EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РИЗИКИ СТРАХОВОГО ШАХРАЙСТВА ТА МЕТОДИ БОРОТЬБИ З НИМИ
В. І. Неджеря

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.150

УДК: 33

В. І. Неджеря

РИЗИКИ СТРАХОВОГО ШАХРАЙСТВА ТА МЕТОДИ БОРОТЬБИ З НИМИ

Анотація

Становище сфери страхового шахрайства підкреслює необхідність не лише подальшого удосконалення її діяльності, а й активної протидії тим вчинкам та подіям, які гальмують або навіть дискредитують цю діяльність. Окремі економісти вважають, що злочини у страховій сфері створюють загрозу економічній безпеці країни. Тому держава повинна приділяти постійну увагу не тільки програмам із розвитку цієї сфери, а й заходам щодо протидії злочинності, яка порушує страхову діяльність.
В статті розглянуто проблеми щодо реалізації комплексного підходу, котрий включає розробку колективних інструментів і методів протистояння протиправним діям в страхуванні, підтримання постійного діалогу з органами державної влади, зміцнення взаємодії з правоохоронними органами, активну інформаційно-просвітницьку роботу з населенням.

Ключові слова: страхування; шахрайство; страхове шахрайство; методи боротьби.

Література

1. Базилевич В.Д. Страхові послуги. Підручник. - у 2 част. / За ред. В.Д. Базилевича. - К.: Лотос, 2014.
2. Барановський О. І. «Відмивання грошей»: сутність та шляхи запобігання / О.І. Барановський. - Харків: Форт, 2013. - 472 с.
3. Владимиренко С.В. Об’єкт шахрайства в системі страхування / С.В. Владимиренко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право», Випуск 30, - 2015.
4. Владимиренко С.В. Система злочинів у сфері страхування // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». Збірник наукових праць. Випуск 6-1. Том 3. 2014.
5. Джегерук О. В. Напрями удосконалення функціонування ринку страхових послуг в Україні: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції [Сучасний стан та перспективи розвитку фінансової системи України] (м. Вінниця, 15 червня 2016 р.). - Вінниця: ВТЕІ КНТЕУ, 2016.
6. Жабинець О. Й. Наукове обґрунтування та сутність поняття «фінансово-економічна безпека страхового ринку» / О. Й. Жабинець // Легалізація економіки та протидія корупції в системі економічної безпеки держави : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 31 травня 2013 р.). - Львів : ЛьвДУВ, 2014.
7. Жилкина М.С. Страховое мошенничество: Правовая оценка, практика выявления и методы пресечения / М. С. Жилкина. - М.: Волтерс Клувер, 2015. - 192 с.
8. Козоріз Г.Г. Шахрайство у страхуванні та шляхи його усунення // Фінанси України. - 2014. - № 7.
9. Маргасова В. Г Актуальні проблеми розвитку страхового ринку України / В. Г Маргасова, М. В. Дубина, М. В. Тунік // Проблеми і перспективи економіки та управління. - 2015. - № 2(2). - 219-228.
10. Марценюк Л. В. Страховий ринок України / Л. В. Марценюк, О. В. Чорновіл // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту. - 2016. - № 2(62). - С. 36-46
11. Нечипорук Л.В. Місце страхування в системі економічної безпеки / Л.В. Нечипорук // Право і безпека. - 2013.
12. Пікус Р.В. Страхування: опорний конспект (укр. та рос. мовами) / Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк, А.С. Шолойко, Т.П. Моташко та ін.]; за наук. ред. проф. Р.В. Пікус. - К.: Логос, 2015. - 275 с.
13. Пластун В. Л. Проблеми страхового шахрайства та практика його уникнення / В. Л. Пластун // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. Вип. 254 : в 6 т. - Дніпропетровськ : ДНУ, 2014.
14. Приказюк Н.В. Розвиток світового страхового ринку в посткризовий період / Н.В. Приказюк // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». - 2013.
15. Статистика ринку страхування України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://forinsurer.com/stat
16. Стрельцов Е.Л. Экономическая преступность в Украине. Предисловие профессора Мартина Финке. Курс лекций. Одесса, АО «Бахва», 2015. - 572 с.
17. Шервадзе Л. Шахрайство та протидія йому у сфері страхування життя. Методи протидії шахрайству на ринку страхових послуг. Українській семінар-практикум. Київ, Українська фінансова, 2015.

V. Nedzheria

METHODS OF COMBATING INSURANCE FRAUD

Summary

The insurance industry, being an important part of the country's financial industry, develops inseparably from both the national and global context. The international financial and, consequently, the insurance market is now experiencing the influence of divergent trends. On the one hand, the explosive growth of new technologies is leading to increased financial interconnections and accessibility of services between countries, enterprises, and individuals. On the other hand, political interference leads to the creation of new trade barriers and financial protectionism. The position of this field emphasizes the need not only for further improvement of its activity, but also for active counteraction to those acts and events that hinder or even discredit this activity. Some economists believe that crime in the insurance sector, and the damage they cause to the economic mechanism, in general, threaten the economic security of the country. Therefore, the state should pay constant attention not only to programs for the development of this field, but also to measures to counteract crime, which violates insurance activity.
The situation of insurance fraud emphasizes the need not only for further improvement of its activity, but also for active counteraction to those acts and events that hinder or even discredit this activity. Some economists believe that crimes in the insurance sector pose a threat to the country's economic security. Therefore, the state should pay constant attention not only to programs for the development of this field, but also to measures to counteract crime, which violates insurance activities.
There are still unresolved issues regarding the implementation of a comprehensive approach, which includes the development of collective tools and methods of resisting illegal acts in insurance, maintaining a constant dialogue with public authorities, strengthening interaction with law enforcement agencies, active outreach to the public.
The article deals with the problems of implementation of a comprehensive approach, which includes the development of collective tools and methods of counteracting illegal acts in insurance, maintaining a constant dialogue with public authorities, strengthening interaction with law enforcement agencies, active outreach to the public.

