EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНТЕГРАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗЕРВІВ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ У РАМКАХ ФОРМУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ЕКОНОМІКИ ВРАЖЕНЬ
Г. О. Тютюнник

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.71

УДК: 30:339.138(332.3)

Г. О. Тютюнник

ІНТЕГРАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗЕРВІВ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ У РАМКАХ ФОРМУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ЕКОНОМІКИ ВРАЖЕНЬ

Анотація

В статті обґрунтовано сутність та зміст інтегрального підходу в економіці природокористування через аналітичний огляд наукових поглядів на інтегральний підхід у використання природних ресурсів. Обґрунтовано, що методологія інтегральних досліджень повинна включати дві великі гілки: перша – одночасне відстежування наявного стану та розвитку кожного з критеріїв і потім відстеження кореляцій їх один з одним. Досліджено правовий статус земель резервного фонду та інституціональні аспекти. Визначено, що оцінка нараховує триступінчату шкалу, що включає наступні градації: найбільш сприятливі (придатні), придатні, несприятливі (непридатні). Процедура складається з таких етапів виділення об’єктів оцінки, формування критеріїв оцінки, розробки параметрів оціночних шкал градацій. Розроблено систему показників оцінки ефективності землекористування, зокрема в контексті розвитку інклюзивної економіки вражень через п’ять відчуттів: зір, слух, смак, запах, тактильність. Обґрунтовано складові землекористування у рамках формування інклюзивної економіки вражень: чуттєву складову, а саме її естетичну грань, шумову, якісну (якість виробленої на відповідній ділянці продукції, екологічний стан, вплив ампелоекологічних факторів), фізичну (виробництво продукції чи забудова), запах (віддаленість від відходів, транспортну розв’язку, а також якість продукції й екологічну компоненту). Обґрунтовано чуттєву, шумову, якісну, фізичну складові землекористування у рамках формування інклюзивної економіки вражень. На основі показників обґрунтований картографічний метод дослідження землекористування, що використовується для вивчення правил просторового розташування явищ та їх взаємозв'язків, залежності та розвитку. Розроблена методика визначення резервів земель для розбудови інклюзивної економіки вражень на основі виявлених показників ефективності землекористування. На прикладі двох ділянок із різними характеристиками проведено аналіз та оцінку придатної території для відвернення її у резерв з подальшою розбудовою на ній інклюзивної економіки вражень.

Ключові слова: Інтегральний підхід; землекористування; природні ресурси; резерви земель; земельні ресурси; економіка вражень; інклюзивна економіка

