EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ І ФОРМ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ МЕДИЧНИХ ТУРИСТІВ
Ю. В. Набока

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.79

УДК: 338.48

Ю. В. Набока

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ І ФОРМ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ МЕДИЧНИХ ТУРИСТІВ

Анотація

У статті досліджено сутнісну характеристику медичного туризму і зазначено, що даний вид туризму не має уніфікованого трактування у правовій та теоретичній площинах. Визначено, що медичний туризм охоплює усю низку вужчих та взаємопов’язаних категорій у сфері надання послуг туристам, які приводять до покращення їх здоров’я, а критерієм відмінностей медичних послуг для туристів може бути міра медичного втручання визначена у законодавчому полі країн. Зазначено, що послуги на ринку медичного туризму охоплюють: самолікування туристів, інформаційні послуги щодо рекомендованого лікування туристів, психо-енергетичні послуги туристам, медичні послуги туристам, трансплантаційні послуги туристам, участь туристів у біомедичних заходах, надання паліативних та хоспісних послуг, евтаназійні послуги туристам. Розроблено та запропоновано систему підприємницького обслуговування медичних туристів в Україні. Наведено напрями удосконалення підприємницької діяльності підприємств на українському ринку медичного туризму.

Ключові слова: маркетинг; система; медичний туризм; туристи; Україна.

Література

1. Sardak S. Current trends in global demographic processes / S. Sardak, M. Korneyev, V. Dzhyndzhoian, T. Fedotova, O. Tryfonova // Problems and Perspectives in Management. – 2018. – № 16(1). – P. 48 – 57.
2. Medical Tourism Association. – Access mode : https://www.medicaltourismassociation.com. – Title from screen.
3. Naboka Y. Potential of Medical Tourism / Y. Naboka // Imperatives of development of civil society in promoting national competitiveness – 2018: 1st International Scientific and Practical Conference (Batumi, Georgia, National Institute of Economic Research, 13-14 December 2018). – Volume I. – Batumi, Georgia: Publishing House «Kalmosani», 2018, p. 336. – Р. 171 – 173.
4. Gill, S. & Sumant, O. Global Medical Tourism Market. Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2018 – 2025. https://www.alliedmarketresearch.com/medical-tourism-market.
5. Гончарук І. В. Конкуренція бізнес-платформ на ринках медичних товарів та послуг / І. В. Гончарук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2018. – № 18(1). – С. 108 – 112.
6. Грошев И. В., Краснослободцев А. А. Мировой рынок медицинского туризма / Мировая экономика и международные отношения. – 2017. – Том 61. – № 10. – С. 87–95.
7. Железцова А. В. Дилеммы эвтаназийного туризма / А. В. Железцова, Д. С. Ромашкина // Научный альманах. Философские науки. – 2018. – № 5-3(43). С. 67 – 70.
8. Михайліченко Г. І. Розвиток туристичного продукту лікувально-оздоровчого та медичного туризму України / Г. І. Михайліченко // Ефективна економіка. – 2020. – № 2. – http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2020/4.pdf.
9. Островська Б. В. Біоетичні принципи як утвердження в міжнародному праві нового рівня захисту прав людини / Б. В. Островська // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2018. – № 2 (16). – С. 38 – 54.
10. Поворозник М. Ю. Міжнародний медичний туризм у формуванні глобального сегменту медичних послуг // Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць; за ред. М. І. Звєрякова (голов. ред.) та ін. – Одеса: Одеський національний економічний університет. – 2017. – № 2-3 (63-64). – С. 16–24.
11. Резнікова Н. В. Про співвідношення понять лікувального і оздоровчого туризму в контексті оцінки потенціалу міжнародного ринку медичних послуг / Н. В. Резнікова, О. А. Іващенко, О. І. Войтович // Ефективна економіка. – 2018. – № 2. – www.economy.nayka.com.ua.
12. Сазонець І. Л. Соціальні інститути в трансформації державної системи управ¬ління охороною здоров’я : моногр. / І. Л. Сазонець, І. Я. Зима. - Рівне : Волин, обереги, 2018. - 168 с.
13. Сазонець О. М. Іноземний досвід управління медичними закладами в інформаційно-комунікаційному середовищі / О. М. Сазонець, А. М. Алі // Інвестиції: практика та досвід. – 2018. – № 14. – С. 18 – 22.
14. Янишевська В. Медтуризм в Україні: інновації, експертність і доступність / В. Янишевська // Destinations. – 2020. – № 1. – С. 34 – 37.
15. Медицинский туризм. – http://www.intmedtourism.com/ru/medical-tourism.
16. Закон України «Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині». Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 28, ст.232. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2427-19. – Назва з екрану.
17. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. допов. та СD) / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : ВТФ Перун, 2007. – 1736 с.
18. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я». Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 4, ст.19. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12?lang=ru. – Назва з екрану.
19. Sardak S. Global innovations in tourism / S. Sardak, V. Dzhyndzhoian, A. Samoilenko // Innovative Marketing. – 2016. – № 3. – Р. 45 – 50.
20. Сардак С. Е. Перспективи соціально-економічного розвитку людських ресурсів в умовах глобалізації / С. Е. Сардак // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 9. – С. 217 – 225.
21. International Association for Medical Assistance to Travellers. – Access mode : https://www.iamat.org/our-work. – Title from screen.
22. International Medical Travel Association. – Access mode : www.intlmta.org. – Title from screen.
23. Medical Tourism Association. – Access mode : https://www.medicaltourismassociation.com. – Title from screen.
24. European Medical Tourism Alliance. – Access mode : http://eumta.org/. – Title from screen.
25. Global Healthcare Travel Council. – Access mode : https://globalhtc.org/page/our-mission. – Title from screen.
26. О проекте. – Режим доступа : http://www.intmedtourism.com/ru/. – Загл. с экрана.
27. Международная ассоциация врачей медицинского туризма. – Режим доступа : https://www.medtourdoctors.com/pro-assotsiatsiyu/. – Загл. с экрана.
28. Ukrainian Association of Medical Tourism. – Access mode : https://uamt.com.ua/en/. – Title from screen.
29. Bogodistov Y. Gendering dynamic capabilities in micro firms / Y. Bogodistov, A. Presse, O. P. Krupskyi, S. Sardak // RAE Revista de Administracao de Empresas. – 2017. – 57(3). – Р. 273 – 282.
30. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http/www.ukrstat.gov.ua/. – Назва з екрану.

