EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
А. В. Ворона

DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.155

УДК: 330.341.2

А. В. Ворона

ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ПЕРСПЕКТИВА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті досліджено інноваційну активність підприємств реальної економіки як основи її подальшого розвитку, висвітлено інноваційну позицію України, проаналізовано ефективність інноваційної діяльності за міжнародними інноваційними індексами, проведено оцінку ефективності інноваційної діяльності підприємств за сферами діяльності та видами інновацій.
Обґрунтовано, що інноваційний розвиток підприємств є важелем, здатним визначити ефективний вектор економічного розвитку, пріоритетних напрямів діяльності, оптимізації витрат, перспектив підвищення позицій на ринку, підвищення якості продукції, забезпечення конкурентоспроможності і, як наслідок, розвитку національної економіки. Поряд із цим впровадження інновацій є тривалим процесом, який вимагає значних інвестицій та супроводжується виникненням системи ризиків, що гальмує інноваційну активність учасників ринкових відносин.
Сформульовано висновки щодо напрямів інноваційного розвитку національної економіки шляхом підтримки інновацій у промисловості та ІТ-індустрії; розвитку механізмів освітньої співпраці між ЗВО, підприємствами та державою; посилення уваги до малого підприємництва як основи для реалізації інноваційного потенціалу; сприяння розвиткові галузей, де сприйняття та впровадження інновацій супроводжується найменшими ризиками.

Ключові слова: інновації; національна економіка; інноваційний потенціал; підприємства; інноваційні індекси; ефективність інноваційної діяльності.

Література

1. Полозова Т.В., Кривцун Д.Ю. Інноваційна діяльність підприємства та економічна сутність інноваційного процесу. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. «Економіка і менеджмент». 2015. Вип. 12. С. 108–113.
2. Рудницька О. М. Інноваційна діяльність підприємств в Україні та шляхи її покращення. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Логістика. 2014. № 811. С. 305-309.
3. Дьячкова Ю. М., Токарева А. О., Дьячков А. М. Інноваційна активність промислових підприємств України в контексті їх сталого розвитку. Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. 2017.№ 1 (40), с.107-114.
4. Бабина О.Є., Бойчук М.С. Механізм стимулювання інноваційного розвитку підприємства. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2014. № 9. с. 49-56.
5. Поплавський М.В. Проблеми та перспективи розвитку інноваційної активності підприємств України на сучасному етапі. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди «Економіка». 2017. вип. 17. с. 83-90.
6. Гринько, Т.В. Інноваційний розвиток України: тенденції та проблеми. Technology audit and production reserves. 2013. № 1/3(9). с. 17-21. URL: https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiW7PXEzoXoAhWts4sKHbHxAhEQFjABegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fjournals.uran.ua%2Ftarp%2Farticle%2Fdownload%2F12252%2F10139&usg=AOvVaw1wdch_7UVzPNlXcNOk8Yjv
7. Маркевич К., Сіденко В., Юрчишин В. Перспективи виходу України на ринки висхідних країн. Аналітична доповідь. Київ: Заповіт, 2015. – 116с.
8. Згуровський М. Технологічне передбачення як інструмент прийняття стратегічних рішень. ZN, UA [електронний ресурс]. URL: https://dt.ua/SCIENCE/tehnologichne_peredbachennya_yak_instrument_priynyattya_strategichnih_rishen.html
9. Писаренко Т.В., Кваша Т.К. Стан інноваційної діяльності та діяльності у сфері трансферу технологій в Україні у 2018 році: аналітична довідка. Київ: УкрІНТЕІ, 2019. 80 с.
10. Наукова та інноваційна діяльність України 2018. Статистичний збірник. Київ: ТОВ «Август Трейд», 108 с.
11. Колісніченко П.Т. Інноваційна діяльність підприємств малого та середнього бізнесу в Україні: тенденції та перспективи. Проблеми системного підходу в економіці. Збірник наукових праць. 2017. Випуск 4(60). URL: http://psae-jrnl.nau.in.ua/journal/4_60_2017_ukr/7.pdf

A. Vorona

INNOVATIVE ACTIVITY OF ENTERPRISES AS A PROSPECT OF DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY OF UKRAINE

Summary

The article investigates innovative activity of enterprises of the real economy as a basis for its further development, highlights the innovative position of Ukraine, analyzes the effectiveness of innovation activity by international innovation indexes, assesses the effectiveness of innovation activity of enterprises by activity and types of innovation.
The increase of the level of interest of the enterprises in carrying out innovative activity in general and in introduction of technological and product innovations in particular is highlighted. It is substantiated that the innovative development of enterprises is a lever capable of defining an effective vector of economic development, priority areas of activity, cost optimization, prospects for increasing market positions, improving product quality, ensuring competitiveness and, as a consequence, the development of the national economy. At the same time, the introduction of innovation is a long process, which requires considerable investment and is accompanied by the emergence of a system of risks, which hinders the innovative activity of participants in market relations.
It is noted that small enterprises in their innovative activity do not require significant investments and attraction of considerable resources (energy, material, labor), have high flexibility and efficiency in decision-making. A negative factor for the innovation activity of small businesses is the inability to implement large innovation projects that require significant investment in the development and implementation of innovative ideas, the cost of human, material, financial resources. The conclusions on directions of innovative development of the national economy are formulated by stimulation and support of innovations; development of mechanisms of cooperation between enterprises and the state; increasing the focus on small business as an important component for realizing innovation potential; promoting the development of industries where the perception and implementation of innovation is accompanied by the least risks.