Література

1. Андрійчук В.Г. Економіка підприємств агропромислового комплексу. К.:КНЕУ. 2013. 779 с.
2. Горбонос Ф. В., Черевно Г. В., Павленчик Н. Ф., Павленчик А. О. Економіка підприємств: Підруч. К.: Знання, 2010. 463 с.
3. ДБНУ В.2.4'2'2005 Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування. Державні будівельні норми України. Держбуд, Україна. Київ, 2005. 36с.
4. Жук П.В. Особливості методичних підходів до оцінки використання природних ресурсів гірського регіону на засадах сталого розвитку. Регіональна економіка. 2013. № 2. С. 62-71.
5. Земельний Кодекс України. Відомості Верховної Ради України офіційне видання від 25.01.2002. 2002 р., № 3, стаття 27
6. Колодійчук І., Колодійчук В. Стале землекористування в карпатському регіоні: оцінка та проблеми. Аграрна економіка. 2014. Т. 7, № 1-2. С. 128-132.
7. Корабльова К.А., Хамініч С.Ю. Ефективність використання земельних угідь у сільському господарстві України: теоретичні підходи. Ефективна економіка № 5, 2016. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5419 (last accessed: 24.02.2020)
8. Критерії якості земель (ґрунтів), їх придатності для виробництва органічної продукції та сировини, придатності для виробництва окремих культур / Міністерство аграрної політики та продовольства України ю URL: http://minagro.gov.ua (last accessed: 24.02.2020)
9. Махов Станислав Оценка рекреационных систем: учебно-методическое пособие для высшего профессионального образования. Академия безопасности и выживания, 2013. 422 с.
10. Місця масового скупчення людей. Міністерство охорони здоров’я України. URL: http://sts.sumy.ua/society/misczya-masovogo-skupchennya-lyudej-mayut-buty-obladnani-aptechkamy-ta-defibrylyatoramy.html [last accessed 11.03.2020]
11. Паламарчук М.М., Паламарчук О.М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії: Посібник для викладачів економічних і географічних факультетів вузів, наукових працівників, аспірантів. К.: Знання 1998. 416 с.
12. Патика В.П., Тараріко О.Г. Агроекологічний моніторинг та паспортизація сільськогосподарських земель. К.: Фітосоціоцентр, 2002. 296 с.
13. Першочергові критерії придатності земельних ділянок під виноградники для моніторингу земель, придатних для вирощування винограду. Держгеокадастр. URL:https://land.gov.ua/info/pershocherhovi-kryterii-prydatnosti-zemelnykh-dilianok-pid-vynohradnyky-dlia-monitorynhu-zemel-prydatnykh-dlia-vyroshchuvannia-vynohradu/ (last accessed 16.03.2020)
14. Праця України у 2017 році. Статистичний збірник. Державна служба статистики України. Київ, ТОВ Видавництво “Август Трейд” 2018. 282 с.
15. Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів): Закон України від 22.08.2013 № 508. Офіційний вісник України від 27.09.2013. 2013 р., № 72, стор. 314, стаття 2660, код акта 68788/2013
16. Про резервування для наступного заповідання цінних природних територій: Указ Президента України від 10.03.1994. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/79/94/sp:max100 (last accessed: 05.03.2020).
17. Словник-довідник сучасних екологічних та природоохоронних термінів / [укл. Гончаренко Г. Є., Совгіра С. В.]. К.: Наук. світ, 2010. с.67
18. Тютюнник Г.О., Булишева Д.В. Особливості та шляхи зменшення ступеню забруднення приміських зон // Економічні науки. Серія «Економічна теорія та економічна історія»: Збірник наукових праць. Луцький НТУ. Випуск 10 (40). Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Герасимчук З.В. Луцьк, 2013. 256 с. (С. 29-36).
19. 4 Incredible, Must-See Tourism Projects in Landscape Architecture. available at: https://land8.com/4-incredible-must-see-tourism-projects-in-landscape-architecture/ (Accessed 15 February 2020).
20. Agenda 21. (1998), Desarollo Sosteineble: un programa para la acion, Instituto de estudios ambientales, Lima Peru.
21. Borgarello, A. (2017), Un enfoque de gestión integrada para restaurar los paisajes, [Online]. available at: https://www.bancomundial.org/es/topic/environment/brief/landscapes (Accessed 20 February 2020)
22. The free dictionary be Farlex, Cartographic Method of Research, available at: https://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Cartographic+Method+of+Research (Accessed 16 March 2020)
23. Montiel, K. and Muhammad I. (2016), Manejo integrado de suelos para una agricultura resiliente al cambio climático Sistematización del ciclo de foros virtuales, Año Internacional de los Suelos (AIS), Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, San José, Costa Rica
24. Sevenhuysen, R., Jansen, D., Schipper R. and Stoorvogel, J. (1993), La Metodologia USTED Uso Sostenible de Tierras en Desarrollo, The YOU Methodology Sustainable Use of Developing Lands. vol 1. 16, 17, 18. pp. 27-33.
25. Schmitt, B. (2006). Experiential marketing: cómo conseguir que los clientes identifiquen en su marca sensaciones y sentimientos, Ediciones Deusto, Bilbao.
26. UNESCO (2016), Sustainable Tourism Strategy Cultural Landscape of Bali Province: the Subak System as a Manifestation of the Tri Hita Karana Philosophy, available at: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260977 (Accessed 16 March 2020)