Y. Naboka

OPTIMIZATION OF PROCESSES AND FORMS OF ENTREPRENEURIAL SERVICES FOR MEDICAL TOURISTS

Summary

In the article describes the essential characteristics of medical tourism and states that this type of tourism does not have a uniform interpretation in the legal and theoretical fields.
Medical tourism has been identified to cover a wide range of narrow and interconnected categories of services to tourists that improve their health, and the criterion for differences in health services for tourists may be the extent of medical intervention identified in the legislative field of a country.
It is stated that services in the market of medical tourism include: self-treatment of tourists, information services on the recommended treatment of tourists, psycho-energy services to tourists, medical services to tourists, transplantation services to tourists, participation of tourists in biomedical activities, palliative and hospice services, euthanasia services to tourists.
It is noted that international tourism is developed heterogeneously and its deployment is influenced by numerous factors that can be analyzed by five management global level (world), macro (country), meso level (region, industry, market), micro level (organizations) and personal level (medical tourists, accompanying persons, local population). In view of these parameters, the author's proposals are aimed at optimizing the development of the medical tourism market in Ukraine.
The scheme of functioning of information-marketing system will be developed, which will allow to coordinate interaction on the market of medical tourism of Ukraine: medical tourists, information-marketing centers, recreational enterprises, tourist companies, transport companies, national associations and organizations, service centers of state and local services, financial institutions, insurance and law firms, accommodation and catering, international associations and organizations.
It is emphasized that in the 21st century. measures for building the marketing potential of recreational entrepreneurship in tourism and hospitality should be innovative and take into account not only existing local examples of innovative developments in Ukraine, but also scientific and technological achievements and forms of their implementation in the international environment.
Directions of improvement of marketing activity of recreational enterprises on the market of medical tourism of Ukraine are offered, by identification, complex accounting and visualization in the form of the main factors of influence, on the one hand, on the world, and on the other, on the Ukrainian markets: tourism, medical ambassador and medical tourism.

Keywords: marketing; system; medical tourism; tourists; Ukraine.

