EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНИХ ТОРГІВЕЛЬНИХ УГОД
Ю. О. Білянський

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.153

УДК: 339.5:633:334.72

Ю. О. Білянський

ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНИХ ТОРГІВЕЛЬНИХ УГОД

Анотація

Представлена стаття детально розглядає умови здійснення зовнішньо-економічно діяльності аграрних підприємств в результаті приєднання України до Світової організації торгівлі, зокрема через зниження торговельних бар’єрів та перегляду правил торгівлі між країнами-учасниками. Проаналізовано можливості вітчизняних виробників та експортерів аграрної продукції в результаті укладення ряду міжнародних угод про вільну торгівлю. Досліджено існуючі вітчизняні державні інститути сприяння зовнішньо-економічної діяльності аграрних підприємств, а також інституційне забезпечення розглянутих міжнародних торгівельних угод. Детально проаналізовано умови експорту аграрної продукції згідно домовленостей викладених в Угоді про асоціацію між Україною та країнами ЄС, зокрема в частині безмитних тарифних квот та преференційних правил походження товару. Запропоновано напрями розвитку інституційного забезпечення, що сприятиме збільшення присутності вітчизняних товаровиробників та експортерів на світовому ринку продовольства.

Ключові слова: інституційне забезпечення; експорт; зовнішньоекономічна діяльність; аграрні підприємства; міжнародні торгівельні угоди.

Література

1. Ашурков О.О., Овчаренко Р.В. Мета і структура зовнішньо-економічного законодавства. Весник ИЭПИ НАН Украины. 2010. №1. С. 44-53
2. Свідерська А.В. Дослідження ризиків у правовому регулюванні зовнішньо-економічної діяльності підприємств. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». 2013. № 24. С. 53-63
3. Геєць В. М., Осташко Т. О., Шинкарук Л. В. Оцінка впливу Угоди про асоціацію/ЗВТ між Україною та ЄС на економіку України : наукова доповідь. Київ : ДУ “Ін-т екон. та прогнозув. НАН України”, 2014. 102 с.
4. Кваша К. С. Тарифні квоти та мита на аграрну продукцію при формуванні зони вільної торгівлі між Європейським Союзом та Україною. Економіка АПК. 2013. № 11. С. 99-106
5. Кобута І. В. Другий рік України у СОТ: аналіз результатів та нові завдання для АПК. Агросвіт. 2010. № 19. С. 2-7
6. Бугас В.В., Самійленко М.А. Реалії зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних і іноземних підприємств. Ефективна економіка. 2018. №1 – Режим доступу до журн. : www.economy.nayka.com.ua (дата звернення: 06.02.2020)
7. Карасьова Н. А. Інституціональне середовище експорто-орієнтованої діяльності аграрного сектора. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія. Економічні науки. 2015. № 12. С. 64-68
8. Ключник А.В., Федоренко А.І. Регулювання розвитку зовнішньо-економічної діяльності аграрного сектора в умовах євро інтеграційних процесів України. Інноваційна економіка. 2013. №4. С. 11-14
9. Ковінько О. Зовншіньоекономічна діяльність аграрних підприємств. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси і право. 2016. №5. С. 40-54
10. Пономаренко І. В., Віннікова І. І., Гребньов Г. М. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності сільського господарства України в умовах інтеграції до ЄС. Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". 2017. № 14. С. 120-126
11. Россоха В., Шарапа О. Експортний потенціал аграрних підприємств. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2016. №4. С. 44-63
12. Теоретико-методологічні та практичні основи ціноутворення : монографія / О. М. Шпичак, О. В. Боднар, О. О. Шпичак. К. : ЦП «Компринт», 2017. 545 с.
13. Nairobi Ministerial Declaration. Tenth wto ministerial conference, Nairobi. World Trade Organization. 2015 https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc10_e/mc10_e.htm (дата звернення: 06.02.2020)
14. Eleventh WTO Ministerial Conference. Ministerial conferences. Buenos Aires. Argentina: World Trade Organization. 2017. URL : https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc11_e/mc11_e.htm (дата звернення: 01.03.2020)
15. Інформація за повідомленнями з країн-членів СОТ. Департамент багатосторонніх та двосторонніх торговельних угод. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. URL : https://me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=ef225f55-b6f8-4959-8d88-eed54adfbc66&tag=InformatsiiaZaPovidomlenniamiZKrain-chlenivSot (дата звернення: 01.03.2020)
16. Як можна надати коментарі через відділ нотифікацій і обробки запитів. Забезпечення прозорості в рамках системи нотифікацій. Департамент доступу до ринків та взаємодії з СОТ. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. URL : https://www.me.gov.ua (дата звернення: 06.03.2020)
17. Угода про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ. Державна фіскальна служба України. URL: http://sfs.gov.ua (дата звернення: 07.03.2020)
18. Угода про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Чорногорії. Законодавча база України. URL: https://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 06.03.2020)
19. Угода про асоціацію. Урядовий портал. URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/yevropejska-integraciya/ugoda-pro-asociacyu (дата звернення: 06.02.2020).
20 ЄС-Україна: поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі. Представництво ЄС в Україні. URL: http://eeas.europa.eu (дата звернення: 07.03.2020)
21. Про приєднання України до Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження: Закон України від 08.11.2017 р № 2187-VIII URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2187-19#n3 (дата звернення: 07.03.2020)
22. Про утворення Ради з міжнародної торгівлі: Постанова Кабінету Міністрів України від 04.08.2017 р. № 455 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/455-2017-%D0%BF#n30 (дата звернення: 07.03.2020)
23. Про встановлення єдиної форми обліку укомплектованості місць розташування підрозділів митних органів спеціалістами, які здійснюють санітарно-епідеміологічний, ветеринарний, фітосанітарний, радіологічний та екологічний контроль за принципом «Єдиного офісу»: Наказ Державної митної служби України від 24.02.2010 року № 149/162/82/97 URL: http://sfs.gov.ua/baneryi/mitne-oformlennya/subektam-zed/ediniy-of/ediniy-ofis/ (дата звернення: 07.03.2020)
24. Про затвердження Положення про Єдину автоматизовану інформаційну систему Держмитслужби України: Наказ Державної митної служби України від 04.11.2010 № 1341 URL: http://sfs.gov.ua (дата звернення: 07.03.2020).

