EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПТУАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ: СУЧАСНІ ВИМІРИ ТА ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ
К. М. Предун

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.73

УДК: 338.465.4:338.49:620.92

К. М. Предун

ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПТУАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ: СУЧАСНІ ВИМІРИ ТА ПРИНЦИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ

Анотація

Розглянуто сучасні тенденції екологічного будівництва на основі принципів біосферної сумісності. Показано необхідність комплексного, багаторівневого підходу до вирішення питань екологічної безпеки урбанізованих територій. Системи енергопостачання населених пунктів України сьогодні є прикладом неефективного використання паливно-енергетичних ресурсів у державі. Після набуття незалежності та переходу економіки України на ринкові рейки невідповідність цін і тарифів на енергоносії та житлово-комунальні послуги поставили енергетику на грань банкрутства. Не отримавши від реалізації наданих послуг необхідних коштів для закупівлі палива, традиційна енергетика не має можливості виробляти необхідні кількості тепла та електроенергії для усіх споживачів. Як наслідок, вводиться нормування та обмеження та тепло- та електроспоживання, що не відповідає ринкових засадам. Таким чином, соціальна спрямованість державної політики сприяє наростанню кризових явищ в енергетичній сфері. Водночас збільшується забруднення атмосферного повітря викидами парникових газів і забруднювальних речовин. Проаналізовано існуючий енергоринок в Україні у порівнянні з європейським та шляхи його подальшої трансформації. Влаштування альтернативних джерел енергії – сонячних та вітрових електростанцій, використання теплонасосних технологій тощо вирішує проблему «теплового забруднення» атмосфери, проте суттєво підвищує як закупівельну вартість електроенергії, так і ціну для кінцевих споживачів. Обгрунтовано необхідність трансформації ринку електроенергії, яка вироблена з альтернативнх джерел. Пріоритетом державної політики має стати заміна спеціальної «зеленої» тарифікації аукціонами на постачання енергії. Сенс процесу еколого-енергетичної оптимізації – не заміна одного джерела енергії іншим, а економічна та індустріальна трансформація, декарбонізація та децентралізація. Для вирішення вказаних проблем запропоновано заходи з удосконалення вимог чинних в Україні нормативно-правових і законодавчих актів з регулювання енергетичного сектору держави.

Ключові слова: джерела енергії; генерація; енергопостачання; енергоефективність; екологія; зелене будівництво; забруднювальні речовини; парникові гази; вартість електроенергії.

Література

1. Енергетична стратегія України на період до 2035 р. «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність». – Схвал. розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 р. №605-р. URL: https://mpe.kmu. gov.ua/minugol/control/publish/article?art_id=245234085 (дата звернення: 28.01. 2020).
2. Енергетична стратегія України на період до 2030 р. – Схвал. розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 р. N 145-р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/145-2006-p (дата звернення: 28.01. 2020).
3. Електроенергетика України. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/ Електроенергетика_України (дата звернення: 28.01.2020).
4. Інформаційна довідка про основні показники розвитку галузей паливно-енергетичного комплексу України у грудні та за 2018 рік. (за фактичними даними). URL: https://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/ article?art_id=245343597&cat_id=35081 (дата звернення: 28.01.2020).
5. Украина попала в ТОП-100 стран по выбросу парниковых газов: названо место. URL: https://economy.apostrophe.ua/news/finansy-i-banki/2018-10-09/ukraina-popala-v-top-100-stran-po-vyibrosu-parnikovyih-gazov-nazvano-mesto-/142923 (дата звернення: 28.01.2020).
6. Орловська Ю.В. Економічна політика ЄС з підтримки зеленого житлового будівництва: Монографія / Ю.В.Орловська, М.С.Вовк, В.С.Чала, С.О.Мащенко. – Дніпро, 2017. – 148 с.
7. Дмитроченкова Е.І. Аналіз міжнародних систем сертифікації «зеленого будівництва / Е.І.Дмитроченкова // Екологічні науки: Наук.-практ. журнал. – 2018. – №1(20). Т.1. – с. 140...143.
8. Чернишев Д.О. Методологія, аналітичний інструментарій та практика організації біосферо сумісного будівництва: Монографія / Д.О.Чернишев. – Київ: КНУБА, 2017. – 294 с.
9. Директива Європейського парламенту та Ради 2012/27EU «Про енергоефективність». (2012, листопад, 14).
10. Про енергетичну ефективність будівель: закон України– 2118-VII. – К.: ВВР, 2017, №3, с.5, стаття 359.
11. Про ринок електричної енергії: закон України.– Редакція від 29.12.2019, підстава – 394-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19#Text (дата звернення: 03.03.2020).
12. Про ратифікацію протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства: закон України: станом 1.01.2020 р. – № 2787-VI (2787-17) від 15.12.2010. – К.: ВВР, 2011, №24, ст.170.
13. Паризька угода: Угоду ратифіковано Законом №1469-VIII від 14.07. 2016. Ратифікація від 14.07.2016, підстава – 1469-VIII. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_l61 (дата звернення: 3.03.2020)
14. ДБН В.2.6-31:2016. Теплова ізоляція будівель. [Чинний з 1.05.2017р.] – К.: Мінрегіон України, 2017. – 30 с.
15. ДСТУ Б EN 15217:2013. Енергетична ефективність будівель. Методи представлення енергетичних характеристики та енергетичної сертифікації будівель. [Чинний з 1.04.2014 р.] – К.: Мінрегіон України, 2014. – 37 с.
16. Курс на Європу: чому Україні не уникнути підвищення тарифів на електроенергію. URL: https://www.google.com/amp/s/www.rbc.ua/ukr/news/kurs-evropu-pochemu-ukraine-izbezat-povyshenija1577362436.html/amp(дата звернення: 3.03.2020)
17. Предун К.М. Інноваційні технології проектування та експлуатації систем енергопостачання в контексті світових екологічних проблем / К.М.Предун // Екологічні науки: Наук.-практ. журнал. – К., 2019. – №26. – с. 125...131. (Збірник входить до науко-метричних баз: Index Copernicus (Польща)). DOI https://doi.org/10.32846/2306-9716-2019-3-26-23
18. Ціни на електроенергію в країнах Європи. URL: https://vsenergy.com.ua/categories-page/cini-na-electroenergiju-u-krainah-ievropi (дата звернення: 3.03.2020)

