ukraine and the European Union in the Context of European Integration] Materialy Mizhnarodnoi konf. (Kyiv, 30 chervnia – 01 lypnia 2010 r.) proekt YeS "Vdoskonalennia stratehii, polityky ta rehuliuvannia innovatsii v Ukraini"[ Proceedings of the International Conf. (Kyiv, June 30 - July 1, 2010) EU project "Improving Innovation Strategies, Policies and Regulation in Ukraine"], Feniks, Kyiv, Ukraine, pp. 300-307.
15. Kolisnyk, V. (2010),"Constitutional changes and their abolition as a reflection of the crossroads of Ukrainian democracy. Human rights in Ukraine", Informatsiinyi portal Kharkivskoi pravozakhysnoi hrupy, [Online], available at: http://khpg.org/index.php?id=1286780557
16. "Constitutional reform is back on the agenda in Ukraine", Tsentr polityko-pravovykh reform, [Online], available at: https://www.pravo.org.ua/ua/news/5804-
17. Hrebtov, A. O.(2014), "Innovation development planning based on national innovation systems formed as an environment for the implementation of innovation life cycles", Formuvannja rinkovih vіdnosin v Ukraїnі, vol. 11 (162), pp. 55-68, [Online], available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name= PDF/frvu_2014_11_13.pdf
18. Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The Dynamics of Innovation: From National Systems and Mode 2 to a Triple Helix of University-Industry-Government Relations. Research Policy, 29(2), pp. 109-123, [Online], available at: http://www.oni.uerj.br/media/downloads/1-s2.0-S0048733399000554-main.pdf
19. Khymenko, O. A. and Yehorov, I. Yu. (2019), "Some aspects of the management decision in the innovation activity of the business entity", Nauka, tekhnolohii, innovatsii, vol. 3, pp. 29-41, [Online], available at: https://doi.org/10.35668/2520-6524-2019-3-04.
20. United Nations Economic Commission for Europe. Guidebook on Promoting Good Governance in Public-Private Partnerships. New York and Geneva, 2008. 91 P. [Online], available at: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/ceci/publications/ppp.pdf
21. Khrebtov,. A. O. (2010), "Scientific, technical and economic features of objectively existing processes of creating innovations in economies of full and incomplete innovation cycles", Nauka ta naukoznavstvo, vol. 4, pp. 3-14, [Online], available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/30862
22. Jalilian, Hossein & Kirkpatrick, Colin & Parker, David, 2007. The Impact of Regulation on Economic Growth in Developing Countries: A Cross-Country Analysis. World Development, Elsevier, vol. 35(1), pages 87-103, January, [Online], available at: (1) https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0305750X06001823; (2) https://core.ac.uk/download/pdf/138148.pdf

№ 3 2020

Дата публікації: 2020-03-27

Кількість переглядів: 4598

Відомості про авторів

О. А. Хименко

начальник головного управління з реалізації політик у сфері науки та інновацій директорату науки та інновацій, Міністерство освіти і науки України

О. Khymenko

Head of the General Department of Science and Innovation Policy Implementation of the Science and Innovation Directorate, Ministry of Education and Science of Ukraine

ORCID:

0000-0002-3982-3739

Як цитувати статтю

Хименко О. А. Засади та шляхи удосконалення державної політики щодо активізації розвитку національної інноваційної системи в Україні. Ефективна економіка. 2020. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7732 (дата звернення: 18.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.70

Khymenko, О. (2020), “The principles and the ways to improve the state policy on activating the national innovation system development in Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7732 (Accessed 18 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.70

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.