Yu. Bilianskyi

FORMATION OF INSTITUTIONAL SUPPORT FOR FOREIGN ECONOMIC ACTIVITIES OF UKRAINE'S AGRICULTURAL ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL TRADE

Summary

The article presents a detailed review of the conditions for the external economic activity of agricultural enterprises as a result of Ukraine's accession to the World Trade Organization, in particular through the reduction of trade barriers and revision of trade rules between the participating countries. Possibilities of domestic agricultural producers and exporters as a result of concluding a number of international free trade agreements have been analyzed. The institutional support of the considered international trade agreements is enquired. The mechanism of protection of trade interests of domestic subjects of foreign economic activity in the framework of WTO cooperation is investigated, the results of the agreements reached at the WTO Ministerial Conference in Nairobi and Buenos Aires are outlined. Approaches to information support of domestic enterprises engaged in export-import operations, in particular through Ukraine's participation in the WTO notification system, are highlighted. The conditions of export of agricultural products are analyzed in detail in accordance with the agreements set out in the Association Agreement between Ukraine and the EU countries, in particular as regards duty-free tariff quotas and preferential rules of origin. The basic criteria for determining the origin of agricultural products of different degrees of processing in accordance with the Regional Convention on Pan-Euro-Mediterranean Preferential Rules of Origin are outlined and the advantages they provide for domestic agricultural enterprises when exporting their own produce. The author assumed that in the conditions of Ukraine's entry into free trade zones, the competitive environment requires agrarian enterprises to be more in compliance with international and, in particular, European standards of standardization and development of effective strategies for further development. The functions of the existing national state institutes on creation of conditions for conducting efficient foreign-economic activity of agrarian enterprises, in particular facilitating the increase of export volumes, facilitating the passage of operations related to customs clearance of goods and crossing the state border, sanitary-epidemiological, veterinary control etc. The directions of development of institutional support that will promote increase of presence of domestic producers and exporters in the world food market are offered.

Keywords: institutional support; export; foreign trade; agrarian enterprises; international trade agreements.