K. Predun

EVOLUTION OF CONCEPTUAL-THEORETICAL BASIS OF ECOLOGICAL-ECONOMIC OPTIMIZATION: MODERN MEASUREMENTS AND PRINCIPLES OF IMPLEMENTATION

Summary

The modern tendencies of ecological construction based on the principles of biosphere compatibility are considered. The necessity of a comprehensive, multi-level approach to solving the issues of environmental safety of urban areas is shown. The energy supply systems of settlements of Ukraine today are an example of inefficient use of fuel and energy resources in the state. After independence and transition of Ukraine's economy to market rails, the mismatch between prices and tariffs for energy and housing and utilities put energy on the verge of bankruptcy. Without receiving the necessary funds for the purchase of fuel from the services provided, the traditional power generation is not able to produce the necessary quantities of heat and electricity for all consumers. As a consequence, standards and restrictions are introduced and heat and power consumption is not in line with market principles. Thus, the social orientation of public policy contributes to the increase of crisis phenomena in the energy sphere. At the same time, atmospheric air pollution with emissions of greenhouse gases and pollutants is increasing. The existing energy market in Ukraine is compared with the European one and the ways of its further transformation. The installation of alternative energy sources - solar and wind power, the use of heat pumping technologies, etc., solves the problem of "thermal pollution" of the atmosphere, but significantly increases both the purchase cost of electricity and the price for end consumers. The necessity to transform the electricity market, which is produced from alternative sources, is substantiated. The priority of public policy should be the replacement of special “green” tariffs by auctions for energy supply. The meaning of the process of ecological and energy optimization is not the replacement of one energy source by another, but economic and industrial transformation, decarbonisation and decentralization. In order to solve these problems, measures have been proposed to improve the requirements of the normative legal and legislative acts in force in Ukraine regulating the energy sector of the state.

Keywords: energy sources; generation; energy supply; energy efficiency; ecology; green building; pollutants; greenhouse gases; cost of electricity.