References

1. Sardak, S. Korneyev, M. Dzhyndzhoian, V. Fedotova, T. and Tryfonova, O. (2018), "Current trends in global demographic processes", Problems and Perspectives in Management, vol. 16(1), pp. 48 – 57.
2. Medical Tourism Association, available at: https://www.medicaltourismassociation.com, (Accessed 07 Mar 2020).
3. Naboka, Y. (2018), "Potential of Medical Tourism", Imperatives of development of civil society in promoting national competitiveness – 2018: 1st International Scientific and Practical Conference (Batumi, Georgia, National Institute of Economic Research, 13-14 December 2018). – Volume I. – Batumi, Georgia: Publishing House «Kalmosani», 2018, p. 336. – pp. 171 – 173.
4. Gill, S. & Sumant, O. Global Medical Tourism Market. Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2018 – 2025., available at: https://www.alliedmarketresearch.com/medical-tourism-market.
5. Honcharuk, I. V. (2018), "Competition of business platforms in the markets of medical goods and services", Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, vol. 18(1), pp. 108 – 112.
6. Groshev, I. V. and Krasnoslobodcev, A. A. (2017), "World Medical Tourism Market", Mirovaja jekonomika i mezhdunarodnye otnoshenija, vol. 61, issue 10, pp. 87–95.
7. Zhelezcova, A. V. and Romashkina, D. S. (2018), "Dilemmas of euthanasia tourism", Nauchnyj al'manah. Filosofskie nauki, vol. 5-3(43), pp. 67 – 70.
8. Mykhailichenko, H. (2020), “Development of the tourist product of healthcare and medical tourism of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7641 (Accessed 07 Mar 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.2
9. Ostrovska, B. V. (2018), "Bioetical Principle of Approving the International Law of the New Rivne to the Protection of Human Rights", Yurydychnyi chasopys Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav, vol. 2 (16), pp. 38 – 54.
10. Povoroznyk, M. Yu. (2017), "International medical tourism in the formulated global segment of medical services", Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen: zb. nauk. prats, vol. 2-3 (63-64), pp. 16–24.
11. Reznikova, N., Ivashchenko, O. and Voitovych, O. (2018), “The relation between the notions of health care tourism and wellness tourism in the context of assessment of the capacity of the international market of medical services”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6278 (Accessed 07 Mar 2020).
12. Sazonets, I. L. and Zyma, I. Ya. (2018), Sotsialni instytuty v transformatsii derzhavnoi systemy upravlinnia okhoronoiu zdorovia [Social Institution in the Transformation of the Sovereign System and Management of Health Protection], Volyn, oberehy, Rivne, Ukraine, P. 168.
13. Sazonets, O. and Ali, Elshaafi Mohamed (2018), “Foreign experience in the management of medical institutions in the information and communication environment”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 14, pp. 18–22.
14. Yanyshevska, V. (2020), "Medtourism in Ukraine: Innovation, Expertise and Accessibility", Destinations, vol. 1, pp. 34 – 37.
15. Medytsynskyi turyzm, available at: http://www.intmedtourism.com/ru/medical-tourism (Accessed 07 Mar 2020).
16. The Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine "On the Transplantation of Transplantation of Anatomical Materials", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2427-19 (Accessed 07 Mar 2020).
17. Busel, V. T. (2007), Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [The Great Interpretive Dictionary of Modern Ukrainian], VTF Perun, Irpin, Ukraine, P. 1736.
18. The Verkhovna Rada of Ukraine (1993), The Law of Ukraine " Fundamentals of the legislation of Ukraine on health care", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12?lang=ru (Accessed 07 Mar 2020).
19. Sardak, S. Dzhyndzhoian, V. and Samoilenko, A. (2016), "Global innovations in tourism", Innovative Marketing, vol. 3, pp. 45 – 50.
20. Sardak, S. E. (2011), "Perspectives of socio-economic development of human resources in the conditions of globalization", Aktualni problemy ekonomiky, vol. 9, pp. 217 – 225.
21. International Association for Medical Assistance to Travellers, available at: https://www.iamat.org/our-work (Accessed 07 Mar 2020).
22. International Medical Travel Association, available at: www.intlmta.org
23. Medical Tourism Association, available at: https://www.medicaltourismassociation.com (Accessed 07 Mar 2020).
24. European Medical Tourism Alliance, available at: http://eumta.org/
25. Global Healthcare Travel Council, available at: https://globalhtc.org/page/our-mission (Accessed 07 Mar 2020).
26. About the project, available at: http://www.intmedtourism.com/ru/ (Accessed 07 Mar 2020).
27. International Association of Medical Tourism Doctors, available at: https://www.medtourdoctors.com/pro-assotsiatsiyu/ (Accessed 07 Mar 2020).
28. Ukrainian Association of Medical Tourism, available at: https://uamt.com.ua/en/ (Accessed 07 Mar 2020).
29. Bogodistov Y. Gendering dynamic capabilities in micro firms / Y. Bogodistov, A. Presse, O. P. Krupskyi, S. Sardak // RAE Revista de Administracao de Empresas. – 2017. – vol. 57(3). – pp. 273 – 282.
30. State Statistics Service of Ukraine, available at: http/www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 07 Mar 2020).

№ 3 2020

Дата публікації: 2020-03-27

Кількість переглядів: 173

Відомості про авторів

Ю. В. Набока

викладач кафедри готельно-ресторанного бізнесу,Дніпровський гуманітарний університет

Y. Naboka

teacher of the Department of hotel-restaurant business,Dniprovskii University of the Humanities

ORCID:

0000-0002-3040-6496

Як цитувати статтю

Набока Ю. В. Оптимізація процесів і форм підприємницького обслуговування медичних туристів. Ефективна економіка. 2020. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7741 (дата звернення: 28.05.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.79

Naboka, Y. (2020), “Optimization of processes and forms of entrepreneurial services for medical tourists”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7741 (Accessed 28 May 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.79

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.