References

1. Ashurkov O.O., Ovcharenko R.V. (2010), “Purpose and structure of foreign economic legislation”, Vesnik IJePI NAN Ukrainy, no.1, pp. 44-53.
2. Sviderska A.V. (2013), “Research of risks in legal regulation of foreign economic activity of enterprises”, Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia», no.24, pp. 53-63
3. Heiiets, V.M., Ostashko, T.O., and Shynkaruk, L.V. (2014), Otsinka vplyvu Uhody pro asotsiatsiiu/ZVT mizh Ukrainoiu ta YeS na ekonomiku Ukrainy: naukova dopovid [Assessment of the impact of the Association Agreement / DCFTA between Ukraine and the EU on Ukraine's economy: Scientific Report], DU “In-t ekon. ta prohnozuv. NAN Ukrainy”, Kyiv, Ukraine.
4. Kvasha, K. S. (2013), “Tariff quotas and duties on agricultural products when forming a free trade area between the European Union and Ukraine”, Ekonomika APK, no. 11, pp. 99–106
5. Kobuta, I. V. (2010), “Second year of Ukraine in the WTO: analysis of results and new tasks for agroindustrial complex”, Agrosvit, no. 19, 2010, pp. 2-7
6. Buhas V.V., Samiilenko M.A. (2018), “Realities of foreign economic activity of domestic and foreign enterprises”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol . 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua (Accessed 06 Fab 2020)
7. Karasova, N.A. (2015), “Institutional environment of export-oriented activities of the agrarian sector”, Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia. Ekonomichni nauky, no.12, pp. 64-68.
8. Kliuchnyk A.V., Fedorenko A.I. (2013) “Regulation of development of foreign economic activity of agrarian sector in conditions of euro integration processes of Ukraine”, Innovatsiina ekonomika, no.4, pp. 11-14.
9. Kovinko O. (2016) “Foreign Economic Activity of Agrarian Enterprises” Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy i pravo, no.5, pp. 40-54.
10. Ponomarenko I. V., Vinnikova I. I., Hrebnov H. M. (2016) “Analysis of foreign economic activity of agriculture of Ukraine in the conditions of integration into the EU”. Ekonomichnyi visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy “Kyivskyi politekhnichnyi instytut”, no.14, pp. 120-126.
11. Rossokha V., Sharapa O. (2016) “Export potential of agricultural enterprises”. Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo, no.4, pp. 44-63.
12. Shpychak O. M., Bodnar O. V., Shpychak O. O. (2017) Teoretyko-metodolohichni ta praktychni osnovy tsinoutvorennia [Theoretical, methodological and practical bases of pricing]. Kyiv: Komprint [In Ukrainian].
13. The official site of World Trade Organization (2015), “Nairobi Ministerial Declaration. Tenth wto ministerial conference”, available at: https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc10_e/mc10_e.htm (Accessed 06 February 2020)
14. The official site of World Trade Organization (2017), “Eleventh WTO Ministerial Conference. Ministerial conferences. Buenos Aires”, available at: https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc11_e/mc11_e.htm (Accessed 01 March 2020)
15. The official site of Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture of Ukraine (2020), “Information from reports from WTO member countries”, available at: https://me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=ef225f55-b6f8-4959-8d88-eed54adfbc66&tag=InformatsiiaZa
PovidomlenniamiZKrain-chlenivSot (Accessed 01 March 2020)
16. The official site of Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture of Ukraine (2020), “How to submit comments through the Notification and Query Division”, available at: https://www.me.gov.ua (Accessed 01 March 2020)
17. The official site of State Fiscal Service of Ukraine (2020), Free Trade Agreement between Ukraine and the EFTA States, available at: http://sfs.gov.ua (Accessed 07 March 2020)
18. The official site of Verkhovna Rada of Ukraine (2020), Free Trade Agreement between the Government of Ukraine and the Government of Montenegro, available at: https://zakon.rada.gov.ua (Accessed 06 March 2020)
19. Government portal (2014), Association Agreement, available at: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/yevropejska-integraciya/ugoda-pro-asociacyu (Accessed 06Fabruary 2020).
20. The official site of EU Delegation to Ukraine (2020), “EU-Ukraine: A Deep and Comprehensive Free Trade Area”, available at: http://eeas.europa.eu (Accessed 07 March 2020)
21. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine “ On Ukraine's accession to the Regional Convention on Pan-Euro-Mediterranean Preferential Rules of Origin”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2187-19#n3 (Accessed 07 March 2020)
22. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), “On the formation of the Council on International Trade”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/455-2017-%D0%BF#n30 (Accessed 07 March 2020)
23. State Customs Service of Ukraine (2010), “Establishing a Uniform Form of Accounting for the Completeness of the Locations of the Customs Authorities Subdivisions by Specialists Exercising Sanitary-Epidemiological, Veterinary, Phytosanitary, Radiological and Environmental Control under the Unified Office Principle”, available at: http://sfs.gov.ua/baneryi/mitne-oformlennya/subektam-zed/ediniy-of/ediniy-ofis/ (Accessed 07 March 2020)
24. State Customs Service of Ukraine (2010), “On approval of the Regulation on the Unified Automated Information System of the State Customs Service of Ukraine”, available at: http://sfs.gov.ua (Accessed 07 March 2020).

№ 3 2020

Дата публікації: 2020-03-27

Кількість переглядів: 179

Відомості про авторів

Ю. О. Білянський

здобувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування,Подільський державний аграрно-технічний університет

Yu. Bilianskyi

аpplicant, Department of Management,Public management and administration, State Agrarian and Engineering University in Podilia

ORCID:

0000-0001-9949-9494

Як цитувати статтю

Білянський Ю. О. Формування інституційного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності аграрних підприємств України в контексті міжнародних торгівельних угод. Ефективна економіка. 2020. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7745 (дата звернення: 28.05.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.153

Bilianskyi, Yu. (2020), “Formation of institutional support for foreign economic activities of Ukraine's agricultural enterprises in the context of international trade”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7745 (Accessed 28 May 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.153

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.