References

1. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), Ukraine's energy strategy for the period up to 2035 "Security, energy efficiency, competitiveness", available at: https://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/publish/article?art_id=245234085 (Accessed 28 Jan 2020).
2. Cabinet of Ministers of Ukraine (2006), Ukraine's energy strategy for the period until 2030, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/145-2006-p (Accessed 28 Jan 2020).
3. Elektroenerhetyka Ukrayiny [Electricity of Ukraine] (2019), available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/ Електроенергетика_України (Accessed 28 Jan 2020).
4. Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), Informatsiyna dovidka pro osnovni pokaznyky rozvytku haluzey palyvno-enerhetychnoho kompleksu Ukrayiny u hrudni ta za 2018 rik (za faktychnymy danymy) [Information report on the main indicators of the development of the fuel and energy complex of Ukraine in December and 2018 (based on actual data)], available at: https://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245343597&cat_id=35081 (Accessed 28 Jan 2020).
5. Ukraine is in the TOP-100 countries on greenhouse gas emissions: the place is named (2018), available at: https://economy.apostrophe.ua/news/finansy-i-banki/2018-10-09/ukraina-popala-v-top-100-stran-po-vyibrosu-parnikovyih-gazov-nazvano-mesto-/142923 (Accessed 28 Jan 2020).
6. Orlovskaya, Yu.V. Vovk, M.S. Chala, V.S. and Mashchenko, S.O. (2017), Ekonomichna polityka YES z pidtrymky zelenoho zhytlovoho budivnytstva [EU Economic Policy for Supporting Green Housing]: monographija, Dnipro, Ukraine.
7. Dmitrochenkova, E. I. (2018), “Analysis of international certification systems for green building”, Ekolohichni nauky, vol. №1 (20), no.1, pp.140- 143.
8. Chernyshev, D.O. (2017), Metodolohiya, analitychnyy instrumentariy ta praktyka orhanizatsiyi biosfero sumisnoho budivnytstva [Methodology, analytical tools and practice of organizing biosphere compatible construction]: monographija, KNUBA, Kyiv, Ukraine.
9. Directive 2012/27EU of the European Parliament and of the Council on energy efficiency, available at: http://saee.gov.ua/sites/default/files/UKR_Directive_27 2012_2 (Accessed 28 Jan 2020).
10. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine “On the energy performance of buildings”, Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy, vol.3, p.5.
11. The Verkhovna Rada of Ukraine (2019), The Law of Ukraine “About the electricity market”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19#Text (Accessed 03March 2020).
12. The Verkhovna Rada of Ukraine (2011), The Law of Ukraine “On ratification of the Protocol of Ukraine's accession to the Energy Community Treaty”, Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrainy, vol.24, p.170.
13. The Verkhovna Rada of Ukraine (2016), The Law of Ukraine “The Paris Agreement”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_l61 (Accessed 28 Jan 2020).
14. Ministry of Regional Development, Construction and Housing and Communal Services of Ukraine (2017), DBN V.2.6-31:2016, “Teplova izolyatsiya budivelʹ” [Thermal insulation of buildings], Minrehion, Kyiv, Ukraine.
15. Ministry of Regional Development, Construction and Housing and Communal Services of Ukraine (2014), DSTU B EN 15217:2013, “Energy efficiency of buildings. Methods of presentation of energy performance and energy certification of buildings” [Energy efficiency of buildings. Methods of presentation of energy performance and energy certification of buildings], Minrehion, Kyiv, Ukraine.
16. Kurs na Yevropu: chomu Ukrayini ne unyknuty pidvyshchennya taryfiv na elektroenerhiyu [A Course for Europe: Why Ukraine Does Not Avoid Increasing Electricity Tariffs] (2019), available at: https://www.google.com/amp/s/www.rbc.ua/ukr/news/kurs-evropu-pochemu-ukraine-izbezat-povyshenija1577362436.html/amp (Accessed 03March 2020).
17. Predun, K.M. (2019), “Innovative technologies of design and operation of energy supply systems in the context of world environmental problems”, Ekolohichni nauky: Nauk.-prakt. Zhurnal, vol.26, pp. 125-131.
18. Tsiny na elektroenerhiyu v krayinakh Yevropy [Electricity prices in European countries] (2019), available at: https://vsenergy.com.ua/categories-page/cini-na-electroenergiju-u-krainah-ievropi (Accessed 03March 2020).

№ 3 2020

Дата публікації: 2020-03-27

Кількість переглядів: 162

Відомості про авторів

К. М. Предун

к. т. н., доцент, професор кафедри теплогазопостачання і вентиляції,Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ

K. Predun

PhD in Technical Sciences, associate Professor, Professorof the Department of Heat and Gas Supply and Ventilation,Kyiv National University of Construction and Architecture

ORCID:

0000-0002-2634-9310

Як цитувати статтю

Предун К. М. Еволюція концептуально-теоретичних основ еколого-економічної оптимізації: сучасні виміри та принципи реалізації. Ефективна економіка. 2020. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7735 (дата звернення: 28.05.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.73

Predun, K. (2020), “Evolution of conceptual-theoretical basis of ecological-economic optimization: modern measurements and principles of implementation”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7735 (Accessed 28 May 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.73

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.