H. Tiutiunnyk

AN INTEGRATED APPROACH TO DETERMINING LAND USE RESERVES IN THE CONTEXT OF INCLUSIVE EXPERIENCE ECONOMY FORMATION

Summary

The article substantiates the nature and content of the integrated approach in the economy of nature management through analytical review of scientific views on the integrated approach to the use of natural resources. It is substantiated that the methodology of integrated studies should include two large branches: the first - simultaneous monitoring of the existing state and development of the each criteria and then tracking their correlations with each other. The legal status of the reserve fund lands and institutional aspects were investigated. It has been determined that the assessment has a three-stage scale, including the following gradations: most favorable (suitable), suitable, unfavorable (not applicable). The procedure consists of the following stages of objects evaluation selection, evaluation criteria formation, development of grading scale parameters. A system of land-use performance metrics has been developed, in particular in the context of developing an inclusive experience economy through five senses: sight, hearing, taste, smell, tact. The components of land use within the framework of forming an inclusive economy of experience are substantiated: the sensual component, namely its aesthetic face, noise, quality (quality of the product produced at the respective area of production, ecological state, influence of ampeloecological factors), physical (production of production or construction), odor waste, transportation, and product quality and environmental components). The sensual, noise, qualitative and physical components of land use within the framework of forming an inclusive experience economy are grounded. Based on the indicators, a cartographic method of land use research is used, which is used to study the rules of spatial location of phenomena and their relationships, dependencies and development. A methodology for determining land reserves for developing an inclusive experience economy has been developed based on the identified land use efficiency indicators. On the example of two sites with different characteristics, an analysis and evaluation of the suitable territory was conducted to divert it to the reserve with the further development of an inclusive experience economy there.

Keywords: Integral approach; land use; natural resources; land reserves; land resources; experience economy; inclusive economy.

