EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІНИ ЦІНИ НА ВИКОНАННЯ ОСНОВНИХ ВИДІВ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИХ РОБІТ ТА ПОСЛУГ СТОРОННІМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ
Л. О. Єфімцева

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.154

УДК: 631.11. 005 (477)

Л. О. Єфімцева

ТЕНДЕНЦІЇ ЗМІНИ ЦІНИ НА ВИКОНАННЯ ОСНОВНИХ ВИДІВ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИХ РОБІТ ТА ПОСЛУГ СТОРОННІМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Анотація

Окреслено тенденції зміни ціни на основні види агротехнологічних робіт та послуг, які виконуються сторонніми організаціями та виявлено причини її зростання або, навпаки, зниження. Визначено значення цінового чинника у формуванні попиту на виконання агротехнологічні робіт та послуг з оранки, культивації, збору урожаю, внесенню добрив, перевезенню вантажів та наданню послуг із захисту сільськогосподарських культур, які виконуються сторонніми організаціями. Встановлено, що на сучасному етапі, окрім впливу на ціну на ринку агротехнологічного сервісу розміру попиту та обсягу пропозиції, на ціновий чинник мають вплив валютні коливання, рівень енергетичної оснащеності сільськогосподарських угідь в аграрних підприємствах, державний вплив, ціни на основні види сільськогосподарської техніки, обсяги придбання технічних засобів, вартість паливо-мастильних матеріалів.
Окреслено сучасний стан ціни на основні види агротехнологічних робіт та послуг, що надаються сторонніми організаціями та зосереджено увагу на потребі аграріїв з площею сільськогосподарських угідь до 500 гектар, які виступають основними споживачами послуг сторонніх організацій з оранки, культивації та робіт по внесенню добрив, в забезпеченні своєчасним та якісним комплексом агротехнологічних робіт та послуг.
Виявлено взаємозв’язок зміни індексу ціни на агротехнологічні роботи із зміною ціни на технічні ресурси та на ціну реалізації пшениці при відсутності впливу зовнішніх чинників. Доведено необхідність розвитку ринку агротехнологічних послуг для сільськогосподарських виробників, зважаючи на факт багатоукладності аграрної економіки.
Для розвитку ринку агротехнологічних робіт і послуг рекомендовано серед завдань державної аграрної політики стимулювання зазначеного ринку шляхом розширення асортименту послуг, створення відповідної ринкової інфраструктури, ефективної бюджетної політики через створення спеціальних фондів державної підтримки агросервісних формувань, введення пільгового оподаткування для операторів пропозиції на ринку агротехнологічного сервісу та забезпечення доступу до довгострокового кредитування на пільгових умовах.

Ключові слова: ціна; агротехнологічні послуги; попит; пропозиція; технічне оснащення; ринок.

Література

1. Розвиток ринку сільськогосподарської техніки / Білоусько Я.К. та ін. Київ: ННЦ «ІАЕ», 2008, 130 с.
2. Іванишин В.В. Організаційно-економічні засади відтворення і ефективного використання технічного потенціалу аграрного виробництва: монографія. Київ: ННЦ «ІАЕ», 2011,350 с.
3. Могилова М.М. Ціновий фактор у відтворенні основних засобів сільського господарства. Економіка АПК. 2014. № 10. С. 54-59.
4. Пархомець М. К. Ціноутворення у підприємствах агропромислового виробництва: організація та методика : монографія. Тернопіль : Економічна думка, 2012. 228 с.
5. Саблук П. Т. Ціна – запорука ефективності сільськогосподарського виробництва. Вісник економічної науки України. 2010. №2. С. 212-213.
6. Скоцик В.Є. Роль і місце технічного забезпечення у підвищенні ефективності виробництва сільськогосподарської продукції в Київській області. Агросвіт, 2013, № 15. С 41-44.
7. Скоцик В. Є. Формування попиту на ринку сільськогосподарської техніки: сучасний стан та шляхи вирішення. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 14. С. 14-17.
8. Шквиря Н. О. Особливості ціноутворення на ринку сільськогосподарської продукції. Економічні науки: зб. наук. праць. Таврійськ: ТДАУ, 2014.С. 272-275.
9. Шпичак О. М. Теоретико-методологічні аспекти ціноутворення на сільськогосподарську продукцію. Економіка АПК. 2012. № 8. С. 3-10.
10. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua(дата звернення: 29.01.2020).
11. Богданович О. А. Вплив розмірів сільськогосподарських підприємств на їх галузеву структуру. Ефективна економіка. 2019. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7011 (дата звернення: 11.03.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.59
12. Урядовий портал органів виконавчої влади України. URL:https://www.kmu.gov.ua/news/eksport-zernovih-syagnuv-20-mln-tonn(дата звернення: 05.11.2019)
13. Єфімцева Л. О. Детермінанти формування попиту на ринку агротехнологічного сервісу. Економіка АПК. 2019. № 6. С. 111-118.
14. Burrell Alison. Agricultural Policy and Enlargement of the Europen Union / Burrell Alison, Oskam Arie. – Wageningen, 2000. – 252 p.
15. Saher, W. E G. Productivity and Technical Change. Cambridge University Press, Cambridge.