Keywords: insurance; fraud; insurance fraud; methods of struggle.

References

1. Bazylevych V.D. (2014), Strakhovi posluhy. [Insurance services], Lotos, Kyiv, Ukraine.
2. Baranovs'kyj O. I. (2013), “Vidmyvannia hroshej”: sutnist' ta shliakhy zapobihannia [Money Laundering: The Essence and Ways of Prevention], Fort, Kharkiv, Ukraine.
3. Vladymyrenko S.V. (2015), “The object of fraud in the insurance system” Naukovyj visnyk Uzhhorods'koho natsional'noho universytetu. Seriia “Pravo”, vol. 30. pp. 92–102.
4. Vladymyrenko S.V. (2014), “The system of crimes in the field of insurance” Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu. Seriia «Yurydychni nauky». vol. 6-1. pp. 140–142.
5. Dzheheruk O. V. (2016), “Directions for improving the functioning of the insurance market in Ukraine”, materialy V Vseukrains'koi naukovo-praktychnoi Internet-konferentsii [The current state and prospects of development of the financial system of Ukraine], Kyiv national university of trade and economics, Vinnytsia, Ukraine. pp. 81–89.
6. Zhabynets' O. J. (2014), “Scientific substantiation and essence of the concept financial and economic security of the insurance market”, tezy dopovidej uchasnykiv mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Legalization of the economy and combating corruption in the state's economic security system] L'vDUV, L'viv, Ukraine pp 115–118.
7. Zhylkyna M.S. (2015), Strahovoe moshennichestvo: Pravovaja ocenka, praktika vyjavlenija i metody presechenija [Insurance Fraud: Legal Assessment, Identification Practices and Prevention Methods], Volters Kluver, Moscow, Russia.
8. Kozoriz H.H. (2014), “Fraud in insurance and ways to eliminate it” Finansy Ukrainy vol. 7, Kyiv, Ukraine. pp. 131–138.
9. Marhasova V. H (2015), “Actual problems of development of the Ukrainian insurance market” Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia vol. 2(2), Kyiv, Ukraine pp. 219–228.
10. Martseniuk L. V. (2016), “Insurance market of Ukraine” Visnyk Dnipropetrovs'koho natsional'noho universytetu zaliznychnoho transportu. vol. 2(62), Dnipropetrovsk national university of railway transport, Dnipro, Ukraine pp. 36–46.
11. Nechyporuk L.V. (2013), “Place of insurance in the economic security system” Pravo i bezpeka. vol 1, Kyiv, Ukraine. pp. 113–116.
12. Pikus R.V. (2015), Strakhuvannia: opornyj konspekt [Insurance: reference note] Lohos Kyiv, Ukraine.
13. Plastun V. L. (2014), “Problems of insurance fraud and the practice of its avoidance”, zbirnyk naukovykh prats' [Economics: problems of theory and practice], vol. 254, DNU, Dnipro, Ukraine pp. 477–488.
14. Prykaziuk N.V. (2013), “Development of the world insurance market in the post-crisis period” Visnyk KNU. Seriia «Ekonomika», Kyiv, Ukraine. pp. 22–25.
15. Strel'tsov E.L. (2015), Ekonomycheskaia prestupnost' v Ukrayne. Predyslovye professora Martyna Fynke. [Economic crime in Ukraine. Foreword by Professor Martin Finke], Bakhva, Odessa, Ukraine.
16. Shervadze L. (2015), Shakhrajstvo ta protydiia jomu u sferi strakhuvannia zhyttia. Metody protydii shakhrajstvu na rynku strakhovykh posluh. [Fraud and counteraction in the field of life insurance. Methods of counteracting fraud in the insurance market], Ukrains'ka finansova, Kyiv, Ukraine.
17. The official site of Forinsurer (2020), “Statistics of the insurance market of Ukraine” available at: https://forinsurer.com/stat (Accessed 14 February 2020).

№ 3 2020

Дата публікації: 2020-03-27

Кількість переглядів: 3948

Відомості про авторів

В. І. Неджеря

студент магістратури, КНУ ім. Тараса Шевченка

V. Nedzheria

Master, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

ORCID:

0000-0003-2122-2772

Як цитувати статтю

Неджеря В. І. Ризики страхового шахрайства та методи боротьби з ними. Ефективна економіка. 2020. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7742 (дата звернення: 18.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.150

Nedzheria, V. (2020), “Methods of combating insurance fraud”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7742 (Accessed 18 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.150

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.