References

1. Andriichuk, V.H. (2013), Ekonomika pidpryiemstv ahropromyslovoho kompleksu [Economy of enterprises of agro-industrial complex], KNEU, Kyiv, Ukraine.
2. Horbonos, F.V. Cherevno, H.V. Pavlenchyk, N.F. and Pavlenchyk, A.O. (2010), Ekonomika pidpryiemstv [Economics of Enterprises], Znannya, Kyiv, Ukraine.
3. State committee of Ukraine on construction and architecture (2005), DBNU V.2.4'2'2005 “Landfills for municipal solid waste. Basic design principles. State building codes of Ukraine”, Kyiv, Ukrayina.
4. Zhuk, P.V. (2013), “Features of methodological approaches to the assessment of the use of natural resources of the mountain region on the principles of sustainable development”, Rehionalʹna ekonomika. vol. 2, pp. 62-71.
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (2002), The Law of Ukraine “Zemelʹnyi Kodeks Ukrayiny”, Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, vol. 3, p 27.
6. Kolodiychuk, I. and Kolodiychuk, V. (2014), “Sustainable land use in the Carpathian region: evaluation and problems”, Ahrarna ekonomika, vol. 1-2, pp. 128-132.
7. Korablʹova, K.A. and Khaminich, S.YU. (2016), “Land use efficiency in Ukrainian agriculture: theoretical approaches”, Efektyvna ekonomika, vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5419 (Accessed 24 February 2020).
8. Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine (2014), “Criteria for the quality of land (soils), their suitability for the production of organic products and raw materials, suitability for the production of individual crops”, available at: http://minagro.gov.ua (Accessed 24 February 2020)
9. Makhov, S. (2013), Otsenka rekreatsyonnykh system: uchebno-metodycheskoe posobie dlia vyssheho professyonalʹnoho obrazovania [Assessment of recreational systems: a teaching and learning tool for higher vocational education], Akademiya bezopasnosty y vyzhyvaniya, available at: https://libking.ru/books/industries/632119-stanislav-mahov-ocenka-rekreacionnyh-sistem.html (Accessed 24 February 2020)
10. Ministry of Health of Ukraine “Places of mass gathering of people”, available at: http://sts.sumy.ua/society/misczya-masovogo-skupchennya-lyudej-mayut-buty-obladnani-aptechkamy-ta-defibrylyatoramy.html (Accessed 11 March 2020)
11. Palamarchuk, M.M. and Palamarchuk, O.M. (1998), Ekonomichna i sotsialʹna heohrafiia Ukrainy z osnovamy teorii [Economic and Social Geography of Ukraine with the Basics of Theory], Znannia, Kyiv, Ukraine.
12. Patyka, V.P. and Tarariko, O.H. (2002), Ahroekolohichnyi monitorynh ta pasportyzatsiya silʹsʹkohospodarsʹkykh zemelʹ [Agri-environmental monitoring and certification of agricultural land], Fitosotsiotsentr, Kyiv, Ukraine.
13. State Geocadastre (2017), “Priority criteria for the suitability of land under vineyards for monitoring land suitable for growing grapes”, available at: https://land.gov.ua/info/pershocherhovi-kryterii-prydatnosti-zemelnykh-dilianok-pid-vynohradnyky-dlia-monitorynhu-zemel-prydatnykh-dlia-vyroshchuvannia-vynohradu/ (Accessed16 March 2020)
14. State Statistics Service (2018), “Ukraine's work in 2017. Statistical collection”, Avhust Treyd, Kyiv, Ukraine.
15. Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine (2013), The Law of Ukraine “On approval of the Procedure of the regulatory monetary valuation of non-agricultural lands (except for settlements)”, Ofitsiynyi visnyk Ukrayiny, vol. 72, 314, pp. 2660, kod akta 68788/2013.
16. The Presidential Decree (1994), “On reservation for the next commandment of valuable natural territories: Decree of the President of Ukraine”. available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/79/94/sp:max100 (Accessed 05 March 2020).
17. Honcharenko, H. YE. and Sovhira, S.V. (2010), Slovnyk-dovidnyk suchasnykh ekolohichnykh ta pryrodookhoronnykh terminiv [Dictionary-directory of modern environmental and environmental terms], Nauk. svit, Kyiv, Ukraine.
18. Tyutyunnyk, H.O. and Bulysheva, D.V. (2013), “Features and ways of reducing the degree of contamination of suburban areas”, Ekonomichni nauky, Ekonomichna teoriya ta ekonomichna istoriya, Zbirnyk naukovykh pratsʹ, vol. 10 (40), pp. 29-36.
19. 4 Incredible, Must-See Tourism Projects in Landscape Architecture. available at: https://land8.com/4-incredible-must-see-tourism-projects-in-landscape-architecture/ (Accessed 15 February 2020).
20. Agenda 21. (1998), “Desarollo Sosteineble: un programa para la acion” [Sustainable Development: a program for action], Instituto de estudios ambientales, Lima Peru.
21. Borgarello, A. (2017), “Un enfoque de gestión integrada para restaurar los paisajes” [An integrated management approach to restore landscapes], [Online]. available at: https://www.bancomundial.org/es/topic/environment/brief/landscapes (Accessed 20 February 2020)
22. The free dictionary be Farlex, “Cartographic Method of Research”, available at: https://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Cartographic+Method+of+Research (Accessed 16 March 2020)
23. Montiel, K. and Muhammad I. (2016), Manejo integrado de suelos para una agricultura resiliente al cambio climático Sistematización del ciclo de foros virtuales [Integrated soil management for agriculture resilient to climate change Systematization of the virtual forum cycle], Año Internacional de los Suelos (AIS), Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, San José, Costa Rica
24. Sevenhuysen, R., Jansen, D., Schipper R. and Stoorvogel, J. (1993), “La Metodologia USTED Uso Sostenible de Tierras en Desarrollo”, The YOU Methodology Sustainable Use of Developing Lands. vol 1. 16, 17, 18. pp. 27-33.
25. Schmitt, B. (2006). Experiential marketing: cómo conseguir que los clientes identifiquen en su marca sensaciones y sentimientos [Experiential marketing: how to get customers to identify feelings and feelings in your brand], Ediciones Deusto, Bilbao.
26. UNESCO (2016), “Sustainable Tourism Strategy Cultural Landscape of Bali Province: the Subak System as a Manifestation of the Tri Hita Karana Philosophy”, available at: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260977 (Accessed 16 March 2020)

№ 3 2020

Дата публікації: 2020-03-27

Кількість переглядів: 3722

Відомості про авторів

Г. О. Тютюнник

к. е. н., н. с. відділу економічного регулювання природокористування,Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, м. Одеса

H. Tiutiunnyk

PhD in Economics, Researcher, Department of Economic Regulation of Nature Management Institute of Market Problems and Economic&Ecological Research NAS of Ukraine, Odessa

ORCID:

0000-0003-4864-6129

Як цитувати статтю

Тютюнник Г. О. Інтегральний підхід до визначення резервів землекористування у рамках формування інклюзивної економіки вражень. Ефективна економіка. 2020. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7733 (дата звернення: 16.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.71

Tiutiunnyk, H. (2020), “An integrated approach to determining land use reserves in the context of inclusive experience economy formation”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7733 (Accessed 16 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.71

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.