EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВПЛИВ МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГІВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Н. О. Пархоменко

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.76

УДК: 339.1:378

Н. О. Пархоменко

ВПЛИВ МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГІВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Анотація

Сьогодні спостерігається все більш жорстока конкуренція на ринку освітніх послуг. Кожен університет світу намагається щороку покращити свої позиції в міжнародних рейтингах з метою привернення уваги абітурієнтів, підвищення власної репутації, співпраці з роботодавцями. Для дієвого управління закладом вищої освіту слід розуміти основні індикатори та мотивувати викладачів для досягнення вагомих результатів. В дослідженні визначено зовнішні та внутрішні конкурентні переваги закладу вищої освіти, проаналізовано існуючі типології міжнародних рейтингів університетів, охарактеризовано методології формування міжнародних рейтингів. В процесі дослідження наведено порівняння основних міжнародних рейтингів QS World University Rankings, Times Higher Education World University Rankings, Academic Ranking of World Universities, Ranking Web of Universities за типом і напрямами досліджень, термінами та періодичністю досліджень, різновидами отримуваних рейтингів. Визначено провідні заклади вищої освіти за рейтингами QS World University Rankings, Times Higher Education World University Rankings, Academic Ranking of World Universities, Ranking Web of Universities у 2019-2020 роках. В результаті дослідження визначено вплив міжнародних рейтингів на параметри діяльності університету та його конкурентоспроможність. Визначено переваги та недоліки оцінювання закладів вищої освіти за допомогою рейтингів.

Ключові слова: міжнародні рейтинги; конкурентоспроможність; конкурентні переваги; заклад вищої освіти; університет.

Література

1. Бабій Л. Конкуренція у міжнародному бізнесі. К.: Університет економіки та права «КРОК». 2010. 152.
2. Балацкий Е.В., Екимова Н.А. Сравнительная надежность глобальных рейтингов университетов. URL: http://www.econorus.org/pdf/ratings-2-JNEA.pdf (дата звернення: 12.03.2020).
3. Воронкова А.Е. Управління конкурентоспроможністю підприємства. Харків: ІНЖЕК, 2014. 248.
4. Ільницький Д.О., Сахаров В.Є. Методичні засади оцінки міжнародної конкурентоспроможності дослідницьких університетів світового рівня. Актуальні проблеми економіки. 2011. №11. 152-168.
5. Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика. Теория и политика. М. 1997. 998 с.
6. Отенко І.П. Управління конкурентними перевагами підприємства. Харків: ХНЕУ. 2005. 212с.
7. Офіційний сайт QS World University Rankings. URL: http://www.topuniversities.com (дата звернення: 18.03.2020).
8. Офіційний сайт Times Higher Education World University Rankings. URL:http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings (дата звернення: 20.03.2020)
9. Офіційний сайт Academic Ranking of World Universities. URL:http://www.shanghairanking.com/ (дата звернення: 20.03.2020).
10. Офіційний сайт Ranking Web of Universities. URL: http://www.webometrics.info/en (дата звернення: 21.03.2020).
11. Портер М. Международная конкуренция: Конкурентные преимущества стран. М.: Международные отношения, 1993. 896 с.
12. Цюк О.А. Особливості світових та українських рейтингів вищих навчальних закладів. Український педагогічний журнал. 2016. № 2. 57-64.
13. Чернобай К.Ю. Рейтинги вищих навчальних закладів як складова монітиронгу якості професійної освіти URL: http://www.narodnaosvita.kiev.ua/page_id=680 (дата звернення: 18.03.2020).
14. Юдіна А.С. Міжнародні рейтинги та конкурентоспроможність університетів. Вісник науки. 2017. № 1 (24). 25-38.

N. Parkhomenko

IMPACT OF INTERNATIONAL RANKINGS ON THE COMPETITIVENESS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Summary