Keywords: innovation; national economy; innovation potential; enterprises; innovation indices; efficiency of innovation activity.

References

1. Polozova, T.V. and Kryvtsun, D.Yu. (2015), “ Enterprise innovation activity and economic essence of innovation process”, Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. «Ekonomika i menedzhment», Vol. 12. pp. 108–113.
2. Rudnyts'ka, O. M. (2014), “. Innovative activity of enterprises in Ukraine and ways to improve it”, Visnyk Natsional'noho universytetu “L'vivs'ka politekhnika”. Lohistyka, Vol. 811, pp. 305-309.
3. D'yachkova, Yu. M. Tokareva, A. O. and D'yachkov, A. M. (2017), “ Innovative activity of industrial enterprises of Ukraine in the context of their sustainable development”, Visnyk Donbas'koyi derzhavnoyi mashynobudivnoyi akademiyi, Vol. 1(40), pp.107-114.
4. Babyna, O.Ye. and Boychu,k M.S. (2014), “ Mechanism of stimulation of innovative development of the enterprise”, Ekonomika. Menedzhment. Biznes, Vol. 9, pp. 49-56.
5. Poplavs'kyy, M.V. (2017), “ Problems and prospects of innovation activity of Ukrainian enterprises at the present stage”, Zbirnyk naukovykh prats' Kharkivs'koho natsional'noho pedahohichnoho universytetu imeni H.S. Skovorody “Ekonomika”, Vol. 17, pp. 83-90.
6. Hryn'ko, T.V. (2013), “Innovative development of Ukraine: trends and problems”, Technology audit and production reserves, Vol. 1/3(9), pp. 17-21. available at: https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiW7PXEzoXoAhWts4sKHbHxAhEQFjABegQIAxAB&url=http%3A%2F%2Fjournals.uran.ua%2Ftarp%2Farticle%2Fdownload%2F12252%2F10139&usg=AOvVaw1wdch_7UVzPNlXcNOk8Yjv (Accessed 23.02.2020)
7. Markevych, К. Sidenko, V. and Yurchyshyn, V. (2015), Perspektyvy vykhodu Ukrayiny na rynky vyskhidnykh krayin. Analitychna dopovid' [Prospects for Ukraine to enter the markets of the rising countries. Analytical report], Zapovit, Kyiv, Ukraine .
8. ZN, UA (2020) Z•hurovs'kyy М., “Technological prediction as a tool for strategic decision making”, available at: https://dt.ua/SCIENCE/tehnologichne_peredbachennya_yak_instrument_priynyattya_strategichnih_rishen.html (Accessed 23.02.2020).
9. Pysarenko, T.V. and Kvasha, T.K. (2019), Stan innovatsiynoyi diyal'nosti ta diyal'nosti u sferi transferu tekhnolohiy v Ukrayini u 2018 rotsi: analitychna dovidka [State of Innovation and Technology Transfer Activity in Ukraine in 2018: Analytical Reference], UkrINTEI, Kyiv, Ukraine.
10. Naukova ta innovatsiyna diyal'nist' Ukrayiny 2018. Statystychnyy zbirnyk [Scientific and Innovative Activity of Ukraine 2018. Statistical Collection],TOV ”Avhust Treyd”, Kyiv, Ukraine.
11. Kolisnichenko P.T. (2017), “Innovatsiyna diyal'nist' pidpryyemstv maloho ta seredn'oho biznesu v Ukrayini: tendentsiyi ta perspektyvy”, Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi. Zbirnyk naukovykh prats', Vol. 4(60). available at::http://psae-jrnl.nau.in.ua/journal/4_60_2017_ukr/7.pdf (Accessed 27.02.2020).

№ 3 2020

Дата публікації: 2020-03-27

Кількість переглядів: 4399

Відомості про авторів

А. В. Ворона

аспірант кафедри менеджменту та економічної безпеки,Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

A. Vorona

postgraduate student of the Department of Managementand Economic Security, Cherkasy National University named after Bohdana Khmelnytskoho

ORCID:

0000-0002-4910-2249

Як цитувати статтю

Ворона А. В. Інноваційна активність підприємств як перспектива розвитку національної економіки України. Ефективна економіка. 2020. № 3. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7747 (дата звернення: 18.08.2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.155

Vorona, A. (2020), “Innovative activity of enterprises as a prospect of development of the national economy of Ukraine”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7747 (Accessed 18 Aug 2022). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.3.155

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.