L. Yefimtseva

THE TRENDS OF PRICE TO PERFORM THE MAIN TYPES AGRO-TECHNICAL WORKS AND SERVICES BY THIRD PARTIES

Summary

Outlined the trends of price changes for main types agro-technological works and services performed by third parties and causes of increase or decrease have been identified.
At the modern stage, except impact on price in the market of agricultural technology service and plowing, cultivation, harvesting, fertilizing, transportation and crop protection services provided by third parties.The value of the price factor in the formation of demand for agricultural work and services. At the modern stage, except impact on price in the market of agricultural technology service the amount of demand and the volume of the offer, the price factor is influenced by currency fluctuations, level of energy equipment of farmers, state influence, number of purchases of technical means, the cost of fuel and lubricants.
The current state of the price for the main types of agro-technological works and services provided by third parties is outlined and focuses on the need for farmers with an area of agricultural land of up to 500 hectares, which are the main consumers of third-party plowing services, cultivation and fertilizer application, in providing timely and quality complex of agrotechnological works and services. Detected interconnection between the change in price index and the change in price by technical resources and the cost of selling wheat in the absence of influence of external factors. The necessity of market development has been proved agricultural technology services for agricultural manufacturers due to the fact of the complexity of the agrarian economy.
For the development of the market of agro-technological works and services, among the tasks of the state agrarian policy, it is recommended to stimulate the said market by expanding the range of services, creation of appropriate market infrastructure, effective budgetary policy through creation of special funds of state support of agro-service units, the introduction of preferential taxation for operators of offers in the market of agricultural technology services and providing access to long-term lending on preferential terms.

Keywords: price; agrotechnology services; demand; supply; technical equipment; market.

References

1. Bilousko, Ya.K. and others (2008), Rozvytok rynku silskohospodarskoi tekhniky [Development of the agricultural machinery market], NNTs «IAE», Kyiv, Ukraine, P. 130.
2. Ivanyshyn, V.V. (2011), Orhanizatsiino-ekonomichni zasady vidtvorennia i efektyvnoho vykorystannia tekhnichnoho potentsialu ahrarnoho vyrobnytstva [Organizational and economic principles of reproduction and effective use of the technical potential of agricultural production], NNTs «IAE», Kyiv, Ukraine, P. 350.
3. Mohylova, M.M. (2014), "Price factor in the reproduction of fixed assets of agriculture", Ekonomika APK, vol. 10, pp. 54-59.
4. Parkhomets, M. K. (2012), Tsinoutvorennia u pidpryiemstvakh ahropromyslovoho vyrobnytstva: orhanizatsiia ta metodyka [Pricing in agricultural enterprises: organization and methodology], Ekonomichna dumka, Ternopil, Ukraine, P. 228.
5. Sabluk, P. T. (2010), "Price is the key to the efficiency of agricultural production", Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, vol. 2, pp. 212-213.
6. Skotsyk, V.Ye. (2013), "Role of technical support to improve agricultural production in the kiev region", Agrosvit, vol. 15, pp. 41-44.
7. Skotsyk, V. (2018), “Formation of demand on the market of agricultural machinery: the current state and ways of solving”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 14, pp. 14–17.
8. Shkvyria, N. O. (2014), "Features of pricing in the market of agricultural products", Ekonomichni nauky: zb. nauk. prats. Tavriisk: TDAU, pp. 272-275.
9. Shpychak, O. M. (2012), "Theoretical and methodological aspects of pricing for agricultural products", Ekonomika APK, vol. 8, pp. 3-10.
10. State Statistics Service of Ukraine, available at: http://www.ukrstat.gov.ua(data zvernennia: 29.01.2020).
11. Bogdanovich, O. A. (2019), “The influence of size of agricultural enterprises on their development structure”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 4, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7011 (Accessed 11 Mar 2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.4.59
12. Government portal of executive bodies of Ukraine, available at: https://www.kmu.gov.ua/news/eksport-zernovih-syagnuv-20-mln-tonn(Accessed 05 Nov 2019)
13. Yefimtseva, L. O. (2019), "Determinants of demand generation in the agricultural technology market", Ekonomika APK, vol. 6, pp. 111-118.
14. Burrell Alison. Agricultural Policy and Enlargement of the Europen Union / Burrell Alison, Oskam Arie. – Wageningen, 2000. – 252 p.
15. Saher, W. E G. Productivity and Technical Change. Cambridge University Press, Cambridge.

№ 3 2020

Дата публікації: 2020-03-27

Кількість переглядів: 3699

Відомості про авторів

Л. О. Єфімцева

аспірант, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», м. Київ

L. Yefimtseva

postgraduate student of the department of investment, material and technical ensuring, National Scientific Centre “Institute of Agrarian Economics”

ORCID:

0000-0002-9519-3647

Як цитувати статтю

Єфімцева Л. О. Тенденції зміни ціни на виконання основних видів агротехнологічних робіт та послуг сторонніми організаціями. Ефективна економіка. 2020. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7746 (дата звернення: 18.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.154

Yefimtseva, L. (2020), “The trends of price to perform the main types agro-technical works and services by third parties”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7746 (Accessed 18 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.154

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.