Nowadays, there is increasing competition in the educational services market. Every university of the world tries to improve its position in the international rankings every year in order to attract the attention of applicants, increase its own reputation, cooperation with employers. For the effective management of a higher education institution, it is important to understand the key indicators and motivate teachers to achieve strong results. The purpose of the study is to determine the impact of a higher education institution's position in the international ranking on its competitiveness. The study identifies the external and internal competitive advantages of a higher education institution, analyzes the existing typologies of international university ratings, characterizes the methodologies for the formation of international ratings. The study compares the major international rankings of QS World University Rankings, Times Higher Education World University Rankings, Academic Ranking of World Universities, Ranking Web of Universities by type and direction of research, terms and frequency of studies, varieties of obtained ratings. The leading institutions of higher education by QS World University Rankings, Times Higher Education World University Rankings, Academic Ranking of World Universities, Ranking Web of Universities in 2019-2020 are determined. The study showed that all ratings are not similar, so when assessing the competitiveness of a higher education institution should take into account the specifics of different ratings, and determine the overall level of international competitiveness is advisable for several ratings. The research has shown that the purpose of monitoring international rankings is to encourage universities to obtain the highest position that enhances image, provides competitive advantage, determines funding, and more. It is determined that all criteria and indicators that can be evaluated by international rankings are integral factors of competitiveness of higher education institution. As a result of the research the influence of international ratings on the parameters of the university activity and its competitiveness is determined. The advantages and disadvantages of rating higher education institutions are identified.

Keywords: international rankings; competitiveness; competitive advantages; higher education institution; university.

References

1. Babii, L. (2010), Konkurentsiia u mizhnarodnomu biznesi [Competition in international business], Universytet ekonomiky ta prava «KROK», Kyiv, Ukraine.
2. Balatskyi, E.V. and Ekymova, N.A. (2011), ''Comparative reliability of global university rankings'', Zhurnal novoi ekonomycheskoi assotsyatsyy, [Online], vol. 11, available at: http://www.econorus.org/pdf/ratings-2-JNEA.pdf (Accessed 12 March 2020).
3. Voronkova, A.E. (2014), Upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstva [Management of enterprise competitiveness], INZhEK, Kharkiv, Ukraine.
4. Ilnytskyi, D.O., and Sakharov, V.Ie. (2011), ''Methodological principles of international competitiveness assessment of world-class research universities'', Aktualni problemy ekonomiky, vol.11, pp. 152-168.
5. Kruhman, P.R., and Obstfeld, M. (1997), Mezhdunarodnaia ekonomyka. Teoryia y polytyka [International economy. Theory and politics], Moscow, Rissia.
6. Otenko, I.P. (2005), Upravlinnia konkurentnymy perevahamy pidpryiemstva [Managing the competitive advantage of the enterprise], KhNEU, Kharkiv, Ukraine.
7. The official site of QS World University Rankings (2020), ''Ranting QS'', available at: http://www.topuniversities.com (Accessed 18 March 2020).
8. The official site of Times Higher Education World University Rankings (2020), ''Ranting THE'', available at: http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings (Accessed 20 March 2020).
9. The official site of Academic Ranking of World Universities (2020), ''Ranting ARWU'', available at: http://www.shanghairanking.com/ (Accessed 20 March 2020).
10. The official site of Ranking Web of Universities (2020), '' Ranting Webometrics'', available at: http://www.webometrics.info/en (Accessed 21 March 2020).
11. Porter, M. (1993), Mezhdunarodnaia konkurentsyia: Konkurentnыe preymushchestva stran [International Competition: Competitive Advantages of Countries], Mezhdunarodnыe otnoshenyia, Moscow, Russia.
12. Tsiuk, O.A. (2016), ''Features of world and Ukrainian ratings of higher education institutions'', Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal, vol. 2, pp. 57-64.
13. Chernobai, K.Iu. (2012), ''Higher education ratings as part of monitoring the quality of vocational education'', Narodna osvita, [Online], available at:http://www.narodnaosvita.kiev.ua/page_id=680 (Accessed 18 March 2020).
14. Yudina, A.S. (2017), ''International rankings and competitiveness of universities'', Visnyk nauky, vol. 1, pp. 25-38.

№ 3 2020

Дата публікації: 2020-03-27

Кількість переглядів: 2740

Відомості про авторів

Н. О. Пархоменко

к. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародного бізнесу та економічного аналізу, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

N. Parkhomenko

PhD in Economics, Associate Professor, Department of International Business and Economic Analysis, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

ORCID:

0000-0001-8776-6970

Як цитувати статтю

Пархоменко Н. О. Вплив міжнародних рейтингів на конкурентоспроможність закладів вищої освіти. Ефективна економіка. 2020. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7738 (дата звернення: 16.05.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.76

Parkhomenko, N. (2020), “Impact of international rankings on the competitiveness of higher education institutions”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7738 (Accessed 16 May 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.76

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.